Act Internațional

Tratatul privind CERUL DESCHIS din 24.03.1992 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele care încheie acest tratat, denumite în continuare, colectiv, state părți sau, individual, stat parte,

reafirmând angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, de a promova o mai mare deschidere și transparență în activitățile lor militare și de a întări securitatea prin măsuri de creștere a încrederii și securității,

salutând evenimentele istorice din Europa, care au transformat situația de securitate de la Vancouver la Vladivostok,

dorind să contribuie la dezvoltarea și întărirea în continuare a păcii, stabilității și securității colective în această zonă prin crearea unui regim de CER DESCHIS pentru observare aeriană,

recunoscând contribuția potențială pe care un regim de observare aeriană de acest tip ar putea-o aduce la securitatea și stabilitatea și a altor regiuni,

luând notă de posibilitatea de a folosi un asemenea regim pentru a spori deschiderea și transparența, pentru a înlesni verificarea respectării acordurilor existente și viitoare asupra controlului armamentelor și a întări capacitatea de prevenire a conflictelor și de gestionare a crizelor în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și în alte instituții internaționale relevante,

luând în considerare posibila extindere a regimului de CER DESCHIS la alte domenii cum ar fi cel al protecției mediului înconjurător,

căutând să stabilească proceduri convenite care să asigure observarea aeriană a tuturor teritoriilor statelor părți, cu intenția de a observa un singur stat parte sau grupuri de state părți, pe bază de echitate și eficiență, menținând, totodată, siguranța zborurilor,

luând notă de faptul că funcționarea unui astfel de regim de CER DESCHIS nu va aduce prejudicii statelor neparticipante la acesta, au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I Prevederi generale

1. Acest tratat stabilește regimul, denumit regim de CER DESCHIS, pentru executarea zborurilor de observare de către statele părți deasupra teritoriilor altor state părți și stabilește drepturile și obligațiile statelor părți care decurg din acesta.

2. Fiecare dintre anexele și apendicele aferente acestora face parte integrantă din prezentul tratat.

ARTICOLUL II Definiții

Pentru scopurile acestui tratat:

1. Termenul parte observată desemnează statul parte sau grupul de state părți deasupra teritoriului căruia se execută sau se intenționează a se executa un zbor de observare, din momentul primirii notificării de la partea observatoare până la încheierea procedurilor legate de acel zbor, sau personalul care acționează în numele acestui stat parte sau grup de state părți.

2. Termenul parte observatoare desemnează statul parte sau grupul de state părți care intenționează să execute sau execută un zbor de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte sau grup de state părți, din momentul în care a transmis notificarea privind intenția sa de a executa un zbor de observare până la încheierea procedurilor legate de acest zbor, sau personalul care acționează în numele acestui stat parte sau grup de state părți.

3. Termenul grup de state părți desemnează două sau mai multe state părți care au convenit să formeze un grup pentru scopurile acestui tratat.

4. Termenul avion de observare desemnează un avion cu aripă fixă, neînarmat, desemnat pentru executarea zborurilor de observare, înregistrat de autoritățile competente ale unui stat parte și echipat cu senzori conveniți. Termenul neînarmat semnifică faptul că avionul de observare folosit pentru scopurile acestui tratat nu este echipat pentru a transporta și întrebuința armamente.

5. Termenul zbor de observare desemnează zborul avionului de observare, executat de către o parte observatoare deasupra teritoriului unei părți observate, conform prevederilor planului de zbor, de la punctul de intrare sau aerodromul CER DESCHIS la punctul de ieșire sau aerodromul CER DESCHIS.

6. Termenul zbor de tranzit desemnează un zbor al unui avion de observare sau de transport, executat de o parte observatoare sau în numele acesteia deasupra teritoriului unui stat parte terț pe ruta spre sau dinspre teritoriul părții observate.

7. Termenul avion de transport desemnează un avion, altul decât un avion de observare, care, în numele părții observatoare, execută zboruri spre sau dinspre teritoriul părții observate, exclusiv pentru scopurile acestui tratat.

8. Termenul teritoriu desemnează partea terestră, inclusiv insulele, și apele interne și teritoriale asupra cărora un stat parte își exercită suveranitatea.

9. Termenul cotă pasivă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să îl accepte în calitate de parte observată.

10. Termenul cotă activă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte are dreptul să le execute în calitate de parte observatoare.

11. Termenul distanță maximă de zbor desemnează distanța maximă, deasupra teritoriului părții observate, de la punctul de la care zborul de observare poate începe, până la punctul la care zborul se poate încheia, după cum se specifică în anexa A la acest tratat.

12. Termenul senzor desemnează un echipament dintr-o categorie precizată la art. IV paragraful 1, care este instalat pe un avion de observare în vederea întrebuințării pe timpul executării zborurilor de observare.

13. Termenul rezoluție la sol desemnează distanța minimă la sol dintre două obiecte apropiate care pot fi distinse ca fiind separate.

14. Termenul aparatură de observare în infraroșu cu scanare liniară desemnează un senzor capabil să recepționeze și să vizualizeze radiația electromagnetică termică emisă în porțiunea infraroșie invizibilă a spectrului optic de către obiecte, datorită temperaturii lor și în absența iluminării artificiale.

15. Termenul perioadă de observare desemnează o perioadă specificată din durata unui zbor de observare, când un anume senzor instalat pe avionul de observare se află în stare de funcționare.

16. Termenul echipaj de zbor desemnează persoane din oricare stat parte, care poate include, dacă acel stat parte hotărăște astfel, interpreți și care îndeplinesc atribuții legate de funcționarea sau întreținerea unui avion de observare sau de transport.

17. Termenul pilot comandant de bord desemnează pilotul de la bordul avionului de observare care răspunde de pilotarea avionului de observare, executarea planului de zbor și siguranța avionului de observare.

18. Termenul supraveghetor de zbor desemnează o persoană care, în numele părții observate, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziție de partea observatoare pe timpul zborului de observare și care îndeplinește atribuții conform anexei G la acest tratat.

19. Termenul reprezentant de zbor desemnează o persoană care, în numele părții observatoare, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziție de partea observată pe timpul zborului de observare și care îndeplinește atribuții conform anexei G la acest tratat.

20. Termenul reprezentant desemnează o persoană care a fost nominalizată de partea observatoare și care execută activitățile în numele părții observatoare, conform anexei G, pe timpul zborului de observare, la bordul unui avion de observare desemnat de un stat parte, altul decât partea observatoare sau partea observată.

21. Termenul operator la senzor desemnează o persoană din oricare stat parte care îndeplinește atribuții legate de funcționarea, operarea și întreținerea senzorilor unui avion de observare.

22. Termenul inspector desemnează o persoană din oricare stat parte care execută inspecția senzorilor sau avionului de observare a altui stat parte.

23. Termenul însoțitor desemnează o persoană din oricare stat parte care însoțește inspectorii unui alt stat parte.

24. Termenul plan de misiune desemnează un document care este într-un format stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS, prezentat de partea observatoare, și care conține traiectul, profilul, ordinea de execuție și sprijinul necesare pentru executarea zborului de observare; asupra sa trebuie să se convină cu partea observată și va constitui baza pentru elaborarea planului de zbor.

25. Termenul plan de zbor desemnează un document elaborat pe baza planului de misiune convenit, în formatul și cu conținutul specificate de Organizația Aviației Civile Internaționale, denumită în cele ce urmează O.A.C.I. care este prezentat autorităților de control al traficului aerian și pe baza căruia se va executa zborul de observare.

26. Termenul raport de misiune desemnează un document care descrie un zbor de observare, întocmit după încheierea acestuia de către partea observatoare și semnat atât de partea observată cât și de partea observatoare, fiind prezentat în formatul stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS.

27. Termenul aerodrom CER DESCHIS desemnează un aerodrom stabilit de partea observată ca punct în care un zbor de observare poate să înceapă sau să se încheie.

28. Termenul punct de intrare desemnează un punct stabilit de partea observată pentru sosirea personalului părții observatoare pe teritoriul părții observate.

29. Termenul punct de ieșire desemnează un punct stabilit de partea observată pentru plecarea personalului părții observatoare de pe teritoriul părții observate.

30. Termenul aerodrom de realimentare desemnează un aerodrom stabilit de partea observată și folosit pentru alimentarea și întreținerea avioanelor de observare și a avioanelor de transport.

31. Termenul aerodrom de rezervă desemnează un aerodrom stabilit în planul de zbor, unde poate să se deplaseze un avion de observare sau un avion de transport când aterizarea pe aerodromul prevăzut inițial nu mai este recomandabilă.

32. Termenul spațiu aerian riscant desemnează zonele interzise, zonele de restricție și zonele periculoase, definite în baza anexei nr. 2 a Convenției asupra aviației civile internaționale, care sunt stabilite în conformitate cu anexa nr. 15 a Convenției asupra aviației civile internaționale în interesul siguranței zborului, siguranței publice și protecției mediului înconjurător, și despre care se transmit informații în conformitate cu prevederile O.A.C.I.

33. Termenul zonă interzisă desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este interzis.

34. Termenul zonă de restricție desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este restricționat conform condițiilor specifice.

35. Termenul zonă periculoasă desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite în care pot exista, la momente specificate, activități periculoase pentru zborul avioanelor.

ARTICOLUL III Cote

SECȚIUNEA I Prevederi generale

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute zboruri de observare, conform prevederilor acestui tratat.

2. Fiecare stat parte va fi obligat să accepte zboruri de observare deasupra teritoriului său, conform prevederilor acestui tratat.

3. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute un număr de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui alt stat parte, egal cu numărul de zboruri de observare pe care acel alt stat parte are dreptul să-l execute deasupra lui.

4. Numărul total de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să-l accepte deasupra teritoriului său reprezintă cota pasivă totală pentru acel stat parte. Alocarea cotei pasive totale pentru statele părți este prezentată în anexa A, secțiunea I, la acest tratat.

5. Numărul de zboruri de observare pe care un stat parte va avea dreptul să îl execute în fiecare an deasupra teritoriului fiecăruia dintre celelalte state părți reprezintă cota activă individuală a acelui stat parte față de acel alt stat parte. Suma cotelor active individuale reprezintă cota activă totală a acelui stat parte. Cota activă totală a unui stat parte nu va depăși cota sa pasivă totală.

6. Prima distribuire a cotelor active este prezentată în anexa A, secțiunea a II-a, la acest tratat.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, distribuirea cotelor active va face obiectul unei analize anuale, pentru anul calendaristic următor, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS. În cazul în care nu este posibil ca pe timpul analizei anuale să se ajungă, în cadrul a 3 săptămâni, la un acord asupra distribuirii cotelor active cu privire la un anumit stat parte, distribuirea cotelor active din anul anterior cu privire la acel stat parte va rămâne neschimbată.

8. Cu excepția celor prevăzute de art. VIII, fiecare zbor de observare executat de un stat parte va fi calculat în funcție de cotele active individuale și totale ale acelui stat parte.

9. Fără a ține cont de prevederile paragrafelor 3 și 5 ale acestei secțiuni, un stat parte căruia i-a fost distribuită o cotă activă poate transfera, prin acord cu statul parte care urmează să fie survolat, o parte sau toată cota sa activă totală unor alte state părți și va informa prompt despre aceasta toate celelalte state părți și Comisia consultativă CER DESCHIS. Se va aplica paragraful 10 al acestei secțiuni.

10. Nici un stat parte nu va executa mai multe zboruri de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte decât un număr egal cu 50 la sută, rotunjit până la cel mai apropiat număr întreg, din propria sa cotă activă totală sau din cota pasivă totală a acelui alt stat parte, luându-se în calcul numărul cel mai mic dintre cele două.

11. Distanțele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor statelor părți sunt prevăzute în anexa A, secțiunea a III-a, la acest tratat.

SECȚIUNEA a II-a Prevederi pentru un grup de state părți

1.

(A) Fără a se aduce prejudicii drepturilor și obligațiilor lor prevăzute în acest tratat, două sau mai multe state părți care dețin cote pot forma un grup de state părți la semnarea acestui tratat și după aceea. Prevederile acestei secțiuni se vor aplica, pentru un grup de state părți format după semnarea acestui tratat, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea tuturor celorlalte state părți, făcând obiectul prevederilor paragrafului 6 al acestei secțiuni.

(B) Un grup de state părți va coopera în ceea ce privește cotele active și pasive, conform prevederilor oricăruia dintre paragrafele 2 sau 3 ale acestei secțiuni.

2.

(A) Membrii unui grup de state părți vor avea dreptul să redistribuie între ei cotele lor active pentru anul respectiv, menținând, în același timp, cotele lor pasive individuale.

Notificarea redistribuirii va fi făcută imediat tuturor statelor părți terțe interesate.

(B) Un zbor de observare va conta atâtea zboruri de observare în cotele active individuale sau totale ale părții observatoare câte părți observate aparținând grupului sunt survolate. În cota pasivă totală a fiecărei părți observate va conta câte un zbor de observare.

(C) Fiecare stat parte, față de care unu sau mai mulți membri ai unui grup de state părți dețin cote active, va avea dreptul să execute, deasupra teritoriului oricărui membru al grupului, cu 50 la sută mai multe zboruri de observare, rotunjit până la numărul întreg cel mai apropiat, față de ceea ce reprezintă cota sa individuală activă raportat la acel membru al grupului sau să execute două asemenea survoluri dacă el nu deține nici o cotă activă raportat la acel membru al grupului.

(D) În cazul în care își exercită acest drept, statul parte implicat va reduce cotele sale active față de alți membri ai grupului într-un asemenea mod, încât suma totală a zborurilor de observare pe care el le execută deasupra teritoriilor lor să nu depășească suma cotelor active individuale, pe care statul parte le deține față de toți membrii grupului în anul respectiv.

(E) Se vor aplica distanțele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor fiecărui membru al grupului. În cazul unui zbor de observare executat deasupra teritoriilor mai multor membri, după acoperirea distanței maxime de zbor pentru un membru, toți senzorii vor fi decuplați până când avionul de observare ajunge la punctul de deasupra teritoriului următorului membru al grupului de state părți, unde este planificat să înceapă zborul de observare. Pentru asemenea zbor de observare, în continuare se va aplica distanța maximă de zbor calculată față de aerodromul CER DESCHIS cel mai apropiat de acest punct.

3.

(A) Un grup de state părți va avea dreptul, la cererea sa, la o cotă pasivă totală comună care-i va fi alocată și, în legătură cu aceasta, îi vor fi distribuite cote active individuale și totale comune.

(B) În acest caz, cota pasivă totală reprezintă numărul total de zboruri de observare pe care un grup de state părți este obligat să le accepte în fiecare an. Cota activă totală reprezintă suma zborurilor de observare pe care grupul de state părți are dreptul să le execute în fiecare an. Cota sa activă totală nu va depăși cota pasivă totală.

(C) Un zbor de observare rezultând din cota activă totală a grupului de state părți va fi executat în numele grupului.

(D) Zborurile de observare pe care un grup de state părți este obligat să le accepte pot fi executate deasupra teritoriului unuia sau mai multora dintre membrii săi.

(E) Distanțele maxime de zbor pentru fiecare grup de state părți vor fi specificate conform anexei A secțiunea a III-a, iar aerodromurile CER DESCHIS vor fi desemnate conform anexei E la acest tratat.

4. Conform principiilor generale prezentate la art. X paragraful 3, orice stat parte terț care consideră că drepturile sale ce decurg din prevederile secțiunii I paragraful 3 ale acestui articol sunt restricționate în mod nejustificat de activitățile unui grup de state părți, poate ridica această problemă în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS.

5. Grupul de state părți va asigura ca procedurile să fie stabilite astfel încât să permită executarea zborurilor de observare deasupra teritoriilor membrilor săi pe timpul unei singure misiuni, incluzând, dacă este necesar, realimentarea. În cazul unui grup de state părți stabilit conform paragrafului 3 al acestei secțiuni, asemenea zboruri de observare nu vor depăși distanța maximă de zbor aplicabilă aerodromurilor CER DESCHIS, de la care încep zborurile de observare.

6. Nu mai devreme de 6 luni după transmiterea notificării hotărârii adresate tuturor celorlalte state părți:

(A) un grup de state părți stabilit conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secțiuni poate fi transformat într-un grup de state părți, conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni;

(B) un grup de state părți, stabilit conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni poate fi transformat într-un grup de state părți, conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secțiuni;

(C) un stat parte poate să se retragă dintr-un grup de state părți; sau

(D) un grup de state părți poate primi și alte state părți care dețin cote.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, modificările privind alocarea sau distribuirea de cote rezultând din constituirea, aderarea sau retragerea dintr-un grup de state părți, în conformitate cu paragraful 3 al acestei secțiuni, vor deveni efective la 1 ianuarie, după prima analiză anuală în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS ce va avea loc după perioada de notificare de 6 luni. Dacă este necesar, noi aerodromuri CER DESCHIS vor fi desemnate și se vor stabili distanțe maxime de zbor corespunzătoare.

ARTICOLUL IV Senzori

1. În afara cazului în care paragraful 3 al acestui articol prevede altfel, avionul de observare va fi echipat cu senzori făcând parte doar din următoarele categorii:

(A) camere optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru;

(B) camere video cu redare vizuală în timp real;

(C) aparatură de observare în infraroșu cu scanare liniară; și

(D) radare cu deschidere sintetică și descoperire laterală.

2. Un stat parte poate întrebuința, în scopul efectuării zborurilor de observare, oricare dintre senzorii specificați mai sus la paragraful 1, cu condiția ca asemenea senzori să fie disponibili pentru comercializare tuturor statelor părți, în limitele de performanță următoare:

(A) în cazul camerelor optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru, o rezoluție la sol nu mai mare de 30 de centimetri la înălțimea minimă, față de nivelul solului determinată conform prevederilor anexei D apendicele 1, obținută de la nu mai mult de o cameră panoramică, o cameră de fotografiere cadru cu cadru, montată vertical și două camere de fotografiere cadru cu cadru montate oblic, câte una de fiecare parte a avionului, asigurând o acoperire a solului care nu este în mod necesar continuă, de până la 50 de kilometri de fiecare parte a traiectului de zbor al avionului;

(B) în cazul camerelor video, o rezoluție la sol nu mai mare de 30 de centimetri, determinată conform prevederilor anexei D, apendicele nr. 1;

(C) în cazul aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară, o rezoluție la sol nu mai mare de 50 de centimetri la înălțimea minimă față de nivelul solului, determinată conform prevederilor anexei D apendicele nr. 1, obținută de la un singur aparat; și

(D) în cazul radarului cu deschidere sintetică și descoperire laterală, o rezoluție la sol nu mai mare de trei metri, calculată după metoda răspunsului la impulsuri care, folosind metoda de separare a obiectelor, corespunde capacității de a distinge pe imaginea radar două reflectoare poliedrice, între centrele cărora distanța nu este mai mică de cinci metri, pe o lățime a benzii observate nu mai mare de 25 kilometri, obținută de la un singur sistem radar capabil să observe de o parte și de alta a avionului, însă nu din ambele părți simultan.

