Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 30.09.2016

 • Ordin 806/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1098/806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordin 1098/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1098/806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Rectificare din 30.09.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind titlul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 652/2016, din 30.09.2016

 • Ordin 1053/2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1053/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului și mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformității echipamentelor pentru agrement

 • Ordin 918/2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 918/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Hotărâre 123/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 123/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

 • Hotărâre 122/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 122/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final

 • Hotărâre 121/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 121/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe COM (2016) 434 final

se încarcă...