Act Internațional

Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- PREAMBUL -

Părțile,

îngrijorate de sănătatea fizică și morală a umanității,

recunoscînd că întrebuințarea stupefiantelor, din punct de vedere medical, este indispensabilă în vederea ușurării durerii și că măsurile ce trebuie luate sînt necesare pentru a se asigura ca stupefiantele să fie disponibile în vederea acestui scop,

recunoscînd că toxicomania este un flagel pentru individ și constituie un pericol economic și social pentru umanitate,

conștiente de răspunderea pe care o au pentru prevenirea și combaterea acestui flagel,

considerînd că pentru a fi eficace măsurile luate împotriva abuzului de stupefiante, acestea trebuie să fie coordonate și universale,

socotind că o acțiune universală în această privință necesită o cooperare internațională, condusă de aceleași principii și avînd în vedere scopuri comune,

recunoscînd competența Organizației Națiunilor Unite în privința controlului stupefiantelor și dorind ca organele internaționale interesate să fie grupate în cadrul acestei organizații,

dorind să încheie o convenție internațională acceptabilă pentru toți, înlocuind cea mai mare parte a tratatelor existente privitoare la stupefiante, limitînd întrebuințarea stupefiantelor la scopuri medicale și științifice și stabilind o cooperare internațională constantă pentru a realiza aceste principii și a atinge aceste scopuri,

cad de acord asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Definiții

1. În afară de alte indicații exprese contrare sau în afară de cazul în care contextul cere o altă alternativă, definițiile care urmează se aplică tuturor dispozițiilor prezentei convenții:

a) Termenul organul înseamnă Organul internațional de control al stupefiantelor.

b) Termenul cannabis înseamnă vîrful florifer sau fructifer al cannabisului (exceptînd semințele și frunzele care nu sînt însoțite de vîrfurile ramurilor) și a cărui rășină n-a fost extrasă, oricare ar fi întrebuințarea lor.

c) Expresia plantă de cannabis înseamnă toate plantele de genul cannabis.

d) Expresia rășină de cannabis înseamnă rășina separată, brută sau purificată, obținută din planta cannabis.

e) Termenul coca înseamnă toate speciile de arbuști din genul erythroxylon.

f) Expresia frunze de coca înseamnă frunzele arbustului coca, cu excepția frunzelor din care s-au extras toată ecgonina, cocaina și toți ceilalți alcaloizi ecgoninici.

g) Termenul comisia înseamnă Comisia de stupefiante a consiliului.

h) Termenul consiliul înseamnă Consiliul economic și social al Națiunilor Unite.

i) Termenul cultura înseamnă cultura de mac opiaceu, de coca și de plantă de cannabis.

j) Termenul stupefiant înseamnă toate substanțele din tabelele I și II, fie că sînt naturale sau sintetice.

k) Expresia Adunarea generală înseamnă Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

l) Expresia trafic ilicit înseamnă cultura sau orice trafic de stupefiante, care au scopuri contrarii celor prevăzute în prezenta convenție.

m) Termenii import și export înseamnă, fiecare cu particularitățile sale, transportul material de stupefiante dintr-un stat în alt stat sau de pe teritoriul unui stat pe alt teritoriu al aceluiași stat.

n) Termenul fabricație înseamnă toate operațiunile, altele decît producția, care permit obținerea stupefiantelor și cuprind purificarea, precum și transformarea stupefiantelor în alte stupefiante.

o) Expresia opiu medicinal înseamnă opiul care a suferit preparațiile necesare în vederea utilizării sale terapeutice.

p) Termenul opiu înseamnă sucul îngroșat al macului opiaceu.

q) Expresia mac opiaceu înseamnă planta din specia Papaver somniferum L.

r) Expresia pai de mac înseamnă toate părțile (cu excepția semințelor) ale macului opiaceu, după cosire.

s) Termenul preparat înseamnă un amestec solid sau lichid conținînd un stupefiant.

t) Termenul producție înseamnă operațiunea care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a cannabisului și a rășinei de cannabis din plantele care le produc.

