Act Internațional

Convenția poștală universală din 05.10.2004 *)

Modificări (...), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Subsemnații, plenipotențiari ai guvernelor statelor membre ale Uniunii, conform art. 22.3 al Constituției Uniunii Poștale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord și sub rezerva art. 25.4 din cadrul Constituției menționate mai sus, în prezenta Convenție, regulile aplicabile serviciului poștal internațional.

PARTEA I Reguli comune aplicabile serviciului poștal internațional

CAPITOL UNIC Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

1. Pentru scopurile Convenției Poștale Universale, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

1.1. serviciu poștal universal: furnizarea permanentă către clienți de servicii poștale pe bază de calitate, în orice punct de pe teritoriul unei țări, la prețuri accesibile;

1.2. depeșa închisă: sac sau ansamblu de saci ori alți recipienți etichetați, sigilați cu plumb sau casete, conținând trimiteri poștale;

1.3. tranzit deschis: tranzit, printr-o țară intermediară, de trimiteri al căror număr sau greutate nu justifică confecționarea unei depeșe închise pentru țara de destinație;

1.4. trimitere poștală: termen generic ce desemnează fiecare dintre expedițiile efectuate de către poștă (trimiterea poștei de scrisori, colet poștal, mandat poștal etc.);

1.5. taxe finale: remunerație datorată administrației poștale de destinație de către administrația poștală expeditoare drept compensație pentru cheltuielile legate de prelucrarea trimiterilor poștei de scrisori primite în țara de destinație;

1.6. taxe de tranzit: remunerație pentru prestațiile efectuate de către un organism transportator al țării tranzitate (administrație poștală, alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim și/sau aerian al depeșelor;

1.7. cota-parte teritorială de sosire: remunerație datorată administrației poștale de destinație de către administrația poștală expeditoare, cu titlu de compensare a cheltuielilor de prelucrare a unui colet poștal în țara de destinație;

1.8. cota-parte teritorială de tranzit: remunerație datorată pentru prestațiile efectuate de un organism transportator în țara tranzitată (administrație poștală, un alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim și/sau aerian, pentru îndrumarea unui colet poștal pe teritoriul său;

1.9. cota-parte maritimă: remunerație datorată pentru prestațiile efectuate de un organism transportator (administrație poștală, alt serviciu sau combinarea celor două) care participă la transportul maritim al unui colet poștal.

ARTICOLUL 2 Desemnarea entității sau entităților responsabile de îndeplinirea
obligațiilor ce rezultă din aderarea la Convenție

1. Țările membre notifică Biroului Internațional, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, numele și adresa organismului guvernamental însărcinat să supervizeze activitatea poștală. În plus, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, țările membre vor comunica Biroului Internațional numele și adresa operatorului sau operatorilor oficial desemnați să asigure exploatarea serviciilor poștale și să îndeplinească pe teritoriul sau pe teritoriile lor obligațiile rezultate din actele Uniunii. Între două congrese, orice modificare referitoare la organismele guvernamentale și la operatorii desemnați oficial trebuie să fie notificată Biroului Internațional cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 3 Serviciul poștal universal

1. Pentru a întări conceptul de unicitate a teritoriului poștal al Uniunii, statele membre veghează ca toți utilizatorii/clienții să se bucure de dreptul la un serviciu poștal universal care corespunde unei oferte de servicii poștale de bază de calitate, furnizate în mod permanent în orice punct de pe teritoriul lor, la tarife accesibile.

2. În acest scop, statele membre stabilesc, în cadrul legislației lor poștale naționale sau prin alte mijloace obișnuite, dimensiunea serviciilor poștale corespunzătoare, precum și condițiile de calitate și tarife accesibile, ținând seama în același timp de nevoile populației și de condițiile lor naționale.

3. Statele membre veghează ca oferta de servicii poștale și normele de calitate să fie respectate de către operatorii însărcinați să asigure serviciul poștal universal.

4. Statele membre veghează ca furnizarea serviciului poștal universal să fie asigurată într-o manieră viabilă, garantându-se astfel continuitatea lui.

ARTICOLUL 4 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertății de tranzit este enunțat în primul articol al Constituției. El antrenează obligația, pentru fiecare administrație poștală, de a îndruma mereu, pe căile cele mai rapide și prin mijloacele cele mai sigure pe care le utilizează pentru propriile trimiteri, depeșele închise și trimiterile poștei de scrisori în tranzit deschis care îi sunt predate de către o altă administrație poștală. Acest principiu se aplică, de asemenea, trimiterilor sau depeșelor îndrumate greșit.

2. Statele membre care nu participă la schimbul de scrisori conținând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Același lucru este valabil și pentru trimiterile poștei de scrisori, altele decât scrisorile, cărțile poștale și cecograme. Aceasta se aplică, de asemenea, imprimatelor, periodicelor, revistelor, pachetelor mici și sacilor M al căror conținut nu îndeplinește dispozițiile legale care reglementează condițiile publicării lor sau circulației lor în țara traversată.

3. Libertatea de tranzit a coletelor poștale de îndrumat pe căi terestre și maritime este limitată în cadrul teritoriului țărilor care participă la acest serviciu.

4. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii. Totuși, statele membre care nu participă la serviciul de colete poștale nu pot fi obligate să asigure îndrumarea, pe cale de suprafață, a coletelor-avion.

5. Dacă un stat membru nu respectă dispozițiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte state membre au dreptul să suprime serviciul poștal cu această țară.

ARTICOLUL 5 Apartenența trimiterilor poștale. Retragerea. Modificarea
sau corectarea adresei. Reexpedierea. Returnarea către expeditor a
trimiterilor ce nu au fost distribuite

1. Orice trimitere poștală aparține expeditorului atâta timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepția cazului în care trimiterea a fost reținută prin aplicarea legislației țării de origine sau destinație și, în cazul aplicării art. 15.2.1.1 sau 15.3, în conformitate cu legislația țării de tranzit.

2. Expeditorul unei trimiteri poștale poate să o retragă din serviciu sau poate să modifice ori să corecteze adresa. Taxele și celelalte condiții sunt prevăzute în regulamente.

3. Statele membre vor asigura redirecționarea trimiterilor poștale, în cazul în care adresa destinatarului s-a schimbat, și returnarea către expeditor a trimiterilor ce nu au fost distribuite. Taxele și celelalte condiții sunt prevăzute în regulamente.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poștale internaționale și serviciile speciale sunt fixate de către administrațiile poștale, în conformitate cu principiile enunțate în Convenție și în regulamente. Ele trebuie, în principiu, să fie corelate cu costurile aferente furnizării acestor servicii.

2. Administrația de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poștei de scrisori și a coletelor poștale. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, dacă acest serviciu de distribuire este organizat în țara de destinație pentru trimiterile despre care este vorba.

3. Taxele aplicate, inclusiv cele menționate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puțin egale cu cele aplicate trimiterilor din regimul intern care prezintă aceleași caracteristici (categorie, cantitate, timp de îndrumare etc.).

4. Administrațiile poștale sunt autorizate să depășească toate taxele indicative care figurează în acte.

5. Peste limita minimă a taxelor fixate în paragraful 3, administrațiile poștale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislația lor internă, pentru trimiterile din categoria poștei de scrisori și pentru coletele poștale depuse în țara lor. Au mai ales posibilitatea de a acorda tarife preferențiale clienților lor care au un trafic poștal important.

6. Este interzis să se perceapă de la clienți taxe poștale indiferent de ce natură, altele decât cele care sunt prevăzute în acte.

7. În afara cazurilor prevăzute în acte, fiecare administrație poștală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Scutirea de taxe poștale

1. Principiu

1.1. Cazurile de scutire de taxe poștale, ca scutire de la plata francării, sunt prevăzute în mod expres de către Convenție. Cu toate acestea, regulamentele pot fixa dispoziții care să prevadă atât scutirea de la plata francării, cât și scutirea de la plata taxelor de tranzit, a taxelor terminale și a cotelor-părți de sosire pentru trimiterile poștei de scrisori și colete poștale, referitoare la serviciul poștal, trimise de către administrațiile poștale și uniunile restrânse. În plus, trimiterile poștei de scrisori și colete poștale expediate de către Biroul Internațional al UPU cu destinația către uniunile restrânse și administrațiile poștale sunt considerate ca trimiteri referitoare la serviciul poștal și sunt scutite de toate taxele poștale. Totuși, administrația de origine are posibilitatea de a percepe suprataxe aeriene pentru aceste ultime trimiteri.

2. Prizonieri de război și internații civili

2.1. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori, coletele poștale și trimiterile serviciilor financiare poștale adresate prizonierilor de război sau expediate de către aceștia, fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulamentele Convenției și Acordului privind serviciile de plată ale poștei. Beligeranții primiți și internații într-o țară neutră sunt asimilați prizonierilor de război propriu-ziși în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor precedente.