3. Conform prevederilor art. X al acestui tratat, Comisia consultativă CER DESCHIS va examina introducerea de categorii suplimentare și de îmbunătățiri ale capacităților categoriilor de senzori existente, prevăzute în acest articol.

4. Toți senzorii vor fi dotați cu materiale de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care opresc funcționarea senzorilor, care împiedică culegerea de date în timpul zborurilor de tranzit sau al zborurilor spre punctele de intrare sau de la punctele de ieșire, deasupra teritoriului părții observate. Asemenea materiale de acoperire sau alte aparaturi vor fi detașabile sau acționabile numai din exteriorul avionului de observare.

5. Echipamentul care permite adnotarea datelor culese de senzori conform anexei B secțiunea a II-a va fi acceptat pe avionul de observare. Statul parte care pune la dispoziție avionul de observare va compila datele culese de senzori cu informațiile prevăzute în anexa B, secțiunea a II-a, la acest tratat.

6. Echipamentul care permite redarea vizuală în timp real a datelor culese de senzori va fi acceptat pe avionul de observare în scopul controlării funcționării și acționării senzorilor în timpul executării zborului de observare.

7. Cu excepția celor necesare pentru acționarea senzorilor conveniți, precum și pentru funcționarea avionului de observare sau a celor prevăzute de paragrafele 5 și 6 ale acestui articol, culegerea, prelucrarea, retransmiterea sau înregistrarea semnalelor electronice de la undele electromagnetice sunt interzise la bordul avionului de observare, iar echipamentul destinat unor astfel de operațiuni nu va exista pe acest avion de observare.

8. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, aceasta va avea dreptul să folosească un avion de observare echipat cu senzori, din fiecare categorie de senzori, care nu depășesc capacitățile specificate la paragraful 2 al acestui articol.

9. În cazul în care avionul de observare folosit pentru un zbor de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observată va fi obligată să pună la dispoziție un avion de observare echipat cu senzori din fiecare categorie de senzori, specificați la paragraful 1 al acestui articol, la capacitatea maximă și cu numărul specificat la paragraful 2 al acestui articol, obiect al prevederilor art. XVIII secțiunea a II-a din tratat, în afară de cazul când se convine altfel de către părțile observatoare și, respectiv, observată. Pachetul de senzori cât și configurația instalării acestora vor fi de așa natură, încât să asigure acoperirea la sol prevăzută la paragraful 2 al acestui articol. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, aceasta va asigura un radar cu deschidere sintetică și descoperire laterală cu o rezoluție la sol nu mai slabă de 6 metri, determinată după metoda de separare a obiectelor.

10. O dată cu desemnarea unui avion ca avion de observare, potrivit prevederilor art. V al acestui tratat, fiecare stat parte va transmite tuturor celorlalte state părți informațiile tehnice referitoare la fiecare senzor instalat pe un asemenea avion, așa cum se prevede în anexa B la acest tratat.

11. Fiecare stat parte va avea dreptul să participe la certificarea senzorilor instalați pe avionul de observare, conform prevederilor anexei D la acest tratat. Nici un avion de observare dintr-un anumit tip nu va fi folosit pentru zboruri de observare înainte ca un asemenea tip de avion de observare și senzorii săi să fi fost certificați conform prevederilor anexei D la acest tratat.

12. Un stat parte care desemnează un avion ca avion de observare va avea dreptul, după o notificare prealabilă de 90 de zile, transmisă tuturor celorlalte state părți și făcând obiectul prevederilor anexei D la acest tratat, să îndepărteze, să înlocuiască sau să adauge senzori sau să modifice informațiile tehnice pe care le-a comunicat în conformitate cu prevederile paragrafului 10 al acestui articol și anexei B la acest tratat. Înlocuirea și suplimentarea de senzori vor face obiectul certificării conform prevederilor anexei D la acest tratat, înaintea folosirii lor pe timpul zborului de observare.

13. În cazul în care un stat parte sau un grup de state părți, bazându-se pe experiența folosirii unui anumit avion de observare, consideră că un anumit senzor sau echipamentele sale conexe instalate pe un avion nu corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat, statele părți interesate vor notifica tuturor celorlalte state părți despre preocuparea lor. Statul parte care a desemnat avionul:

(A) va lua măsurile necesare pentru a asigura că senzorul și echipamentele sale conexe instalate pe avionul de observare corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat, inclusiv, dacă este necesar, să repare, să regleze sau să înlocuiască un asemenea senzor sau echipamentele sale conexe; și

(B) la cererea unui stat parte interesat, prin intermediul unui zbor de demonstrație organizat în funcție de momentul în care avionul de observare sus-menționat va fi din nou întrebuințat, în conformitate cu prevederile anexei F la acest tratat, va demonstra că senzorul și echipamentele sale conexe instalate pe avionul de observare corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat. Alte state părți care exprimă preocupare cu privire la un senzor și echipamentele sale conexe instalate pe un avion de observare vor avea dreptul să trimită personal pentru a participa la un asemenea zbor de demonstrație.

14. În cazul în care, după luarea măsurilor la care se referă paragraful 13 al acestui articol, statele părți rămân preocupate dacă un senzor sau echipamentele sale conexe instalate pe un avion de observare corespund sau nu celor certificate conform prevederilor anexei D, problema poate fi înaintată Comisiei consultative CER DESCHIS.

ARTICOLUL V Desemnarea avionului

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să desemneze ca avion de observare unu sau mai multe tipuri sau modele de avioane înregistrate de autoritățile competente ale unui stat parte.

2. Fiecare stat parte va avea dreptul să desemneze - ca avioane de observare - tipuri sau modele de avioane sau să adauge noi tipuri sau modele de avioane la cele desemnate anterior de către acesta, cu condiția să notifice tuturor celorlalte state părți cu 30 de zile înainte despre aceasta. Notificarea desemnării unui avion dintr-un tip sau model va conține informațiile specificate în anexa C la acest tratat.

3. Fiecare stat parte va avea dreptul să renunțe la tipurile sau modelele de avioane desemnate anterior de către acesta, cu condiția să notifice acest lucru, tuturor celorlalte state părți cu 90 de zile înainte.

4. Numai un exemplar dintr-un anumit tip sau model de avion, cu un set identic de senzori aplicați, va fi supus certificării conform prevederilor anexei D la acest tratat.

5. Fiecare avion de observare va avea capacitatea necesară de a lua la bord echipajul de zbor și personalul specificat la art. VI secțiunea a III-a.

ARTICOLUL VI Alegerea avionului de observare, prevederi generale
pentru executarea zborurilor de observare
și cerințe pentru planificarea misiunii

SECȚIUNEA I Alegerea avionului de observare și prevederi generale
pentru executarea zborurilor de observare

1. Zborurile de observare vor fi executate folosind avioane de observare care au fost desemnate de un stat parte conform art. V. În afară de cazul când partea observată își exercită dreptul de a pune la dispoziție un avion de observare pe care ea însăși l-a desemnat, partea observatoare va avea dreptul să pună la dispoziție avionul de observare. În cazul în care partea observatoare pune la dispoziție avionul de observare, ea va avea dreptul să pună la dispoziție un avion pe care ea însăși l-a desemnat sau un avion desemnat de un alt stat parte. În cazul în care partea observată pune la dispoziție avionul de observare, partea observatoare va avea dreptul să i se pună la dispoziție un avion care să aibă o autonomie de zbor minimă, incluzând rezervele necesare de combustibil, echivalentă cu jumătate din distanța de zbor notificată în termenii paragrafului 5 subparagraful (G) al acestei secțiuni.

2. Fiecare stat parte va avea dreptul, conform paragrafului 1 al acestei secțiuni, să folosească un avion de observare desemnat de alt stat parte pentru zboruri de observare. Formalitățile pentru folosirea unui asemenea avion vor fi elaborate de către statele părți implicate, pentru a permite participarea activă la regimul de CER DESCHIS.

3. Statele părți care au dreptul să execute zboruri de observare pot să-și coordoneze planurile pentru executarea zborurilor de observare, în conformitate cu prevederile anexei H la acest tratat. Nici un stat parte nu va fi obligat să accepte mai mult de un zbor de observare pe timpul perioadei de 96 de ore, specificată la paragraful 9 al acestei secțiuni, în afară de cazul în care acel stat parte a cerut un zbor de demonstrație, conform anexei F la acest tratat. În acel caz, partea observată va fi obligată să accepte o suprapunere de până la 24 de ore pentru zborurile de observare. După primirea notificării asupra rezultatelor coordonării planurilor de executare a zborurilor de observare, fiecare stat parte deasupra teritoriului căruia urmează să fie executate zboruri de observare va informa celelalte state părți, în conformitate cu prevederile anexei H, dacă își va exercita dreptul de a pune la dispoziție propriul avion de observare, cu privire la fiecare zbor de observare specific.

4. Nu mai târziu de 90 de zile de la semnarea acestui tratat, fiecare stat parte va notifica tuturor celorlalte state părți:

(A) numărul autorizației diplomatice permanente pentru zborurile de observare CER DESCHIS, zborurile avioanelor de transport și zborurile de tranzit; și

(B) limba sau limbile de lucru în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, precizate la anexa L, secțiunea I paragraful 7, la acest tratat, care vor fi folosite de personal pentru toate activitățile asociate executării zborurilor de observare deasupra teritoriului său și pentru întocmirea planului și a raportului de misiune, în afară de cazul când limba de lucru este cea recomandată în anexa nr. 10 la Convenția asupra aviației civile internaționale, volumul II, paragraful 5.2.1.1.2.

5. Partea observatoare va notifica părții observate intenția sa de a executa un zbor de observare cu nu mai puțin de 72 de ore înainte de ora estimată de sosire a părții observatoare la punctul de intrare al părții observate. Statele părți care au transmis asemenea notificări vor depune tot efortul pentru a evita folosirea perioadei minime de notificare prealabilă la sfârșit de săptămână. O asemenea notificare va include:

(A) punctul de intrare dorit și, dacă este cazul, aerodromul CER DESCHIS de la care va începe zborul de observare;

(B) data și ora estimată de sosire a părții observatoare la punctul de intrare, precum, și data și ora estimată de plecare, în zbor, de la punctul de intrare la aerodromul CER DESCHIS, indicând, dacă este cazul, nevoile specifice de cazare;

(C) locul, specificat în anexa E, apendicele nr. 1, la acest tratat, unde se dorește a fi executată inspecția înainte de zbor, precum și data și ora de începere a unei asemenea inspecții înainte de zbor, în conformitate cu prevederile anexei F la tratat;

(D) mijlocul de transport și, dacă este cazul, tipul și modelul avionului de transport folosit pentru deplasarea la punctul de intrare, în cazul în care avionul de observare folosit pentru zborul de observare este pus la dispoziție de către partea observată;

(E) numărul autorizației diplomatice pentru zborul de observare sau pentru zborul avionului de transport folosit pentru a transporta personalul în și din teritoriul părții observate pentru a executa zborul de observare;

(F) identificarea avionului de observare, așa cum se specifică în anexa C la acest tratat;

(G) distanța aproximativă a zborului de observare; și

(H) numele persoanelor, sexul acestora, data și locul nașterii, numărul pașaportului, statul parte emitent și funcțiile acestora.

6. Partea observată, notificată conform paragrafului 5 al acestei secțiuni, va confirma primirea notificării în limita de 24 de ore. În cazul în care partea observată își exercită dreptul de a pune la dispoziție avionul de observare, confirmarea va include informațiile despre avionul de observare, precizate la paragraful 5 subparagraful (F) al acestei secțiuni. Părții observatoare i se va permite să sosească la punctul de intrare, la ora estimată de sosire notificată în conformitate cu paragraful 5 și acestei secțiuni. Ora estimată de plecare pentru zbor de la punctul de intrare la aerodromul CER DESCHIS, de unde zborul de observare va începe, precum și locul, data și ora începerii inspecției înainte de zbor, vor face obiectul confirmării de către partea observată.

7. Personalul părții observatoare poate include personalul desemnat de alte state părți, conform art. XIII.

8. În conformitate cu prevederile paragrafului 5 al acestei secțiuni, partea observatoare va notifica în mod simultan părții observate și tuturor celorlalte state părți despre intenția sa de a executa zborul de observare.

9. Perioada de la ora estimată de sosire la punctul de intrare și până la încheierea zborului de observare nu va depăși 96 de ore, în afară de cazul când se convine altfel. În cazul în care partea observată solicită un zbor de demonstrație conform anexei F la tratat, aceasta va prelungi perioada de 96 de ore conform anexei F, secțiunea a III-a paragraful 4, la tratat, dacă se cere un timp suplimentar de către partea observatoare pentru executarea fără restricții a planului de misiune.

10. La sosirea avionului de observare la punctul de intrare, partea observată va inspecta materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor pentru a confirma că acestea se află în poziția lor corectă, conform prevederilor anexei E, în afară de cazul în care se convine altfel de către toate statele părți implicate.

11. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, la sosirea avionului de observare la punctul de intrare sau la aerodromul CER DESCHIS de unde începe zborul de observare, partea observată va avea dreptul să execute inspecția înainte de zbor, conform anexei F secțiunea I la tratat. În cazul în care, în conformitate cu paragraful 1 al acestei secțiuni, un avion de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să execute inspecția înainte de zbor a senzorilor, conform anexei F secțiunea a II-a la tratat. În afară de cazul când se convine altfel, asemenea inspecții se vor încheia cu nu mai puțin de 4 ore înainte de începerea planificată a zborului de observare, consemnată în planul de zbor.

12. Partea observatoare va asigura ca echipajul său de zbor să includă cel puțin o persoană care să posede capacitatea lingvistică necesară pentru comunicarea liberă cu personalul părții observate și autoritățile acesteia de control al traficului aerian, în limba sau limbile notificate de partea observată, în conformitate cu paragraful 4 al acestei secțiuni.

13. La sosire la punctul de intrare sau la aerodromul CER DESCHIS de la care va începe zborul de observare, partea observată va comunica echipajului de zbor cele mai recente previziuni meteorologice și informații privind navigația aeriană, precum și informații despre siguranța zborului, inclusiv "avize către navigatorii aerieni" (NOTAMs). La cerere, vor fi asigurate actualizări pentru asemenea informații. Proceduri instrumentale și informații despre aerodromurile de rezervă situate de-a lungul rutei de zbor vor fi transmise după aprobarea planului de misiune, în conformitate cu cerințele secțiunii a II-a a acestui articol.

14. Pe timpul executării zborurilor de observare, conform acestui tratat, toate avioanele de observare vor fi pilotate în conformitate cu prevederile acestui tratat și cu planul de zbor aprobat. Fără a se aduce prejudicii prevederilor secțiunii a II-a paragraful 2 al acestui articol, zborurile de observare vor fi, de asemenea, executate în conformitate cu:

(A) normele și practicile recomandate, publicate de O.A.C.I.; și

(B) regulile publicate cu privire la controlul traficului aerian național, procedurile și regulile statului parte al cărui teritoriu se survolează, privind siguranța zborului.

15. Zborurile de observare vor avea prioritate față de orice trafic aerian regulat. Partea observată va asigura ca autoritățile sale de control al traficului aerian să înlesnească executarea zborurilor de observare, în conformitate cu prevederile acestui tratat.

16. La bordul avionului, pilotul comandant de bord va fi singura autoritate pentru executarea în siguranță a zborului și va fi responsabil pentru executarea planului de zbor.

17. Partea observată va asigura:

(A) o țintă de calibrare corespunzătoare care să confirme capacitatea senzorilor în conformitate cu procedurile menționate la anexa D, secțiunea a III-a, la acest tratat și care să fie survolată în timpul zborului de demonstrație sau zborului de observare, la cererea oricărei părți, pentru fiecare senzor care urmează a fi folosit pe timpul zborului de observare. Ținta de calibrate va fi localizată în vecinătatea aerodromului la care se execută inspecția înainte de zbor, conform anexei F la acest tratat;

(B) aceleași servicii de alimentare și întreținere care de obicei sunt asigurate avioanelor comerciale, pentru avionul de observare sau avionul de transport la punctul de intrare, la aerodromul CER DESCHIS, la oricare aerodrom de realimentare și la punctul de ieșire specificat în planul de zbor, conform specificațiilor publicate despre aerodromul desemnat;

(C) masă și posibilități de cazare pentru personalul părții observatoare; și

(D) la cererea părții observatoare, alte servicii, care pot fi convenite între părțile observatoare și observate, pentru a înlesni executarea zborului de observare.

18. Toate costurile implicate de executarea zborului de observare, inclusiv costurile privind suporții de înregistrare și prelucrarea datelor culese de senzori, vor fi rambursate în conformitate cu anexa L, secțiunea I paragraful 9, la acest tratat.

19. Înainte de plecarea avionului de observare de la punctul de ieșire, partea observată va confirma dacă materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor sunt în poziția corespunzătoare, conform prevederilor anexei E la acest tratat.

20. În afară de cazul când se convine altfel, partea observatoare va pleca de la punctul de ieșire cu nu mai târziu de 24 de ore de la încheierea zborului de observare, cu excepția cazurilor când condițiile meteorologice sau starea de navigabilitate a avionului de observare sau a avionului de transport nu permit aceasta, caz în care zborul va începe de îndată ce este practic posibil.

21. Partea observatoare va întocmi un raport de misiune asupra zborului de observare, folosind formularul corespunzător, conceput în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS. Raportul de misiune va conține date pertinente privind data și ora zborului de observare, traiectul și profilul său, condițiile meteorologice, ora și locul fiecărei perioade de observare pentru fiecare senzor, cantitatea aproximativă de date culese de senzori și rezultatul inspectării materialelor de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau altor aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, în conformitate cu prevederile art. VII și anexei E la tratat. Raportul de misiune va fi semnat de părțile observatoare și observată la punctul de ieșire și va fi transmis de partea observatoare tuturor celorlalte state părți în limita a 7 zile după plecarea părții observatoare de la punctul de ieșire.

SECȚIUNEA a II-a Cerințe pentru planificarea misiunii

1. În afară de cazul când se convine altfel, partea observatoare va prezenta părții observate, după sosirea la aerodromul CER DESCHIS, un plan de misiune pentru zborul de observare propus, care răspunde cerințelor paragrafelor 2 și 4 ale acestei secțiuni.

2. Planul de misiune poate prevedea un zbor de observare care să permită observarea oricărui punct de pe întregul teritoriu al părții observate, inclusiv a zonelor desemnate de partea observată ca spațiu aerian riscant în sursa precizată la anexa I la tratat. Traiectul de zbor al unui avion de observare nu va fi mai apropiat de, dar va fi permis până la 10 kilometri de granița cu un stat vecin care nu este un stat parte.

