Parlamentul României

Tratatul Cartei Energiei din 17.12.1994 *)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 13

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante ale prezentului tratat,

având în vedere Carta de la Paris pentru o nouă Europă, semnată la 21 noiembrie 1990,

ținând seama de Carta Europeană a Energiei, adoptată prin Actul final al Conferinței Cartei Europene a Energiei de la Haga, semnat la Haga la 17 decembrie 1991,

confirmând că toți semnatarii Actului final al Conferinței de la Haga s-au angajat să respecte obiectivele și principiile Cartei Europene a Energiei, să aplice și să lărgească cooperarea dintre ei cât mai curând posibil, prin negocierea cu bună-credință a Tratatului Cartei Energiei și a protocoalelor, și să confere angajamentelor conținute în Cartă o bază juridică sigură și obligatorie,

dorind, de asemenea, să creeze cadrul structural necesar implementării principiilor enunțate în Carta Europeană a Energiei,

dorind să implementeze conceptul de bază al inițiativei Cartei Europene a Energiei de catalizator al creșterii economice prin măsuri de liberalizare a investițiilor și comerțului în sectorul energiei,

afirmând că părțile contractante acordă o importanță deosebită aplicării efective a tratamentului național și tratamentului națiunii celei mai favorizate și că aceste angajamente se vor aplica înființării unei investiții potrivit unui tratat adițional,

având în vedere obiectivul liberalizării progresive a comerțului internațional și principiul evitării discriminării în comerțul internațional, așa cum sunt enunțate în Acordul general pentru tarife și comerț și în instrumentele conexe și așa cum se prevede în acest tratat,

hotărâte să înlăture progresiv barierele tehnice, administrative și de altă natură din calea comerțului cu materiale și produse energetice, echipamente, tehnologii și servicii aferente,

anticipând eventuala participare în calitate de membri la Acordul general pentru tarife și comerț a acelor părți contractante care nu sunt, în prezent, părți la Acordul general pentru tarife și comerț, și preocupate să creeze aranjamente comerciale interimare care să sprijine acele părți contractante și să nu stânjenească pregătirea acestora de a deveni membre la acest acord,

conștiente de drepturile și obligațiile unor părți contractante care sunt, de asemenea, părți la Acordul general pentru tarife și comerț și la instrumentele conexe,

având în vedere regulile de concurență privind fuzionările, monopolurile, practicile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă,

având în vedere, de asemenea, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și Recomandările pentru furnizorii nucleari, alte obligații sau înțelegeri internaționale de neproliferare nucleară,

recunoscând importanța și necesitatea explorării, producției, prelucrării, stocării, transportului, distribuției și folosirii energiei în modul cel mai eficient,

recunoscând Convenția-cadru privind schimbările climatice, Convenția asupra poluării atmosferice transfrontieră pe distanțe lungi și protocoalele sale, precum și alte acorduri internaționale în domeniul mediului, care conțin aspecte legate de energie; și

recunoscând necesitatea crescândă a existenței măsurilor de protecție a mediului, inclusiv de oprire a instalațiilor energetice și înlăturare a deșeurilor, și necesitatea convenirii unor obiective și criterii la nivel internațional în acest scop,

au convenit asupra celor ce urmează:

PARTEA I Definiții și scop

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentului tratat:

(1) Carta înseamnă Carta Europeană a Energiei, adoptată în Actul final al Conferinței de la Haga a Cartei Europene a Energiei, semnat la Haga la 17 decembrie 1991; semnarea Actului final este considerată ca fiind semnarea Cartei;

(2) parte contractantă înseamnă un stat sau o organizație de integrare economică regională, care a consimțit să se lege prin acest tratat și pentru care tratatul este în vigoare;

(3) organizație de integrare economică regională înseamnă o organizație constituită din state, căreia ele i-au transferat competențe pentru anumite probleme, parte dintre ele guvernate de acest tratat, inclusiv autoritatea de a lua decizii obligatorii pentru ele, în legătură cu acele probleme;

(4) materiale și produse energetice, bazate pe Sistemul armonizat al Consiliului de Cooperare Vamală și Nomenclatorul combinat al Comunităților Europene înseamnă pozițiile incluse în anexa EM;

(5) activitate economică în sectorul energetic înseamnă o activitate privind explorarea, extracția, rafinarea, producerea, stocarea, transportul terestru, transmisia, distribuția, comercializarea, marketingul sau vânzarea de materiale și produse energetice, cu excepția celor incluse în anexa NI, sau privind distribuția căldurii în regim de termoficare;

(6) investiție înseamnă orice fel de active, deținute sau controlate, direct sau indirect, de un investitor, și include:

a) proprietate tangibilă sau intangibilă, mobilă sau imobilă și drepturi cum ar fi: concesiuni, ipoteci, sechestru și gajuri;

b) o societate comercială, acțiuni, părți sociale sau alte forme de participare într-o societate comercială, obligațiuni și alte interese în active ale acesteia;

c) creanțe sau pretenții privind prestațiile pe bază contractuală, cu valoare economică și aferente unei investiții;

d) proprietate intelectuală;

e) venituri;

f) orice drept conferit prin lege sau prin contract, sau în virtutea unei licențe și autorizații acordate în baza unei legi pentru a întreprinde o activitate economică în sectorul energetic.