2.2. Dispozițiile prevăzute la pct. 2.1 se aplică și trimiterilor poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor serviciilor financiare poștale provenind din alte țări, adresate persoanelor civile internate prevăzute de Convenția de la Geneva din data de 12 august 1949 referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulamentele Convenției și Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei.

2.3. Birourile menționate în regulamentele Convenției și Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei beneficiază și de scutire de taxe poștale pentru trimiterile poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor serviciilor financiare poștale în ceea ce privește persoanele vizate la paragrafele 2.1 și 2.2, pe care le expediază sau le primesc, fie direct, fie cu titlu de intermediari.

2.4. Coletele sunt admise cu scutire de taxe poștale până la greutatea de 5 kg. Limita de greutate este extinsă la 10 kg pentru trimiterile al căror conținut este indivizibil și pentru cele care sunt adresate unui lagăr sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

2.5. În cadrul reglării conturilor dintre administrațiile poștale, coletele de serviciu și coletele pentru prizonierii de război și internații civil nu determină alocarea vreunei cotepărți, excepție făcând taxele de transport aplicabile coletelor-avion.

3. Cecograme

3.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene.

ARTICOLUL 8 Timbre poștale

1. Termenul "timbru poștal" este protejat în virtutea prezentei Convenții și este rezervat exclusiv timbrelor ce îndeplinesc condițiile acestui articol și ale regulamentelor.

2. Timbrul poștal:

2.1. este emis exclusiv de către o autoritate emitentă competentă, în conformitate cu actele UPU; emiterea de timbre poștale include și punerea lor în circulație;

2.2. este un atribut al suveranității și constituie:

2.2.1. o dovadă a plății francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când el este aplicat pe o trimitere poștală conform actelor Uniunii;

2.2.2. o sursă de venituri suplimentare pentru administrațiile poștale, ca obiect filatelic;

2.3. trebuie pus în circulație pe teritoriul de origine al administrației poștale emitente pentru o utilizare în scopul francării poștale sau în scop filatelic.

3. Ca atribut al suveranității, timbrul poștal poate conține:

3.1. numele țării membre sau teritoriului de care aparține administrația poștală emitentă, în caractere latine;

3.1.1. facultativ, stema oficială a țării membre de care aparține administrația poștală emitentă;

3.1.2. în principiu, valoarea sa facială în caractere latine sau în cifre arabe;

3.1.3. facultativ, cuvântul "Poștă" în caractere latine sau altele.

4. Stemele de stat, semnele oficiale de control și emblemele organizațiilor interguvernamentale care figurează pe timbrele poștale sunt protejate conform Convenției de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale.

5. Subiectele și motivele timbrelor poștale trebuie:

5.1. să fie în conformitate și în spiritul preambulului Constituției UPU și a deciziilor luate de către organele Uniunii;

5.2. să fie în strânsă legătură cu identitatea culturală a țării administrației poștale emitente sau să contribuie la promovarea culturii ori la menținerea păcii;

5.3. să aibă, în cazul comemorării personalităților sau evenimentelor străine în țara ori pe teritoriul administrației poștale emitente, o legătură directă cu respectiva țară sau teritoriu;

5.4. să fie lipsite de caracter politic sau ofensator pentru o personalitate ori o țară;

5.5. să aibă o semnificație majoră pentru țara de care aparține administrația poștală emitentă sau pentru aceasta din urmă.

6. Ca subiect al dreptului de proprietate intelectuală timbrul poștal poate conține:

6.1. indicația dreptului administrației poștale emitente de a utiliza drepturile de proprietate respective, de exemplu:

6.1.1. drepturile de autor, prin aplicarea siglei de drepturi de autor (C), indicarea proprietarului drepturilor de autor și menționarea anului de emitere;

6.1.2. marca înregistrată pe teritoriul țării membre de care aparține administrația poștală emitentă, prin aplicarea siglei de înregistrare a mărcii (R) după numele mărcii;

6.2. numele artistului;

6.3. numele tipografului.

7. Mărcile francării poștale, amprentele mașinilor de francare și amprentele preselor de tipografie sau a altor procedee tipografice ori de timbrare conforme cu actele UPU nu pot fi utilizate decât cu autorizația administrației poștale.

ARTICOLUL 9 Securitate poștală

1. Statele membre adoptă și pun în aplicare o strategie de acțiune în domeniul securității, la toate nivelurile exploatării poștale, pentru a păstra și a crește încrederea publicului în serviciile poștale și în interesul tuturor agenților implicați. O astfel de strategie va trebui să implice schimbul de informații referitoare la menținerea siguranței și securității transportului și tranzitului depeșelor între statele membre.

ARTICOLUL 10 Mediu

Statele membre trebuie să adopte și să pună în practică o strategie de mediu dinamică la toate nivelurile de exploatare poștală și să promoveze sensibilizarea față de problemele de mediu în cadrul serviciilor poștale.

ARTICOLUL 11 Infracțiuni

1. Trimiteri poștale

1.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni actele de mai jos și pentru a-i urmări și a-i pedepsi pe autorii lor:

1.1.1. introducerea în trimiterile poștale de stupefiante, substanțe psihotrope sau materiale explozibile, inflamabile ori alte substanțe periculoase, neautorizate în mod expres de Convenție;

1.1.2. introducerea în trimiterile poștale de obiecte cu caracter pedofil sau pornografic reprezentând copii.

2. Francarea în general și modalitățile de francare în particular

2.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, reprima și pedepsi infracțiunile referitoare la modurile de francare prevăzute în prezenta Convenție, respectiv:

2.1.1. timbrele poștale, în circulație sau retrase din circulație;

2.1.2. mărcile de francare;

2.1.3. amprentele mașinilor de francare sau preselor de tipografie;

2.1.4. cupoanele-răspuns internaționale.

2.2. În scopurile prezentei Convenții, prin infracțiune referitoare la mijloacele de francare se înțelege unul dintre actele de mai jos, comis cu intenția de a obține un câștig ilegal pentru autorul actului sau pentru o terță persoană. Trebuie pedepsite:

2.2.1. falsificarea, imitarea ori contrafacerea mijloacelor de francare sau orice alt act ilicit ori care constituie un delict legat de fabricarea lor neautorizată;

2.2.2. utilizarea, punerea în circulație, comercializarea, distribuirea, difuzarea, transportul, prezentarea sau expunerea, inclusiv în scopuri publicitare, de mijloace de francare falsificate, imitate ori contrafăcute;

2.2.3. utilizarea sau punerea în circulație în scopuri poștale de mijloace de francare deja utilizate;

2.2.4. tentativele care vizează comiterea uneia dintre infracțiunile prezentate mai sus.

3. Reciprocitate

3.1. În ceea ce privește sancțiunile, nici o distincție nu va fi făcută între actele prevăzute la paragraful 2, fie că este vorba despre mijloace de francare naționale sau străine; această dispoziție nu poate fi supusă nici unei condiții de reciprocitate legale sau convenționale.

PARTEA a II-a Reguli aplicabile poștei de scrisori și coletelor poștale

CAPITOLUL I Oferta de servicii

ARTICOLUL 12 Servicii de bază Derogări (1)

1. Statele membre asigură admiterea, prelucrarea, transportul și distribuirea trimiterilor poștei de scrisori.

2. Trimiterile poștei de scrisori cuprind:

2.1. trimiteri prioritare și nonprioritare, până la 2 kg;

2.2. scrisori, cărți poștale, imprimate și pachete mici, până la 2 kg;

2.3. cecograme, până la 7 kg;

2.4. saci speciali conținând ziare, periodice, cărți și documente tipărite similar, pe adresa aceluiași destinatar și aceleiași destinații, denumiți "saci M", până la 30 kg.

3. Trimiterile poștei de scrisori sunt clasificate în funcție de rapiditatea prelucrării lor sau în funcție de conținutul lor, conform Regulamentului poștei de scrisori.

4. Limite de greutate superioare celor indicate în paragraful 2 se aplică facultativ anumitor categorii de trimiteri ale poștei de scrisori, în condițiile specificate de Regulamentul poștei de scrisori.

5. Statele membre asigură și admiterea, prelucrarea, transportul și distribuția coletelor poștale până la 20 kg, fie conform dispozițiilor Convenției, fie, în cazul coletelor pe care le expediază, și după un acord bilateral, utilizând orice alt mijloc mai avantajos pentru clientul lor.

6. Limite de greutate superioară a 20 kg se aplică facultativ anumitor categorii de colete poștale, în condițiile specificate de Regulamentul privind coletele poștale.

7. Orice stat ale cărui administrații poștale nu oferă serviciul de transport de colete are libertatea să execute clauzele Convenției utilizând întreprinderile de transport. În același timp poate limita acest serviciu la coletele ce provin sau care sunt destinate localităților deservite de aceste întreprinderi.

8. Prin derogare de la dispozițiile prevăzute în paragraful 5, țările care, înainte de 1 ianuarie 2001, nu făceau parte din Acordul cu privire la coletele poștale nu sunt obligate să asigure serviciul de colete poștale.