3. Planul de misiune poate prevedea ca aerodromul CER DESCHIS, unde zborul de observare se încheie, precum și punctul de ieșire să poată fi diferite de aerodromul CER DESCHIS de la care zborul de observare începe sau față de punctul de intrare. Planul de misiune va specifica, dacă este cazul, ora de începere a zborului de observare, ora și locul dorit pentru escalele de realimentare planificate sau perioadele de odihnă, precum și ora continuării zborului de observare după escala de realimentare sau perioada de odihnă, în limitele perioadei de 96 de ore specificate la secțiunea I paragraful 9 al acestui articol.

4. Planul de misiune va include toate informațiile necesare pentru întocmirea planului de zbor și va prevedea că:

(A) zborul de observare să nu depășească distanța maximă de zbor corespunzătoare, precizată la anexa A secțiunea I;

(B) traiectul și profilul zborului de observare să satisfacă condițiile de siguranță a zborului de observare, în conformitate cu normele și practicile recomandate ale O.A.C.I., ținând cont de diferențele existente în reglementările naționale de zbor, fără a aduce prejudicii prevederilor paragrafului 2 al acestei secțiuni;

(C) planul de misiune să țină cont de informațiile referitoare la spațiul aerian riscant, așa cum se prevede la anexa I la tratat;

(D) înălțimea față de nivelul solului a avionului de observare să nu permită părții observatoare să depășească limita impusă rezoluției la sol pentru fiecare senzor, așa cum se menționează la art. IV paragraful 2;

(E) ora estimată de începere a zborului de observare să nu fie mai devreme de 24 de ore de la prezentarea planului de misiune, în afară de cazul când se convine altfel;

(F) avionul de observare să zboare pe ruta directă dintre coordonatele sau reperele de navigație desemnate în planul de misiune, în succesiunea declarată; și

(G) traiectul de zbor să nu intersecteze același punct mai mult de o dată, în afară de cazul când se convine altfel, iar avionul de observare să nu zboare în cerc deasupra unui singur punct, în afară de cazul când se convine altfel. Prevederile acestui subparagraf nu se aplică scopurilor decolării, zborului deasupra țintelor de calibrare sau aterizării avionului de observare.

5. În cazul în care planul de misiune întocmit de partea observatoare prevede zboruri pentru spațiul aerian riscant, partea observată:

(A) va preciza riscul pentru avionul de observare;

(B) va înlesni executarea zborului de observare prin coordonarea sau suprimarea activității specificate, conform subparagrafului (A) al acestui paragraf; sau

(C) va propune o altitudine de zbor, rută sau oră alternativă.

6. Nu mai târziu de 4 ore de la prezentarea planului de misiune, partea observată va accepta planul de misiune sau va propune modificări la acesta, în conformitate cu prevederile art. VIII secțiunea I paragrafele 4 și 5 ale acestei secțiuni. Asemenea modificări nu exclud observarea oricărui punct de pe întregul teritoriu al părții observate, incluzând zone desemnate de partea observată ca spațiu aerian riscant în sursa specificată la anexa I la acest tratat. Cu acordul părților, planul de misiune va fi semnat de părțile observatoare și observate. În cazul în care părțile nu ajung la un acord asupra planului de misiune în limita a 8 ore de la prezentarea planului de misiune original, partea observatoare va avea dreptul să refuze executarea zborului de observare, în conformitate cu prevederile art. VIII al acestui tratat.

7. Dacă ruta planificată a zborului de observare se apropie de granița altor state părți sau altor state, partea observată poate notifica acelui stat sau acelor state despre ruta estimată, data și ora executării zborului de observare.

8. Pe baza planului de misiune convenit, statul parte care pune la dispoziție avionul de observare va redacta imediat, de comun acord cu celălalt stat parte, planul de zbor care va avea conținutul precizat în anexa nr. 2 a Convenției asupra aviației civile internaționale și va avea formatul specificat de Documentul O.A.C.I. nr. 4444-RAC/501/12 intitulat "Regulile aerului și serviciilor de trafic aerian", așa cum a fost revăzut sau modificat.

SECȚIUNEA a III-a Prevederi speciale

1. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, partea observată va avea dreptul să aibă la bordul avionului de observare doi supraveghetori de zbor și un interpret, în plus față de un supraveghetor de zbor pentru fiecare post de control al senzorilor de la bordul avionului de observare, în afară de cazul când se convine altfel. Supraveghetorii de zbor și interpreții vor avea drepturile și obligațiile specificate în anexa G la acest tratat.

2. Fără a ține cont de prevederile paragrafului 1 al acestei secțiuni, în cazul în care o parte observatoare folosește un avion de observare care are o greutate brută maximă de decolare nu mai mare de 35.000 kilograme pentru o distanță maximă de zbor nu mai mare de 1.500 kilometri, așa cum este notificat conform secțiunii I paragraful 5 subparagraful (G) al acestui articol, ea va fi obligată să accepte numai doi supraveghetori de zbor și un interpret la bordul avionului de observare, în afară de cazul când se convine altfel.

3. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observată va permite personalului părții observatoare să se deplaseze la punctul de intrare al părții observate în modul cel mai rapid. Personalul părții observatoare poate alege să se deplaseze la punctul de intrare folosind mijloace de transport terestre, maritime sau aeriene, inclusiv să se deplaseze cu avionul oricărui stat parte. Procedurile privind asemenea deplasări sunt menționate în anexa E la acest tratat.

4. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să aibă la bordul avionului de observare doi reprezentanți de zbor și un interpret, în plus față de un reprezentant de zbor pentru fiecare post de control al senzorilor de pe avion, în afară de cazul când se convine altfel. Reprezentanții de zbor și interpreții vor avea drepturile și obligațiile specificate în anexa G la acest tratat.

5. În cazul în care statul parte observator pune la dispoziție un avion de observare desemnat de un stat parte, altul decât partea observatoare sau observată, partea observatoare va avea dreptul să aibă la bordul avionului de observare doi reprezentanți și un interpret, în plus față de un reprezentant pentru fiecare post de control al senzorilor de pe avion, în afară de cazul când se convine altfel. În acest caz, se vor aplica și prevederile privind supraveghetorii de zbor, menționate la paragraful 1 al acestei secțiuni. Reprezentanții și interpreții vor avea drepturile și obligațiile specificate în anexa G la acest tratat.

ARTICOLUL VII Zboruri de tranzit

1. Zborurile de tranzit, executate de o parte observatoare spre și de pe teritoriul unei părți observate pentru scopurile acestui tratat, vor începe de pe teritoriul părții observatoare sau al altui stat parte.

2. Fiecare stat parte va accepta zboruri de tranzit. Asemenea zboruri de tranzit vor fi executate de-a lungul rutelor, recunoscute internațional, ale serviciilor de trafic aerian, în afară de cazul când se convine altfel de către statele părți implicate și în conformitate cu instrucțiunile autorităților naționale de control al traficului aerian ale fiecărui stat parte al cărui spațiu aerian este tranzitat. Partea observatoare va notifica fiecărui stat parte al cărui spațiu aerian urmează a fi tranzitat, o dată cu notificarea transmisă părții observate, în conformitate cu art. VI.

3. Pe timpul zborurilor de tranzit este interzisă funcționarea senzorilor aflați la bordul unui avion de observare. În cazul în care, pe timpul zborului de tranzit avionul de observare aterizează pe teritoriul unui stat parte, acel stat parte va inspecta, la aterizare și înainte de plecare, materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, pentru a confirma că acestea sunt în poziția lor corectă.

ARTICOLUL VIII Interziceri, devieri de la planurile de zbor
și situații de urgență

SECȚIUNEA I Interzicerea zborurilor de observare și
modificări la planurile de misiune

1. Partea observată va avea dreptul să interzică un zbor de observare care nu este în conformitate cu prevederile acestui tratat.

2. Partea observată va avea dreptul să interzică un zbor de observare înainte de începerea sa, în cazul în care partea observatoare nu ajunge la punctul de intrare în limita a 24 de ore de la ora estimată de sosire, specificată în notificarea transmisă în conformitate cu art. VI secțiunea I paragraful 5, în afară de cazul când se convine altfel între statele părți implicate.

3. În cazul în care un stat parte observat interzice un zbor de observare conform acestui articol sau anexei F, acesta va consemna imediat, în planul de misiune, motivele interzicerii. În limita a 7 zile, partea observată va transmite tuturor statelor părți, prin canale diplomatice, o explicație în scris pentru aceasta în raportul de misiune prezentat conform art. VI secțiunea I paragraful 21. Un zbor de observare care a fost interzis nu va fi luat în calcul în cota nici unuia dintre statele părți.

4. Partea observată va avea dreptul să propună modificări la planul de misiune, ca rezultat al oricăreia dintre situațiile următoare:

(A) condițiile meteorologice afectează siguranța zborului;

(B) starea în care se află aerodromul CER DESCHIS ce urmează a fi folosit, aerodromurile de rezervă sau aerodromurile de realimentare, împiedică utilizarea acestora; sau

(C) planul de misiune nu este în concordanță cu art. VI secțiunea a II-a paragrafele 2 și 4.

5. În cazul în care partea observatoare nu este de acord cu modificările propuse la planul de misiune, ea va avea dreptul să propună soluții alternative cu privire la aceste modificări, care să înlocuiască modificările propuse. În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra planului de misiune în limita a 8 ore de la prezentarea planului de misiune original și dacă partea observatoare consideră că modificările la planul de misiune aduc prejudicii drepturilor sale prevăzute de acest tratat cu privire la executarea zborului de observare, partea observatoare va avea dreptul să refuze executarea zborului de observare, care nu va fi înregistrat în cota nici unui stat parte.

6. În cazul în care o parte observatoare refuză să execute un zbor de observare în conformitate cu acest articol sau cu anexa F la tratat, ea va oferi imediat o explicație privind hotărârea sa în planul de misiune, înainte de plecarea părții observatoare. În limita a 7 zile de la plecarea părții observatoare, partea observatoare va transmite tuturor celorlalte state părți, prin canale diplomatice, o explicație scrisă privind această hotărâre în raportul de misiune prezentat conform art. VI secțiunea I paragraful 21.

SECȚIUNEA a II-a Devierile la planul de zbor

1. Devieri de la planul de zbor vor fi permise pe timpul zborului de observare dacă sunt determinate de:

(A) condițiile meteorologice care afectează siguranța zborului;

(B) dificultățile tehnice privind avionul de observare;

(C) o urgență medicală a oricărei persoane de la bord; sau

(D) instrucțiuni de control al traficului aerian cu privire la situații de forță majoră.

2. În plus, dacă condițiile meteorologice împiedică întrebuințarea eficientă a senzorilor optici sau a aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară, se vor permite devieri, cu condiția ca:

(A) să fie satisfăcute cerințele de siguranță a zborului;

(B) permisiunea să fie acordată de autoritățile de control al traficului aerian în cazurile în care reglementările naționale cer aceasta; și

(C) performanțele senzorilor să nu depășească posibilitățile specificate în art. IV paragraful 2, în afară de cazul când se convine altfel.

3. Partea observată va avea dreptul să interzică folosirea unui anumit senzor pe timpul unei devieri care face ca avionul de observare să coboare sub înălțimea minimă față de nivelul solului pentru întrebuințarea acelui senzor, în conformitate cu limitarea impusă pentru rezoluția la sol specificată în art. IV paragraful 2. În cazul în care o deviere face necesar ca avionul de observare să-și modifice traiectul de zbor cu mai mult de 50 de kilometri față de traiectul de zbor specificat în planul de zbor, partea observată va avea dreptul să interzică întrebuințarea tuturor senzorilor instalați pe avionul de observare dincolo de limita celor 50 kilometri.

4. Partea observatoare va avea dreptul să scurteze un zbor de observare pe timpul executării sale în cazul unei funcționări necorespunzătoare a senzorilor. Pilotul comandant de bord va avea dreptul să scurteze un zbor de observare în cazul în care siguranța avionului de observare este afectată de dificultăți de ordin tehnic.

5. În cazul în care o deviere de la planul de zbor, permisă de paragraful 1 al acestei secțiuni, duce la scurtarea zborului de observare sau când scurtarea are loc în condițiile prevăzute de paragraful 4 al acestei secțiuni, un zbor de observare va fi scăzut din cotele ambelor state părți, în afară de cazul când scurtarea este datorată:

(A) funcționării necorespunzătoare a unui senzor de pe un avion de observare pus la dispoziție de partea observată;

(B) dificultăților tehnice privind avionul de observare pus la dispoziție de partea observată;

(C) unei urgențe medicale a unui membru din echipajul de zbor al părții observate sau a supraveghetorilor de zbor; sau

(D) instrucțiunilor de control al traficului aerian cu privire la situații de forță majoră.

În asemenea cazuri, partea observatoare va avea dreptul să hotărască dacă zborul se scade sau nu din cotele ambelor state părți.

6. Datele culese de senzori vor fi reținute de partea observatoare numai dacă zborul de observare se scade din cotele ambelor state părți.

7. În cazul în care se efectuează o deviere de la planul de zbor, pilotul comandant de bord va acționa în conformitate cu reglementările de zbor naționale publicate, ale părții observate. De îndată ce factorii care au dus la deviere au încetat să existe, avionul de observare poate, cu permisiunea autorităților de control al traficului aerian, să continue zborul de observare conform planului de zbor. Distanța de zbor suplimentară a avionului de observare datorată devierii nu va intra în calculul distanței maxime de zbor.

8. Personalul ambelor state părți, aflat la bordul avionului de observare, va fi informat imediat despre toate devierile de la planul de zbor.

9. Cheltuielile suplimentare rezultate din prevederile acestui articol vor fi rambursate în conformitate cu prevederile anexei L, secțiunea I paragraful 9, la acest tratat.

SECȚIUNEA a III-a Situații de urgență

1. În cazul în care apare o situație de urgență, pilotul comandant de bord se va conforma "Procedurilor pentru serviciile de navigație aeriană - Regulile aerului și serviciilor de trafic aerian", Documentului O.A.C.I. nr. 4444-RAC/501/12, revăzut sau modificat, reglementărilor de zbor naționale ale părții observate și manualului de întrebuințare în zbor a avionului de observare.

2. Fiecărui avion de observare care declară o situație de urgență i se va pune la dispoziție, de către partea observată, întreaga gamă de mijloace de ajutor și navigație care să asigure deplasarea cât mai rapid posibilă a avionului la cel mai apropiat aerodrom adecvat.

3. În cazul unui accident de aviație în care este implicat avionul de observare pe teritoriul părții observate, operațiunile de căutare și salvare vor fi întreprinse de partea observată, în conformitate cu propriile reglementări și proceduri pentru asemenea operațiuni.

4. Investigațiile asupra accidentului sau incidentului de aviație în care este implicat un avion de observare vor fi conduse de partea observată, cu participarea părții observatoare, în conformitate cu recomandările O.A.C.I. precizate în anexa nr. 13 la Convenția asupra aviației civile internaționale ("Investigarea accidentelor de aviație"), revăzută sau modificată, și în conformitate cu reglementările naționale ale părții observate.

5. În cazul în care avionul de observare nu este înregistrat de către partea observată, la terminarea investigării, epava și rămășițele avionului de observare și ale senzorilor, dacă s-au găsit și recuperat, vor fi returnate, dacă se solicită aceasta, părții observatoare sau părții căreia îi aparține avionul.

ARTICOLUL IX Date culese de senzori pe timpul zborurilor de observare

SECȚIUNEA I Prevederi generale

1. Pentru înregistrarea datelor culese de senzori pe timpul zborurilor de observare vor fi întrebuințați următorii suporți de înregistrare:

(A) în cazul camerelor optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru, film fotografic alb-negru;

(B) în cazul camerelor video, bandă magnetică;

(C) în cazul aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară, film fotografic alb-negru sau bandă magnetică; și

(D) în cazul radarului cu deschidere sintetică și descoperire laterală, bandă magnetică.

Formatul convenit pe care asemenea date vor fi înregistrate și schimbate pe alți suporți de înregistrare va fi hotărât în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS în timpul perioadei de aplicare provizorie a acestui tratat.

2. Datele culese de senzori în timpul zborurilor de observare vor rămâne la bordul avionului de observare până la încheierea zborului de observare. Pe timpul zborului de observare se interzice transmiterea datelor culese de senzorii aflați la bordul avionului de observare.

3. Fiecare bobină de film fotografic și casetă sau rolă de bandă magnetică, folosită pentru culegerea datelor de către un senzor în timpul zborului de observare, va îi plasată într-un conteiner și sigilată în prezența statelor părți, de îndată ce este posibil, după ce a fost scoasă din senzor.

4. Datele culese de senzori pe timpul zborurilor de observare vor putea fi puse la dispoziția statelor părți în conformitate cu prevederile acestui articol și vor fi întrebuințate exclusiv pentru atingerea scopurilor acestui tratat.

5. În caz că, pe baza datelor furnizate conform prevederilor anexei B, secțiunea I, la acest tratat, un suport de înregistrare a datelor care urmează a fi folosit de un stat parte în timpul zborului de observare este incompatibil cu echipamentul unui alt stat parte pentru exploatarea acelui tip de suport de înregistrare a datelor, statele părți implicate vor stabili proceduri care să asigure că toate datele culese pe timpul zborurilor de observare pot fi exploatate cu acesta, în ceea ce privește prelucrarea, multiplicarea și stocarea de către ele.

SECȚIUNEA a II-a Date culese de senzori care folosesc film fotografic

1. În cazul în care urmează a se schimba date culese de la perechi de camere optice, camerele, filmul și prelucrarea filmului vor fi de un tip identic.

2. În cazul în care urmează a se schimba date culese de la o singură cameră optică, statele părți vor examina, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, în timpul perioadei de aplicare provizorie a acestui tratat, problema atribuirii responsabilității asupra developării negativului filmului original, fie părții observatoare, fie statului parte care pune la dispoziție avionul de observare. Statul parte care developează negativul filmului original va fi responsabil pentru calitatea prelucrării filmului negativ original și a producerii copiei pozitive sau negative. În cazul în care statele părți convin ca filmul folosit pe timpul zborului de observare executat cu un avion de observare pus la dispoziție de partea observată să fie prelucrat de partea observatoare, partea observată nu va purta nici o responsabilitate pentru calitatea prelucrării filmului negativ original.

3. Toate filmele folosite pe timpul zborului de observare vor fi developate:

(A) În cazul în care negativul filmului original este developat într-un laborator amenajat de partea observată, nu mai târziu de 3 zile, în afară de cazul când se convine altfel, de la sosirea avionului de observare la punctul de ieșire; sau

(B) în cazul în care negativul filmului original este developat într-un laborator amenajat de partea observatoare, nu mai târziu de 10 zile de la plecarea avionului de observare de pe teritoriul părții observate.