Orice modificare a formei în care sunt investite activele nu va afecta caracterul lor de investiție și termenul investiție include toate investițiile, indiferent dacă acestea existau sau au fost realizate după data intrării în vigoare a acestui tratat pentru partea contractantă a investitorului care efectuează investiția și pentru partea contractantă în aria căreia se face investiția (denumită în continuare data efectivă), cu condiția ca tratatul să se aplice numai aspectelor care afectează astfel de investiții după data efectivă;

- investiție înseamnă orice investiție asociată cu o activitate economică în sectorul energetic și cu investiții sau categorii de investiții desemnate de o parte contractantă în aria sa ca proiecte de eficiență ale Cartei și notificate astfel la Secretariat;

(7) investitor înseamnă:

a) pentru o parte contractantă:

(i) o persoană fizică care are cetățenia sau naționalitatea acelei părți contractante sau care are reședința permanentă în acea parte contractantă, în conformitate cu legea aplicabilă a acesteia;

(ii) o societate comercială sau altă organizație constituită în conformitate cu legea aplicabilă a acelei părți contractante;

b) în legătură cu un stat terț, o persoană fizică, societate comercială sau altă organizație care îndeplinește, mutatis mutandis, condițiile specificate în subparagraful a) pentru o parte contractantă;

(8) a efectua o investiție și efectuarea unei investiții înseamnă crearea de noi investiții, achiziționarea totală sau parțială a unor investiții existente sau trecerea în alte domenii a activității investiției;

(9) venituri înseamnă sumele rezultate dintr-o investiție sau legate de aceasta, indiferent de forma în care sunt plătite, incluzând profituri, dividende, dobânzi, creșteri de capital, plăți de redevențe, management, asistență tehnică sau alte onorarii și plăți în natură;

(10) arie înseamnă, în legătură cu un stat care este o parte contractantă:

a) teritoriul aflat sub suveranitatea sa, înțelegându-se că teritoriul include zonele terestre, apele interioare și marea teritorială; și

b) sub rezerva și în conformitate cu dreptul internațional al mării: marea, fundul mării și subsolul acesteia, asupra cărora acea parte contractantă exercită drepturi suverane și jurisdicție.

Pentru o organizație de integrare economică regională care este parte contractantă, arie înseamnă ariile statelor membre ale acestei organizații, potrivit prevederilor conținute în acordul de înființare a acelei organizații;

(11)

a) GATT înseamnă "GATT 1947" sau "GATT 1994", sau ambele, în situația în care se aplică amândouă;

b) GATT 1947 înseamnă Acordul general pentru tarife și comerț, datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la încheierea celei de-a doua Sesiuni a Comitetului Pregătitor al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Ocuparea Forței de Muncă, cu rectificările, amendamentele și modificările ulterioare;

c) GATT 1994 înseamnă Acordul general pentru tarife și comerț, așa cum este prevăzut în anexa nr. 1A a Acordului de înființare a Organizației Mondiale de Comerț, cu rectificările, amendamentele sau modificările ulterioare.

O parte la Acordul de înființare a Organizației Mondiale de Comerț este considerată ca fiind parte la GATT 1994;

d) instrumente conexe înseamnă, după cum este cazul:

(i) acorduri, aranjamente sau alte instrumente juridice, inclusiv decizii, declarații și înțelegeri încheiate sub auspiciile GATT 1947, cu rectificările, amendamentele sau modificările ulterioare; sau

(ii) Acordul pentru înființarea Organizației Mondiale de Comerț, inclusiv anexa nr. 1 la acesta (cu excepția GATT 1994), anexele sale nr. 2, 3 și 4 și deciziile, declarațiile și înțelegerile legate de acestea, cu rectificările, amendamentele și modificările ulterioare;

(12) proprietate intelectuală include drepturi de autor și drepturile conexe, mărci de comerț, indicații geografice, desene industriale, brevete, scheme de circuite integrate și protecția informațiilor confidențiale;