ARTICOLUL 13 Servicii suplimentare

1. Statele membre asigură următoarele servicii suplimentare obligatorii:

1.1. serviciu de recomandare pentru trimiterile-avion și trimiterile prioritare pe care le expediază în cadrul poștei de scrisori;

1.2. serviciu de recomandare pentru trimiterile poștei de scrisori nonprioritare și de suprafață către destinații pentru care nu este prevăzut nici un serviciu prioritar sau de curier-avion;

1.3. serviciu de recomandare pentru toate trimiterile poștei de scrisori care sosesc.

2. Furnizarea unui serviciu de recomandare pentru trimiterile nonprioritare și de suprafață ale poștei de scrisori pentru destinații pentru care un serviciu prioritar sau de curierat par avion este asigurat este facultativă.

3. Statele membre pot asigura următoarele servicii suplimentare facultative în cadrul relațiilor dintre acele administrații care au convenit să asigure aceste servicii:

3.1. serviciul de trimiteri cu valoare declarată pentru trimiterile poștei de scrisori și colete;

3.2. serviciul de trimiteri cu predare garantată pentru trimiterile poștei de scrisori;

3.3. serviciul de trimiteri cu plata la primire pentru trimiterile poștei de scrisori și colete;

3.4. serviciul de trimiteri expres pentru trimiterile poștei de scrisori și colete;

3.5. serviciul de predare la destinatar pentru trimiterile poștei de scrisori recomandate, cu predare garantată sau cu valoare declarată;

3.6. serviciul de trimiteri scutite de taxe și drepturi pentru trimiterile poștei de scrisori și colete;

3.7. serviciul de colete fragile și colete voluminoase;

3.8. serviciul din lotul "de depunere" pentru trimiterile grupate de la un singur expeditor, destinate străinătății.

4. Următoarele trei servicii suplimentare au și aspecte obligatorii și facultative:

4.1. serviciul de corespondență comercială - răspuns internațional (C.C.R.I.), care este, în special, facultativ; dar toate administrațiile sunt obligate a asigura serviciul de retur pentru trimiterile CCRI;

4.2. serviciul de cupoane-răspuns internaționale; aceste cupoane pot fi schimbate în orice stat membru, dar vânzarea lor este facultativă;

4.3. confirmarea de primire pentru trimiterile poștei de scrisori recomandate sau cu livrare atestată, pentru colete și trimiterile cu valoare declarată; toate administrațiile poștale acceptă confirmările de primire pentru trimiterile care sosesc; totuși, prestarea unui serviciu de confirmare de primire pentru trimiterile care pleacă este facultativă.

5. Aceste servicii și taxele corespunzătoare sunt descrise în regulamente.

6. Dacă elementele de serviciu indicate mai jos fac obiectul unor taxe speciale în regim intern, administrațiile poștale sunt autorizate să perceapă aceleași taxe pentru trimiterile internaționale, în condițiile descrise în cadrul regulamentelor:

6.1. distribuirea pachetelor mici cântărind peste 500 g;

6.2. depunerea de trimiteri ale poștei de scrisori după ultima limită de oră;

6.3. depunerea de trimiteri în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor;

6.4. colectarea la domiciliul expeditorului;

6.5. retragerea unei trimiteri a poștei de scrisori în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor;

6.6. post restant;

6.7. magazinajul trimiterilor poștei de scrisori cântărind mai mult de 500 g și al coletelor poștale;

6.8. livrarea coletelor ca răspuns la avizul de sosire;

6.9. asigurarea împotriva riscurilor de forță majoră.

ARTICOLUL 14 Curier electronic, EMS, logistică integrată și noi servicii

1. Administrațiile poștale pot conveni între ele să participe la următoarele servicii, care sunt descrise în regulamente:

1.1. curier electronic, care este un serviciu ce implică transmiterea electronică a mesajelor;

1.2. EMS, care este un serviciu poștal expres destinat documentelor și mărfurilor și care constituie, pe cât este posibil, cel mai rapid dintre serviciile poștale prin mijloace fizice; administrațiile poștale au posibilitatea de a furniza acest serviciu pe baza Acordului Standard EMS multilateral sau pe baza acordurilor bilaterale;

1.3. serviciul de logistică integrată, care răspunde pe deplin nevoilor clienților în materie de logistică și cuprinde etapele care preced și care urmează transmiterii fizice de mărfuri și documente;

1.4. marca poștală electronică, care atestă în mod probatoriu realitatea unui fapt electronic, într-o formă dată, la un moment dat, și la care au luat parte una sau mai multe părți.

2. Administrațiile poștale pot, de comun acord, să creeze un serviciu nou, care nu este prevăzut în mod expres în actele Uniunii. Taxele referitoare la noul serviciu sunt stabilite de către fiecare administrație interesată, ținând seama de cheltuielile de exploatare a serviciului.

ARTICOLUL 15 Trimiteri neadmise. Interdicții

1. Dispoziții generale

1.1. Trimiterile care nu îndeplinesc condițiile cerute prin Convenție și regulamente nu sunt admise. De asemenea, nu sunt admise trimiterile expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenția de neplată integrală a sumelor datorate.

1.2. Excepțiile de la interdicțiile anunțate de prezentul articol sunt prevăzute în regulamente.

1.3. Toate administrațiile poștale au posibilitatea extinderii interdicțiilor enunțate în prezentul articol, care pot fi aplicate imediat după includerea lor în culegerea de acte corespunzătoare.

2. Interdicții care vizează toate categoriile de trimiteri

2.1. Introducerea obiectelor menționate mai jos este interzisă în toate categoriile de trimiteri:

2.1.1. stupefiantele și substanțe psihotrope;

2.1.2. obiectele obscene sau imorale;

2.1.3. obiectele al căror import sau circulație este interzisă în țara de destinație;

2.1.4. obiectele care, prin natura lor sau a ambalajului lor, pot prezenta pericol pentru agenți ori marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri, echipamentul poștal ori bunurile care aparțin terților;

2.1.5. documentele ce au caracter de corespondență actuală și personală schimbate între persoane, altele decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia.

3. Materiale explozibile, inflamabile sau radioactive și alte substanțe periculoase

3.1. Introducerea de materiale explozibile, inflamabile sau radioactive și alte substanțe periculoase, precum și de materiale radioactive este interzisă în toate categoriile de trimiteri.

3.2. În mod excepțional, următoarele substanțe și materiale sunt admise:

3.2.1. materialele radioactive expediate în trimiterile poștei de scrisori și colete poștale menționate la art. 16.1;

3.2.2. substanțele biologice expediate în trimiterile poștei de scrisori menționate la art. 16.2.

4. Animale vii

4.1. Introducerea de animale vii este interzisă în toate categoriile de trimiteri.

4.2. În mod excepțional, animalele de mai jos sunt admise în trimiterile poștei de scrisori, altele decât trimiterile cu valoare declarată:

4.2.1. albinele, lipitorile și viermii de mătase;

4.2.2. paraziții și distrugătorii de insecte nocive, destinați controlului acestor insecte și schimbului dintre instituțiile oficial recunoscute;

4.2.3. muștele din familia Drosophilidae utilizate pentru cercetarea biomedicală și schimbate între instituții recunoscute oficial.

4.3. În mod excepțional, următoarele animale vor fi admise în colete:

4.3.1. animalele vii al căror transport prin poștă este autorizat prin regulamentele poștale ale țărilor interesate.

5. Introducerea corespondenței în colete:

5.1. Introducerea obiectelor menționate mai jos este interzisă în coletele poștale:

5.1.1. documentele ce au caracter de corespondență actuală și personală;

5.1.2. corespondența de orice natură schimbată între persoane, altele decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia.

6. Monede, cecuri de bancă și alte obiecte de valoare

6.1. Este interzisă introducerea de monede, cecuri de bancă, bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate ori nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte prețioase;

6.1.1. în trimiterile poștei de scrisori fără valoare declarată;

6.1.1.1. totuși, dacă legislația internă a țării de origine și de destinație permite, aceste obiecte pot fi expediate într-un plic închis ca trimiteri recomandate;

6.1.2. în coletele fără valoare declarată, cu excepția cazului în care legislația internă a țărilor de origine și de destinație permite;

6.1.3. în coletele fără valoare declarată schimbate între două țări care admit declarația de valoare;

6.1.3.1. în plus, fiecare administrație are dreptul să interzică introducerea de lingouri de aur în coletele cu sau fără valoare declarată, care provin din sau au ca destinație teritoriul său ori sunt transmise în tranzit prin teritoriul său; ea poate limita valoarea reală a acestor trimiteri.

7. Imprimate și cecograme

7.1. Imprimatele și cecogramele:

7.1.1. nu pot purta nici o adnotație și nici să conțină vreun element de corespondență;

7.1.2. nu pot conține nici un timbru poștal, nici o formulă de francare, obliterate sau nu, nici o hârtie reprezentând o valoare, exceptând cazul în care trimiterea include o carte poștală, un plic sau o bandă prefrancată pentru returul său și pe care este imprimată adresa expeditorului trimiterii sau a agentului său în țara de depunere ori de destinație a trimiterii originale.

