Act Internațional

Convenția poștală universală din 05.10.2004 *)

Modificări (...), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Subsemnații, plenipotențiari ai guvernelor statelor membre ale Uniunii, conform art. 22.3 al Constituției Uniunii Poștale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord și sub rezerva art. 25.4 din cadrul Constituției menționate mai sus, în prezenta Convenție, regulile aplicabile serviciului poștal internațional.

PARTEA I Reguli comune aplicabile serviciului poștal internațional

CAPITOL UNIC Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

1. Pentru scopurile Convenției Poștale Universale, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

1.1. serviciu poștal universal: furnizarea permanentă către clienți de servicii poștale pe bază de calitate, în orice punct de pe teritoriul unei țări, la prețuri accesibile;

1.2. depeșa închisă: sac sau ansamblu de saci ori alți recipienți etichetați, sigilați cu plumb sau casete, conținând trimiteri poștale;

1.3. tranzit deschis: tranzit, printr-o țară intermediară, de trimiteri al căror număr sau greutate nu justifică confecționarea unei depeșe închise pentru țara de destinație;

1.4. trimitere poștală: termen generic ce desemnează fiecare dintre expedițiile efectuate de către poștă (trimiterea poștei de scrisori, colet poștal, mandat poștal etc.);

1.5. taxe finale: remunerație datorată administrației poștale de destinație de către administrația poștală expeditoare drept compensație pentru cheltuielile legate de prelucrarea trimiterilor poștei de scrisori primite în țara de destinație;

1.6. taxe de tranzit: remunerație pentru prestațiile efectuate de către un organism transportator al țării tranzitate (administrație poștală, alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim și/sau aerian al depeșelor;

1.7. cota-parte teritorială de sosire: remunerație datorată administrației poștale de destinație de către administrația poștală expeditoare, cu titlu de compensare a cheltuielilor de prelucrare a unui colet poștal în țara de destinație;

1.8. cota-parte teritorială de tranzit: remunerație datorată pentru prestațiile efectuate de un organism transportator în țara tranzitată (administrație poștală, un alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim și/sau aerian, pentru îndrumarea unui colet poștal pe teritoriul său;

1.9. cota-parte maritimă: remunerație datorată pentru prestațiile efectuate de un organism transportator (administrație poștală, alt serviciu sau combinarea celor două) care participă la transportul maritim al unui colet poștal.

ARTICOLUL 2 Desemnarea entității sau entităților responsabile de îndeplinirea
obligațiilor ce rezultă din aderarea la Convenție

1. Țările membre notifică Biroului Internațional, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, numele și adresa organismului guvernamental însărcinat să supervizeze activitatea poștală. În plus, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, țările membre vor comunica Biroului Internațional numele și adresa operatorului sau operatorilor oficial desemnați să asigure exploatarea serviciilor poștale și să îndeplinească pe teritoriul sau pe teritoriile lor obligațiile rezultate din actele Uniunii. Între două congrese, orice modificare referitoare la organismele guvernamentale și la operatorii desemnați oficial trebuie să fie notificată Biroului Internațional cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 3 Serviciul poștal universal

1. Pentru a întări conceptul de unicitate a teritoriului poștal al Uniunii, statele membre veghează ca toți utilizatorii/clienții să se bucure de dreptul la un serviciu poștal universal care corespunde unei oferte de servicii poștale de bază de calitate, furnizate în mod permanent în orice punct de pe teritoriul lor, la tarife accesibile.

2. În acest scop, statele membre stabilesc, în cadrul legislației lor poștale naționale sau prin alte mijloace obișnuite, dimensiunea serviciilor poștale corespunzătoare, precum și condițiile de calitate și tarife accesibile, ținând seama în același timp de nevoile populației și de condițiile lor naționale.

3. Statele membre veghează ca oferta de servicii poștale și normele de calitate să fie respectate de către operatorii însărcinați să asigure serviciul poștal universal.

