Guvernul României

Ordonanța nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (13), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale

SECȚIUNEA 1 Reglementarea efectuării unor plăți de către Ministerul
Finanțelor Publice către Banca Națională a României

Art. 1. -

(1) Obligațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăților făcute de Banca Națională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat și subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată și se achită de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va acționa în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data plății la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar și de garanție, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu aceștia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind obligațiile bugetare.

(4) Sumele recuperate de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe.

SECȚIUNEA a 2-a Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor
bănci străine ca urmare a efectuării plăților de taxe și cheltuieli
aferente serviciilor de evaluare a riscului de țară acordate de
agențiile de rating în anii 2003 și 2004

Art. 2. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să plătească Băncii Naționale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăților de taxe și cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de țară acordate de agențiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd și Moody's Investors Service în anii 2003 și 2004.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale", de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii".

SECȚIUNEA a 3-a Reglementări cu privire la aprobarea finanțării temporare
de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA,
în situația neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor
a condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Sumele necesare continuării finanțării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Comunității Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condițiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finanțare, se prevăd în bugetul de stat la poziția "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".

Art. 4. -

Sumele stabilite în condițiile art. 3 se transferă agențiilor de implementare în vederea achitării obligațiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.

Art. 5. -

Sumele stabilite în condițiile art. 3, transferate agențiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare, în limita sumelor eligibile cheltuite.

Art. 6. -

În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare condițiile prevăzute în memorandumurile de finanțare ISPA, Ministerul Finanțelor Publice are dreptul să declare scadente și să obțină plata imediată a tuturor sumelor datorate și nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.

Art. 7. -

(1) Acordurile de finanțare încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și agențiile de implementare a programului ISPA, precum și acordurile de implementare încheiate între agențiile de implementare și beneficiarii finali vor fi completate prin acte adiționale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la:

a) finanțarea proiectelor din fondul de indisponibilități temporare prevăzute la art. 3;

b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum și accesoriile aferente reprezentând dobânzi și penalități de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creanțele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finanțare pentru fondurile ISPA.

(2) Actele adiționale care se încheie la acordurile de finanțare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.

Art. 8. -

Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finanțarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contribuției financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.

SECȚIUNEA a 4-a Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială
"Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. și
garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franța pentru achiziționarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 10. -

Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în proporție de 100%, a creditului extern menționat la art. 9, precum și a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achiziționarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 11. -

Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum și plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

SECȚIUNEA a 5-a Reglementări cu privire la finalizarea activităților de preluare
a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale de către
Ministerul Finanțelor Publice, prin unitățile sale subordonate

Art. 12. - Modificări (1)

Începând cu data de 1 ianuarie 2006, activitățile de colectare, control și soluționare a contestațiilor privind creanțele bugetare reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declarației de asigurare, denumite în continuare contribuții sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, respectiv Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, și de la Ministerul Sănătății, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finanțelor Publice și se realizează prin unitățile sale subordonate.

Art. 13. -

Contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 12 se colectează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, și sunt reglementate prin dispozițiile legale specifice.

Art. 14. -

Termenul de plată a obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale datorate, în cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declarației de asigurare este până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Art. 15. -

(1) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin structurile lor teritoriale, au în continuare atribuții, conform legii, pentru gestiunea declarațiilor de asigurare.

(2) Întocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice au competența de colectare, se realizează de către instituțiile prevăzute la alin. (1), după caz.

(3) Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile stabilite prin norme metodologice.

Art. 16. - Modificări (1)

Pentru creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creanțelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, și le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Art. 17. - Modificări (1)

Activitatea de control pentru contribuții sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2005.

Art. 18. -

Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, depuse și/sau aflate în curs de soluționare la organele competente ale instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), se soluționează de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, începând cu data preluării activității de către această instituție.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executare silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.

Art. 20. -

Sumele reprezentând contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, rămân în responsabilitatea instituțiilor prevăzute la art. 15, după caz.

Art. 21. - Jurisprudență (1)

Personalul care trece de la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Finanțelor Publice, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, își păstrează toate drepturile, în condițiile legii.

Art. 22 . -

Predarea-preluarea în administrare a bunurilor mobile și imobile între instituțiile prevăzute la art. 12 se realizează pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 23. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităților prevăzute la art. 12, precum și termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitățile preluate și a bunurilor mobile. Modificări (1)

(2) Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2005. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 6-a Reglementări privind înlesniri la plată

Art. 24. - Jurisprudență (2)

(1) Sumele amânate în vederea reducerii sau scutirii, din înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în vigoare, se scutesc la plată la data de 31 decembrie 2004 dacă debitorii au respectat, până la aceeași dată, termenele de plată și/sau condițiile în care înlesnirile au fost acordate și/sau menținute în condițiile art. 25. Jurisprudență (1)

(2) Înlesnirile la plată se derulează în continuare în aceleași condiții în care au fost acordate până la stingerea integrală a sumelor eșalonate la plată.

(3) Nerespectarea, după data menționată la alin. (1), a termenelor de plată și a condițiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a dobânzilor și a penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun în sarcina debitorilor și se recuperează conform prevederilor legale în vigoare, împreună cu eventualele dobânzi și penalități de întârziere. Jurisprudență (1)

Art. 25. - Jurisprudență (2)

(1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglementărilor legale în materie, și care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum și a obligațiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeași dată, a constituirii garanției și plății oricăror alte obligații fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum și îndeplinirii celorlalte condiții în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menținerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează și comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferența de dobândă și penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Prevederile de mai sus se aplică și debitorilor pentru care au început sau continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data de 30 noiembrie 2004. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continuă până la valorificare, iar sumele obținute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă acestea se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.

(4) În cazul în care garanția constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanțelor bugetare, se va constitui o nouă garanție pentru sumele rămase de plată.

(5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, unde debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, vor comunica acestora graficele de plată refăcute fără a se depăși numărul de rate aprobate inițial.

Art. 26. -

Pentru debitorii care beneficiază de amânare la plată a dobânzilor datorate pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plată viitoare și care înregistrează sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, după caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligații numai la solicitarea debitorilor.

SECȚIUNEA a 7-a Reglementarea regimului fiscal al Fundației Postprivatizare

Art. 27. -

Fundației Postprivatizare, pentru contribuția alocată de către Comisia Comunității Europene, reprezentând fonduri de investiții, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundația Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agenția Națională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Comisia Comunității Europene, din partea Comunității Europene, la data de 10 octombrie 1996.

SECȚIUNEA a 8-a Măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată
Puneri în aplicare (1)

Art. 28. - Jurisprudență (1)

În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atribuțiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

Art. 29. - Modificări (2)

În cadrul compartimentului înființat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi detașați specialiști din Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Justiției și Arhivele Naționale.

Art. 30. - Jurisprudență (9)

Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998, precum și pentru soluționarea contestațiilor, însoțite de avizul consultativ al Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secția Cadrilater, vor fi înaintate de către șeful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanților.

Art. 31. - Jurisprudență (12)

Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

Art. 32. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonanțe și al comisiilor județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinația de compensații, criteriile și modalitățile de stabilire a compensațiilor.

SECȚIUNEA a 9-a Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziții
având ca obiect implementarea Sistemului integrat de
securizare a frontierei de stat

Art. 33. -

Prevederile acestei secțiuni se aplică contractelor de achiziții având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.

Art. 34. -

Definițiile formulate în art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile și prezentei secțiuni.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

Multiplicatorul de compensare pentru operațiunile compensatorii directe are următoarele valori:

a) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...