8. Prelucrarea trimiterilor admise din greșeală

8.1. Prelucrarea trimiterilor admise din greșeală este prevăzută în regulamente. Totuși, trimiterile care conțin obiectele menționate la paragrafele 2.1.1, 2.1.2 și 3.1 nu sunt în nici un caz îndrumate la destinație, nici distribuite destinatarilor, nici returnate la origine. Dacă obiectele menționate la paragrafele 2.1.1 și 3.1 sunt descoperite între trimiterile în tranzit, acestea din urmă vor fi prelucrate în concordanță cu legislația națională a țării de tranzit.

ARTICOLUL 16 Materiale radioactive și materiale biologice admise

1. Materialele radioactive sunt admise în trimiterile poștei de scrisori și în coletele poștale în cadrul relațiilor dintre administrațiile poștale care s-au declarat de acord cu admiterea acestor trimiteri fie în relațiile lor reciproce, fie într-un singur sens, în următoarele condiții:

1.1. materialele radiactive sunt condiționate și ambalate în conformitate cu dispozițiile respective din regulamente;

1.2. atunci când sunt expediate în trimiterile poștei de scrisori, ele sunt supuse tarifului trimiterilor prioritare sau tarifului de scrisori și de recomandare;

1.3. materialele radioactive conținute în trimiterile poștei de scrisori sau în coletele poștale trebuie să fie îndrumate pe calea cea mai rapidă, în mod normal pe cale aeriană, sub rezerva achitării suprataxelor aeriene corespunzătoare;

1.4.1. materialele radioactive nu pot fi depuse decât de expeditori autorizați corespunzător.

2. Materialele biologice sunt admise în trimiterile poștei de scrisori în următoarele condiții:

2.1. materialele biologice perisabile, substanțele infecțioase și gazul carbonic solid (zăpada carbonică), atunci când este folosit pentru înghețarea substanțelor infecțioase, nu pot fi trimise prin curierat decât în cadrul schimburilor dintre laboratoarele calificate, oficial recunoscute. Aceste mărfuri periculoase pot fi acceptate prin curier în vederea trimiterii lor par avion, cu condiția ca legislația națională, instrucțiunile tehnice în vigoare ale Organizației aviației civile internaționale (OACI) și reglementările IATA cu privire la mărfurile periculoase să permită acest lucru;

2.2. materialele biologice perisabile și substanțele infecțioase condiționate și ambalate conform dispozițiilor respective din Regulament sunt supuse tarifului de trimiteri prioritare sau tarifului de scrisoare și de recomandare. Este permisă supunerea la tratamentul poștal a acestor trimiteri, cu achitarea unei suprataxe;

2.3. admiterea de materiale biologice perisabile și de substanțe infecțioase este limitată la statele membre ale căror administrații poștale s-au declarat de acord să accepte aceste trimiteri fie în relațiile lor reciproce, fie într-un singur sens;

2.4. aceste substanțe sau materii sunt trimise pe calea cea mai rapidă, în mod normal pe cale aeriană, sub rezerva achitării suprataxelor aeriene corespunzătoare și beneficiind de prioritate la distribuire.

ARTICOLUL 17 Reclamații

1. Fiecare administrație poștală este obligată să accepte reclamațiile referitoare la o trimitere depusă în serviciul său sau în cadrul unei alte administrații poștale, cu condiția ca aceste reclamații să fie prezentate într-un interval de 6 luni începând cu ziua a doua de la data de depunere a trimiterii. Perioada de 6 luni privește relațiile dintre reclamanți și administrațiile poștale și nu include transmiterea reclamațiilor între administrațiile poștale.

1.1. Totuși, acceptarea reclamațiilor privind neprimirea unei trimiteri a poștei de scrisori simple nu este obligatorie. Astfel, administrațiile poștale care acceptă reclamații referitoare la neprimirea unei trimiteri a poștei de scrisori simple au dreptul de a limita anchetele lor în cadrul cercetărilor privind serviciul de rebuturi.

2. Reclamațiile sunt admise în condițiile prevăzute de regulamente.

3. Prelucrarea reclamațiilor este gratuită. Totuși, cheltuielile suplimentare ocazionate de o cerere de transmisie prin serviciul EMS sunt, în principiu, în sarcina solicitantului.

ARTICOLUL 18 Control vamal. Drepturi vamale și alte drepturi

1. Administrația poștală a țării de origine și cea a țării de destinație sunt autorizate să supună trimiterile controlului vamal, conform legislației din aceste țări.

2. Trimiterile supuse controlului vamal pot fi supuse, cu titlu poștal, unei taxe de prezentare la vamă a cărei valoare indicativă este fixată prin regulamente. Această taxă nu este percepută decât cu titlul de prezentare la vamă și de vămuire a trimiterilor care au fost supuse drepturilor vamale sau oricărui alt drept de aceeași natură.

3. Administrațiile poștale care au obținut autorizația de a efectua vămuirea în numele clienților lor sunt autorizate să perceapă de la aceștia o taxă bazată pe costurile reale ale operației.

4. Administrațiile poștale sunt autorizate să perceapă de la expeditorii sau destinatarii trimiterilor, după caz, drepturile vamale și orice alte eventuale drepturi.

ARTICOLUL 19 Schimbul de depeșe închise cu unitățile militare

1. Depeșele închise ale poștei de scrisori pot fi schimbate prin intermediul serviciilor teritoriale, maritime sau aeriene ale altor țări:

1.1. între oficiile poștale ale unuia dintre statele membre și comandanții unităților militare puse la dispoziție Organizației Națiunilor Unite;

1.2. între comandanții acestor unități militare;

1.3. între oficiile poștale ale unuia dintre statele membre și comandanții diviziilor navale, aeriene sau terestre, de nave de război sau de avioane militare ale aceleiași țări, staționate în străinătate;

1.4. între comandanții de divizii navale, aeriene sau terestre, de nave de război ori de avioane militare ale aceleiași țări.

2. Trimiterile poștei de scrisori cuprinse în depeșele vizate la paragraful 1 trebuie să fie exclusiv pe adresa sau provenite de la membrii unităților militare sau ai statelor majore și echipajelor de vapoare ori avioane de destinație sau expeditori ai depeșelor. Tarifele și condițiile de expediere la care sunt supuse sunt determinate, conform propriei reglementări, de către administrația poștală a țării care a pus la dispoziție unitatea militară sau căreia îi aparțin navele ori avioanele.

3. Cu excepția unei înțelegeri speciale, administrația poștală a țării care a pus la dispoziție unitatea militară sau căreia îi aparțin vapoarele de război ori avioanele militare este datoare, față de administrațiile implicate, pentru taxele de tranzit al depeșelor, taxele terminale și taxele de transport aerian.

ARTICOLUL 20 Norme și obiective în materie de calitate a serviciului

1. Administrațiile trebuie să fixeze și să publice normele și obiectivele lor în materie de distribuire a trimiterilor poștei de scrisori și coletelor sosite.

2. Aceste norme și obiective, mărite cu timpul cerut în mod normal pentru vămuire, nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele aplicate trimiterilor comparabile din serviciul lor intern.

3. Administrațiile de origine trebuie, de asemenea, să fixeze și să publice normele în totalitate pentru trimiterile prioritare și trimiterile par avion ale poștei de scrisori, precum și pentru coletele și coletele economice/de suprafață.

4. Administrațiile poștale evaluează aplicarea normelor privind calitatea serviciului.

CAPITOLUL 2 Responsabilitate

ARTICOLUL 21 Responsabilitatea administrațiilor poștale. Despăgubiri

1. Generalități

1.1. În afara cazurilor prevăzute la art. 22, administrațiile poștale răspund pentru:

1.1.1. pierderea, spolierea sau avarierea trimiterilor recomandate, a coletelor simple și a trimiterilor cu valoare declarată;

1.1.2. pierderea trimiterilor cu predare atestată;

1.1.3. returnarea unui colet al cărui motiv de nedistribuire nu a fost precizat;

1.2. administrațiile poștale nu își asumă responsabilitatea dacă este vorba de alte trimiteri decât cele menționate la paragrafele 1.1.1. și 1.1.2;

1.3. în toate cazurile ce nu au fost prevăzute de prezenta convenție, administrațiile poștale nu își asumă responsabilitatea.

1.4. Atunci când pierderea sau avaria totală a unei trimiteri recomandate, a unui colet simplu sau a unei trimiteri cu valoare declarată ce rezultă dintr-un caz de forță majoră care nu permite despăgubiri, expeditorul are dreptul la restituirea taxelor achitate, cu excepția taxei de asigurare.

1.5. Sumele de despăgubire ce trebuie plătite nu pot fi superioare sumelor menționate în Regulamentul poștei de scrisori și în Regulamentul privind coletele poștale.

