Parlamentul României

Tratatul privind dreptul mărcilor din 27.10.1994 *)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

ARTICOLUL 1 Expresii prescurtate

În sensul prezentului tratat și în afara cazului în care un sens diferit este indicat în mod expres:

(i) prin oficiu se înțelege organismul însărcinat de o parte contractantă cu înregistrarea mărcilor;

(ii) prin înregistrare se înțelege înregistrarea unei mărci de către un oficiu;

(iii) prin cerere se înțelege o cerere de înregistrare;

(iv) termenul persoană desemnează atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică;

(v) prin titular se înțelege persoana înscrisă în registrul mărcilor în calitate de titular al înregistrării;

(vi) prin registrul mărcilor se înțelege colecția de date, deținută de un oficiu, care cuprinde conținutul tuturor înregistrărilor și toate datele înscrise în ceea ce privește toate înregistrările, oricare ar fi suportul material pe care respectivele date sunt păstrate;

(vii) prin Convenția de la Paris se înțelege Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, așa cum a fost revizuită și modificată;

(viii) prin Clasificarea de la Nisa se înțelege clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, așa cum a fost revizuit și modificat;

(ix) prin parte contractantă se înțelege orice stat sau orice organizație interguvernamentală, parte la prezentul tratat;

(x) termenul instrument de ratificare desemnează, de asemenea, instrumentele de acceptare și de aprobare;

(xi) prin Organizație se înțelege Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;

(xii) prin director general se înțelege directorul general al Organizației;

(xiii) prin regulament de aplicare se înțelege regulamentul de aplicare a prezentului tratat menționat la art. 17.

ARTICOLUL 2 Mărcile la care se aplică tratatul

(1) [Natura mărcilor]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor alcătuite din semne vizibile, înțelegându-se că numai părțile contractante care acceptă să înregistreze mărcile tridimensionale sunt obligate să aplice prevederile prezentului tratat acestor mărci.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor holograme și mărcilor care nu sunt alcătuite din semne vizibile, în special mărcilor sonore și mărcilor olfactive.

(2) [Tipuri de mărci]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor referitoare la produse (mărci de produse) sau la servicii (mărci de servicii) ori în același timp la produse și servicii.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor colective, mărcilor de certificare și mărcilor de garanție.

ARTICOLUL 3 Cererea

(1) [Indicații sau elemente care apar în cerere sau care însoțesc cererea; taxa]

a) Orice parte contractantă poate solicita ca o cerere să conțină toate sau o parte dintre indicațiile sau elementele următoare:

(i) o solicitare de înregistrare;

(ii) numele și adresa solicitantului;

(iii) numele unui stat căruia solicitantul îi este resortisant, dacă el este resortisant al unui stat, numele unui stat în care solicitantul își are domiciliul, dacă este cazul, și numele unui stat în care solicitantul are o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă, dacă este cazul;

(iv) în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, forma juridică a acestei persoane juridice, cât și statul a cărui legislație a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice și, dacă este cazul, diviziunea teritorială a acestui stat;

(v) în cazul în care solicitantul are un mandatar, numele și adresa acestuia;

(vi) în cazul în care, în baza art. 4 (2) b), trebuie făcută alegerea domiciliului, domiciliul ales;

(vii) în cazul în care solicitantul dorește să beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare, o declarație care revendică prioritatea respectivei cereri anterioare, însoțită de indicații și justificări în sprijinul declarației de prioritate, care pot fi cerute conform art. 4 al Convenției de la Paris;

(viii) în cazul în care solicitantul dorește să beneficieze de o protecție care rezultă din prezentarea produselor sau a serviciilor într-o expoziție, o declarație în acest sens, însoțită de indicații în sprijinul acestei declarații, conform dispozițiilor legislației părții contractante;

(ix) în cazul în care oficiul părții contractante folosește caractere (litere și cifre) pe care le consideră standard și în cazul în care solicitantul dorește ca marca să fie înregistrată și publicată în aceste caractere standard, o declarație în acest sens;

(x) în cazul în care solicitantul dorește să revendice culoarea ca element distinctiv al mărcii, o declarație în acest sens, precum și indicația culorii sau a culorilor revendicate și, pentru fiecare culoare, indicația părților principale ale mărcii, care au această culoare;

(xi) în cazul în care marca este o marcă tridimensională, o declarație care precizează aceasta;

(xii) una sau mai multe reproduceri ale mărcii;