u) Expresiile tabelul I, tabelul II, tabelul III și tabelul IV înseamnă listele de stupefiante sau de preparate anexate la prezenta convenție și care vor putea fi modificate, din timp în timp, în conformitate cu articolul 3.

v) Expresia secretar general indică pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

w) Expresia stocuri speciale înseamnă cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu, prin guvernul acestei țări sau al acestui teritoriu, în vederea nevoilor sale speciale; în vederea circumstanțelor excepționale, expresia nevoi speciale trebuie înțeleasă în consecință.

x) Termenul stocuri înseamnă cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu, cu destinația:

i) unui consum medical și științific în această țară sau pe acest teritoriu;

ii) fabricării și preparării stupefiantelor și altor substanțe, într-o țară sau pe un teritoriu;

iii) exportului;

dar nu cuprind cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu de către:

iv) farmaciști sau alți distribuitori cu amănuntul autorizați sau de către instituțiile în care persoane calificate sînt autorizate în cadrul exercitării funcțiilor lor terapeutice sau științifice; sau

v) ca stocuri speciale.

y) Termenul teritoriu înseamnă toată acea parte a unui stat care este considerată ca o entitate distinctă, în vederea aplicării sistemului de certificate de import și de autorizații de export prevăzute în articolul 31. Această definiție nu se aplică termenului teritoriu în modul în care este întrebuințat în articolele 42 și 46.

2. În conformitate cu scopul acestei convenții, un stupefiant se consideră ca fiind consumat atunci cînd a fost livrat oricărei persoane sau întreprinderi, în vederea distribuirii cu amănuntul, pentru întrebuințare medicală sau cercetare științifică; cuvîntul consumare se va interpreta în conformitate cu această definiție.

ARTICOLUL 2 Substanțele supuse controlului

1. În afară de ceea ce privește măsurile de control limitat al stupefiantelor, stupefiantele din tabelul I sînt supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor, indicate prin prezenta convenție, și, în particular, măsurilor prevăzute în următoarele articole: 4 (paragraful c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 și 37.

2. Stupefiantele din tabelul II sînt supuse acelorași măsuri de control ca și stupefiantele din tabelul I, cu excepția măsurilor prevăzute în paragrafele 2 și 5 ale articolului 30, în aceea ce privește comerțul cu amănuntul.

3. Preparatele, altele decît cele din tabelul III, sînt supuse acelorași măsuri de control ca și stupefiantele pe care le conțin, dar evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20), altele decît cele care se raportează la aceste stupefiante, nu vor fi cerute în cazul acestor preparate și dispozițiile articolului 29 (paragraful 2 c) și ale articolului 30 (paragraful 1 b) ii) nu se vor aplica.

4. Preparatele din tabelul III sînt supuse acelorași măsuri de control ca și preparatele care conțin stupefiantele din tabelul II, numai că paragrafele 1 b) și 3-15 ale articolului 31 nu se vor aplica și că, în ceea ce privește evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20), informațiile cerute se vor limita la cantitățile de stupefiante utilizate în fabricarea acestor preparate.

5. Stupefiantele din tabelul IV vor fi de asemenea incluse în tabelul I și supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor din acest tabel, și pe lîngă aceasta;

a) părțile vor trebui să adopte toate măsurile speciale de control pe care le consideră necesare, pe baza proprietăților îndeosebi de periculoase ale stupefiantelor respective; și

b) părțile vor trebui, dacă, după părerea lor, situația din țara lor determină că acesta este mijlocul cel mai indicat de a proteja sănătatea publică, să interzică producția, fabricația, exportul și importul, comerțul, deținerea sau utilizarea acestor stupefiante, cu excepția cantităților care vor putea fi necesare exclusiv pentru cercetarea medicală și științifică, inclusiv încercările clinice care se efectuează cu aceste stupefiante, care vor trebui să aibă loc sub supravegherea și controlul părții respective sau vor trebui să fie subordonate supravegherii și controlului ei.

6. În afară de măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus dispozițiilor articolelor 23 și 24, frunzele de coca dispozițiilor articolelor 26-27 și cannabisul dispozițiilor articolului 28.

7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac și frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolele 22-24; 22, 26 și 27; 22 și 28; 25; 28.