4. Statul parte care developează negativul filmului original va fi obligat să accepte, în laboratorul de prelucrare a filmului, până la doi reprezentanți oficiali din celălalt stat parte pentru a controla desigilarea casetei sau conteinerului cu film, precum și fiecare etapă din stocarea, prelucrarea, multiplicarea și manipularea negativului filmului original, în conformitate cu prevederile anexei K, secțiunea a II-a, la acest tratat. Statul parte care controlează procesul de prelucrare a filmului și de multiplicare va avea dreptul să desemneze asemenea reprezentanți oficiali dintre cetățenii săi prezenți pe teritoriul unde este amplasat laboratorul amenajat de celălalt stat parte, cu condiția ca asemenea persoane să fie pe lista personalului desemnat în conformitate cu art. XIII secțiunea I a acestui tratat. Statul parte care developează filmul va sprijini cât mai mult posibil reprezentanții oficiali ai celuilalt stat parte în exercitarea funcțiilor lor prevăzute în acest paragraf.

5. La terminarea unui zbor de observare, statul parte care urmează să developeze negativul filmului original va atașa o bandă de testare senzitometrică în 21 de trepte din același tip de film ca cel folosit în timpul zborului de observare sau va expune o scară de referință optică în 21 de trepte pe capătul de început sau de sfârșit al fiecărei bobine de film negativ original folosite în timpul zborului de observare. După ce negativul filmului original a fost prelucrat și s-au realizat copii pozitive sau negative ale filmului, statele părți vor evalua calitatea imaginii benzii de testare senzitometrică în 21 de trepte sau imaginile scării de referință optică în 21 de trepte, comparându-le cu caracteristicile transmise pentru acel tip de negativ al filmului original sau acea copie negativă sau pozitivă a filmului copiat, în conformitate cu prevederile anexei K, secțiunea I, la acest tratat.

6. În cazul în care se developează numai un negativ al filmului original:

(A) partea observatoare va avea dreptul să rețină sau să primească negativul filmului original;

(B) partea observată va avea dreptul să aleagă și să primească o copie completă de prima generație sau parte din aceasta, fie pozitivă fie negativă, a negativului filmului original, în afară de cazul când se convine altfel, o asemenea copie va fi:

(1) de același format și de aceleași dimensiuni ca negativul filmului original;

(2) produsă imediat după developarea negativului filmului original; și

(3) predată reprezentanților oficiali ai părții observate, imediat după ce copia a fost realizată.

7. În cazul în care se developează două negative ale filmului original:

(A) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, partea observată va avea dreptul, la terminarea zborului de observare, să aleagă oricare dintre cele două negative ale filmului original, negativul filmului original neales urmând să fie reținut de partea observatoare; sau

(B) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să aleagă oricare dintre negativele filmului original, negativul filmului original neales urmând să fie reținut de partea observată.

SECȚIUNEA a III-a Date culese de senzori care folosesc alți
suporți de înregistrare

1. Statul parte care pune la dispoziție avionul de observare va înregistra cel puțin un set original de date culese de senzori, folosind alți suporți de înregistrare.

2. În cazul în care se realizează numai un set original:

(A) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, partea observatoare va avea dreptul să rețină setul original, iar partea observată va avea dreptul să primească o copie duplicat de prima generație; sau

(B) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să primească setul original, iar partea observată va avea dreptul să primească o copie duplicat de prima generație.

3. În cazul în care se realizează două seturi originale:

(A) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, partea observată va avea dreptul ca, la încheierea zborului de observare, să aleagă pe oricare dintre cele două seturi de suporți de înregistrare, setul neales urmând să fie reținut de partea observatoare; sau

(B) dacă avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să aleagă pe oricare dintre cele două seturi de suporți de înregistrare, setul neales urmând să fie reținut de partea observată.

4. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observatoare, partea observată va avea dreptul să primească datele culese de un radar cu deschidere sintetică și descoperire laterală atât sub forma unor informații în fază inițială, cât și a unor imagini radar, la alegerea sa.

5. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, partea observatoare va avea dreptul să primească datele culese de un radar cu deschidere sintetică și descoperire laterală atât sub forma unor informații în fază inițială, cât și a unor imagini radar, la alegerea sa.

SECȚIUNEA a IV-a Acces la datele culese de senzori

Fiecare stat parte va avea dreptul să ceară și să primească de la partea observatoare copii ale datelor culese de senzori în timpul unui zbor de observare. Asemenea copii vor fi sub forma unor duplicate de prima generație, produse după datele originale culese de senzori în timpul unui zbor de observare. Statul parte care solicită copii va notifica despre aceasta, de asemenea, și părții observate. O cerere pentru copii ale datelor va include următoarele informații:

(A) partea observatoare;

(B) partea observată;

(C) data zborului de observare;

(D) senzorul cu care datele au fost culese;

(E) porțiunea sau porțiunile perioadei de observare în timpul căreia datele au fost culese; și

(F) tipul și formatul suportului de înregistrare utilizat pentru reproducere, fie film negativ sau pozitiv, fie bandă magnetică.

ARTICOLUL X Comisia consultativă CER DESCHIS

1. Pentru a promova obiectivele și a înlesni aplicarea prevederilor acestui tratat, statele părți constituie prin prezentul act o Comisie consultativă CER DESCHIS.

2. Comisia consultativă CER DESCHIS va lua hotărâri sau va face recomandări prin consens. Prin consens se va înțelege absența oricărei obiecții din partea oricărui stat parte la luarea unei decizii sau la adoptarea unei recomandări.

3. Fiecare stat parte va avea dreptul să sesizeze Comisia consultativă CER DESCHIS și să înscrie pe ordinea sa de zi orice problemă legată de acest tratat, inclusiv orice problemă legată de cazul în care partea observată pune la dispoziție un avion de observare.

4. În cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, statele părți la acest tratat vor:

(A) examina probleme privind respectarea prevederilor acestui tratat;

(B) căuta să rezolve ambiguități și diferențe de interpretare care pot să apară în timpul aplicării acestui tratat;

(C) examina și lua hotărâri cu privire la cererile de aderare la acest tratat; și

(D) conveni asupra acelor măsuri de ordin tehnic și administrativ, conform prevederilor acestui tratat, considerate a fi necesare ca urmare a aderării - la acest tratat - și a altor state.

5. Comisia consultativă CER DESCHIS poate propune modificări la acest tratat pentru examinare și aprobare, conform art. XVI. Comisia consultativă CER DESCHIS poate, de asemenea, să fie de acord cu îmbunătățiri privind viabilitatea și eficacitatea acestui tratat, care să fie consecvente cu prevederile sale. În cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS se va conveni asupra îmbunătățirilor referitoare doar la: modificarea distribuirii anuale a cotelor active conform art. III și anexei A, actualizarea și suplimentarea categoriilor sau capacităților senzorilor conform art. IV, revederea repartizării costurilor conform anexei L secțiunea I paragraful 9, aranjamentele pentru distribuirea și punerea la dispoziție, a datelor conform art. IX secțiunile III și IV și întocmirea rapoartelor de misiune conform art. VI secțiunea I paragraful 21, precum și la problemele minore de natură administrativă sau tehnică, și nu vor fi considerate ca modificări la acest tratat.

6. Comisia consultativă CER DESCHIS va solicita folosirea facilităților și sprijinul administrativ al Centrului de Prevenire a Conflictelor al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa sau alte facilități de sediu existente în Viena, în afară de cazul când se hotărăște altfel.

7. Prevederile privind activitatea Comisiei consultative CER DESCHIS sunt prezentate în anexa L la acest tratat.

ARTICOLUL XI Notificări și rapoarte

Statele părți vor transmite notificări și rapoarte - solicitate de acest tratat - în formă scrisă. Statele părți vor transmite asemenea notificări și rapoarte prin canale diplomatice sau, la alegerea lor, prin alte canale oficiale, cum ar fi rețeaua de comunicații a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa.

ARTICOLUL XII Responsabilitatea

Un stat parte, conform practicii și dreptului internațional, va fi ținut răspunzător pentru plata compensațiilor pentru daunele provocate altor state părți sau persoanelor lor fizice și juridice sau proprietății acestora, pe parcursul aplicării acestui tratat.

ARTICOLUL XIII Desemnarea personalului, privilegii și imunități

SECȚIUNEA I Desemnarea personalului

1. Fiecare stat parte, o dată cu depunerea instrumentului de ratificare la oricare dintre depozitari, va transmite tuturor statelor părți, spre informare, o listă a personalului desemnat să îndeplinească atribuții legate de executarea zborurilor de observare pentru acel stat parte, inclusiv pentru supravegherea prelucrării informațiilor furnizate de senzori. Niciodată o asemenea listă a personalului desemnat nu va include mai mult de 400 de persoane. Ea va conține numele, sexul, data nașterii, locul nașterii, numărul pașaportului și funcția fiecărei persoane incluse. Fiecare stat parte va avea dreptul să modifice propria sa listă a personalului desemnat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui tratat și o dată la fiecare 6 luni după aceea.

2. În cazul în care o persoană inclusă pe lista originală sau pe orice listă modificată este neacceptabilă de către statul care ia act de listă, acel stat parte, nu mai târziu de 30 de zile după primirea fiecărei liste, va notifica statului parte care a transmis lista că în ceea ce privește statul parte care a formulat obiecția, o asemenea persoană nu va fi acceptată. Persoanele nedeclarate ca neacceptabile în limita acestei perioade de 30 de zile vor fi considerate acceptate. În cazul în care un stat parte hotărăște ulterior că o persoană este neacceptabilă, acel stat parte va notifica despre aceasta statului parte care a desemnat o asemenea persoană. Persoanele care sunt declarate neacceptabile vor fi scoase de pe lista transmisă anterior statului parte care a ridicat obiecții.

3. Partea observată va asigura vize și orice alte documente necesare care să permită ca fiecare persoană acceptată să poată intra și rămâne pe teritoriul acelui stat parte în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate de executarea zborurilor de observare, inclusiv pentru supravegherea prelucrării informațiilor furnizate de senzori. Asemenea vize și orice alte documente necesare vor fi asigurate fie:

(A) nu mai târziu de 30 de zile după ce persoana este considerată ca acceptată, caz în care viza va fi valabilă pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni; fie

(B) nu mai târziu de o oră după sosirea persoanei la punctul de intrare, caz în care viza va fi valabilă pe durata îndeplinirii atribuțiilor acelei persoane; fie

(C) în orice alt moment, prin acord reciproc între statele părți implicate.

SECȚIUNEA a II-a Privilegii și imunități

1. Pentru a-și exercita în mod eficient funcțiile, pentru scopul aplicării acestui tratat și nu pentru propriul lor interes, personalului desemnat conform prevederilor secțiunii I paragraful 1 al acestui articol, i se vor acorda privilegiile și imunitățile de care se bucură agenții diplomatici, în conformitate cu art. 29, art. 30 paragraful 2, art. 31 paragrafele 1, 2 și 3 și art. 34 și 35 din Convenția de la Viena asupra relațiilor diplomatice, din 18 aprilie 1961, denumită în cele ce urmează Convenția de la Viena. În plus, personalului desemnat i se vor acorda privilegiile de care se bucură agenții diplomatici, conform art. 36 paragraful 1 subparagraful b) al Convenției de la Viena, cu excepția bunurilor al căror import sau export este interzis prin lege sau care sunt supuse măsurilor de carantină.

2. Asemenea privilegii și imunități vor fi acordate persoanelor desemnate pe întreaga perioadă de la sosire și până la plecarea de pe teritoriul părții observate și după aceea, în ceea ce privește activitățile executate anterior exercitării funcțiilor lor oficiale. Unor asemenea persoane li se vor acorda, pe timpul tranzitării teritoriilor altor state părți, privilegiile și imunitățile de care se bucură agenții diplomatici, conform art. 40 paragraful 1 al Convenției de la Viena.

3. Imunitatea de jurisdicție poate fi ridicată de partea observatoare în acele cazuri în care ar împiedica cursul justiției, putând fi ridicată fără a se aduce prejudicii acestui tratat. Imunitatea persoanelor care nu sunt cetățeni ai părții observatoare poate fi ridicată numai de statele părți ai căror cetățeni sunt. Statul care procedează la ridicarea imunității trebuie să fie, întotdeauna, menționat expres.

4. Fără a prejudicia privilegiile și imunitățile lor sau drepturile părții observatoare prezentate în acest tratat, este de datoria personalului desemnat să respecte legile și reglementările părții observate.

5. Mijloacelor pentru transportul personalului li se vor acorda aceleași imunități față de percheziție, rechiziționare, sechestrare sau măsuri executorii, ca acelea acordate unei misiuni diplomatice, conform art. 22 paragraful 3 al Convenției de la Viena, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în acest tratat.

ARTICOLUL XIV Benelux

1. Numai pentru scopurile art. II-IX și art. XI, precum și ale anexelor A-I și anexei K la acest tratat, Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Olandei vor fi considerate ca un singur stat parte, denumit în continuare Benelux.

2. Fără a se aduce prejudicii prevederilor art. XV, statele părți menționate mai sus pot pune capăt acestui aranjament, notificând tuturor celorlalte state părți despre aceasta. Acest aranjament se consideră a fi fără efect de la următorul 31 decembrie, după o perioadă de 60 de zile de la o asemenea notificare.

ARTICOLUL XV Durata și retragerea

1. Acest tratat va avea o durată nelimitată.

2. Un stat parte va avea dreptul să se retragă din acest tratat. Un stat parte care intenționează să se retragă va informa despre hotărârea sa de a se retrage, pe oricare dintre depozitari, cu cel puțin 6 luni înainte de data retragerii, precum și pe toate celelalte state părți. Depozitarii vor informa, de îndată, toate celelalte state părți, despre o asemenea notificare.

3. În cazul în care un stat parte informează despre hotărârea sa de a se retrage din acest tratat, în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, depozitarii vor convoca o conferință a statelor părți, nu mai devreme de 30 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data când aceștia au primit o asemenea notificare, pentru a examina efectele retragerii asupra acestui tratat.

ARTICOLUL XVI Amendamente și examinare periodică

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să propună amendamente la acest tratat. Textul fiecărui amendament propus va fi prezentat oricăruia dintre depozitari, care îl va transmite spre examinare tuturor statelor părți. Dacă se formulează o cerere în acest sens de către cel puțin trei state părți, în cadrul unei perioade de 90 de zile de la transmiterea amendamentului propus, depozitarii vor convoca o conferință a statelor părți pentru a examina amendamentul propus. O astfel de conferință se va deschide nu mai devreme de 30 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la primirea celei de-a treia cereri.

2. Un amendament la acest tratat va face obiectul aprobării tuturor statelor părți, fie prin transmiterea unei notificări, în scris, privind aprobarea lor către un depozitar în cadrul unei perioade de 90 de zile de la transmiterea amendamentului propus, fie prin exprimarea aprobării lor în cadrul unei conferințe convocate în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol. Un amendament astfel aprobat va fi supus ratificării în conformitate cu prevederile art. XVII paragraful 1 și va intra în vigoare la 60 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare de către statele părți.

3. În afară de cazul când cel puțin trei state părți cer o dată mai apropiată, depozitarii vor convoca o conferință a statelor părți pentru a examina aplicarea acestui tratat la 3 ani de la intrarea în vigoare a acestui tratat și la intervale de 5 ani după aceea.

ARTICOLUL XVII Depozitari, intrare în vigoare și aderare

1. Acest tratat va face obiectul ratificării de către fiecare stat parte, în conformitate cu procedurile sale constituționale. Instrumentele de ratificare și instrumentele de aderare vor fi depuse la Guvernul Canadei sau la Guvernul Republicii Ungaria, sau la ambele, denumite în continuare depozitari. Acest tratat va fi înregistrat de către depozitari, în conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei Națiunilor Unite.

2. Acest tratat va intra în vigoare la 60 de zile după depunerea a 20 de instrumente de ratificare, inclusiv cele ale depozitarilor și ale statelor părți a căror alocare individuală de cote pasive, așa cum este menționat în anexa A, este de opt sau mai mare.

3. Acest tratat este deschis pentru semnare de către Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan și va face obiectul ratificării de către aceste state. Oricare dintre aceste state, care nu semnează acest tratat înaintea intrării lui în vigoare, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, poate adera la el în orice moment, prin depunerea unui instrument de aderare la unul dintre depozitari.

4. Timp de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui tratat, oricare alt stat participant la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa poate solicita aderarea prin adresarea unei cereri, în scris, unuia dintre depozitari. Depozitarul care primește o astfel de cerere o va transmite, prompt, tuturor statelor părți. De asemenea, statele care solicită aderarea la acest tratat pot, dacă doresc aceasta, să ceară alocarea unei cote pasive și nivelul acestei cote.

Problema va fi examinată la următoarea sesiune ordinară a Comisiei consultative CER DESCHIS și va face obiectul unei hotărâri în timp util.

5. După 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui tratat, Comisia consultativă CER DESCHIS poate examina aderarea la acest tratat a oricărui stat parte care, după părerea comisiei, poate și dorește să contribuie la obiectivele acestui tratat.

6. Pentru oricare stat care nu a depus un instrument de ratificare până la data intrării în vigoare, dar care ratifică sau aderă ulterior la acest tratat, acest tratat va intra în vigoare la 60 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare.

7. Depozitarii vor informa, prompt, toate statele părți despre:

(A) data depunerii fiecărui instrument de ratificare și data intrării în vigoare a acestui tratat;

(B) data prezentării unei cereri de aderare, numele statului care a prezentat cererea și rezultatul procedurii;

(C) data depunerii fiecărui instrument de aderare și data intrării în vigoare a acestui tratat pentru fiecare stat care aderă ulterior la acesta;

(D) convocarea unei conferințe, conform prevederilor art. XV și XVI;

(E) orice retragere în conformitate cu prevederile art. XV și data sa efectivă;

(F) data intrării în vigoare a oricărui amendament la acest tratat; și

(G) orice alte probleme despre care depozitarii sunt obligați, prin acest tratat, să informeze statele părți.

ARTICOLUL XVIII Aplicarea provizorie și pe etape a tratatului

Pentru a înlesni aplicarea acestui tratat, unele dintre prevederile sale vor fi aplicate provizoriu, iar altele vor fi aplicate pe etape.

SECȚIUNEA I Aplicarea provizorie

1. Fără a se aduce prejudicii art. XVII, statele semnatare vor aplica provizoriu următoarele prevederi ale acestui tratat:

(A) Art. VI secțiunea I paragraful 4;

(B) Art. X paragrafele 1, 2, 3, 6 și 7;

(C) Art. XI;

(D) Art. XIII, secțiunea I paragrafele 1 și 2;

(E) Art. XIV; și

(F) anexa L secțiunea I.