1.6. În caz de responsabilitate, pierderile indirecte sau beneficiile nerealizate nu sunt luate în considerare în suma despăgubirii ce trebuie plătită.

1.7. Toate dispozițiile legate de responsabilitatea administrațiilor poștale sunt stricte, obligatorii și complete. Administrațiile poștale nu își asumă în nici un caz responsabilitatea - chiar în caz de greșeală gravă (de eroare gravă) - în afara limitelor stabilite în cadrul Convenției și a regulamentelor.

2. Trimiteri recomandate

2.1. În caz de pierdere, de spoliere totală sau de avariere totală a unei trimiteri recomandate, expeditorul are dreptul la o despăgubire stabilită prin Regulamentul poștei de scrisori. Dacă expeditorul reclamă o sumă inferioară celei fixate prin Regulamentul poștei de scrisori, administrațiile au posibilitatea de a plăti această sumă mai mică și de a fi rambursate pe această bază de către celelalte administrații eventual implicate.

2.2. În caz de spoliere parțială sau de avariere parțială a unei trimiteri recomandate, expeditorul are dreptul la o despăgubire care corespunde, în principiu, valorii reale a spolierii sau avariei.

3. Trimiteri cu predare atestată

3.1. În caz de pierdere, de spoliere totală sau de avarie totală a unei trimiteri cu predare atestată, expeditorul are dreptul numai la restituirea taxelor achitate.

4. Colete simple

4.1. În caz de pierdere, de spoliere totală sau de avarie totală a unui colet simplu, expeditorul are dreptul la o despăgubire fixată prin Regulamentul privind coletele poștale. Dacă expeditorul reclamă o sumă inferioară celei fixate în Regulamentul privind coletele poștale, administrațiile poștale au posibilitatea de a plăti această sumă mai mică și de a fi rambursate pe această bază de către celelalte administrații eventual implicate.

4.2. În caz de spoliere parțială sau de avarie parțială a unui colet simplu, expeditorul are dreptul la o despăgubire care corespunde, în principiu, valorii reale a spolierii sau avariei.

4.3. Administrațiile poștale pot conveni să aplice în relațiile lor reciproce valoarea per colet fixată prin Regulamentul privind coletele poștale, fără să ia în considerare greutatea coletului.

5. Trimiteri cu valoare declarată

5.1. În caz de pierdere, de spoliere totală sau de avarie totală a unei trimiteri cu valoare declarată, expeditorul are dreptul la o despăgubire ce corespunde, în principiu, sumei în DST, a valorii declarate.

5.2. În caz de spoliere parțială sau de avarie parțială a unei trimiteri cu valoare declarată, expeditorul are dreptul la o despăgubire ce corespunde, în principiu, valorii reale a spolierii sau avarierii. Ea nu poate totuși în nici un caz să depășească suma în DST a valorii declarate.

6. În cazurile vizate de paragrafele 4 și 5, despăgubirea este calculată în funcție de prețul curent, convertit în DST, al obiectelor sau mărfurilor de aceeași natură, în momentul și în locul în care trimiterea a fost acceptată pentru transport. În absența prețului curent, despăgubirea este calculată în funcție de valoarea normală a obiectelor sau mărfurilor evaluate pe aceeași bază.

7. Când o despăgubire este datorată pentru pierderea, spolierea totală sau avarierea totală a unei trimiteri recomandate, a unui colet simplu ori a unei trimiteri cu valoare declarată, expeditorul sau, după caz, destinatarul are dreptul, în plus, la restituirea taxelor și drepturilor achitate, cu excepția taxei de recomandare ori de asigurare. La fel se procedează și pentru trimiterile recomandate, coletele simple sau trimiterile cu valoare declarată refuzate de către destinatari din cauza stării proaste, dacă acest fapt este imputabil serviciului poștal și angajează responsabilitatea acestuia.

8. Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la paragrafele 2, 4 și 5, destinatarul are dreptul la o despăgubire după ce a primit o trimitere recomandată, un colet simplu sau o trimitere cu valoare declarată, spoliat ori avariat.

9. Administrația poștală de origine are posibilitatea de a plăti expeditorilor din țara sa despăgubirile prevăzute de legislația sa internă pentru trimiterile recomandate și coletele fără valoare declarată, cu condiția ca ele să nu fie inferioare celor care sunt fixate la paragrafele 2.1 și 4.1. Se aplică aceleași prevederi și în cazul administrației poștale de destinație, atunci când despăgubirea este plătită destinatarului. Sumele fixate la paragrafele 2.1 și 4.1 rămân totuși aplicabile:

9.1. în caz de recurs împotriva administrației responsabile;

9.2. dacă expeditorul renunță la drepturile sale în favoarea destinatarului sau invers.

10. Nici o rezervă privind plata despăgubirilor către administrațiile poștale, cu excepția unui acord bilateral, nu poate fi aplicabilă acestui articol.

ARTICOLUL 22 Cazuri de neangajare a răspunderii administrațiilor poștale

1. Administrațiile poștale încetează să fie responsabile pentru trimiterile recomandate, trimiterile cu predare atestată, coletele și trimiterile cu valoare declarată cărora le-a făcut livrarea în condițiile prevăzute de reglementarea lor pentru trimiterile de aceeași natură. Responsabilitatea este totuși menținută:

1.1. atunci când o spoliere sau avarie se constată fie înainte de livrare, fie în timpul livrării trimiterii;

1.2. atunci când, dacă reglementările interne o permit, destinatarul, eventual expeditorul, dacă este cazul unui retur la origine, formulează rezerve la preluarea unei trimiteri spoliate sau avariate;

1.3. atunci când, dacă reglementările interne o permit, trimiterea recomandată a fost distribuită într-o cutie poștală și când destinatarul reclamă că nu a primit-o;

1.4. când destinatarul sau, în caz de retur la origine, expeditorul unui colet sau al unei trimiteri cu valoare declarată, în ciuda predării făcute în mod reglementar, declară fără întârziere administrației care i-a livrat trimiterea că a constatat o pagubă; el trebuie să aducă dovada că spolierea sau avarierea nu s-a produs după livrarea trimiterii; termenul "fără întârziere" este interpretat conform legislației naționale.

2. Administrațiile poștale nu sunt responsabile:

2.1. în caz de forță majoră, sub rezerva art. 13.6.9;

2.2. când proba responsabilității lor nefiind administrată altfel, ele nu pot să își dea seama de trimiteri, ca urmare a distrugerii documentelor de serviciu ca rezultat al unui caz de forță majoră;

2.3. când paguba a fost cauzată din greșeala sau neglijența expeditorului ori provine de la natura conținutului;

2.4. când este vorba de trimiteri care intră sub incidența interdicțiilor prevăzute la art. 15;

2.5. în caz de reținere, în virtutea legislației țării de destinație, conform notificării administrației acestei țări;

2.6. când este vorba de trimiteri cu valoare declarată care fac obiectul unei declarări frauduloase declarând valori superioare în raport cu valoarea reală a conținutului;

2.7. când expeditorul nu a formulat nici o reclamație în termen de 6 luni începând cu ziua a doua după depunerea trimiterii;

2.8. când este vorba de colete ale prizonierilor de război și ale internaților civili;

2.9. când se bănuiește că expeditorul a acționat cu intenții frauduloase în scopul de a primi o despăgubire.

3. Administrațiile poștale nu își asumă nici o răspundere cu privire la declarațiile vamale, indiferent sub ce formă ar fi făcute, și de deciziile luate de serviciile vamale cu ocazia verificării trimiterilor supuse controlului vamal.

ARTICOLUL 23 Responsabilitatea expeditorului

1. Expeditorul unei trimiteri este responsabil pentru prejudiciile corporale suportate de agenții poștali și pentru toate pagubele cauzate celorlalte trimiteri poștale, precum și echipamentului poștal ca urmare a expedierii de obiecte neadmise în cadrul transportului sau al nerespectării condițiilor de admitere.

2. În caz de pagube cauzate altor trimiteri poștale, expeditorul este responsabil în aceleași limite ca și administrațiile poștale pentru fiecare trimitere avariată.

3. Expeditorul rămâne responsabil chiar dacă oficiul de depunere a acceptat o astfel de trimitere.

4. În schimb, când condițiile de acceptare au fost respectate de către expeditor, acesta nu este responsabil în măsura în care a existat o greșeală sau neglijență a administrațiilor poștale sau a transportatorilor în prelucrarea trimiterilor după ce au fost acceptate.

ARTICOLUL 24 Plata despăgubirii

1. Sub rezerva dreptului de recurs împotriva administrației responsabile, obligația de a plăti despăgubirea și de a restitui taxele și drepturile revine, după caz, administrației de origine sau administrației de destinație.

2. Expeditorul are posibilitatea să renunțe la drepturile sale de despăgubire în favoarea destinatarului. Invers, destinatarul are posibilitatea de a renunța la drepturile sale în favoarea expeditorului. Expeditorul sau destinatarul poate autoriza o terță persoană să primească despăgubirea dacă legislația internă permite acest lucru.