(13)

a) Protocol la Carta energiei sau protocol înseamnă un tratat a cărui negociere este autorizată și al cărui text este adoptat de Conferința Cartei, la care iau parte două sau mai multe părți contractante în scopul de a completa, a adăuga, a extinde sau a amplifica dispozițiile acestui tratat cu referire la orice sector specific sau categorie de activități care intră în sfera acestui tratat sau la domenii de cooperare în conformitate cu titlul III al Cartei.

b) Declarație la Carta energiei și declarație înseamnă un instrument care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, ale cărui negocieri sunt autorizate și al cărui text este aprobat de Conferința Cartei, la care sunt parte două sau mai multe părți contractante în scopul de a completa sau a extinde dispozițiile acestui tratat;

(14) valută liber convertibilă înseamnă o valută care este în mod larg tranzacționată pe piețele valutare internaționale și larg utilizată în tranzacțiile internaționale.

ARTICOLUL 2 Scopul tratatului

Acest tratat stabilește cadrul juridic pentru promovarea cooperării pe termen lung în sectorul energetic, bazată pe complementarități și avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei.

PARTEA a II-a Comerț

ARTICOLUL 3 Piețe internaționale

Părțile contractante vor acționa pentru a promova accesul pe piețele internaționale pe baze comerciale și, în general, vor dezvolta o piață deschisă și concurențială pentru materialele și produsele energetice.

ARTICOLUL 4 Nederogare de la GATT și de la instrumentele conexe

Nici o dispoziție a acestui tratat nu va deroga, pentru părțile contractante care sunt membre la GATT, de la dispozițiile GATT și ale instrumentelor conexe, așa cum acestea se aplică între aceste părți contractante.

ARTICOLUL 5 Măsuri investiționale legate de comerț

(1) O parte contractantă nu va aplica nici o măsură investițională legată de comerț, care să fie neconformă cu prevederile art. III sau XI al GATT; aceasta se va face fără a prejudicia drepturile și obligațiile părții contractante decurgând din GATT, din instrumentele conexe și din art. 29.

(2) Asemenea măsuri includ orice măsură investițională care este obligatorie sau care poate fi introdusă în conformitate cu legislația națională sau în baza unor hotărâri administrative, sau la îndeplinirea căreia este necesară obținerea unui avantaj, care necesită:

a) cumpărarea sau folosirea de către o societate comercială de produse de origine locală sau din orice sursă internă, exprimate, fie sub formă de anumite produse, fie prin volum sau valoare a produselor, fie ca proporție a volumului sau a valorii producției locale; sau

b) ca achiziționarea sau folosirea de către o societate comercială a produselor importate să fie limitată la un nivel raportat la volumul sau la valoarea produselor locale pe care le va exporta;

sau care restricționează:

c) importul de către o societate comercială a produselor folosite în sau legate de producția sa locală, în general, sau până la un nivel raportat la volumul sau la valoarea producției locale pe care o exportă;

d) importul de către o societate comercială al produselor folosite în sau legate de producția locală prin restrângerea accesului său la valută în limita unei sume legate de sumele în valută care se pot atribui acelei societăți comerciale; sau

e) exportul sau vânzarea pentru export de către o societate comercială a unor produse, fie prin specificarea produselor respective, fie a volumului sau a valorii produselor, fie ca proporție a volumului sau a valorii producției locale.

(3) Nici o dispoziție din paragraful (1) nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă să aplice măsuri investiționale legate de comerț, descrise în subparagrafele (2) a) și c), ca o condiție de eligibilitate în promovarea exporturilor, a ajutorului extern, a achizițiilor guvernamentale, a tarifelor preferențiale sau a programelor de contingentare.

(4) Fără a încălca dispozițiile paragrafului (1), o parte contractantă poate menține, temporar, unele măsuri investiționale legate de comerț, care erau în vigoare cu cel puțin 180 de zile înainte de semnarea de către ea a acestui tratat, cu condiția notificării și înscrierii sale în prevederile de eliminare a acestora, cuprinse în anexa TRM.

ARTICOLUL 6 Concurența

(1) Fiecare parte contractantă va acționa în sensul reducerii perturbărilor pieței și a barierelor în calea concurenței în activitatea economică din sectorul energetic.

(2) Fiecare parte contractantă va asigura că, în cadrul jurisdicției sale, are și aplică legi necesare și adecvate pentru activitatea economică în sectorul energetic, care să se refere la practicile anticoncurențiale concertate și unilaterale.

(3) Părțile contractante cu experiență în aplicarea regulilor privind concurența vor acorda întregul lor sprijin în furnizarea, la cerere, și în limita resurselor disponibile, de asistență tehnică pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a regulilor de concurență de către alte părți contractante.

