Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 03.10.2016

 • Regulament din 29.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și al ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac, din 29.06.2016

 • Anexă din 29.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și al ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac, din 29.06.2016

 • Program din 02.09.2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Programul de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 septembrie 2016 și la Chișinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, din 02.09.2016

 • Ordin 1704/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1704/2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 septembrie 2016 și la Chișinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010

 • Ordin 2296/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordin 649/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordin 1143/2016, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Hotărâre 81/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 81/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărâre 82/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 82/2016 pentru delegarea competenței urmăririi și controlului activităților desfășurate de angajații departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcțională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum și a evaluării activității și performanțelor acestora

 • Metodologie din 29.08.2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Metodologia de organizare a Programului național "Școala altfel" din 29.08.2016

 • Ordin 5034/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național "Școala altfel"

 • Ordin 1214/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac

 • Acord din 24.05.2016, Ministerul Culturii

  Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii din 24.05.2016

 • Hotărâre 712/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la București la 24 mai 2016

 • Hotărâre 711/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii

 • Hotărâre 707/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2016

 • Decret 822/2016, Președintele României

  Decretul nr. 822/2016 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

 • Hotărâre 85/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 85/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18

 • Hotărâre 84/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 84/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378

 • Hotărâre 83/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 83/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271

 • Hotărâre 82/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie - Strămutarea forțată și dezvoltarea COM (2016) 234

 • Hotărâre 81/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 81/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotărâre 80/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 80/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice COM (2016) 117

se încarcă...