(xiii) o transliterare a mărcii sau a anumitor părți ale mărcii;

(xiv) o traducere a mărcii sau a anumitor părți ale mărcii;

(xv) numele produselor sau al serviciilor pentru care se solicită înregistrarea, grupate conform claselor Clasificării de la Nisa, fiecare grupă de produse sau de servicii fiind prezentată în ordinea claselor din respectiva clasificare și precedată de numărul clasei căreia îi aparține;

(xvi) semnătura persoanei menționate la alin. (4);

(xvii) o declarație de intenție de folosire a mărcii, conform dispozițiilor legislației părții contractante.

b) Solicitantul poate depune, în locul declarației de intenție de folosire a mărcii, menționată la lit. a) (xvii), sau, pe lângă aceasta, o declarație de folosire efectivă a mărcii și dovada corespunzătoare, conform dispozițiilor legislației părții contractante.

c) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, anumite taxe să fie plătite la oficiu.

(2) [Prezentarea] În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu, prin telecopie, și în cazul în care cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere menționat la pct. (i);

(3) [Limba] Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

În cazul în care oficiul admite mai mult de o limbă oficială, se poate cere solicitantului să îndeplinească orice altă condiție referitoare la limbile oficiale care se aplică cu privire la oficiu, sub rezerva că nu se poate solicita ca cererea să fie redactată în mai mult de o limbă oficială.

(4) [Semnătura]

a) Semnătura menționată la alin. (1) (xvi) poate fi aceea a solicitantului sau aceea a mandatarului său.

b) În pofida lit. a), orice parte contractantă poate cere ca declarațiile menționate la alin. (1) a) (xvii) și b) să fie semnate de solicitant, chiar dacă acesta are un mandatar.

(5) [O singură cerere pentru produse sau servicii cu mai multe clase] Una și aceeași cerere se poate referi la mai multe produse sau servicii, care aparțin uneia sau mai multor clase potrivit Clasificării de la Nisa.

(6) [Folosirea efectivă] Orice parte contractantă poate cere ca, în cazul în care o declarație de intenție de folosire a mărcii a fost depusă în baza alin. (1) a) (xvii), solicitantul să prezinte oficiului, într-un termen fixat de legislația sa, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare, dovada folosirii efective a mărcii, conform dispozițiilor respectivei legislații.

(7) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea. În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluționare:

(i) remiterea unui certificat sau a unui extras de la un registru al comerțului;

(ii) indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iii) indicația că solicitantul exercită o activitate care corespunde produselor sau serviciilor enumerate în cerere, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iv) prezentarea dovezii înscrierii mărcii în registrul mărcilor unei alte părți contractante sau al unui stat parte la Convenția de la Paris, care nu este o parte contractantă, cu condiția ca solicitantul să nu invoce art. (6) quinquies din Convenția de la Paris.

(8) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca, în cursul examinării cererii, anumite dovezi să fie furnizate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea oricărei indicații sau oricărui element care apare în cerere.

ARTICOLUL 4 Mandatar; alegere de domiciliu

(1) [Mandatari autorizați în exercitarea funcției] Orice parte contractantă poate cere ca orice mandatar instituit pentru o procedură în fața oficiului să fie un mandatar autorizat în exercitarea funcției pe lângă oficiu.

(2) [Instituire obligatorie de mandatar; alegere de domiciliu] a) Orice parte contractantă poate cere ca, pentru o procedură în fața oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul său să fie reprezentată de un mandatar.

(b) Orice parte contractantă poate, în măsura în care nu cere instituirea de mandatar conform lit. a), să ceară ca, pentru o procedură în fața oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul său să aleagă un domiciliu pe acest teritoriu.

(3) [Împuternicire]

a) În cazul în care o parte contractantă permite sau cere ca un solicitant, un titular sau oricare altă persoană interesată să fie reprezentată pe lângă oficiu de un mandatar, ea poate cere ca instituirea mandatarului să fie făcută printr-o comunicare distinctă, denumită în continuare împuternicire, care să poarte numele și semnătura solicitantului, ale titularului sau ale celeilalte persoane, după caz.

b) Împuternicirea se poate aplica la una sau mai multe cereri, sau la una sau mai multe înregistrări, indicate în împuternicire sau, sub rezerva oricărei excepții menționate de persoana care instituie mandatarul, tuturor cererilor sau tuturor înregistrărilor existente sau viitoare ale acestei persoane.