2. Această aplicare provizorie va fi efectivă pentru o perioadă de 12 luni de la data când acest tratat este deschis pentru semnare. În cazul în care acest tratat nu intră în vigoare înainte ca perioada de aplicare provizorie să expire, acea perioadă poate fi prelungită dacă toate statele semnatare hotărăsc aceasta. Perioada de aplicare provizorie se va termina, în orice caz, atunci când acest tratat intră în vigoare. Totuși statele părți pot hotărî atunci să prelungească perioada de aplicare provizorie pentru statele semnatare care nu au ratificat acest tratat.

SECȚIUNEA a II-a Aplicarea pe etape

1. După intrarea în vigoare, acest tratat va fi aplicat pe etape, în conformitate cu prevederile menționate în această secțiune. Prevederile paragrafelor 2-6 ale acestei secțiuni se vor aplica în timpul perioadei de la intrarea în vigoare a acestui tratat până la data de 31 decembrie a celui de-al treilea an, după anul în care are loc intrarea în vigoare.

2. Fără a ține cont de prevederile art. IV paragraful 1, nici un stat parte nu va folosi, în timpul perioadei specificate la paragraful 1, aparatul de observare în infraroșu cu scanare liniară, dacă este instalată pe un avion de observare, în afară de cazul când se convine altfel între părțile observatoare și observate. Asemenea senzori nu vor face obiectul certificării în conformitate cu anexa D la acest tratat. Dacă este dificil să se îndepărteze un asemenea senzor de pe avionul de observare, atunci el va fi prevăzut cu materiale acoperitoare sau alte aparaturi care împiedică funcționarea sa, în conformitate cu prevederile art. IV paragraful 4, în timpul executării zborurilor de observare.

3. Fără a ține cont de prevederile art. IV paragraful 9 nici un stat parte nu va fi obligat, în timpul perioadei specificate la paragraful 1 al acestei secțiuni, să pună la dispoziție un avion de observare echipat cu senzori din fiecare categorie de senzori, la capacitatea maximă și în numărul specificat la art. IV paragraful 2, cu condiția ca avionul de observare să fie echipat cu:

(A) o singură cameră optică panoramică; sau

(B) nu mai puțin de o pereche de camere optice de fotografiere cadru cu cadru.

4. Fără a ține cont de prevederile anexei B, secțiunea a II-a paragraful 2 subparagraful (A), la acest tratat, suporții de înregistrare a datelor vor fi adnotați cu date în conformitate cu practica existentă în statele părți în timpul perioadei specificate la paragraful 1 al acestei secțiuni.

5. Fără a ține cont de prevederile art. VI secțiunea I paragraful 1, nici un stat parte nu va avea dreptul, în timpul perioadei specificate la paragraful 1 al acestei secțiuni, să i se pună la dispoziție un avion capabil să atingă o anume autonomie de zbor, oricare ar fi aceasta.

6. În perioada specificată la paragraful 1 al acestei secțiuni, distribuirea cotelor active va fi stabilită în conformitate cu prevederile anexei A, secțiunea a II-a paragraful 2, la acest tratat.

7. Aplicarea ulterioară pe etape, în ceea ce privește adoptarea de noi categorii de senzori sau îmbunătățirile aduse capacităților categoriilor de senzori existente, va fi examinată de Comisia consultativă CER DESCHIS, în conformitate cu prevederile art. IV paragraful 3 privind o asemenea adoptare sau îmbunătățire.

ARTICOLUL XIX Texte autentice

Originalele acestui tratat, ale căror texte în limbile engleză, franceză, germană, italiană, rusă și spaniolă sunt, în mod egal, autentice, vor fi depuse în arhivele depozitarilor. Copii autentificate ale acestui tratat vor fi transmise de către depozitari tuturor statelor părți.

ANEXA A

COTE ȘI DISTANȚE MAXIME DE ZBOR

SECȚIUNEA I Alocarea cotelor pasive

1. Alocarea cotelor pasive individuale este stabilită după cum urmează și va fi efectivă numai pentru acele state părți care au ratificat tratatul:

Pentru Republica Federală Germania 12
Pentru Statele Unite ale Americii 42
Pentru grupul de state părți format din Republica Belarus și 42
Federația Rusă
Pentru Benelux 6
Pentru Republica Bulgaria 4
Pentru Canada 12
Pentru Regatul Danemarcei 6
Pentru Regatul Spaniei 4
Pentru Republica Franceză 12
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 12
Pentru Republica Elenă 4
Pentru Republica Ungaria 4
Pentru Republica Islanda 4
Pentru Republica Italiană 12
Pentru Regatul Norvegiei 7
Pentru Republica Polonia 6
Pentru Republica Portugheză 2
Pentru România 6
Pentru Republica Federativă Cehă și Slovacă 4
Pentru Republica Turcia 12
Pentru Ucraina 12

2. În cazul în care un nou stat parte ratifică sau aderă la tratat conform prevederilor art. XVII și art. X paragraful 4 subparagraful (C) și ținând cont de art. X paragraful 4 subparagraful (D), o alocare de cote pasive pentru un asemenea stat va fi examinată pe timpul sesiunii periodice a Comisiei consultative CER DESCHIS, ulterior datei depozitării instrumentului său de ratificare sau de aderare.

SECȚIUNEA a II-a Prima distribuire a cotelor active pentru zborurile de observare

1. Prima distribuire a cotelor active, conform art. III secțiunea I paragraful 6 al tratatului, va avea loc într-un mod în care fiecare stat parte va fi obligat să accepte deasupra teritoriului său un număr de zboruri de observare nu mai mare de 75 la sută, rotunjit prin scădere la numărul întreg cel mai apropiat, din cota pasivă individuală alocată după cum se prevede la secțiunea I paragraful 1 al acestei anexe. Pe această bază și pentru acele state părți care au participat la negocieri în cadrul Conferinței CER DESCHIS de la Viena, prima distribuire reciprocă va fi valabilă de la data intrării în vigoare a tratatului până la data de 31 decembrie a anului următor celui în care tratatul a intrat în vigoare și va deveni efectivă numai pentru acele state părți care au ratificat tratatul. Prima distribuire se prezintă în felul următor:

Republica Federală Germania va avea dreptul să execute trei zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

Statele Unite ale Americii vor avea dreptul să execute opt zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare, în comun cu Canada, deasupra teritoriului Ucrainei;

Grupul de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă va avea dreptul să execute două zboruri de observare deasupra teritoriului Beneluxului, așa cum este definit la art. XIV al tratatului, două zboruri de observare deasupra teritoriului Canadei, două zboruri de observare deasupra teritoriului Regatului Danemarcei, trei zboruri de observare deasupra teritoriului Republicii Franceze, trei zboruri de observare deasupra teritoriului Republicii Federale Germania, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Elene, două zboruri de observare deasupra teritoriului Republicii Italiene, două zboruri de observare deasupra teritoriului Regatului Norvegiei, două zboruri de observare deasupra teritoriului Republicii Turcia, trei zboruri de observare deasupra teritoriului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și patru zboruri de observare deasupra teritoriului Statelor Unite ale Americii;

Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Olandei, denumite Benelux, vor avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Polonia;

Republica Bulgaria va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Elene, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Italiene și un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Turcia;

Canada va avea dreptul să execute două zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Federative Cehe și Slovace, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Polonia și un zbor de observare, în comun cu Statele Unite ale Americii, deasupra teritoriului Ucrainei;

Regatul Danemarcei va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Polonia;

Regatul Spaniei va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Federative Cehe și Slovace;

Republica Franceză va avea dreptul să execute trei zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului României;

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va avea dreptul să execute trei zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

Republica Elenă va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Bulgaria și un zbor de observare deasupra teritoriului României;

Republica Ungaria va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului României și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

Republica Italiană va avea dreptul să execute două zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Ungaria și un zbor de observare, în comun cu Republica Turcia, deasupra teritoriului Ucrainei;

Regatul Norvegiei va avea dreptul să execute două zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Polonia;

Republica Polonia va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Federale Germania, un zbor de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

România va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Bulgaria, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Elene, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Ungaria și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

Republica Federativă Cehă și Slovacă va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Federale Germania și un zbor de observare deasupra teritoriului Ucrainei;

Republica Turcia va avea dreptul să execute două zboruri de observare deasupra teritoriului grupului de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Bulgaria și două zboruri de observare, din care unul în comun cu Republica Italiană, deasupra teritoriului Ucrainei;

Ucraina va avea dreptul să execute un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Federative Cehe și Slovace, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Ungaria, un zbor de observare deasupra teritoriului Republicii Polonia, un zbor de observare deasupra teritoriului României și două zboruri de observare deasupra teritoriului Republicii Turcia.

2. De la această primă distribuire și până la data aplicării integrale a tratatului, precizată în acest scop în art. XVIII pentru utilizarea cotelor active, distribuirile anuale se vor baza pe regula celor 75%, precizată la paragraful 1 al acestei secțiuni, în ceea ce privește alocarea cotelor pasive individuale.

3. De la data aplicării integrale a tratatului, fiecare stat parte va accepta, pe durata distribuirii ulterioare a cotelor active, dacă așa se va solicita, un număr de zboruri de observare deasupra teritoriului său, care să nu depășească cifra totală a cotei sale pasive individuale. Ori de câte ori este posibil sau se solicită aceasta și în afară de cazul când se convine altfel, acele distribuiri se vor baza pe o creștere proporțională a cotelor active alocate la prima distribuire.

4. În cazul în care un nou stat ratifică sau aderă la tratat în conformitate cu prevederile art. XVII, distribuirea cotelor active pentru un asemenea stat va fi examinată în timpul sesiunii periodice a Comisiei consultative CER DESCHIS care urmează datei depunerii instrumentelor sale de ratificare sau de aderare, sub rezerva următoarelor prevederi:

(A) statul care ratifică sau care aderă va avea dreptul să solicite zboruri de observare deasupra teritoriilor statelor părți în cadrul cotei pasive alocate acelui stat, conform prevederilor secțiunii I paragraful 2 al acestei anexe și în cadrul cotelor pasive ale statelor părți cărora li se adresează aceste solicitări de zboruri de observare, în afară de cazul când se convine altfel de către statele părți implicate; și

(B) toate statele părți vor avea, în același timp, dreptul să solicite zboruri de observare deasupra teritoriului statului care a semnat sau a aderat, în cadrul cotelor lor active și în cadrul cotei pasive alocate acelui stat.

SECȚIUNEA a III-a Distanțe maxime de zbor pentru zborurile de observare

Distanțele maxime de zbor deasupra teritoriilor părților observate, care încep de la fiecare aerodrom CER DESCHIS sunt, după cum urmează:

Republica Federală Germania
WUNSTORF 1,200 kilometri
LANDSBERG-LECH 1,200 kilometri
Statele Unite ale Americii
WASHINGTON-DULLES 4,900 kilometri
TRAVIS AFB 4,000 kilometri
ELMENDORF AFB 3,000 kilometri
LINCOLN-MUNICIPAL 4,800 kilometri
Grupul de state părți format din Republica Belarus și Federația Rusă
KUBINKA 5,000 kilometri
ULAN UDE 5,000 kilometri
VORKUTA 6,500 kilometri
MAGADAN 6,500 kilometri
Benelux
ZAVENTEM/MELSBROEK 945 kilometri
Republica Bulgaria
SOFIA 660 kilometri
BURGAS 660 kilometri
Canada
OTTAWA 5,000 kilometri
IQALUIT 6,000 kilometri
YELLOWKNIFE 5,000 kilometri
Regatul Danemarcei
METROPOLITAN 800 kilometri
FAROE ISLANDS 250 kilometri
GREENLAND 5,600 kilometri
Regatul Spaniei
GETAFE 1,300 kilometri
GANDO 750 kilometri
VALENCIA 1,300 kilometri
VALLADOLID 1,300 kilometri
MORON 1,300 kilometri
Republica Franceză
ORLEANS-BRICY 1,400 kilometri
NICE-COTE D'AZUR 800 kilometri
TOULOUSE-BLAGNAC 700 kilometri
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
BRIZE NORTON 1,150 kilometri
SCAMPTON 1,150 kilometri
LEUCHARS 1,150 kilometri
cu SCILLY ISLANDS 1,500 kilometri
cu SHETLAND ISLAND 1,500 kilometri
Republica Elenă
THESSALONIKI 900 kilometri
ELEFSIS 900 kilometri
cu CRETE, KARPATHOS
RHODES, KOS ISLANDS 1,100 kilometri
Republica Ungaria
BUDAPEST-FERIHEGY 860 kilometri
Republica Islanda 1,500 kilometri
Republica Italiană
MILANO-MALPENSA 1,130 kilometri
PALERMO-PUNTA RAISI 1,400 kilometri
Regatul Norvegiei
OSLO-GARDERMOEN 1,700 kilometri
TROMSOE-LANGNES 1,700 kilometri
Republica Polonia
WARSZAWA-OKECIE 1,400 kilometri
Republica Portugheză
LISABONA 1,200 kilometri
SANTA MARIA 1,700 kilometri
PORTO SANTO 1,030 kilometri
România
BUCHAREST-OTOPENI 900 kilometri
TIMIȘOARA 900 kilometri
BACĂU 900 kilometri
Republica Federativă Cehă și Slovacă
PRAHA 600 kilometri
BRATISLAVA 700 kilometri
KOSICE 400 kilometri
Republica Turcia
ESKISEHIR 1,500 kilometri
DIYARBAKIR 1,500 kilometri
Ucraina
BORISPOL 2,100 kilometr

ANEXA B

INFORMAȚII DESPRE SENZORI

SECȚIUNEA I Informații tehnice

1. Conform art. IV paragraful 10, fiecare stat parte va comunica tuturor celorlalte state părți informațiile tehnice corespunzătoare, enumerate în această secțiune, despre fiecare senzor instalat pe avionul de observare pus la dispoziție de acel stat parte, conform art. V al tratatului.

2. Pentru camerele optice panoramice și cele de fotografiere cadru cu cadru vor fi comunicate următoarele informații tehnice;

(A) tipul și modelul;

(B) câmpul vizual, de-a lungul și perpendicular pe traiectul de zbor, cât și pe un plan ce intersectează acest traiect sau unghiurile de baleiaj, în grade;

(C) dimensiunile imaginii, în milimetri pe milimetri;

(D) timpii de expunere, în secunde;

(E) tipurile și culorile filtrelor optice folosite și factorul lor de filtrare;

(F) pentru fiecare obiectiv:

(1) denumirea;

(2) distanța focală, în milimetri;

(3) deschiderea relativă maximă a obiectivului;

(4) puterea de rezoluție la un raport de contrast de 1.000 la 1 sau modulația echivalentă de 1,0 la deschiderea relativă maximă, în linii pe milimetru;

(G) durata minimă și maximă a intervalelor de fotografiere, în secunde, sau frecvența ciclurilor, în imagini pe secundă, dacă este cazul;

(H) raportul viteza maximă/înălțime;

(I) pentru camerele optice de fotografiere cadru cu cadru, unghiul maxim măsurat de la orizontală sau unghiul minim măsurat de la verticală, în grade; și

(J) altitudinea maximă de funcționare, în metri, dacă este cazul.

3. Pentru camerele video vor fi comunicate următoarele informații tehnice:

(A) tipul și modelul;

(B) câmpul vizual, de-a lungul și perpendicular pe traiectul de zbor, cât și pe un plan ce intersectează acest traiect, în grade;

(C) pentru obiectiv:

(1) distanța focală, în milimetri;

(2) deschiderea relativă maximă;

(3) puterea de rezoluție la un raport de contrast de 1.000 la 1 sau modulația echivalentă de 1,0 la deschiderea relativă maximă, în linii pe milimetru;

(D) mărimea elementelor detectoare, în micrometri sau informații echivalente despre tub;

(E) numărul elementelor detectoare;

(F) sensibilitatea sistemului la lumină, în lucși sau wați pe centimetru pătrat; și

(G) lățimea benzii spectrale, în nanometri.

4. Pentru aparatura de observare în infraroșu cu scanare liniară vor fi comunicate următoarele informații tehnice:

(A) tipul și modelul;

(B) câmpul sau unghiurile de baleiaj, în grade;

(C) câmpul vizual instantaneu minim, de-a lungul și perpendicular pe traiectul de zbor, cât și pe un plan ce intersectează acest traiect, în miliradiani;

(D) lățimea benzii spectrale, în micrometri;

(E) diferența de temperatură minimă detectabilă, în grade Celsius;

(F) temperatura detectorului pe timpul funcționării, în grade Celsius;

(G) timpul necesar de la cuplare, pentru ca sistemul să funcționeze și să se răcească, până la temperatura sa de funcționare normală, în minute;

(H) durata maximă de funcționare, dacă este cazul;

(I) raportul viteza maximă/înălțime, dacă este cazul; și

(J) altitudinea maximă de funcționare, în metri, dacă este cazul.

5. Pentru radarul cu deschidere sintetică și descoperire laterală vor fi comunicate următoarele informații tehnice:

(A) tipul și modelul;

(B) benzile de frecvențe radar și frecvența specifică de funcționare, în megahertzi;

(C) polarizări;

(D) numărul de impulsuri radar pe metru sau secundă;

(E) limita unghiulară de funcționare apropiată, în grade față de verticală;

(F) lățimea benzii observate, în kilometri;

(G) rezoluția la sol în distanță și în azimut, în plan oblic, în metri;

(H) altitudinea maximă de funcționare, în metri, dacă este cazul; și

(I) puterea la ieșire a emițătorului, în wați.

6. Pentru senzorii care înregistrează datele pe film fotografic vor fi comunicate următoarele informații tehnice:

(A) tipurile de film care pot fi folosite de fiecare senzor;

(B) lățimea filmului, în milimetri;

(C) puterea de rezoluție a filmului la un raport de contrast de 1.000 la 1 sau modulația echivalentă de 1,0 în linii pe milimetru; și

(D) capacitatea casetei pentru fiecare tip de film, în metri.

7. Pentru senzorii care înregistrează datele pe alți suporți de înregistrare, se vor comunica următoarele informații tehnice:

(A) tipul și modelul echipamentului de înregistrare a datelor;

(B) tipul și formatul suporților de înregistrare a datelor;

(C) lățimea benzii, în hertzi, dacă este cazul;

(D) viteza de înregistrare a datelor, în megabiți pe secundă, dacă este cazul;

(E) capacitatea suporților de înregistrare, în minute sau megabiți; și

(F) formatul pentru stocarea datelor culese de senzori și adnotarea datelor.

SECȚIUNEA a II-a Adnotarea datelor

1. Următoarele informații vor fi adnotate pe marginea datelor culese de senzori în timpul unei perioade de observare la începutul fiecărui rolfilm al negativului filmului original sau la începutul oricărui alt suport de înregistrare, conform prevederilor apendicelui nr. 1 al acestei anexe:

(A) numărul de referință al zborului de observare;

(B) data zborului de observare;

(C) descrierea senzorului;

(D) configurația senzorului; și

(E) distanța focală, dacă este cazul.