8. Părțile vor face tot ce le stă în putință în scopul de a lua măsuri de supraveghere, pe cît posibil, cu privire la substanțele care nu sînt indicate prin prezenta convenție, dar care pot fi utilizate în vederea fabricării ilicite a stupefiantelor.

9. Părțile nu sînt obligate să aplice dispozițiile prezentei convenții stupefiantelor care sînt întrebuințate în mod curent în industrie în alte scopuri decît cele medicale sau științifice, cu condiția:

a) să ia măsuri pentru a împiedica, recurgînd la procedeele indicate de denaturare sau prin orice alt mijloc, ca stupefiantele astfel întrebuințate să poată da loc la abuzuri sau să producă efecte nocive (articolul 3 paragraful 3) și ca în practică substanța nocivă să poată fi recuperată; și

b) să ia măsuri să figureze, în informațiile statistice (articolul 20) pe care le furnizează, cantitatea fiecărui stupefiant astfel întrebuințat.

ARTICOLUL 3 Modificările cîmpului de aplicare a controlului

1. Dacă o parte sau Organizația Mondială a Sănătății este în posesia unor informații care, după părerea sa, fac necesară modificarea vreunui tabel, ea se va adresa secretarului general cu o notificare însoțită de toate informațiile respective necesare în sprijinul acesteia.

2. Secretarul general va comunica această notificare și informațiile pe care le va socoti necesare părților, comisiei și, dacă notificarea a fost adresată de către o parte, Organizației Mondiale a Sănătății.

3. Dacă o notificare se raportează la o substanță care nu este înscrisă în tabelul I sau în tabelul II:

i) toate părțile vor examina, ținînd seama de informațiile pe care le au la dispoziție, posibilitatea aplicării provizorii a tuturor măsurilor de control, în legătură cu această substanță, aplicabile stupefiantelor din tabelul I;

ii) în așteptarea hotărîrii, care va fi luată în virtutea subparagrafului iii) al prezentului paragraf, comisia poate să decidă ca părțile să aplice, în mod provizoriu, toate măsurile de control aplicabile stupefiantelor din tabelul I, la substanța respectivă. Părțile vor aplica în mod provizoriu aceste măsuri la substanța respectivă;

iii) dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că această substanță poate să dea naștere la abuzuri analoge și să producă efecte nocive analoge cu cele ale stupefiantelor din tabelul I sau din tabelul II, sau că aceasta este transformabilă într-un stupefiant, ea va aviza comisia și aceasta va putea să decidă, conform recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, ca această substanță să fie înscrisă în tabelul I sau în tabelul II.

4. Dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că un preparat nu poate, pe baza substanțelor pe care le conține, să dea naștere la un abuz și nici să producă un efect nociv (paragraful 3) și că stupefiantul pe care-l conține nu este ușor recuperabil, comisia, ca urmare a recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, va putea să înscrie acest preparat în tabelul III.

5. Dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că un stupefiant din tabelul I este susceptibil în mod deosebit să dea naștere la abuzuri și să producă efecte nocive (paragraful 3) și că acest pericol nu este compensat prin avantajele terapeutice apreciabile pe care să nu le posede alte substanțe decît cele din tabelul IV, comisia poate, în conformitate cu recomandația Organizației Mondiale a Sănătății, să înscrie acest stupefiant în tabelul IV.

6. Dacă o notificare are legătură cu un stupefiant din tabelul I sau din tabelul II ori cu un preparat din tabelul III, comisia, în afară de acțiunea prevăzută în paragraful 5, poate, în urma recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, să modifice unul sau altul dintre tabele, fie:

a) transferînd un stupefiant din tabelul I în tabelul II sau din tabelul II în tabelul I; sau

b) ștergînd un stupefiant sau un preparat, după caz, dintr-unul din tabele.

7. Toate hotărîrile comisiei, luate în vederea aplicării prezentul articol, vor fi comunicate de către secretarul general tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, statelor membre părți ale prezentei convenții, Organizației Mondiale a Sănătății și organului. Hotărîrea va intra în vigoare, în privința fiecărei părți, la data primirii comunicării amintite mai sus și părțile vor lua atunci toate măsurile cerute prin prezenta convenție.