4. Statele membre veghează ca furnizarea serviciului poștal universal să fie asigurată într-o manieră viabilă, garantându-se astfel continuitatea lui.

ARTICOLUL 4 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertății de tranzit este enunțat în primul articol al Constituției. El antrenează obligația, pentru fiecare administrație poștală, de a îndruma mereu, pe căile cele mai rapide și prin mijloacele cele mai sigure pe care le utilizează pentru propriile trimiteri, depeșele închise și trimiterile poștei de scrisori în tranzit deschis care îi sunt predate de către o altă administrație poștală. Acest principiu se aplică, de asemenea, trimiterilor sau depeșelor îndrumate greșit.

2. Statele membre care nu participă la schimbul de scrisori conținând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Același lucru este valabil și pentru trimiterile poștei de scrisori, altele decât scrisorile, cărțile poștale și cecograme. Aceasta se aplică, de asemenea, imprimatelor, periodicelor, revistelor, pachetelor mici și sacilor M al căror conținut nu îndeplinește dispozițiile legale care reglementează condițiile publicării lor sau circulației lor în țara traversată.

3. Libertatea de tranzit a coletelor poștale de îndrumat pe căi terestre și maritime este limitată în cadrul teritoriului țărilor care participă la acest serviciu.

4. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii. Totuși, statele membre care nu participă la serviciul de colete poștale nu pot fi obligate să asigure îndrumarea, pe cale de suprafață, a coletelor-avion.

5. Dacă un stat membru nu respectă dispozițiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte state membre au dreptul să suprime serviciul poștal cu această țară.

ARTICOLUL 5 Apartenența trimiterilor poștale. Retragerea. Modificarea
sau corectarea adresei. Reexpedierea. Returnarea către expeditor a
trimiterilor ce nu au fost distribuite

1. Orice trimitere poștală aparține expeditorului atâta timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepția cazului în care trimiterea a fost reținută prin aplicarea legislației țării de origine sau destinație și, în cazul aplicării art. 15.2.1.1 sau 15.3, în conformitate cu legislația țării de tranzit.

2. Expeditorul unei trimiteri poștale poate să o retragă din serviciu sau poate să modifice ori să corecteze adresa. Taxele și celelalte condiții sunt prevăzute în regulamente.

3. Statele membre vor asigura redirecționarea trimiterilor poștale, în cazul în care adresa destinatarului s-a schimbat, și returnarea către expeditor a trimiterilor ce nu au fost distribuite. Taxele și celelalte condiții sunt prevăzute în regulamente.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poștale internaționale și serviciile speciale sunt fixate de către administrațiile poștale, în conformitate cu principiile enunțate în Convenție și în regulamente. Ele trebuie, în principiu, să fie corelate cu costurile aferente furnizării acestor servicii.

2. Administrația de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poștei de scrisori și a coletelor poștale. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, dacă acest serviciu de distribuire este organizat în țara de destinație pentru trimiterile despre care este vorba.

3. Taxele aplicate, inclusiv cele menționate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puțin egale cu cele aplicate trimiterilor din regimul intern care prezintă aceleași caracteristici (categorie, cantitate, timp de îndrumare etc.).

4. Administrațiile poștale sunt autorizate să depășească toate taxele indicative care figurează în acte.

5. Peste limita minimă a taxelor fixate în paragraful 3, administrațiile poștale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislația lor internă, pentru trimiterile din categoria poștei de scrisori și pentru coletele poștale depuse în țara lor. Au mai ales posibilitatea de a acorda tarife preferențiale clienților lor care au un trafic poștal important.

6. Este interzis să se perceapă de la clienți taxe poștale indiferent de ce natură, altele decât cele care sunt prevăzute în acte.