2. Următoarele informații vor fi înregistrate manual sau electronic de la sistemele de navigație și aparatura electronică de bord a avionului de observare și adnotate pe marginea datelor culese de senzori în timpul perioadei de observare, într-un mod care să nu desconsidere detaliile, conform apendicelui nr. 1 al acestei anexe:

(A) pentru camere optice:

(1) la începutul perioadei de observare și la oricare poziție intermediară, în timpul perioadei de observare, unde există o modificare semnificativă a înălțimii față de nivelul solului, direcției sau vitezei față de sol, precum și la intervale care vor fi determinate de Comisia consultativă CER DESCHIS, în limita perioadei de aplicare provizorie:

(a) înălțimea față de nivelul solului;

(b) poziția;

(c) capul adevărat; și

(d) unghiul de baleiaj;

(2) pe fiecare fotogramă a filmului fotografic:

(a) numărul fotogramei;

(b) data și ora; și

(c) unghiul de înclinare laterală;

(B) pentru camerele video și aparatura de observare în infraroșu cu scanare liniară, la începutul perioadei de observare și la oricare poziție intermediară în timpul perioadei de observare unde există o modificare semnificativă a înălțimii față de nivelul solului, direcției sau vitezei față de sol, precum și la intervale care vor fi determinate de Comisia consultativă CER DESCHIS în timpul perioadei de aplicare provizorie:

(1) data și ora;

(2) înălțimea față de nivelul solului;

(3) poziția;

(4) capul adevărat; și

(5) unghiul de baleiaj;

(C) pentru radarul cu deschidere sintetică și descoperire laterală:

(1) la începutul perioadei de observare și la oricare poziție intermediară în timpul perioadei de observare unde există o modificare semnificativă a înălțimii față de nivelul solului, direcției sau vitezei față de sol, precum și la intervale care vor fi determinate de Comisia consultativă CER DESCHIS în timpul perioadei de aplicare provizorie:

(a) data și ora;

(b) înălțimea față de nivelul solului;

(c) poziția;

(d) capul adevărat;

(e) unghiul de vizare inferioară până la punctul cel mai apropiat al lățimii benzii observate;

(f) lățimea benzii observate; și

(g) polarizări;

(2) de fiecare dată când sunt măsurate pentru a asigura o procesare corectă a imaginii:

(a) viteza față de sol;

(b) deriva;

(c) unghiul de înclinare longitudinală; și

(d) unghiul de înclinare laterală.

3. Pentru copiile obținute după fotograme singulare sau benzi cu imagini realizate după negativul filmului original sau alți suporți de înregistrare, informațiile enumerate la paragrafele 1 și 2 ale acestei secțiuni vor fi adnotate pe fiecare copie pozitivă.

4. Statele părți vor avea dreptul să adnoteze datele culese în timpul zborului de observare folosind fie valori alfanumerice, fie coduri care vor fi convenite de Comisia consultativă CER DESCHIS în timpul perioadei de aplicare provizorie.

Apendicele nr. 1 la ANEXA B

ADNOTAREA DATELOR CULESE ÎN TIMPUL UNUI ZBOR DE OBSERVARE

1. Numărul de referință al zborului de observare va fi exprimat printr-un singur grup de 6 caractere alfanumerice, conform convenției următoare:

(A) literele "OS";

(B) ultima cifră a anului calendaristic pentru care se aplică cota activă individuală; și

(C) un număr din trei cifre, reprezentând fiecare zbor de observare, cuprinzând cota activă distribuită pe timpul revizuirii anuale în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, pentru un an calendaristic, unui stat parte deasupra teritoriului unui alt stat parte.

2. Descrierea senzorului va fi exprimată printr-un singur bloc de până la 6 caractere alfanumerice, compus din două grupe, conform convenției următoare:

(A) un grup de până la patru caractere reprezentând categoria senzorului, conform convenției următoare:

(1) "OP" - camera optică panoramică;

(2) "OF" - camera optică de fotografiere cadru cu cadru;

(3) "TV" - camera video;

(4) "IRLS" - aparatura de observare în infraroșu cu scanare liniară; sau

(5) "SAR" - radar cu deschidere sintetică și descoperire laterală;

(B) un grup de două caractere reprezentând tipul suportului de înregistrare, conform convenției următoare:

(1) "BI" - alb-negru, izopancromatic;

(2) "BM" - alb-negru, monocromatic;

(3) "BP" - alb-negru, pancromatic;

(4) "BR" - alb-negru, reversibil;

(5) "TA" - bandă analogică; sau

(6) "TD" - bandă digitală.

3. Configurația senzorului va fi exprimată printr-un singur bloc de până la nouă caractere alfanumerice cuprinzând trei grupuri, conform convenției următoare:

(A) un grup de patru caractere alfanumerice reprezentând instalarea senzorului la bordul avionului de observare:

(1) ca instalație interioară, care va fi simbolizată prin codul "INT" urmat de un număr care indică poziția relativă a instalării senzorului pe avionul de observare, de la partea anterioară a fuzelajului până la coada avionului de observare; sau

(2) ca instalare conteinerizată, care va fi simbolizată prin codul "POD" urmat de una dintre următoarele trei litere:

(a) "L" - montat sub aripa stângă;

(b) "R" - montat sub aripa dreaptă; sau

(c) "C" - montat pe axul longitudinal al avionului;

(B) un grup de până la trei caractere alfanumerice reprezentând tipul instalării, conform convenției următoare:

(1) o instalare verticală, în care senzorul nu este înclinat mai mult de cinci grade față de verticală, va fi simbolizată prin litera "V";

(2) o instalare oblică, în care senzorul este înclinat mai mult de cinci grade față de verticală, va fi simbolizată printr-una dintre următoarele două litere, urmată de unghiul de declinație în grade:

(a) "L" - orientat spre stânga;

(b) "R" - orientat spre dreapta;

(3) o instalare în evantai a doi sau mai mulți senzori, care va fi simbolizată prin litera "F";

(C) pentru o instalare în evantai, un grup de până la două numere, pentru a indica numărul și poziția senzorilor, după cum urmează:

(1) primul număr care să indice numărul total de senzori ai instalației respective; și

(2) cel de-al doilea număr care să indice poziția individuală a senzorului, în ordine de la stânga la dreapta, în raport cu direcția de zbor a avionului de observare.

4. Distanța focală a obiectivului va fi exprimată în milimetri.

5. Data și ora vor fi exprimate până la cel mai apropiat minut al timpului universal coordonat.

6. Înălțimea medie față de nivelul solului a avionului de observare va fi exprimată printr-un număr de cinci cifre, urmat de un cod care desemnează unitățile de măsură, în picioare, reprezentat prin litera "F" sau în metri, reprezentat prin litera "M".

7. Latitudinea și longitudinea poziției avionului de observare vor fi exprimate în grade, până la cea mai apropiată sutime de grad, sub forma "dd.dd (N sau S) ddd.dd (E sau V)" sau în grade și minute, până la cel mai apropiat minut, sub forma "dd mm (N sau S) ddd mm (E sau V)".

8. Capul adevărat al avionului de observare va fi exprimat în grade și rotunjit până la gradul cel mai apropiat.

9. Unghiul de înclinare laterală a avionului de observare va fi exprimat în grade, urmat de un cod care să indice dacă înclinarea laterală este spre stânga, prin litera "L", sau spre dreapta prin litera "R".

10. Unghiul de înclinare longitudinală a avionului de observare va fi exprimat în grade, urmat de un cod care să indice dacă înclinarea longitudinală este în sus, prin litera "U", sau în jos, prin litera "D" raportat la orizontală.

11. Unghiul derivei avionului de observare va fi exprimat în grade, urmat de un cod care să indice dacă deriva este spre stânga, prin litera "L", sau spre dreapta prin litera "R", raportat la traiectul de zbor al avionului de observare.

12. Viteza față de sol a avionului de observare va fi exprimată printr-un număr din trei cifre urmat de un cod din două litere care să indice unitățile de măsură în mile marine, prin literele "NM", sau în kilometri, prin literele "KM", pe oră.

13. Cel mai apropiat punct al lățimii benzii va fi exprimat în kilometri.

14. Unghiul de vizare inferioară va fi exprimat în grade, măsurate față de verticală.

15. Lățimea benzii va fi exprimată în kilometri.

16. Pentru filmul fotografic, fiecare casetă a aceluiași senzor, folosită în timpul unui zbor de observare, va fi numerotată în ordine, începând de la 1. Fiecare fotogramă de pe negativul filmului original expus de fiecare senzor, va fi numerotată individual, în succesiune, de la prima fotogramă până la ultima fotogramă a acelei casete a senzorului respectiv. În fiecare caz, când filmul este numerotat folosindu-se unul sau două numere pe fotogramă, o singură fotogramă va fi definită, fără ambiguitate, specificând fie cel mai apropiat număr de centrul fotogramei sau, în cazul când numerele sunt echidistante față de centru, numărul întreg cel mai mic.

ANEXA C

INFORMAȚII DESPRE AVIONUL DE OBSERVARE

Conform prevederilor art. V paragraful 2 al tratatului, statele părți, o dată cu desemnarea unui avion ca avion de observare, vor notifica tuturor celorlalte state părți informațiile specificate mai jos.

1. Identificarea:

(A) tipul și modelul; și

(B) numărul, categoria, tipul și configurația fiecărui senzor instalat pe avionul de observare, conform celor comunicate, potrivit prevederilor anexei B la tratat;

2. Planificarea misiunii:

(A) pentru fiecare tip și configurație a senzorului instalat pe avionul de observare:

(1) pentru care rezoluția la sol este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, înălțimea față de nivelul solului în metri, la care acel senzor obține rezoluția la sol pentru acea categorie de senzor specificată la art. IV paragraful 2 al tratatului;

(2) pentru care rezoluția la sol nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, altitudinea pentru distanța maximă;

(B) viteza optimă de croazieră în kilometri pe oră la fiecare altitudine, specificată conform subparagrafului (A) al acestui paragraf;

(C) consumul de combustibil în kilograme pe oră la viteza optimă de croazieră pentru fiecare altitudine specificată conform subparagrafului (A) al acestui paragraf.

3. Echipamente de navigație, comunicații și servicii la sol:

(A) fiecare tip de echipament de navigație instalat pe avionul de observare, inclusiv precizia lui pozițională, în metri; și

(B) radiocomunicații, echipamente de apropiere și aterizare instalate pe avionul de observare, conform practicii standard a O.A.C.I.

4. Servicii la sol:

(A) lungimea, anvergura aripii, înălțimea maximă, ecartamentul roților și raza de viraj;

(B) greutatea maximă de decolare și greutatea maximă de aterizare;

(C) lungimea de pistă a aerodromului și rezistența platformei, corespunzătoare greutăților maxime de decolare și aterizare, inclusiv orice capacitate de a ateriza pe piste nebetonate;

(D) tipuri și capacități de combustibil, uleiuri, lichid hidraulic și oxigen;

(E) tipuri de echipamente furnizoare de energie electrică și de pornire; și

(F) orice cerințe speciale.

5. Posibilități de acces la bord:

(A) numărul de membri ai echipajului de zbor;

(B) numărul de operatori de senzori;

(C) numărul de reprezentanți de zbor, supraveghetori de zbor sau reprezentanți pentru care pot fi asigurate locuri la bordul avionului; și

(D) numărul de cușete.

ANEXA D

CERTIFICAREA AVIONULUI DE OBSERVARE ȘI A SENZORILOR

SECȚIUNEA I Prevederi generale

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să participe la certificarea unui avion de observare din fiecare tip sau model, cât și a setului său asociat de senzori desemnat de un alt stat parte, conform art. V al tratatului, în timpul căreia avionul de observare și senzorii săi vor fi examinați atât la sol cât și în zbor.

2. Fiecare certificare va fi executată în scopul de a stabili:

(A) că avionul este de tipul și modelul desemnate conform art. V al tratatului;

(B) că senzorii instalați pe avionul de observare fac parte din categoriile specificate la art. IV paragraful 1 al tratatului și răspund criteriilor enunțate la art. IV paragraful 2 al tratatului;

(C) că informațiile tehnice au fost comunicate în conformitate cu prevederile anexei B, secțiunea I, la tratat;

(D) în cazul când rezoluția la sol a unui senzor este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, înălțimea minimă față de nivelul solului de la care fiecare senzor instalat pe un avion de observare din acel tip sau model poate fi folosit în timpul zborului de observare, conform limitelor de rezoluție la sol specificate în art. IV paragraful 2 al tratatului;

(E) în cazul când rezoluția la sol nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, rezoluția la sol a fiecărui senzor instalat pe un avion de observare din acel tip sau model, conform limitelor de rezoluție la sol specificate în art. IV paragraful 2 al tratatului; și

(F) că materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor sunt în poziția adecvată, conform prevederilor art. IV paragraful 4 al tratatului.

3. Fiecare stat parte care organizează certificarea va notifica tuturor celorlalte state părți, cu minimum 60 de zile înainte, în legătură cu perioada de 7 zile pe timpul căreia va avea loc certificarea acelui avion de observare și a senzorilor săi. O asemenea notificare va preciza:

(A) statul parte care organizează certificarea avionului de observare și a senzorilor săi;

(B) punctul de intrare la care ar trebui să sosească personalul statelor participante la certificare;

(C) locul unde certificarea urmează a fi organizată;

(D) datele la care certificarea va începe și la care se va încheia;

(E) numărul, tipul și modelul fiecărui avion de observare ce urmează a fi certificat; și

(F) tipul și modelul, descrierea și configurația fiecărui senzor instalat pe avionul de observare ce urmează a fi certificat, în conformitate cu formatul prezentat în anexa B, apendicele nr. 1, la tratat.

4. În maximum 10 zile de la primirea notificării transmise conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni, fiecare stat parte va notifica tuturor celorlalte state părți despre intenția sa de a participa la certificarea unui asemenea avion și a senzorilor săi, conform prevederilor art. IV paragraful 11. Numărul de persoane care vor participa la certificare, aparținând acelor state părți care au notificat intenția lor de a participa, va fi hotărât în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS. În afară de cazul când se convine altfel, numărul de persoane va fi de maximum 40 și include până la 4 din fiecare stat parte. În cazul în care două sau mai multe state părți notifică intenția lor de a organiza certificarea în aceeași perioadă, se va hotărî, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, care dintre ele va organiza certificarea în această perioadă.

5. Fiecare stat parte care participă la certificare va notifica statului parte care organizează certificarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care certificarea avionului de observare urmează să înceapă, notificată conform paragrafului 3 al acestei secțiuni, următoarele:

(A) numele persoanelor care participă la certificare și, în cazul în care se folosește un avion de transport necomercial pentru transport spre punctul de intrare, o listă nominală a membrilor echipajului, precizând în fiecare dintre cazuri sexul, data nașterii, locul nașterii și numărul pașaportului. Toate aceste persoane vor fi pe lista persoanelor desemnate, conform art. XIII secțiunea I a tratatului;

(B) data și ora estimată de sosire a acestor persoane la punctul de intrare; și

(C) modul de transport folosit pentru a ajunge la punctul de intrare.

6. Cu cel puțin 14 zile înainte de data la care urmează să înceapă certificarea avionului de observare, notificată conform paragrafului 3 al acestei secțiuni, statul parte care organizează certificarea va transmite statelor părți care iau parte la certificare următoarele informații pentru fiecare senzor instalat pe avionul de observare și pentru echipamentele asociate folosite pentru adnotarea datelor culese de senzori:

(A) o descriere a fiecărei părți constitutive a senzorului, inclusiv rolul său, și orice conexiune la echipamentele asociate folosite pentru adnotarea datelor;

(B) fotografii ale fiecărui senzor, separat de avionul de observare, conform precizărilor următoare:

(1) fiecare senzor va umple cel puțin 80 la sută din fotografie, în plan orizontal sau vertical;

(2) asemenea fotografii pot fi atât color, cât și alb-negru și vor avea dimensiunile de 18 cm X 24 cm, excluzând marginea; și

(3) fiecare fotografie va avea înscrise pe ea: categoria senzorului, tipul și modelul său, precum și denumirea statului parte care prezintă senzorul pentru certificare;

(C) instrucțiuni de funcționare în zbor a fiecărui senzor.

7. În cazul în care nici un stat parte nu notifică intenția de a lua parte la certificare, conform prevederilor paragrafului 5 al acestei secțiuni, statul parte va organiza el însuși o examinare în zbor conform prevederilor secțiunii a III-a a acestei anexe și va întocmi un raport de certificare, conform prevederilor secțiunii a IV-a a acestei anexe.

8. Prevederile art. XIII secțiunea a II-a a tratatului se vor aplica personalului fiecărui stat parte care participă la certificare pe durata întregii perioade a șederii lor pe teritoriul statului parte care a organizat certificarea.

9. Personalul fiecărui stat parte care participă la certificare va părăsi teritoriul statului parte care organizează certificarea, imediat după semnarea raportului de certificare.

SECȚIUNEA a II-a Examinarea la sol

1. Cu aprobarea statului parte care organizează certificarea, pot fi executate examinări la sol, simultan, de către mai mult de un stat parte. Statele părți vor avea dreptul să efectueze, în comun, o examinare la sol a avionului de observare, precum și a senzorilor săi. Statul parte care organizează certificarea va avea dreptul să hotărască asupra numărului de persoane angajate simultan în examinarea la sol a unui avion de observare și a senzorilor săi.

2. În afara cazului când se convine altfel, examinarea la sol nu va depăși trei perioade a câte opt ore pentru fiecare avion de observare și senzorii săi.

3. Înaintea începerii examinării la sol, statul parte care organizează certificarea va asigura statelor părți care participă la certificare următoarele informații:

(A) pentru camere optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru:

(1) curba de transfer de modulație a răspunsului obiectivului la frecvența spațială (caracteristica frecvență/contrast) la deschiderea relativă maximă a obiectivului, în linii pe milimetru;

(2) caracteristicile filmului alb-negru care va fi folosit pentru a culege date în timpul zborului de observare sau pentru multiplicarea unor asemenea date, conform prevederilor anexei K, secțiunea I paragraful 2, la tratat;

(3) caracteristicile aparaturii de prelucrare a filmului care va fi folosită pentru a developa negativele filmelor originale și ale aparaturii de multiplicare care va fi folosită pentru a produce copii negative sau pozitive de film, conform prevederilor anexei K, secțiunea I paragraful 1, la tratat; și

(4) datele de la testarea în zbor arătând rezoluția la sol în funcție de înălțimea față de nivelul solului pentru fiecare tip de film care va fi folosit de camera optică;

(B) pentru camerele video, datele de la testarea în zbor de la toate unitățile periferice de ieșire, arătând rezoluția la sol în funcție de înălțimea față de nivelul solului;

(C) pentru aparatura de observare în infraroșu cu scanare liniară, datele de la testarea în zbor de la toate unitățile periferice de ieșire, arătând rezoluția la sol în funcție de înălțimea față de nivelul solului; și

(D) pentru radarul cu deschidere sintetică și descoperire laterală, datele de la testarea în zbor de la toate unitățile periferice de ieșire, arătând rezoluția la sol în funcție de distanța înclinată față de avion.