c) Împuternicirea poate limita la anumite acte dreptul de acțiune al mandatarului. Orice parte contractantă poate cere ca orice împuternicire, care conferă mandatarului dreptul de a retrage o cerere sau de a renunța la o înregistrare, să menționeze în mod expres aceasta.

d) În cazul în care o comunicare este prezentată la oficiu de către o persoană care se prezintă în respectiva comunicare ca fiind mandatar, dar oficiul nu este în momentul primirii comunicării în posesia împuternicirii cerute, partea contractantă poate cere ca împuternicirea să fie prezentată oficiului în termenul pe care aceasta îl fixează, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare. Orice parte contractantă poate prevedea că, în cazul în care împuternicirea nu a fost transmisă la oficiu în termenul pe care aceasta îl fixează, comunicarea făcută de respectiva persoană nu produce nici un efect.

e) În ceea ce privește condițiile referitoare la prezentarea și la conținutul împuternicirii, nici o parte contractantă nu refuză efectele împuternicirii:

(i) în cazul în care împuternicirea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă este prezentată, sub rezerva alin. (4), pe un formular corespunzător formularului prevăzut în regulamentul de aplicare pentru împuternicire;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicații la oficiu, prin telecopie, și când împuternicirea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obținut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (4), formularului menționat la pct. (i).

(4) [Limba] Orice parte contractantă poate cere ca împuternicirea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

(5) [Menționarea împuternicirii] Orice parte contractantă poate cere ca orice comunicare adresată oficiului de un mandatar, în scopul unei proceduri în fața oficiului, să conțină mențiunea împuternicirii în baza căreia mandatarul acționează.

(6) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (3)-(5) să fie îndeplinite în ceea ce privește elementele la care se referă aceste alineate.

(7) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi să fie prezentate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea vreunei indicații care apare într-una dintre comunicările menționate la alin. (2)-(5).

ARTICOLUL 5 Data de depozit

(1) [Condiții autorizate]

a) Sub rezerva lit. b) și a alin. (2), o parte contractantă acordă ca dată de depozit unei cereri data la care oficiul a primit indicațiile și elementele de mai jos, în limba cerută în baza art. 3(3):

(i) indicația, explicită sau implicită, că înregistrarea unei mărci este cerută;

(ii) indicații care permit stabilirea identității solicitantului;

(iii) indicații suficiente pentru a intra în legătură cu solicitantul sau mandatarul său, eventual prin corespondență;

(iv) o reproducere suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este cerută;

(v) lista produselor sau a serviciilor pentru care înregistrarea este cerută;

(vi) în cazul în care art. 3 (1) a) (xvii) sau b) se aplică, declarația menționată la art. 3 (1) a) (xvii) sau declarația și dovada menționate la art. 3 (1) b) respectiv, conform dispozițiilor legislației părții contractante; dacă această legislație o cere, aceste declarații trebuie să fie semnate de solicitant, chiar dacă el are un mandatar.

b) Orice parte contractantă poate atribui ca dată de depozit a cererii data la care oficiul a primit numai o parte și nu toate indicațiile și elementele menționate la lit. a) sau le-a primit într-o altă limbă decât cea care este cerută în baza art. 3(3).

(2) [Condiția suplimentară autorizată]

a) O parte contractantă poate prevedea că nici o dată de depozit nu se acordă atâta timp cât taxele cerute nu sunt plătite.

b) O parte contractantă nu poate aplica condiția menționată la lit. a) decât dacă ar aplica-o în momentul în care devine parte la prezentul tratat.

(3) [Corectări și termene] Modalitățile de urmat pentru a efectua corectări în cadrul alin. (1) și (2) și termenele care se aplică în domeniu sunt fixate în regulamentul de aplicare.

(4) [Interdicția altor condiții] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1) și (2) să fie îndeplinite în ceea ce privește data de depozit.

ARTICOLUL 6 O singură înregistrare pentru produse sau servicii cu mai multe clase

În cazul în care produse sau servicii care aparțin mai multor clase din Clasificarea de la Nisa figurează în una și aceeași cerere, această cerere dă naștere la o singură înregistrare.

ARTICOLUL 7 Divizarea cererii și înregistrării

(1) [Divizarea cererii]

a) Orice cerere care se referă la mai multe produse sau servicii, denumită în continuare cerere inițială, poate:

(i) cel puțin până la decizia oficiului privind înregistrarea mărcii;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...