7. În afara cazurilor prevăzute în acte, fiecare administrație poștală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Scutirea de taxe poștale

1. Principiu

1.1. Cazurile de scutire de taxe poștale, ca scutire de la plata francării, sunt prevăzute în mod expres de către Convenție. Cu toate acestea, regulamentele pot fixa dispoziții care să prevadă atât scutirea de la plata francării, cât și scutirea de la plata taxelor de tranzit, a taxelor terminale și a cotelor-părți de sosire pentru trimiterile poștei de scrisori și colete poștale, referitoare la serviciul poștal, trimise de către administrațiile poștale și uniunile restrânse. În plus, trimiterile poștei de scrisori și colete poștale expediate de către Biroul Internațional al UPU cu destinația către uniunile restrânse și administrațiile poștale sunt considerate ca trimiteri referitoare la serviciul poștal și sunt scutite de toate taxele poștale. Totuși, administrația de origine are posibilitatea de a percepe suprataxe aeriene pentru aceste ultime trimiteri.

2. Prizonieri de război și internații civili

2.1. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori, coletele poștale și trimiterile serviciilor financiare poștale adresate prizonierilor de război sau expediate de către aceștia, fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulamentele Convenției și Acordului privind serviciile de plată ale poștei. Beligeranții primiți și internații într-o țară neutră sunt asimilați prizonierilor de război propriu-ziși în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor precedente.

2.2. Dispozițiile prevăzute la pct. 2.1 se aplică și trimiterilor poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor serviciilor financiare poștale provenind din alte țări, adresate persoanelor civile internate prevăzute de Convenția de la Geneva din data de 12 august 1949 referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulamentele Convenției și Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.

2.3. Birourile menționate în regulamentele Convenției și Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei beneficiază și de scutire de taxe poștale pentru trimiterile poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor serviciilor financiare poștale în ceea ce privește persoanele vizate la paragrafele 2.1 și 2.2, pe care le expediază sau le primesc, fie direct, fie cu titlu de intermediari.

2.4. Coletele sunt admise cu scutire de taxe poștale până la greutatea de 5 kg. Limita de greutate este extinsă la 10 kg pentru trimiterile al căror conținut este indivizibil și pentru cele care sunt adresate unui lagăr sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

2.5. În cadrul reglării conturilor dintre administrațiile poștale, coletele de serviciu și coletele pentru prizonierii de război și internații civil nu determină alocarea vreunei cotepărți, excepție făcând taxele de transport aplicabile coletelor-avion.

3. Cecograme

3.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene.

ARTICOLUL 8 Timbre poștale

1. Termenul "timbru poștal" este protejat în virtutea prezentei Convenții și este rezervat exclusiv timbrelor ce îndeplinesc condițiile acestui articol și ale regulamentelor.

2. Timbrul poștal:

2.1. este emis exclusiv de către o autoritate emitentă competentă, în conformitate cu actele UPU; emiterea de timbre poștale include și punerea lor în circulație;

2.2. este un atribut al suveranității și constituie:

2.2.1. o dovadă a plății francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când el este aplicat pe o trimitere poștală conform actelor Uniunii;

2.2.2. o sursă de venituri suplimentare pentru administrațiile poștale, ca obiect filatelic;

2.3. trebuie pus în circulație pe teritoriul de origine al administrației poștale emitente pentru o utilizare în scopul francării poștale sau în scop filatelic.

3. Ca atribut al suveranității, timbrul poștal poate conține:

3.1. numele țării membre sau teritoriului de care aparține administrația poștală emitentă, în caractere latine;

3.1.1. facultativ, stema oficială a țării membre de care aparține administrația poștală emitentă;

3.1.2. în principiu, valoarea sa facială în caractere latine sau în cifre arabe;

3.1.3. facultativ, cuvântul "Poștă" în caractere latine sau altele.

4. Stemele de stat, semnele oficiale de control și emblemele organizațiilor interguvernamentale care figurează pe timbrele poștale sunt protejate conform Convenției de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale.