4. Înainte de începerea examinării la sol, statul parte care organizează certificarea va informa statul parte sau statele părți care participă la certificare despre:

(A) planul său de organizare a examinării la sol a avionului de observare și a senzorilor săi;

(B) avionul de observare, precum și despre senzorii săi, echipamentul aferent și materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, indicând localizarea acestora pe avionul de observare cu ajutorul schemelor, fotografiilor, diapozitivelor și altor materiale cu reprezentare vizuală;

(C) toate măsurile de siguranță necesare, care vor trebui respectate pe durata examinării la sol a avionului de observare și a senzorilor săi; și

(D) procedurile de inventariere pe care însoțitorii statului parte care organizează certificarea intenționează să le folosească conform paragrafului 6 al acestei secțiuni.

5. Înainte de începerea examinării la sol, fiecare stat parte care participă la certificare va preda statului parte care organizează certificarea o listă a echipamentelor care urmează a fi folosite în timpul examinării la sol sau a examinării în zbor. Statelor părți care organizează certificarea li se va permite să ia la bordul avionului de observare și să folosească camere video, minicasetofoane portative și calculatoare electronice portative. Statelor părți care participă la certificare li se va permite să folosească și alte echipamente, sub rezerva aprobării statului parte care organizează certificarea.

6. Statele părți care participă la certificare împreună cu statul parte care organizează certificarea efectuează un inventar al fiecărui echipament prevăzut la paragraful 5 al acestei secțiuni și revăd procedurile de inventariere care trebuie urmate pentru a confirma că fiecare echipament adus la bordul avionului de observare de către statele părți care participă la certificare a fost scos din avionul de observare la terminarea examinării.

7. Personalul fiecărui stat parte care participă la certificare va avea dreptul să execute următoarele activități pe durata examinării la sol a avionului de observare și a fiecărui senzor instalat pe avionul de observare respectiv:

(A) să confirme faptul că numărul și configurația fiecărui senzor instalat pe avionul de observare corespunde informațiilor comunicate, conform prevederilor secțiunii I paragraful 6 al acestei anexe, anexei C și anexei B, secțiunea I, la tratat;

(B) să se familiarizeze cu instalarea fiecărui senzor pe avionul de observare, inclusiv a părților componente ale acestuia, precum și cu legăturile acestora cu oricare sau cu toate echipamentele conexe folosite pentru adnotarea datelor;

(C) să obțină o demonstrare a modului de reglare și de funcționare a fiecărui senzor; și

(D) să se familiarizeze cu datele de testare în zbor asigurate, conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni.

8. La cererea oricărui stat parte care participă la certificare, statul parte care organizează certificarea va fotografia orice senzor instalat pe avionul de observare, echipamentele conexe de pe avionul de observare, sau deschiderile pentru senzori și materialele de acoperire a acestora sau aparaturile care împiedică funcționarea senzorilor. Asemenea fotografii vor îndeplini cerințele precizate în secțiunea I paragraful 6 subparagrafele (B) (1), (2) și (3) ale acestei anexe.

9. Statul parte care organizează certificarea va avea dreptul să desemneze persoane pentru însoțirea, pe toată durata examinării la sol, a personalului statelor părți care participă la certificare, pentru a confirma respectarea prevederilor acestei secțiuni. Personalul statului parte care organizează certificarea nu se va amesteca în activitățile statelor părți care participă la certificare, în afară de cazul când activitățile contravin măsurilor de siguranță prevăzute la paragraful 4 subparagraful (C) al acestei secțiuni.

10. Statul parte care organizează certificarea va permite accesul statelor părți care participă la certificare, în orice loc din avionul de observare, la senzorii săi și echipamentele conexe și va furniza o cantitate suficientă de energie pentru funcționarea senzorilor și echipamentelor conexe. Statul parte care organizează certificarea va deschide asemenea compartimente sau va îndepărta panouri sau bariere, în măsura în care este necesar să se permită examinarea oricărui senzor și echipament conex care fac obiectul certificării.

11. Fără a ține cont de prevederile acestei secțiuni, examinarea la sol va fi executată într-o manieră care:

(A) să nu degradeze, avarieze sau afecteze folosirea ulterioară a avionului de observare sau a senzorilor săi:

(B) să nu modifice structura electrică sau mecanică a avionului de observare sau a senzorilor săi; sau

(C) să nu compromită navigabilitatea avionului de observare.

12. Statele părți care participă la certificare vor avea dreptul să facă măsurători, adnotări, scheme și înregistrări similare folosind echipamentele prevăzute la paragraful 5 al acestei secțiuni, cu privire la avionul de observare, senzorii săi și echipamentele lor conexe.

Asemenea materiale de lucru pot fi reținute de statul parte care participă la certificare și nu vor face obiectul nici unei revizuiri sau examinări de către statul parte care organizează certificarea.

13. Statul parte care organizează certificarea va face tot posibilul să răspundă întrebărilor statelor părți care participă la certificare, în măsura în care acestea privesc examinarea la sol.

14. La încheierea examinării la sol, statele părți care participă la certificare vor părăsi avionul de observare, iar statul parte care a organizat certificarea va avea dreptul să folosească propriile proceduri de inventariere, stabilite conform paragrafului 6 al acestei secțiuni, pentru a confirma că toate echipamentele folosite pe durata examinării la sol au fost scoase din avionul de observare, conform paragrafului 5 al acestei secțiuni.

SECȚIUNEA a III-a Examinarea în zbor

1. În plus față de examinarea la sol a avionului de observare și a senzorilor săi, statul parte care organizează certificarea va organiza o examinare în zbor a senzorilor săi, care va fi suficientă pentru:

(A) a permite observarea funcționării tuturor senzorilor instalați pe avionul de observare;

(B) în cazul în care rezoluția la sol a unui senzor este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, a stabili înălțimea minimă față de nivelul solului de la care fiecare senzor instalat pe avionul de observare din acel tip sau model va fi utilizat în timpul oricărui zbor de observare, conform limitărilor privind rezoluția la sol, precizate în art. IV paragraful 2 al tratatului; și

(C) în cazul în care rezoluția la sol a unui senzor nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, a stabili că rezoluția la sol a fiecărui senzor instalat pe avionul de observare din acel tip sau model este conform limitărilor privind rezoluția la sol, precizate în art. IV paragraful 2 al tratatului.

2. Înaintea începerii examinării în zbor a senzorilor, statul parte care organizează certificarea va informa statele părți care participă la certificare asupra planului său de a organiza examinarea în zbor. Această informare va include următoarele:

(A) o schemă a țintelor de calibrare pe care intenționează să le folosească pentru examinarea în zbor, conform apendicelui nr. 1, secțiunea I paragraful 5, la această anexă;

(B) ora estimată, condițiile meteorologice, numărul, direcția și înălțimea față de nivelul solului pentru fiecare trecere deasupra țintei de calibrare specifică pentru fiecare senzor care urmează a fi certificat: și

(C) toate măsurile de siguranță necesare care vor fi respectate pe durata examinării în zbor a avionului de observare și a senzorilor săi.

3. Înainte sau pe durata executării examinării în zbor, statele părți care participă la certificare vor avea dreptul să viziteze amplasamentul țintelor de calibrare. Statul parte care organizează certificarea va asigura acele echipamente necesare pentru a confirma că țintele de calibrare corespund specificațiilor menționate în apendicele nr. 1, secțiunea I, la această anexă.

4. Examinarea în zbor va fi executată pe timp de zi și în condiții bune de vizibilitate, în afară de cazul când se convine altfel, deasupra țintelor de calibrare corespunzătoare fiecărei categorii de senzori instalați pe avionul de observare, conform prevederilor apendicelui nr. 1, secțiunea a II-a, la această anexă, pentru a determina rezoluția la sol pentru fiecare senzor.

5. Statul parte care organizează certificarea va furniza asemenea date despre condițiile meteorologice de la amplasamentul țintelor de calibrare pe durata examinării în zbor a senzorilor, care sunt necesare pentru a face calcule conform metodologiilor precizate în apendicele nr. 1, secțiunea a III-a, la această anexă.

6. Fiecare stat parte va avea dreptul să-și desemneze personalul care să participe la examinarea în zbor. În cazul în care numărul persoanelor astfel desemnate depășește capacitatea de pasageri a avionului de observare, statele părți care participă la certificare vor conveni care dintre membrii personalului acestora vor participa la examinarea în zbor.

7. Personalul statelor părți, desemnat conform paragrafului 6 al acestei secțiuni, va avea dreptul să observe modul în care membrii personalului statului parte care organizează certificarea operează cu senzorii.

8. Personalul statelor părți care participă la certificare vor avea dreptul să supravegheze desigilarea casetelor de film și depozitarea, prelucrarea și manipularea negativelor filmului original expus în timpul examinării în zbor, conform prevederilor anexei K, secțiunea a II-a, la tratat.

SECȚIUNEA a IV-a Raportul de certificare

1. La încheierea examinărilor la sol și în zbor, datele culese de senzori și de la țintele de calibrare vor fi examinate, în comun, de statul parte care organizează certificarea și statele părți care participă la certificare. Aceste state părți vor întocmi un raport de certificare care va stabili:

(A) că avionul de observare este de tipul și modelul desemnat, conform art. V al tratatului;

(B) că senzorii instalați pe avionul de observare sunt din categoria prevăzută la art. IV paragraful 1 al tratatului și satisfac cerințele art. IV paragraful 2 al tratatului;

(C) că informațiile tehnice despre senzori au fost asigurate conform anexei B, secțiunea I, la tratat;

(D) în cazul în care rezoluția la sol a unui senzor este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, înălțimea minimă față de nivelul solului la care fiecare senzor de pe un avion de observare din acel tip sau model poate fi utilizat în timpul unui zbor de observare, conform limitărilor privind rezoluția la sol, prevăzute în art. IV paragraful 2 al tratatului;

(E) în cazul în care rezoluția la sol nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, rezoluția la sol a fiecărui senzor instalat pe un avion de observare din acel tip sau model, conform limitărilor privind rezoluția la sol, precizate în art. IV paragraful 2 al tratatului; și

(F) că materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor sunt conform prevederilor art. IV paragraful 4 al tratatului.

2. O copie a informațiilor pentru fiecare senzor, asigurate conform secțiunii I paragraful 6 și secțiunii a II-a paragrafele 3 și 8 ale acestei anexe, va fi anexată la raportul de certificare.

3. Statul parte care organizează certificarea va transmite copii ale raportului de certificare tuturor celorlalte state părți. Statele părți care nu au participat la certificare nu vor avea dreptul să respingă concluziile conținute de raportul de certificare.

4. Un avion de observare și setul conex de senzori vor fi considerate certificate, în afară de cazul când statele părți care participă la certificare sunt în imposibilitatea de a ajunge la acord asupra conținutului raportului de certificare.

5. În cazul în care statul parte care organizează certificarea și statele părți care participă la certificare sunt în imposibilitatea de a ajunge la un acord asupra conținutului raportului de certificare, avionul de observare nu va fi folosit pentru zboruri de observare până la rezolvarea problemei.

Apendicele nr. 1 la ANEXA D

METODOLOGII DE VERIFICARE A PERFORMANȚELOR
SENZORILOR INSTALAȚI PE AVIONUL DE OBSERVARE

Rezoluția la sol pentru fiecare senzor instalat pe avionul de observare și, acolo unde performanțele depind de înălțimea față de nivelul solului, înălțimea minimă față de nivelul solului la care acest senzor poate fi utilizat pe durata zborului de observare, vor fi determinate și confirmate pe baza datelor culese deasupra țintelor de calibrare corespunzătoare fiecărei categorii de senzor, conform specificațiilor de la secțiunea I și calculate conform metodologiilor care vor fi stabilite în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS.

SECȚIUNEA I Specificații pentru țintele de calibrare

1. Țintele de calibrare vor fi asigurate de statul parte care organizează certificarea, în conformitate cu prevederile anexei D la acest tratat. Asemenea ținte de calibrare vor fi folosite pentru a stabili rezoluția la sol a senzorilor de un tip corespunzător fiecărei categorii de senzori și concepute conform caracteristicilor precizate mai jos.

2. Țintele de calibrare pentru stabilirea rezoluției la sol pentru camerele optice vor consta dintr-o serie de grupuri de bare albe și negre care alternează. Fiecare grup de bare va consta din minimum două bare negre separate de o bară albă. Lățimea barelor albe și negre, care fac parte din același grup, va rămâne constantă. Lățimea barelor din grupurile de bare ale țintei de calibrare se va modifica treptat, în mod suficient pentru a asigura măsurarea exactă a rezoluției la sol. Lungimea barelor în cadrul fiecărui grup va rămâne constantă. Raportul de contrast al barelor negre în raport cu cele albe va fi același pe toată suprafața țintei și va fi de cel puțin 5 la 1 (echivalentul unei modulații de 0,66).

3. Țintele de calibrare pentru stabilirea rezoluției la sol a aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară vor fi stabilite în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

4. Țintele de calibrare pentru stabilirea rezoluției la sol a radarului cu deschidere sintetică și descoperire laterală se vor compune din baterii de reflectoare metalice triedrice, desfășurate conform unei configurații ce va fi hotărâtă în concordanță cu metodologiile determinate în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

5. Fiecare stat parte va asigura tuturor celorlalte state părți câte o schemă a țintelor de calibrare pe care intenționează să le folosească în scopul examinării în zbor. Asemenea scheme vor avea înscrise pe ele dimensiunile globale ale țintelor de calibrare, amplasamentele lor și tipul de teren pe care sunt desfășurate, precum și informațiile corespunzătoare pentru fiecare tip de țintă de calibrare, așa cum se va stabili în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

SECȚIUNEA a II-a Efectuarea examinării în zbor

1. Pentru a stabili rezoluția la sol a camerelor optice panoramice sau a celor de fotografiere cadru cu cadru instalate vertical, traiectul de zbor al avionului de observare se va afla peste și paralel cu ținta de calibrare. Pentru a stabili rezoluția la sol a camerelor de fotografiere cadru cu cadru instalate oblic, traiectul de zbor al avionului de observare va fi paralel cu ținta de calibrare la o distanță la care imaginea țintei de calibrare apare în planul apropiat al câmpului vizual al camerei optice, reglată la unghiul său maxim, măsurat față de orizontală sau minim, măsurat față de verticală.

2. Pentru a stabili rezoluția la sol a aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară, traiectul de zbor al avionului de observare se va afla peste și paralel cu ținta de calibrare, la diferite înălțimi convenite față de nivelul solului.

3. Pentru a stabili rezoluția la sol a radarului cu deschidere sintetică și descoperire laterală, traiectul de zbor al avionului de observare va trece prin apropierea bateriei de reflectoare metalice.

SECȚIUNEA a III-a Analiza datelor culese în timpul examinării în zbor

1. După examinarea în zbor, statul parte care organizează certificarea și statele părți care participă la certificare vor analiza, împreună, datele culese pe durata examinării în zbor, conform anexei D, secțiunea a IV-a, paragraful 1, la tratat.

2. Metodologia pentru calcularea înălțimii minime față de nivelul solului, la care fiecare cameră optică instalată pe avionul de observare poate fi utilizată pe durata unui zbor de observare, inclusiv valoarea raportului de contrast sau modulația echivalentă ce urmează a fi folosite pentru acest calcul, care nu va fi mai mică de 1,6:1 (corespunzător 0,23) și nu mai mare de 4:1 (corespunzător 0,6), va fi stabilită în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie și înainte de 30 iunie 1992. Rezoluția la sol a camerelor optice va fi stabilită pornind de la analiza vizuală a imaginii țintei de calibrare de pe negativul filmului original. Valoarea numerică a rezoluției la sol va fi egală cu lățimea celei mai mici bare a țintei de calibrare care se distinge ca bară separată.

3. Metodologia pentru calcularea înălțimii minime față de nivelul solului, la care fiecare cameră video instalată pe avionul de observare poate fi utilizată pe durata unui zbor de observare, va fi stabilită în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

4. Metodologia pentru calcularea înălțimii minime față de nivelul solului la care un aparat de observare în infraroșu cu scanare liniară instalat pe avionul de observare poate fi utilizat pe durata unui zbor de observare, inclusiv valoarea diferenței de temperatură minimă detectabilă ce urmează a fi întrebuințată pentru calcularea acesteia, vor fi stabilite în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

5. Metodologia pentru calcularea rezoluției la sol a unui radar cu deschidere sintetică și descoperire laterală, inclusiv determinarea relației dintre metoda de răspuns la impulsuri și metoda de separare a obiectivelor, vor fi stabilite în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS pe durata perioadei de aplicare provizorie.

ANEXA E

PROCEDURI DE SOSIRE ȘI DE PLECARE

1. Fiecare stat parte va desemna unul sau mai multe puncte de intrare, unul sau mai multe puncte de ieșire și unu sau mai multe aerodromuri CER DESCHIS pe teritoriul său. Punctele de intrare și punctele de ieșire pot coincide sau nu cu aerodromurile CER DESCHIS. În afară de cazul când se convine altfel, dacă un aerodrom CER DESCHIS este diferit de un punct de intrare, aerodromul CER DESCHIS va fi astfel desemnat încât partea observatoare să poată ajunge la aerodromul CER DESCHIS, în limita a 5 ore de la punctul de intrare, fie cu propriul avion de observare, fie cu mijloacele de transport asigurate de partea observată. Partea observatoare, după sosirea la un punct de intrare sau un aerodrom CER DESCHIS, va avea dreptul la o perioadă de odihnă, ce face obiectul prevederilor art. VI al tratatului.

2. Fiecare stat parte va avea dreptul să desemneze culoare de intrare și culoare de ieșire. Dacă un stat parte hotărăște să desemneze culoare de intrare și de ieșire, asemenea culoare vor înlesni zborul de pe teritoriul părții observatoare până la punctul de intrare a părții observate. Zborurile planificate între culoarele de intrare și punctele de intrare și între punctele de ieșire și culoarele de ieșire vor fi executate în conformitate cu standardele publicate de O.A.C.I., cu practicile recomandate și cu reglementările naționale. În cazul în care porțiuni din rutele de zbor aflate între culoarele de intrare și punctele de intrare sau între punctele de ieșire și culoarele de ieșire sunt situate în spațiul aerian internațional, zborul prin spațiul aerian internațional va fi executat conform reglementărilor internaționale publicate.

