Act Internațional

Convenția europeană pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită) din 06.11.2003*)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

luând în considerare faptul că obiectivul Consiliului Europei este atingerea unei mai strânse unități între membrii săi cu scopul de a proteja și de a realiza idealurile și principiile care alcătuiesc moștenirea lor comună,

cunoscând că fiecare persoană are obligația morală de a respecta animalele și de a da considerația cuvenită sensibilității lor la suferință,

motivate de dorința de a proteja bunăstarea animalelor în timpul transportului,

având convingerea că transportul internațional este compatibil cu bunăstarea animalelor, cu condiția să îndeplinească cerințele bunăstării,

luând în considerare, așadar, că, atunci când cerințele de bunăstare nu pot fi îndeplinite, trebuie să se pună în aplicare o alternativă la transportul de animale vii,

luând în considerare că, în general, perioada de transport al animalelor, inclusiv al animalelor pentru abator, trebuie redusă cât mai mult din motive de bunăstare a animalelor,

luând în considerare faptul că încărcarea și descărcarea sunt activități în care este foarte probabil să se producă răniri și stres,

luând în considerare faptul că progresul în această privință poate fi atins prin adoptarea unor prevederi comune referitoare la transportul de animale,

au convenit următoarele:

Principii generale

ARTICOLUL 1 Definiții

(1) Transport internațional are înțelesul de orice mișcare dintr-o țară în alta, însă exclude călătoriile mai scurte de 50 km și mișcările între statele membre ale Comunității Europene.

(2) Medic veterinar autorizat are înțelesul de medic veterinar desemnat de autoritatea competentă.

(3) Persoană responsabilă de transportul animalelor are înțelesul de persoană care deține controlul de ansamblu asupra organizării, efectuării și încheierii întregii călătorii, indiferent dacă anumite responsabilități sunt subcontractate altor părți pe durata transportului. O astfel de persoană este de obicei aceea care planifică, face aranjamentele și definește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească alte părți.

(4) Persoană responsabilă de bunăstarea animalelor are înțelesul de persoană care are răspunderea fizică directă pentru îngrijirea animalelor în timpul transportului. O astfel de persoană poate fi însoțitorul sau conducătorul vehiculului, dacă îndeplinește același rol.

(5) Container are înțelesul de orice ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă folosită pentru transportul animalelor, care nu este autopropulsată și care nu face parte (detașabilă sau nu) din mijlocul de transport.

(6) Transportator are înțelesul de persoană fizică sau juridică ce transportă animale fie pe cont propriu, fie pentru o terță parte.

ARTICOLUL 2 Specii

(1) Prezenta convenție se aplică transportului internațional al tuturor animalelor vertebrate.

(2) Cu excepția art. 4 alin. (1) și a art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și c), prevederile prezentei convenții nu se aplică:

a) dacă un singur animal este însoțit de persoana care este responsabilă de acesta pe timpul transportului;

b) pentru transportul animalelor de companie însoțite de proprietarii lor în scopuri necomerciale.

ARTICOLUL 3 Aplicarea convenției

(1) Fiecare parte trebuie să aplice prevederile ce reglementează transportul internațional al animalelor, stipulate în prezenta convenție, și trebuie să fie responsabilă de controlul și supravegherea eficiente.

(2) Fiecare parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura un sistem eficient de instruire, ținând cont de prevederile prezentei convenții.

(3) Fiecare parte trebuie să se străduiască să aplice prevederile relevante ale prezentei convenții la animalele care sunt transportate în interiorul teritoriului său.

(4) Părțile trebuie să furnizeze asistență mutuală pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții, în special prin schimbul de informații, discutarea interpretării și notificarea problemelor.

ARTICOLUL 4 Principiile fundamentale ale convenției

(1) Animalele trebuie transportate într-un mod care să le asigure bunăstarea, inclusiv sănătatea lor.

(2) Pe cât posibil, animalele trebuie transportate fără întârziere la locul de destinație.

(3) La punctele de control trebuie să se dea prioritate transporturilor de animale.

(4) Animalele vor fi reținute numai dacă este strict necesar pentru sănătatea acestora sau pentru scopuri de control al bolilor. Dacă animalele sunt reținute, trebuie să se facă aranjamente corespunzătoare pentru îngrijirea lor și, dacă este necesar, pentru descărcarea și adăpostirea lor.

(5) Fiecare parte, pe teritoriul său, trebuie să ia măsurile necesare pentru a se evita sau a se reduce la minimum suferința animalelor în cazul în care grevele sau alte împrejurări imprevizibile împiedică aplicarea strictă a prevederilor prezentei convenții. În acest scop fiecare parte se va ghida după principiile stabilite în prezenta convenție.

(6) Prevederile prezentei convenții nu trebuie să afecteze punerea în aplicare a altor instrumente referitoare la controlul sanitar și veterinar.

(7) Prevederile prezentei convenții nu trebuie să aducă atingere libertății părților de a adopta măsuri mai stricte pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional.