5. Subiectele și motivele timbrelor poștale trebuie:

5.1. să fie în conformitate și în spiritul preambulului Constituției UPU și a deciziilor luate de către organele Uniunii;

5.2. să fie în strânsă legătură cu identitatea culturală a țării administrației poștale emitente sau să contribuie la promovarea culturii ori la menținerea păcii;

5.3. să aibă, în cazul comemorării personalităților sau evenimentelor străine în țara ori pe teritoriul administrației poștale emitente, o legătură directă cu respectiva țară sau teritoriu;

5.4. să fie lipsite de caracter politic sau ofensator pentru o personalitate ori o țară;

5.5. să aibă o semnificație majoră pentru țara de care aparține administrația poștală emitentă sau pentru aceasta din urmă.

6. Ca subiect al dreptului de proprietate intelectuală timbrul poștal poate conține:

6.1. indicația dreptului administrației poștale emitente de a utiliza drepturile de proprietate respective, de exemplu:

6.1.1. drepturile de autor, prin aplicarea siglei de drepturi de autor (C), indicarea proprietarului drepturilor de autor și menționarea anului de emitere;

6.1.2. marca înregistrată pe teritoriul țării membre de care aparține administrația poștală emitentă, prin aplicarea siglei de înregistrare a mărcii (R) după numele mărcii;

6.2. numele artistului;

6.3. numele tipografului.

7. Mărcile francării poștale, amprentele mașinilor de francare și amprentele preselor de tipografie sau a altor procedee tipografice ori de timbrare conforme cu actele UPU nu pot fi utilizate decât cu autorizația administrației poștale.

ARTICOLUL 9 Securitate poștală

1. Statele membre adoptă și pun în aplicare o strategie de acțiune în domeniul securității, la toate nivelurile exploatării poștale, pentru a păstra și a crește încrederea publicului în serviciile poștale și în interesul tuturor agenților implicați. O astfel de strategie va trebui să implice schimbul de informații referitoare la menținerea siguranței și securității transportului și tranzitului depeșelor între statele membre.

ARTICOLUL 10 Mediu

Statele membre trebuie să adopte și să pună în practică o strategie de mediu dinamică la toate nivelurile de exploatare poștală și să promoveze sensibilizarea față de problemele de mediu în cadrul serviciilor poștale.

ARTICOLUL 11 Infracțiuni

1. Trimiteri poștale

1.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni actele de mai jos și pentru a-i urmări și a-i pedepsi pe autorii lor:

1.1.1. introducerea în trimiterile poștale de stupefiante, substanțe psihotrope sau materiale explozibile, inflamabile ori alte substanțe periculoase, neautorizate în mod expres de Convenție;

1.1.2. introducerea în trimiterile poștale de obiecte cu caracter pedofil sau pornografic reprezentând copii.

2. Francarea în general și modalitățile de francare în particular

2.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, reprima și pedepsi infracțiunile referitoare la modurile de francare prevăzute în prezenta Convenție, respectiv:

2.1.1. timbrele poștale, în circulație sau retrase din circulație;

2.1.2. mărcile de francare;

2.1.3. amprentele mașinilor de francare sau preselor de tipografie;

2.1.4. cupoanele-răspuns internaționale.

2.2. În scopurile prezentei Convenții, prin infracțiune referitoare la mijloacele de francare se înțelege unul dintre actele de mai jos, comis cu intenția de a obține un câștig ilegal pentru autorul actului sau pentru o terță persoană. Trebuie pedepsite:

2.2.1. falsificarea, imitarea ori contrafacerea mijloacelor de francare sau orice alt act ilicit ori care constituie un delict legat de fabricarea lor neautorizată;

2.2.2. utilizarea, punerea în circulație, comercializarea, distribuirea, difuzarea, transportul, prezentarea sau expunerea, inclusiv în scopuri publicitare, de mijloace de francare falsificate, imitate ori contrafăcute;

2.2.3. utilizarea sau punerea în circulație în scopuri poștale de mijloace de francare deja utilizate;

2.2.4. tentativele care vizează comiterea uneia dintre infracțiunile prezentate mai sus.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...