ARTICOLUL 25 Recuperarea eventuală a despăgubirii de la expeditor sau
de la destinatar

1. Dacă, după plata despăgubirii, o trimitere recomandată, un colet sau o trimitere cu valoare declarată ori o parte a conținutului considerat anterior ca fiind pierdut a fost regăsit, expeditorul sau, după caz, destinatarul este avizat că trimiterea este ținută la dispoziția sa o perioadă de 3 luni, contra rambursării valorii despăgubirii plătite. În același timp este întrebat cui trebuie să fie predată trimiterea. În caz de refuz sau în lipsa răspunsului în termenul prevăzut, același demers este efectuat pe lângă destinatar sau expeditor, după caz, acordându-i aceeași perioadă de răspuns.

2. Dacă expeditorul și destinatarul renunță să preia trimiterea sau nu răspund în limitele de timp fixate în paragraful 1, aceasta devine proprietatea administrației sau, dacă este cazul, a administrațiilor care au suportat paguba.

3. În caz de descoperire ulterioară a unei trimiteri cu valoare declarată, al cărei conținut este recunoscut ca fiind de valoare inferioară în raport cu suma despăgubirii plătite, expeditorul sau destinatarul, după caz, trebuie să ramburseze suma acestei despăgubiri contra preluării trimiterii, fără prejudicierea consecințelor care decurg din declararea frauduloasă a valorii.

ARTICOLUL 26 Reciprocitate aplicabilă rezervelor privind responsabilitatea

1. Prin derogare de la dispozițiile art. 22-25, orice stat membru care își rezervă dreptul de-a nu plăti despăgubiri cu titlu de responsabilitate nu are drept la o despăgubire de această natură de la alt stat membru care acceptă să își asume responsabilitatea conform dispozițiilor articolelor sus-menționate.

CAPITOLUL 3 Dispoziții particulare referitoare la poșta de scrisori

ARTICOLUL 27 Depunerea în străinătate a trimiterilor poștei de scrisori

1. Nici un stat membru nu este obligat să îndrume nici să distribuie destinatarilor trimiterile poștei de scrisori pe care expeditorii rezidenți pe teritoriul lor le depun sau fac să fie depuse într-o țară străină, cu scopul de a beneficia de condițiile tarifare mai favorabile, care sunt aplicabile acolo.

2. Dispozițiile prevăzute la paragraful 1 se aplică fără distincție fie trimiterilor poștei de scrisori pregătite în țara de rezidență a expeditorului și transportate apoi de-a lungul frontierei, fie trimiterilor poștei de scrisori confecționate într-o țară străină.

3. Administrația de destinație are dreptul să solicite expeditorului și, în lipsa acestuia, administrației de depunere, plata tarifelor sale interne. Dacă nici expeditorul nici administrația de depunere nu acceptă să plătească aceste tarife într-un termen fixat de către administrația de destinație, aceasta poate fie să returneze trimiterile administrației de depunere, având dreptul să fie rambursată cu cheltuielile de retur, fie să le trateze conform propriei legislații.

4. Nici un stat membru nu este obligat nici să îndrume, nici să distribuie destinatarilor trimiterile poștei de scrisori pe care expeditorii le-au depus sau au făcut să fie depuse în cantitate mare în altă țară decât cea în care sunt rezidenți, dacă valoarea taxelor terminale de încasat se dovedește mai mică decât cea care ar fi trebuit încasată în cazul în care trimiterile ar fi fost depuse în țara de rezidență a expeditorului. Administrațiile de destinație au dreptul de a cere administrației de depunere o remunerație în raport cu costurile suportate, ce nu va putea fi superioară valorii celei mai ridicate din următoarele două formule: fie 80% din tariful intern aplicabil trimiterilor echivalente, fie 0,14 DST per trimitere plus 1 DST per kilogram. Dacă administrația de depunere nu acceptă să plătească suma reclamată, într-un termen fixat de administrația de destinație, aceasta poate fie să returneze trimiterile administrației de depunere, având dreptul să fie rambursată pentru cheltuielile de retur, fie să le trateze conform propriei legislații.

PARTEA a III-a Remunerație

CAPITOLUL I Dispoziții specifice poștei de scrisori

ARTICOLUL 28 Cheltuieli terminale. Dispoziții generale

1. Sub rezerva excepțiilor prevăzute în regulamente, fiecare administrație care primește de la o altă administrație trimiteri din categoria poștei de scrisori are dreptul de a percepe de la administrația expeditoare o remunerație pentru cheltuielile ocazionate de curierul internațional primit.

2. Pentru aplicarea dispozițiilor referitoare la plata taxelor terminale, administrațiile poștale sunt clasificate ca țări și teritorii din sistemul vizat sau țări și teritorii îndreptățite să facă parte din sistemul tranzitoriu, conform listei stabilite pentru acest scop de Congres prin Rezoluția sa C 12/2004. În dispozițiile referitoare la cheltuielile terminale, țările și teritoriile sunt denumite "țări".

3. Dispozițiile prezentei convenții, referitoare la plata cheltuielilor terminale, constituie măsuri tranzitorii ce conduc la adoptarea unui sistem de plăți care ține seama de elementele proprii ale fiecărei țări.

4. Accesul la regimul intern

4.1. Fiecare administrație pune la dispoziție celorlalte administrații ansamblul de tarife, termeni și condiții pe care le oferă în regimul său intern, în condiții identice, clienților săi naționali.

4.2. O administrație expeditoare poate, în condiții comparabile, să solicite administrației de destinație a sistemului vizat să beneficieze de aceleași condiții pe care aceasta din urmă le-a prevăzut pentru clienții săi naționali pentru trimiteri echivalente.

4.3. Administrațiile din sistemul tranzitoriu trebuie să indice dacă ele autorizează accesul în condițiile menționate în paragraful 4.1.

4.3.1. Atunci când administrația unei țări din sistemul tranzitoriu declară că autorizează accesul la condițiile oferite în regimul său intern, această autorizație se aplică ansamblului administrațiilor Uniunii într-o manieră nediscriminatorie.

4.4. Administrației de destinație îi revine sarcina de a decide dacă condițiile de acces la regimul său intern sunt îndeplinite de către administrația de origine.

5. Taxele cheltuielilor terminale corespunzătoare curierului în număr nu trebuie să fie superioare taxelor celor mai avantajoase aplicate de către administrația de destinație în virtutea acordurilor bilaterale sau multilaterale referitoare la cheltuielile terminale. Administrației de destinație îi revine sarcina de a decide dacă administrația de origine a îndeplinit sau nu condițiile de acces.

6. Remunerația pentru cheltuielile terminale se va baza pe performanțele de calitate ale serviciului în țara de destinație. De aceea, Consiliul de Exploatare Poștală va fi autorizat să acorde prime la remunerația indicată în art. 29 și 30, cu scopul de a încuraja participarea la sistemul de control și pentru a recompensa administrațiile care își ating obiectivul lor de calitate. Consiliul de Exploatare Poștală poate, de asemenea, să fixeze penalități în cazul unei calități insuficiente, dar remunerația nu poate să fie sub remunerația minimală indicată în art. 29 și 30.

7. Orice administrație poate renunța total sau parțial la remunerația prevăzută la paragraful 1.

8. Administrațiile interesate pot, prin acorduri bilaterale sau multilaterale, să aplice alte sisteme de remunerare pentru reglarea conturilor cu titlu de cheltuieli terminale.

ARTICOLUL 29 Cheltuieli terminale. Dispoziții aplicabile schimburilor dintre țările
din sistemul vizat

1. Remunerația pentru trimiterile poștei de scrisori, inclusiv curierul în număr, cu excepția sacilor M, este stabilită în funcție de aplicarea taxelor per trimitere și per kilogram, care reflectă costurile de prelucrare în țara de destinație; aceste costuri trebuie să fie în relație cu tarifele interne. Calculul taxelor se efectuează conform condițiilor precizate în Regulamentul poștei de scrisori.

2. Taxele per trimitere și per kilogram sunt calculate pornind de la un procent din taxa unei scrisori prioritare de 20 g din regimul intern, după cum urmează:

2.1. pentru 2006: 62%

2.2. pentru 2007: 64%

2.3. pentru 2008: 66%

2.4. pentru 2009: 68%

3. Taxele nu vor putea depăși:

3.1. pentru 2006: 0,226 DST per trimitere și 1,768 DST per kilogram;

3.2. pentru 2007: 0,231 DST per trimitere și 1,812 DST per kilogram;

3.3. pentru 2008: 0,237 DST per trimitere și 1,858 DST per kilogram;

3.4. pentru 2009: 0,243 DST per trimitere și 1,904 DST per kilogram.