ARTICOLUL 5 Autorizarea transportatorilor

(1) Fiecare parte trebuie să se asigure că transportatorii care transportă animale în scopuri comerciale:

a) sunt înregistrați într-un mod ce permite autorității competente să îi poată identifica rapid în caz de nerespectare a cerințelor prezentei convenții;

b) posedă o autorizație valabilă pentru transport internațional, acordată de autoritatea competentă a părții în care aceștia sunt stabiliți.

(2) Fiecare parte trebuie să se asigure că autorizația este acordată transportatorilor care încredințează transportul animalelor numai persoanelor care au primit o instruire corespunzătoare în legătură cu prevederile prezentei convenții.

(3) Fiecare parte trebuie să se asigure că autorizația menționată anterior poate fi suspendată sau retrasă atunci când autoritățile competente care au acordat autorizarea sunt informate că transportatorul a încălcat în mod repetat sau grav prevederile prezentei convenții.

(4) Atunci când o parte a observat o încălcare a prezentei convenții de către un transportator înregistrat la o altă parte a prezentei convenții, prima parte trebuie să comunice celei din urmă detalii asupra contravenției observate.

Proiect și construcție

ARTICOLUL 6 Proiectare și construcție

(1) Mijloacele de transport, containerele și dotările acestora trebuie construite, întreținute și operate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora în timpul transportului.

(2) Mijlocul de transport sau containerul trebuie construit astfel încât să ofere animalelor spațiul adecvat pentru a sta în poziție naturală, cu excepția păsărilor, altele decât puii de o zi.

(3) Mijloacele de transport sau containerele trebuie proiectate și construite astfel încât să asigure:

a) suficient de mult spațiu liber deasupra animalelor stând în poziție naturală, pentru circulația eficientă a aerului;

b) menținerea calității și cantității de aer corespunzătoare speciei transportate, în special atunci când animalele sunt transportate într-un spațiu în întregime închis.

(4) Mijloacele de transport, containerele, dotările etc. trebuie să fie suficient de solide pentru a suporta greutatea animalelor, să le împiedice pe acestea să scape sau să cadă, să reziste la stresul datorat mișcării și, atunci când este necesar, să conțină despărțituri care să protejeze animalele de mișcările mijlocului de transport. Dotările trebuie proiectate pentru a permite operarea rapidă și ușoară.

(5) Despărțiturile trebuie să fie rigide și suficient de solide pentru a rezista la greutatea animalelor care sunt împinse în acestea și să fie astfel proiectate încât să nu împiedice circulația aerului.

(6) Mijloacele de transport sau containerele trebuie să fie construite și operate astfel încât să protejeze animalele împotriva intemperiilor și schimbărilor meteorologice nefavorabile. În special acoperișul exterior, situat exact deasupra animalelor, trebuie să limiteze la maximum absorbția și conducția de căldură solară.

(7) Planșeul mijloacelor de transport sau al containerului trebuie să fie antiderapant. Planșeele trebuie să fie proiectate, construite și întreținute pentru a se evita disconfortul, extenuarea și rănirea animalelor și a se reduce la minimum scurgerea de urină și fecale. Materialele alese pentru construcția planșeului trebuie selectate astfel încât să fie redusă la minimum coroziunea.

(8) Mijloacele de transport trebuie astfel proiectate și construite pentru a permite accesul la animale, inspecția animalelor și, dacă este necesar, adăparea, hrănirea și îngrijirea acestora.

(9) Atunci când este necesară legarea animalelor trebuie prevăzut un echipament adecvat în mijlocul de transport.

(10) Containerele în care se transportă animale trebuie marcate clar și vizibil, pentru a indica prezența animalelor vii, cu un semn care să arate partea superioară a containerului.

(11) Mijloacele de transport, containerele și dotările acestora trebuie proiectate și construite pentru a permite o curățare și dezinfecție ușoară.

Pregătirea pentru transport

ARTICOLUL 7 Planificarea

(1) Pentru fiecare călătorie persoana responsabilă de transportul animalelor trebuie astfel identificată încât să se poată obține în orice moment al transportului informații despre organizarea, efectuarea și încheierea transportului.

(2) Când călătoria planificată depășește 8 ore pentru transportul intern al solipedelor domestice și al animalelor domestice din speciile bovine, ovine, caprine și porcine, persoana responsabilă pentru transport trebuie să întocmească un document în care să specifice aranjamentele stabilite pentru călătorie și mai ales următoarele informații:

a) identificarea transportatorului și a mijloacelor de transport;

b) identificarea lotului și documentele însoțitoare (specia, numărul de animale, certificate veterinare);

c) locul și țara de plecare, locurile de transfer, locurile în care animalele trebuie descărcate și puse la odihnă și locul și țara de destinație.

(3) Persoana responsabilă de transport trebuie să asigure că, în fapt, călătoria preconizată respectă regulile respective ale țărilor de plecare, tranzit și destinație.

(4) Persoana responsabilă de bunăstarea animalelor trebuie să consemneze imediat în documentul menționat la alin. (2) orele și locurile la care animalele transportate au fost hrănite, adăpate și puse la odihnă pe durata călătoriei. Acest document trebuie pus la dispoziție autorității competente la cerere.