(4) Părțile contractante pot coopera în punerea în aplicare a regulilor lor privind concurența prin consultări și schimb de informații.

(5) Dacă o parte contractantă consideră că o anumită practică anticoncurențială desfășurată în aria altei părți contractante afectează în sens negativ un interes important, relevant pentru obiectivele identificate în acest articol, partea contractantă poate notifica celorlalte părți contractante și poate cere ca autoritățile sale, care supraveghează concurența, să inițieze acțiuni corespunzătoare de executare. Partea contractantă care face notificarea va include în această notificare informații suficiente pentru a permite părții contractante căreia i se notifică să identifice practicile anticoncurențiale care constituie obiectul notificării și se va oferi să furnizeze informații suplimentare și să coopereze în măsura în care partea contractantă care face notificarea poate să o facă. Partea contractantă căreia i se notifică sau, după caz, autoritățile competente pe probleme de concurență, se pot consulta cu autoritățile pe probleme de concurență ale părții contractante care a făcut notificarea și vor acorda întreaga lor considerație cererii părții contractante care a făcut notificarea în luarea deciziei de a iniția sau nu acțiunea de executare în ceea ce privește respectiva practică anticoncurențială menționată în notificare. Partea contractantă căreia i s-a făcut notificarea va informa partea contractantă care a făcut notificarea asupra deciziei sale sau asupra deciziei autorităților competente și poate, dacă aceasta dorește, să informeze partea contractantă care a făcut notificarea asupra motivelor deciziei. Dacă este inițiată acțiunea de executare, partea contractantă căreia i s-a făcut notificarea va înștiința partea contractantă care a făcut notificarea cu privire la rezultatele acesteia și, în măsura în care este posibil, cu privire la orice evoluție tranzitorie semnificativă.

(6) Nici o dispoziție a acestui articol nu va impune furnizarea de informații, de către o parte contractantă, contrar legilor sale privind furnizarea de informații, confidențialitatea sau secretul afacerii.

(7) Procedurile menționate în paragraful (5) și în art. 27 paragraful (1) vor fi, în acest tratat, mijloacele exclusive de soluționare a diferendelor care pot apărea la punerea în aplicare sau la interpretarea acestui articol.

ARTICOLUL 7 Tranzit

(1) Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru a facilita tranzitul materialelor și produselor energetice conform principiului libertății tranzitului, fără a se face vreo deosebire în funcție de locul de origine, destinație sau forma de proprietate a acestor materiale și produse energetice, sau discriminare în ceea ce privește stabilirea prețului pe baza unor asemenea deosebiri și fără a fi supuse unor întârzieri, restricții sau tarife nejustificate.

(2) Părțile contractante vor încuraja entitățile competente să coopereze la:

a) modernizarea facilităților de transport al energiei necesare pentru tranzitul materialelor și produselor energetice;

b) dezvoltarea și exploatarea facilităților de transport al energiei, care deservesc ariile mai multor părți contractante;

c) aplicarea unor măsuri de atenuare a efectelor întreruperilor în aprovizionarea cu materiale și produse energetice;

d) facilitarea interconectării facilităților de transport al energiei.

(3) Fiecare parte contractantă se obligă ca reglementările sale referitoare la transportul materialelor și produselor energetice și la utilizarea facilităților de transport al energiei să trateze materialele și produsele energetice în tranzit de o manieră care nu este mai puțin favorabilă decât cea în care reglementările sale tratează aceste materiale și produse provenind din sau destinate către aria sa, cu condiția să nu existe un acord internațional care să prevadă altfel.

(4) În cazul în care tranzitul de materiale și produse energetice nu poate fi efectuat pe baze comerciale cu facilități de transport al energiei, părțile contractante nu vor ridica obstacole în calea creării unor noi capacități, cu excepția cazului în care se prevede altfel de legislația aplicabilă, care este conformă paragrafului (1).

(5) O parte contractantă, prin a cărei arie pot tranzita materiale și produse energetice, nu va fi obligată:

a) să permită construirea sau modificarea facilităților de transport al energiei; sau

b) să permită tranzit nou sau suplimentar prin facilitățile de transport al energiei existente, dacă aceasta demonstrează celorlalte părți contractante interesate că i-ar periclita securitatea sau eficiența sistemelor energetice, inclusiv securitatea furnizării acesteia. Părțile contractante vor asigura, sub rezerva dispozițiilor paragrafelor (6) și (7), fluxurile stabilite ale materialelor și produselor energetice spre, de la sau între ariile altor părți contractante.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...