4. Pentru perioada 2006-2009 taxele ce vor fi aplicate nu vor putea fi inferioare a 0,147 DST per trimitere și 1,491 DST per kilogram. Cu condiția ca majorarea taxelor să nu depășească 100% din taxa unei scrisori prioritare de 20 g în regimul intern al țării respective, taxele minime vor atinge următoarele valori:

4.1. pentru 2006: 0,151 DST per trimitere și 1,536 DST per kilogram;

4.2. pentru 2007: 0,154 DST per trimitere și 1,566 DST per kilogram;

4.3. pentru 2008: 0,158 DST per trimitere și 1,598 DST per kilogram;

4.4. pentru 2009: 0,161 DST per trimitere și 1,630 DST per kilogram.

5. Pentru sacii M, taxa de aplicat este de 0,793 DST per kilogram.

5.1. Sacii M cântărind mai puțin de 5 kg sunt considerați ca având 5 kg pentru remunerarea cheltuielilor finale.

6. O remunerație suplimentară de 0,5 DST per trimitere este prevăzută pentru trimiterile recomandate și o remunerație suplimentară de 1 DST per trimitere este prevăzută pentru trimiterile cu valoare declarată.

7. Dispozițiile prevăzute între țările din sistemul vizat se aplică oricărei țări din sistemul tranzitoriu care declară că dorește să se alăture sistemului vizat. Consiliul de Exploatare Poștală poate fixa măsurile tranzitorii în cadrul Regulamentului poștei de scrisori.

8. Nici o rezervă, cu excepția cazului unui acord bilateral, nu este aplicabilă acestui articol.

ARTICOLUL 30 Cheltuieli terminale. Dispoziții aplicabile fluxului de curierat spre,
de la și între țările aflate în sistemul de tranzit

1. Remunerația

1.1. Remunerația pentru trimiterile poștei de scrisori, cu excepția sacilor M, este de 0,147 DST per trimitere și 1,491 DST per kilogram.

1.1.1. Pentru fluxurile inferioare a 100 tone per an, cele două componente sunt convertite într-o taxă totală de 3,727 DST per kilogram, pe baza unui număr mediu mondial de 15,21 trimiteri per kilogram.

1.1.2. Pentru fluxurile superioare a 100 tone per an, taxa totală de 3,727 DST per kilogram este aplicată dacă nici administrația de destinație, nici administrația de origine nu cere o revizuire a taxelor pe baza numărului real de trimiteri per kilogram pentru fluxul în cauză. În plus, această taxă se aplică atunci când numărul real de trimiteri per kilogram este situat între 13 și 17.

1.1.3. Când una dintre administrații solicită aplicarea numărului real de trimiteri per kilogram, calculul remunerației fluxului în cauză este efectuat conform mecanismului de revizuire prevăzut în Regulamentul poștei de scrisori.

1.1.4. Revizuirea diminuării taxei totale indicate la paragraful 1.1.2 nu poate fi invocată de o țară din sistemul vizat împotriva unei țări din sistemul tranzitoriu, cu condiția ca aceasta din urmă să nu ceară o revizuire în sens invers.

1.2. Pentru sacii M, taxa de aplicat este de 0,793 DST per kilogram.

1.2.1. Sacii M cântărind mai puțin de 5 kg sunt considerați ca având o greutate de 5 kg pentru remunerarea cheltuielilor terminale.

1.3. O remunerație suplimentară de 0,5 DST per trimitere este prevăzută pentru trimiterile recomandate și o remunerație suplimentară de 1 DST per trimitere este prevăzută pentru trimiterile cu valoare declarată.

2. Mecanismul de armonizare a sistemelor

2.1. Atunci când o administrație din sistemul vizat destinatară a unui flux de curier mai mare de 50 tone pe an constată că greutatea anuală a acestui flux depășește pragul calculat conform condițiilor precizate în Regulamentul poștei de scrisori, ea poate aplica curierului care depășește acest prag sistemul de remunerație prevăzut la art. 29, cu condiția să nu fi aplicat mecanismul de revizuire.

2.2. Atunci când o administrație din sistemul tranzitoriu, care primește într-un an un flux de curier mai mare de 50 tone de la altă țară din sistemul tranzitoriu, stabilește că greutatea anuală a acestui flux depășește pragul calculat conform condițiilor precizate în Regulamentul poștei de scrisori, poate aplica curierului care depășește acest prag suplimentul de remunerație prevăzut în cadrul art. 31, cu condiția ca ea să nu fi aplicat mecanismul de revizuire.

3. Curierul în număr

3.1. Remunerația pentru curierul în număr în țările din sistemul vizat este stabilită ca urmare a aplicării taxelor per trimitere și per kilogram prevăzute la art. 29.

3.2. Administrațiile din sistemul tranzitoriu pot solicita pentru curierul în număr primit o remunerație de 0,147 DST per trimitere și 1,491 DST per kilogram.

4. Nici o rezervă, excepție fiind în cazul unui acord bilateral, nu este aplicabilă acestui articol.

ARTICOLUL 31 Fondul pentru ameliorarea calității serviciului

1. Cu excepția sacilor M și trimiterilor în număr, cheltuielile terminale plătibile de către toate țările și teritoriile țărilor clasate de către Consiliul Economic și Social în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate fac obiectul unei majorări ce corespunde la 16,5% din taxa de 3,727 DST per kilogram indicată la art. 30, pentru alimentarea Fondului pentru ameliorarea calității serviciului în țările cel mai puțin dezvoltate. Nici o plată de această natură nu are loc între țările cel mai puțin dezvoltate.

2. Țările membre UPU și teritoriile cuprinse în Uniune au posibilitatea de a depune în cadrul Consiliului de administrație o cerere justificată pentru ca țările și teritoriile lor să fie considerate că au nevoie de resurse suplimentare. Țările clasate MCARB 1 (fostele țări în curs de dezvoltare) au posibilitatea de a prezenta o cerere Consiliului de administrație pentru a beneficia de Fondul pentru ameliorarea calității serviciului în aceleași condiții ca și țările cel mai puțin dezvoltate.

În plus, țările clasate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ca fiind în categoria țărilor ce contribuie net au posibilitatea de a prezenta o cerere Consiliului de administrație pentru a beneficia de Fondul pentru ameliorarea calității serviciului în aceleași condiții ca țările eligibile în MCARB 1. Cererile acceptate ca fiind favorabile în virtutea prezentului articol au efect în prima zi a anului civil următor după decizia Consiliului de administrație. Consiliul de administrație evaluează cererea și decide, pe baza unor criterii de apreciere severe, dacă o țară poate sau nu fi considerată ca țară mai puțin dezvoltată sau eligibilă în cadrul MCARB 1, în funcție de caz, în ceea ce privește Fondul pentru ameliorarea calității serviciului. Consiliul de administrație revizuiește și actualizează în fiecare an lista țărilor membre UPU și a teritoriilor cuprinse în cadrul Uniunii.

3. Cu excepția sacilor M și a trimiterilor în număr, cheltuielile terminale plătibile de către țările și teritoriile clasificate de Congres în categoria țărilor industrializate în scopul remunerării cheltuielilor terminale către țările și teritoriile clasificate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în categoria țărilor altele decât țările cel mai puțin dezvoltate care pot beneficia de resurse MCARB 1 fac obiectul unei majorări ce corespunde la 8% din taxa de 3,727 DST per kilogram indicată în art. 30, cu titlu de alimentare a respectivului fond pentru ameliorarea calității serviciului în țările din această ultimă categorie.

4. Cu excepția sacilor M și a trimiterilor în număr, cheltuielile terminale plătibile de către țările și teritoriile clasificate de Congres în categoria țărilor industrializate în scopul remunerării cheltuielilor terminale către țările și teritoriile clasificate de același congres în categoria țărilor în curs de dezvoltare altele decât cele indicate la paragrafele 1 și 2 fac obiectul unei majorări ce corespunde la 1% din taxa de 3,727 DST per kilogram indicată în art. 30, cu titlu de alimentare a respectivului fond pentru ameliorarea calității serviciului.

5. Țările și teritoriile abilitate să beneficieze de resursele MCARB 1 pot căuta să-și amelioreze calitatea serviciului lor prin intermediul proiectelor regionale sau multinaționale în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și a țărilor cu venit scăzut. Aceste proiecte vor fi profitabile direct tuturor părților care contribuie la finanțarea lor prin intermediul Fondului pentru ameliorarea calității serviciului.

6. Proiectele regionale ar trebui în special să favorizeze concretizarea programelor UPU de îmbunătățire a calității serviciului și de punere în practică a sistemelor de contabilitate analitică în țările în curs de dezvoltare. Consiliul de Exploatare Poștală va adopta în anul 2006, cel mai târziu, proceduri adaptate pentru finanțarea acestor proiecte.

ARTICOLUL 32 Cheltuieli de tranzit

1. Depeșele închise și trimiterile în tranzit deschis, schimbate între două administrații sau între două oficii ale aceleiași țări prin intermediul serviciilor uneia sau mai multor administrații (servicii terțe), sunt supuse plății cheltuielilor de tranzit. Acestea constituie o remunerație pentru prestațiile privind tranzitul teritorial, tranzitul maritim și tranzitul aerian.

