Guvernul României

Ordonanța nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3), Referințe (1), Reviste (1), Proceduri (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Expertizele criminalistice se efectuează de experți oficiali în institutele și laboratoarele de expertiză criminalistică, înființate potrivit dispozițiilor legale.

(2) La efectuarea expertizelor criminalistice de către experți oficiali pot participa și experți numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 2. -

(1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitățile menționate la alin. (2) se dobândește pe bază de examen, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4.

(2) Specialitățile în care se poate obține calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafică și tehnică a documentelor, expertiza dactiloscopică, expertiza traseologică, expertiza balistică judiciară, expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza criminalistică în accidentele de trafic, expertiza criminalistică în explozii și incendii, expertiza vocii și vorbirii, expertiza fotografiilor și a înregistrărilor video, expertiza biologică, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicații, expertiza pentru detecția comportamentului simulat (poligraf). Modificări (2)

Art. 3. - Proceduri (1)

(1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează de Ministerul Justiției și are scopul de a verifica cunoștințele în specialitatea pentru care se candidează, gradul de cunoaștere a dispozițiilor legale în vigoare referitoare la expertiza criminalistică și la drepturile și obligațiile experților, de către o comisie formată din reprezentanți ai instituțiilor în domeniu, în funcție de specialitatea pentru care se candidează.

(2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiției. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidații plătesc o taxă.

(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției. Cuantumul taxei și modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Modificări (1)

(5) Sumele prevăzute la alin. (4), neutilizate până la finele anului, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 4. -

(1) Dobândește calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român și cunoaște limba română; Modificări (2), Proceduri (1)

b) are capacitate de exercițiu deplină; Proceduri (1)

c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diplomă; Proceduri (1)

d) a desfășurat o activitate de cel puțin 4 ani sau are studii de specialitate, dovedite cu diplomă, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează; Modificări (2)

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calității de expert; Proceduri (1)

f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei; Modificări (2), Proceduri (1)

g) a fost declarat reușit la examenul organizat în acest scop. Modificări (1)

(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, din rândul cărora părțile interesate pot solicita experți autorizați care să îi asiste pe experții oficiali.

(2) Tabelul nominal este întocmit pe specialități de către Ministerul Justiției.

(3) Calitatea de expert criminalist autorizat și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert, eliberată de Ministerul Justiției.

(4) Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, cu datele de identificare, întocmit pe specialități, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se transmite instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 6. -

Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați.

Art. 7. -

(1) Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților, participă personal la efectuarea expertizelor prin observații cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea și completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum și prin obiecții la raportul de expertiză, adresate organului judiciar. Acțiuni respinse (2), Reviste (1)

(2) Participarea experților autorizați numiți de organele judiciare se consemnează în partea introductivă a raportului de expertiză întocmit de expertul oficial.

(3) Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea au dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, să participe la efectuarea expertizei și un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord. Modificări (1)

(2) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile experților criminaliști autorizați constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, având destinația prevăzută la art. 25 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Pierderea calității de expert criminalist autorizat poate interveni în următoarele cazuri:

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris, depusă la Ministerul Justiției;

b) prin deces;

c) când persoana nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și e);

d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracțiuni săvârșite în împrejurări legate de exercitarea profesiei. Modificări (2)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se radiază din Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați.

Art. 10. - Modificări (1)

Experții criminaliști autorizați pot să își exercite activitatea individual sau în societăți comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea de expertize criminalistice.

Art. 11. -

(1) În scopul apărării drepturilor și intereselor lor experții criminaliști autorizați se pot constitui în asociații profesionale, în condițiile legii.

(2) În cadrul asociațiilor profesionale experții criminaliști autorizați pot să își elaboreze statutul lor profesional. Modificări (1)

Art. 12. -

Coordonarea activității de autorizare și de evidență a experților criminaliști autorizați se realizează în cadrul Ministerului Justiției, prin compartimentul de specialitate, care are următoarele atribuții:

a) organizarea examenului în scopul dobândirii calității de expert criminalist autorizat;

b) ținerea evidenței experților criminaliști autorizați;

c) întocmirea și revizuirea periodică a Tabelului nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați;

d) eliberarea legitimațiilor de expert criminalist autorizat;

e) constatarea pierderii calității de expert criminalist autorizat.

Art. 13. -

Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 14. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de expert criminalist autorizat.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 24 august 2000.

Nr. 75.

;
se încarcă...