8.

a) Toate hotărîrile comisiei, de modificare a unui tabel, vor fi supuse examinării consiliului dacă o parte o cere, în cele 90 de zile care urmează după primirea notificării hotărîrii. Această cerere va fi prezentată secretarului general, cu toate informațiile necesare în vederea sprijinirii ei.

b) Secretarul general va comunica o copie de pe această cerere și de pe informațiile necesare comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și tuturor părților, pe care le va invita să prezinte observațiile lor în cele 90 de zile. Toate observațiile primite vor fi supuse examinării consiliului.

c) Consiliul va putea să confirme, să modifice sau să anuleze hotărîrea comisiei; el va hotărî în calitate de for suprem. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, statelor nemembre părți ale prezentei convenții, comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și organului.

d) În așteptarea examinării de către consiliu, hotărîrea comisiei va rămîne în vigoare.

9. Hotărîrile comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol nu vor fi supuse examinării prevăzute de articolul 7.

ARTICOLUL 4 Obligații generale

Părțile vor lua măsurile legislative și administrative care vor putea fi necesare:

a) pentru executarea dispozițiilor prezentei convenții în cadrul propriilor lor teritorii;

b) pentru cooperarea cu alte state în vederea executării dispozițiilor convenției amintite; și

c) sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, pentru a limita în mod exclusiv la scopuri medicale și științifice producția fabricarea, exportul, importul, distribuirea, comerțul, întrebuințarea și deținerea stupefiantelor.

ARTICOLUL 5 Organele internaționale de control

Recunoscînd competența Organizației Națiunilor Unite în privința controlului internațional al stupefiantelor, părțile sînt de acord să încredințeze Comisiei de stupefiante Consiliului economic și social și Organului internațional de control al stupefiantelor funcțiile care le sînt atribuite acestor organe prin prezenta convenție.

ARTICOLUL 6 Cheltuielile organelor internaționale de control

Organizația Națiunilor Unite își asumă cheltuielile comisiei și ale organului în condițiile care vor fi determinate de către Adunarea generală. Părțile care nu sînt membre ale Organizației Națiunilor Unite vor contribui la cheltuielile organelor internaționale de control, Adunarea generală fixînd, în mod periodic, după ce a consultat guvernele acestor părți, cuantumul contribuției pe care-l va socoti echitabil.

ARTICOLUL 7 Revizuirea hotărîrilor și recomandărilor comisiei

În afară de ceea ce privește hotărîrile prevăzute în articolul 3, toate hotărîrile sau recomandările adoptate de către comisie în privința executării dispozițiilor prezentei convenții vor fi luate sub rezerva aprobării de către consiliu sau Adunarea generală a tuturor modificărilor adoptate de unul sau celălalt dintre aceste organe, în aceeași manieră ca celelalte hotărîri sau recomandări ale comisiei.

ARTICOLUL 8 Funcțiile comisiei

Comisia este împuternicită să examineze toate problemele care sînt în legătură cu scopurile prezentei convenții și, mai ales:

a) să modifice tabelele în conformitate cu articolul 3;

b) să atragă atenția organului asupra tuturor problemelor care pot avea legătură cu funcțiile acestuia;

c) să formuleze recomandări în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții sau în vederea atingerii scopurilor pe care le are în vedere, cuprinzînd, printre acestea, și programele de cercetare științifică și de schimb de informații cu caracter științific sau tehnic; și

d) să atragă atenția statelor care nu sînt părți asupra hotărîrilor și recomandărilor pe care le adoptă în conformitate cu atribuțiile pe care i le conferă prezenta convenție, în așa fel încît acestea să examineze măsurile pe care le pot lua în virtutea prezentei convenții.

ARTICOLUL 9 Componența organului

1. Organul este format din unsprezece membri aleși de către consiliu, după cum urmează:

a) trei membri avînd experiență medicală, de farmacologie sau de farmacie și aleși de pe o listă de cel puțin cinci persoane desemnate de către Organizația Mondială a Sănătății; și


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...