CAPITOLUL 2 Alte dispoziții

ARTICOLUL 33 Taxe de bază și dispoziții privind cheltuielile de transport aerian

1. Taxa de bază ce va fi aplicată în reglarea conturilor dintre administrațiile pentru transporturi aeriene este aprobată de Consiliul de Exploatare Poștală. Ea este calculată de către Biroul internațional conform unei formule specificate în Regulamentul poștei de scrisori.

2. Calculul cheltuielilor de transport aerian al depeșelor închise, al trimiterilor prioritare, al trimiterilor par avion și al coletelor par avion în tranzit deschis, precum și metodele de decontare aferente sunt descrise în Regulamentul poștei de scrisori și în Regulamentul privind coletele poștale.

3. Cheltuielile de transport pentru tot parcursul aerian sunt:

3.1. în cazul depeșelor închise, în sarcina administrației țării de origine, inclusiv atunci când aceste depeșe tranzitează una sau mai multe administrații poștale intermediare;

3.2. în cazul trimiterilor prioritare și al trimiterilor par avion în tranzit deschis, inclusiv cele care sunt greșit îndrumate, în sarcina administrației care predă trimiterile unei alte administrații.

4. Aceleași reguli sunt aplicabile trimiterilor scutite de cheltuieli de tranzit teritorial și maritim, dacă sunt îndrumate par avion.

5. Fiecare administrație de destinație care asigură transportul aerian al curierului internațional în interiorul țării sale are dreptul la rambursarea costurilor suplimentare ocazionate de acest transport, cu condiția ca distanța medie ponderată a parcursurilor efectuate să depășească 300 km. Consiliul de Exploatare Poștală poate înlocui distanța medie ponderată prin alt criteriu pertinent. În afara unui acord prealabil privind gratuitatea, cheltuielile trebuie să fie uniforme pentru toate depeșele prioritare și depeșele par avion care provin din străinătate, fie că acest curier este reîndrumat sau nu pe cale aeriană.

6. Totuși, când compensarea cheltuielilor terminale percepute de administrația de destinație este bazată în special pe costurile sau pe tarifele interne, nu se efectuează nici o rambursare suplimentară pentru cheltuielile de transport aerian intern.

7. Administrația de destinație exclude, în vederea calculării distanței medii ponderate, greutatea tuturor depeșelor pentru care calculul compensării cheltuielilor terminale se bazează în special pe costurile sau tarifele interne ale administrației de destinație.

ARTICOLUL 34 Cote-părți teritoriale și maritime ale coletelor poștale

1. Coletele schimbate între două administrații poștale sunt supuse cotelor-părți teritoriale de sosire, calculate prin combinarea taxei de bază per colet și a taxei de bază per kilogram, stabilite prin Regulament.

1.1. Ținând cont de taxele de bază de mai sus, administrațiile poștale pot, în plus, să fie autorizate să beneficieze de taxe suplimentare per colet și per kilogram, conform dispozițiilor prevăzute în Regulament.

1.2. Cotele-părți vizate la paragrafele 1 și 1.1 sunt în sarcina administrației țării de origine doar dacă Regulamentul privind coletele poștale nu prevede derogări de la acest principiu.

1.3. Cotele-părți teritoriale de sosire trebuie să fie uniforme pentru ansamblul teritoriului fiecărei țări.

2. Coletele schimbate între două administrații sau între două birouri ale aceleiași țări prin intermediul serviciilor terestre ale uneia sau mai multor administrații sunt supuse, în profitul țărilor ale căror servicii participă la transportul teritorial, la cotele-părți teritoriale de tranzit fixate prin Regulament, conform treptei de distanță.

2.1. Pentru coletele în tranzit deschis, administrațiile intermediare sunt autorizate să reclame cota-parte forfetară per trimitere fixată prin Regulament.

2.2. Cotele-părți teritoriale de tranzit sunt în sarcina administrației țării de origine doar dacă Regulamentul privind coletele poștale nu prevede derogări de la acest principiu.

3. Fiecare țară ale cărei servicii participă la transportul maritim al coletelor este autorizată să solicite cotele-părți maritime. Aceste cote-părți sunt în sarcina administrației țării de origine doar dacă Regulamentul privind coletele poștale nu prevede derogări de la acest principiu.

3.1. Pentru fiecare serviciu maritim utilizat, cota-parte maritimă este stabilită prin Regulamentul privind coletele poștale conform treptei de distanță.

3.2. Administrațiile poștale au dreptul de a majora cu maximum 50% cota-parte maritimă calculată conform paragrafului 3.1. Dimpotrivă, o pot reduce cât doresc.

ARTICOLUL 35 Competența Consiliului de Exploatare Poștală de a fixa taxe
și cote-părți

1. Consiliul de Exploatare Poștală are autoritatea de a fixa următoarele taxe și cote-părți, care trebuie plătite de către administrațiile poștale conform condițiilor enunțate în regulamente:

1.1. cheltuieli de tranzit pentru prelucrarea și transportul depeșelor poștei de scrisori de către cel puțin o țară terță;

1.2. taxa de bază și cheltuielile de transport aerian aplicabile curierului-avion;

1.3. cotele-părți teritoriale de sosire pentru prelucrarea coletelor sosite;

1.4. cotele-părți teritoriale de tranzit pentru prelucrarea și transportul coletelor de către țara terță;

1.5. cotele-părți maritime pentru transportul maritim al coletelor.

2. Revizuirea, care va putea fi făcută grație unei metodologii care asigură o remunerație echitabilă administrațiilor care efectuează serviciile, va trebui să se bazeze pe date economice și financiare fiabile și reprezentative. Eventuala modificare care ar putea fi decisă va intra în vigoare la o dată stabilită de către Consiliul de Exploatare Poștală.

PARTEA a IV-a Dispoziții finale

ARTICOLUL 36 Condiții de aprobare a propunerilor privind Convenția și regulamentele

1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse Congresului și referitoare la prezenta Convenție trebuie să fie aprobate de către majoritatea statelor membre prezente și votante care au dreptul la vot. Cel puțin jumătate din statele membre reprezentate în Congres care au dreptul la vot trebuie să fie prezente în momentul votului.

2. Pentru a deveni executorii, propunerile referitoare la Regulamentul poștei de scrisori și la Regulamentul privind coletele poștale trebuie să fie aprobate de către majoritatea membrilor Consiliului de Exploatare Poștală care au drept de vot.

3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse între două congrese și referitoare la prezenta Convenție și la protocolul său final trebuie să reunească:

3.1. două treimi din voturi, cel puțin jumătate din statele membre ale Uniunii care au drept de vot și au participat la votare, dacă este vorba despre modificări;

3.2. majoritatea voturilor, dacă este vorba despre interpretarea dispozițiilor.

4. Contrar dispozițiilor prevăzute la paragraful 3.1., orice stat-membru a cărui legislație națională este încă incompatibilă cu modificarea propusă are posibilitatea să facă o declarație scrisă directorului general al Biroului internațional, în care să indice faptul că nu este posibil să accepte această modificare, în 90 de zile începând din ziua notificării acesteia.

ARTICOLUL 37 Rezerve prezentate în timpul Congresului

1. Orice rezervă incompatibilă cu obiectul și scopul Uniunii nu va fi autorizată.

2. Ca regulă generală, țările membre care nu pot să împărtășească punctul lor de vedere celorlalte țări membre trebuie să facă eforturi, în măsura posibilului, să se alăture opiniei majorității. Rezerva trebuie să se facă în caz de necesitate absolută și să fie motivată în mod corespunzător.

3. Rezerva cu privire la articolele prezentei convenții trebuie să fie supusă Congresului sub forma unei propuneri scrise, în una dintre limbile de lucru ale Biroului Internațional, conform dispozițiilor referitoare la acest lucru ale Regulamentului intern al Congresului.

4. Ca să devină efectivă, rezerva supusă Congresului trebuie să fie aprobată de majoritatea cerută în acest caz pentru modificarea articolului la care se referă rezerva.

5. În principiu, rezerva este aplicabilă pe o bază de reciprocitate între țara membră care a emis-o și celelalte țări membre.

6. Rezerva la prezenta convenție va fi introdusă în protocolul final, pe baza propunerii aprobate de Congres.

ARTICOLUL 38 Punerea în aplicare și durata Convenției

1. Prezenta Convenție va fi pusă în aplicare la 1 ianuarie 2006 și va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a actelor următorului congres.

Drept care, plenipotențiarii guvernelor statelor membre au semnat prezenta Convenție într-un exemplar, care este depus la directorul general al Biroului Internațional. O copie va fi predată fiecărei părți de către Biroul Internațional al Uniunii Poștale Universale.

Întocmit la București la 5 octombrie 2004.

PROTOCOLUL FINAL
AL CONVENȚIEI POȘTALE UNIVERSALE

;
se încarcă...