(5) Nici un animal nu va fi transportat dacă persoana responsabilă de transport nu ia măsurile necesare pentru asigurarea bunăstării acestora de-a lungul călătoriei, înaintea efectuării acesteia. Dacă este cazul, se vor face aranjamente pentru a se asigura apa, hrana, odihna și îngrijirea necesară în timpul călătoriei și la sosirea la locul de destinație, iar pentru acest scop trebuie să se facă în avans notificările corespunzătoare.

(6) Pentru a se evita orice întârziere, loturile de animale trebuie să fie însoțite de documentație adecvată, iar la posturile unde se efectuează formalități de import și tranzit trebuie notificată în cel mai scurt timp o persoană competentă.

(7) Persoana responsabilă de transport trebuie să se asigure că responsabilitatea pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului este definită clar, de la momentul plecării la momentul sosirii la punctul de destinație, inclusiv încărcarea și descărcarea.

ARTICOLUL 8 Însoțitori

(1) Pentru a se asigura îngrijirea necesară a animalelor în timpul transportului loturile de animale vor fi însoțite de un însoțitor care este responsabil de bunăstarea animalelor. Conducătorul vehiculului poate îndeplini funcțiile însoțitorului.

(2) Însoțitorul trebuie să fi primit instruire specifică și adecvată sau să aibă experiența practică echivalentă care să îl califice pentru a manipula, a transporta și a îngriji animale, inclusiv în cazuri de urgență.

(3) Se pot face excepții de la prevederile alin. (1) în următoarele cazuri:

a) atunci când persoana responsabilă de transportul animalelor a desemnat un agent care să se îngrijească de animale la punctele adecvate pentru odihnă, adăpare și hrănire;

b) atunci când animalele sunt transportate în containere cu închidere sigură, ventilație adecvată și care, atunci când este cazul, conțin suficientă apă și hrană, în distribuitoare care nu pot fi răsturnate, pentru o călătorie de două ori mai lungă decât durata anticipată.

ARTICOLUL 9 Aptitudine pentru transport

(1) Nici un animal nu trebuie transportat dacă nu este apt pentru călătorie.

(2) Animalele bolnave sau rănite nu trebuie considerate apte pentru transport. Totuși, această prevedere nu este aplicabilă:

a) animalelor ușor rănite sau bolnave, a căror transportare nu le va cauza suferință suplimentară;

b) animalelor transportate pentru scopuri experimentale sau alte scopuri științifice aprobate de autoritatea competentă în materie, dacă boala sau rănirea face parte din programul de cercetare;

c) transportului animalelor sub supraveghere veterinară pentru sau ca urmare a unui tratament de urgență.

(3) Trebuie să se acorde o grijă specială transportului animalelor în stare avansată de gestație, celor care au fătat recent și celor foarte tinere:

- femelele gestante de mamifere nu trebuie transportate înainte de parturiție cel puțin o perioadă egală cu 10% din durata gestației și nici cel puțin o săptămână după parturiție;

- mamiferele foarte tinere nu trebuie transportate înainte de vindecarea completă a cicatricei ombilicale.

Dacă s-au luat toate precauțiile necesare, cu aviz veterinar și în funcție de caz, autoritatea competentă poate face excepție pentru iepele înregistrate însoțite de mânz, care merg la armăsar după fătare.

(4) Nu se vor folosi sedative decât dacă este strict necesar pentru a se asigura bunăstarea animalelor și numai în urma avizului veterinar, conform legislației naționale.

ARTICOLUL 10 Inspecție/Certificat

(1) Înainte de încărcarea animalelor pentru un transport internațional, acestea vor fi inspectate de către un medic veterinar autorizat din țara în care începe călătoria, care să asigure că acestea sunt apte de transport.

(2) Medicul veterinar autorizat trebuie să elibereze un certificat în care se identifică animalele, se declară că acestea sunt apte pentru călătoria propusă și, dacă este posibil, se consemnează numărul de înregistrare sau, dacă este cazul, numele ori alte căi de a identifica mijlocul de transport și tipul de transport folosit.

(3) În anumite cazuri hotărâte prin înțelegere între părțile implicate nu este necesar să se aplice prevederile prezentului articol.

ARTICOLUL 11 Odihna, adăparea și hrănirea înainte de încărcare

(1) Animalele trebuie să fie pregătite pentru călătoria prevăzută, să se obișnuiască cu hrana furnizată și să poată folosi sistemele de distribuire a apei și hranei. Trebuie să li se asigure apă, hrană și o perioadă de odihnă corespunzătoare.

(2) Pentru a se reduce stresul datorat transportului trebuie să se acorde considerația cuvenită necesității anumitor categorii de animale, precum animalele sălbatice, de a se obișnui cu modul de transport înainte de călătoria propusă.

(3) Amestecarea animalelor care nu au fost crescute împreună sau care nu sunt obișnuite una cu alta trebuie evitată cât mai mult posibil.

Încărcare și descărcare

ARTICOLUL 12 Principii


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...