3. Informațiile despre punctele de intrare și punctele de ieșire, aerodromurile CER DESCHIS, culoarele de intrare și culoarele de ieșire, aerodromurile de realimentare și țintele de calibrare vor fi inițial cele specificate în apendicele nr. 1 la această anexă.

4. Un stat parte va avea dreptul să facă modificări la apendicele nr. 1 al acestei anexe prin notificarea tuturor celorlalte state părți despre asemenea modificări, în scris, cu nu mai puțin de 90 de zile înainte ca asemenea modificări să devină efective.

5. Fiecare stat parte va asigura observarea efectivă a întregului său teritoriu, după cum urmează:

(A) pentru teritoriul său continental, aerodromurile CER DESCHIS vor fi desemnate într-un asemenea mod, încât nici un punct de pe teritoriul său să nu fie mai departe de unu sau mai multe asemenea aerodromuri decât la 35 la sută din distanța sau distanțele maxime de zbor stabilite pentru acel stat parte, conform anexei A la acest tratat;

(B) pentru porțiuni din teritoriul său care sunt separate de teritoriul continental:

(1) acel stat parte va aplica prevederile subparagrafului (A) al acestui paragraf; sau

(2) în cazul în care porțiunea sau porțiuni din teritoriu sunt separate de teritoriul continental la mai mult de 600 kilometri sau, dacă se convine între acest stat parte și partea observatoare sau, dacă se prevede altfel în anexa A, acel stat parte va elabora proceduri speciale incluzând posibilitatea folosirii de aerodromuri de realimentare; sau

(3) în cazul în care o porțiune sau porțiuni din teritoriu sunt separate de teritoriul continental la mai puțin de 600 kilometri și asemenea porțiune sau porțiuni din teritoriu nu sunt acoperite de prevederile subparagrafului (A) al acestui paragraf, acel stat parte poate preciza o distanță maximă de zbor, separată, în anexa A, care să acopere o asemenea porțiune sau porțiuni din teritoriul său.

6. Imediat după sosirea avionului de observare la punctul de intrare și imediat înainte de plecarea unui avion de observare de la punctul de ieșire, atât partea observată cât și partea observatoare vor inspecta materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, instalate în conformitate cu art. IV paragraful 4. În cazul în care punctul de intrare este diferit de aerodromul CER DESCHIS de la care începe zborul de observare, atât partea observată cât și partea observatoare vor inspecta materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, chiar înainte de plecarea avionului de observare de la punctul de intrare, pe ruta spre aerodromul CER DESCHIS de la care începe zborul de observare. În cazul în care punctul de ieșire nu coincide cu aerodromul CER DESCHIS la care se încheie zborul de observare, atât partea observată cât și partea observatoare vor inspecta materialele de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care împiedică funcționarea senzorilor, chiar înainte de plecarea avionului de observare de la un asemenea aerodrom pe ruta spre punctul de ieșire.

7. Un stat parte va avea dreptul să procedeze la o examinare și inventariere a echipamentelor pe care celălalt stat parte intenționează să le folosească pentru scopul efectuării unei inspecții a senzorilor înainte de zbor și, dacă este cazul, a avionului de observare, precum și a echipamentelor pe care reprezentanții de zbor intenționează să le aducă la bordul avionului de observare. Această examinare și inventariere:

(A) va începe nu mai târziu de o oră de la sosirea unor asemenea echipamente la punctul de intrare sau la aerodromul CER DESCHIS, la alegerea statului parte care efectuează inventarierea și se va termina într-o oră; și

(B) se va efectua în prezența uneia sau mai multor persoane desemnate ale celuilalt stat parte.

8. Dacă pe durata examinării și inventarierii echipamentelor care urmează să fie folosite la inspectarea senzorilor și, dacă este cazul, a avionului de observare, precum și a echipamentelor pe care reprezentanții de zbor intenționează să le aducă la bordul avionului de observare, statul parte care examinează sau inventariază stabilește că echipamentele nu corespund cu cele înscrise în lista de echipamente autorizate inclusă în anexa D, secțiunea a II-a paragraful 5 sau a echipamentelor descrise la anexa G, secțiunea I paragraful 4, acesta va avea dreptul să anuleze permisiunea de folosire a unor asemenea echipamente. Echipamentele astfel identificate, care sunt aduse pe teritoriul părții observate de către partea observatoare vor fi, în afară de cazul când se convine altfel:

(A) introduse într-un container sigilat pentru păstrare în siguranță; și

(B) scoase ulterior de pe teritoriul părții observate, cu prima ocazie, dar nu mai târziu de plecarea părții observatoare de pe teritoriul părții observate.

9. În cazul în care partea observatoare se deplasează la punctul de intrare precizat în notificarea transmisă conform art. VI secțiunea I paragraful 5 al acestui tratat, folosind un avion de transport înmatriculat de partea observatoare sau de alt stat parte, avionului de transport i se va permite:

(A) să părăsească teritoriul părții observate;

(B) în cazul în care punctul de intrare este același cu punctul de ieșire, să rămână la punctul de intrare până la plecarea părții observatoare de pe teritoriul părții observate; sau

(C) în cazul în care punctul de intrare nu este același cu punctul de ieșire, să zboare spre punctul de ieșire într-un timp suficient de scurt pentru odihna ulterioară a echipajului, înainte de plecarea tuturor reprezentanților părții observatoare de pe teritoriul părții observate.

10. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziție de partea observată, iar partea observatoare nu folosește propriul avion de transport pentru deplasarea personalului său de la punctul de intrare la aerodromul CER DESCHIS, partea observată va lua măsurile necesare pentru ca personalul părții observatoare să fie transportat de la punctul de intrare la aerodromul CER DESCHIS și de la aerodromul CEB DESCHIS la punctul de ieșire.

Apendicele nr. 1 la ANEXA E

SECȚIUNEA I Desemnarea locurilor

Locurile care urmează a fi folosite ca puncte de intrare, puncte de ieșire, aerodromuri CER DESCHIS, aerodromuri de realimentare, ținte de calibrare și, dacă este cazul, culoare de intrare și culoare de ieșire, sunt inițial cele indicate în secțiunea a II-a a acestui apendice. Desemnarea include:

(A) Locul: denumirea punctului de intrare, a punctului de ieșire, a aerodromului CER DESCHIS, a culoarului de intrare, a culoarului de ieșire, a aerodromului de realimentare și a țintei de calibrare;

(B) Amplasarea: latitudinea și longitudinea respectivului loc, rotunjite până la secunda cea mai apropiată; și

(C) Inspecția: dacă inspecția dinaintea zborului a avionului sau a senzorilor poate sau nu poate fi efectuată în acest loc.

SECȚIUNEA a II-a Puncte de intrare, puncte de ieșire, aerodromuri
CER DESCHIS, culoare de intrare, culoare de ieșire,
aerodromuri de realimentare și ținte de calibrare

Statul parte: Republica Federală Germania
────────────────────────────
Puncte de intrare/ieși re
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Koln/Bonn N 50-52-02 Da
(EDDK) E 007-08-37
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Wunstorf N 52-27-48 Nu
(EDNW) E 009-25-70
Landsberg/Lech N 48-04-28 Nu
(EDSA) E 010-54-42
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Koln/Bonn Urmează a fi stabilită
Statul parte: Statele Unite ale Americii
───────────────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Washington Dulles N 38-56-36 Da
International, DC V 077-27-24
Travis AFB N 38-15-48 Da
California V 121-55-48
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Washington Dulles N 38-56-36 Da
International, DC V 077-27-24
Travis AFB N 38-15-48 Da
California V 121-55-48
Elmendorf AFB N 61-15-12 Da
Alaska V 149-47-30
Lincoln Municipal N 40-51-00 Nu
Nebraska V 096-45-30
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Honolulu International N 21-19-06
Hawai V 157-55-24
Malmstroni AFB N 47-30-18
Montana V 111-11-00
Phoenix-Sky Harfaor N 33-26-12
International Arizona V 112-00-24
General Mitchell N 42-56-48
International Wisconsin V 087-53-36
Mc Ghee Tyson N 35-48-48
Tennessee V 083-59-36
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Washington Dulles Urmează a fi stabilită
Travis AFB Urmează a fi stabilită
Elmendorf AFB Urmează a fi stabilită
Statul parte: Grupul de state părți format din Belarus și Federația Rusă ────────────────────────────────────────────────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Kubinka N 55-36-30 Da
E 036-39-10
Ulan-Ude N 51-48-00 Da
E 107-27-00
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Kubinka N 55-36-30 Da
E 036-39-10
Ulan-Ude N 51-48-00 Da
E 107-27-00
Magadan N 59-54-06
E 150-03-01 Nu
Vorkuta N 67-29-00 Nu
E 063-59-00
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Benelux
────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Zaventem/ N 50-54-01 Da
Melsbroek V 004-59-09
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Zaventem/ N 50-54-01
Melsbroek V 004-59-09 Da
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Volkel N 54-39-03
V 005-42-02
Statul parte: Republica Bulgaria
───────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Sofia N 42-41-07 Da
E 023-24-05
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea
Sofia N 42-41-07 Da
E 023-24-05
Burgas N 42-34-00 Nu
E 027-30-00
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Sofia N 42-41-07
E 023-24-05
Burgas N 42-34-00
E 027-30-00
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Canada
───────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Ottawa N 45-19-21 Da
(CYOW) V 075-40-10
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Ottawa N 45-19-21 Da
V 075-40-10
Iqaluit N 63-45-22 Nu
V 068-33-25
Yellowknife N 62-27-45 Nu
V 114-26-20
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Edmonton N 53-18-35
V 113-34-43
Halifax N 44-52-51
V 063-30-33
Winnipeg N 49-54-39
V 097-14-35
Churchill N 58-44-13
V 094-03-26
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Zona Ottawa Urmează a fi stabilită
Statul parte: Regatul Danemarcei
───────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Aeroportul N 55-37-07 Nu
Internațional Copenhaga (EKCH) E 012-39-26
Aeroportul militar N 55-46-09 Da
Vaerloese (EKVL) E 012-19-34
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Aeroportul militar N 55-46-09 Da
Vaerloese E 012-19-34
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Aeroportul Vagar N 62-03-51
(EKVG) V 007-16-26
Aeroportul
Internațional N 67-01-05
Stroemfjord Soendre V 050-41-39
(BGSF)
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Vaerloese N 55-46-09
E 012-19-34
Statul parte: Regatul Spaniei
────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Getafe N 40-17-43 Da
V 003-43-21
Puncte de intrare/ieșire pentru Insulele Canare
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Gando N 27-55-49 Da
V 015-23-05
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Getafe N 40-17-43 Da
V 003-43-21
Valencia N 39-29-26 Nu
V 000-28-50
Valladolid N 41-42-26 Nu
V 004-51-02
Moron N 37-10-34 Nu
V 005-36-53
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Republica Franceză
───────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Orleans-Bricy N 47-59-12 Da
E 001-45-43
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Orleans-Bricy N 47-59-12 Da
E 001-45-43
Toulouse-Blagnac N 43-37-26 Nu
E 001-22-53
Nice-Cote d'Azur N 43-39-47 Nu
E 007-12-09
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Re gatul Unit al Marii Britan ii și Irlandei de Nord ────────────────────────────────────────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Brize Norton N 51-44-97 Da
V 001-34-93
Heathrow N 51-28-72 Nu
V 000-27-47
NOTĂ: Heathrow este numai pentru sosirea personalului prin curse regulate de pasageri, nu pentru avionul de observare sau de transport.
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Brize Norton N 51-44-97 Da
V 001-34-93
Scampton N 53-18-45 Da
V 000-32-95
Leuchars N 55-22-38 Da
V 000-52-03
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite de către F.A.A.
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Boscombe Down N 51-09-10
V 001-44-76
Statul parte: Republica Elenă
────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Thessaloniki N 40-27-22 Da
International E 022-59-21
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Thessaloniki N 40-27-22 Da
International E 022-59-21
Elefsis N 38-04-00 Da
E 023-33-38
Culoare de intrare/ieșire
Chouchouligovo N 41-24-40
E 023-22-02
Aerodromuri de realiment are
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Republica Ungaria
──────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Budapesta/ N 47-26-18 Da
Ferihegy (LHBP) E 019-15-48
Tokol N 47-21-14 Da
(LHTL) E 018-58-08
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Budapesta/ N 47-26-18 Da
Ferihegy E 019-15-48
Tokol N 47-21-14 Da
(LHTL) E 018-58-08
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Urmează a fi stabilită
Statul parte: Republica Islanda
──────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Keflavik N 63-59-48 Da
V 022-36-30
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
N 63-59-07
V 022-36-20
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Republica Italia
─────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Milano-Malpensa N 45-38-00 Da
E 008-44-00
Palermo-Punta N 38-10-40 Da
Raisi E 013-05-20
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Milano-Malpensa N 45-38-00 Da
E 008-44-00
Palermo-Punta N 38-10-40 Da
Raisi E 013-05-20
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Aerodromurile CER DESCHIS menționate mai sus.
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Regatul Norvegiei
──────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Da
(ENGM) E 011-05-08
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Da
E 011-05-08
Tromsoe-Langnes N 69-40-53 Nu
(ENTC) E 018-55-10
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Trondheim-Vaernes N 63-27-29
(ENVA) E 010-55-33
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Republica Polonia
──────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Warszawa-Okecie N 52-13-10
E 021-01-10 Da
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Warszawa-Okecie N 52-13-10 Da
E 021-01-10
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Statul parte: Republica Portugheză
─────────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Lisabona N 38-46-22
International V 009-07-58 Da
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Lisabona N 38-46-22 Nu
International V 009-07-58
Santa Maria N 36-58-22 Nu
V 025-10-17
Porto Santo N 33-04-01 Nu
V 016-20-44
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Lisabona N 38-46-22
International V 009-07-58
Santa Maria N 36-58-22
International V 025-10-17
Porto Santo N 33-04-01
V 016-20-44
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Lisabona Urmează a fi stabilită
International
Statul parte: România
────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Aeroportul N 44-34-30 Da
Internațional București-Otopeni E 026-05-10
Aeroportul Timișoara N 45-48-37 Da
E 021-20-22
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Aeroportul N 44-34-30 Da
Internațional București-Otopeni E 026-05-10
Aeroportul Timișoara N 45-48-37 Da
E 021-20-22
Bacău N 46-31-19 Nu
E 026-54-41
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
București-Otopeni N 44-34-30
E 026-05-10
Timișoara N 45-48-37
E 021-20-22
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Urlați N 45-55-45
E 026-05-11
Dunavăț N 45-02-10
Nord Murighiol E 029-13-20
Statul parte: Republica Federativă Cehă și Slovacă
─────────────────────────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Praga N 50-06-10
International E 014-15-40 Da
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Praga N 50-06-10 Da
Internațional E 014-15-40
Bratislava N 49-10-10 Nu
International E 017-12-50
Kosice N 48-40-10 Nu
International E 021-14-40
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Bratislava N 49-10-10
International E 017-12-50
Kosice N 48-40-10
International E 021-14-40
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Praga International Urmează a fi stabilită
Statul parte: Republica Turcia
─────────────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Eskisehir N 39-47-00 Da
E 030-35-00
Diyarbakir N 30-50-00 Da
E 040-05-00
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Eskisehir N 39-47-00 Da
E 030-35-00
Diyarbakir N 30-50-00
E 040-05-00 Da
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Urmează a fi stabilite
Ținte de calibrare
Locul Amplasarea
Eskisehir Urmează a fi stabilită
Diyarbakir Urmează a fi stabilită
Statul parte: Ucraina
────────
Puncte de intrare/ieșire
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Borispol/Kiev N 50-20-07 Da
E 030-53-07
Aerodromuri CER DESCHIS
Locul Amplasarea Inspecția avionului/senzorilor
Borispol/Kiev N 50-20-07 Da
E 030-53-07
Culoare de intrare/ieșire
Urmează a fi stabilite
Aerodromuri de realimentare
Locul Amplasarea
Lvov N 49-48-07
E 023-57-03
Odessa N 46-25-06
E 030-40-07
Ținte de calibrare
Locul Amplasare

ANEXA F

INSPECȚII ÎNAINTE DE ZBOR ȘI ZBORURI DE DEMONSTRAȚIE

SECȚIUNEA I Inspecția înainte de zbor a avionului de observare și a
senzorilor părții observatoare

1. Scopul inspecției înainte de zbor a avionului de observare și a senzorilor puși la dispoziție de partea observatoare este de a confirma că avionul de observare, senzorii săi și echipamentele conexe corespund celor certificate, conform prevederilor anexei D la tratat. Partea observată va avea dreptul să efectueze o inspecție înainte de zbor a unui avion de observare și a senzorilor săi, puși la dispoziție de partea observatoare pentru a confirma că:

(A) avionul de observare, senzorii săi și echipamentele conexe, inclusiv, dacă este cazul, obiectivele și filmele fotografice, corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la tratat; și

(B) nu există nici un echipament la bordul avionului de observare, în afara celor permise de art. IV al tratatului.

2. La sosirea avionului de observare la punctul de intrare, partea observată:

(A) va prezenta o listă a inspectorilor, al căror număr nu va depăși zece persoane, în afară de cazul când se convine altfel, incluzând funcția generală a fiecărui inspector;

(B) va prezenta o listă a echipamentelor pe care ei intenționează să le folosească pe durata inspecției înainte de zbor, după cum se prevede la anexa D, secțiunea a II-a paragraful 5, la tratat; și

(C) va informa partea observatoare asupra planului său de inspecție înainte de zbor a avionului de observare și a senzorilor săi.

3. Înainte de începerea inspecției înainte de zbor, o persoană desemnată de partea observatoare:

(A) va informa partea observată asupra procedurilor de inventariere care vor fi întreprinse pentru a confirma că toate echipamentele de inspecție, precum și orice echipament de testare nedistructiv prevăzut la paragraful 7 al acestei secțiuni, aduse la bordul avionului de observare de către inspectori, au fost scoase din avionul de observare la terminarea inspecției înainte de zbor;

(B) împreună cu inspectorii, va examina și inventaria fiecare echipament ce urmează a fi folosit în timpul inspecției înainte de zbor; și

(C) va informa inspectorii asupra tuturor măsurilor de siguranță pe care aceștia le vor respecta pe durata inspecției înainte de zbor a avionului de observare și a senzorilor săi.

4. Inspecția înainte de zbor nu va începe înainte de terminarea formalităților oficiale de sosire și nu va dura mai mult de opt ore.

5. Partea observatoare va avea dreptul să pună la dispoziție proprii săi însoțitori care să însoțească inspectorii pe întreaga durată a inspecției înainte de zbor a avionului de observare și a senzorilor săi, pentru a confirma că inspecția se execută conform prevederilor acestei secțiuni. Partea observatoare va facilita inspecția, conform procedurilor specificate în anexa D, secțiunea a II-a paragrafele 7 și 8, la tratat.

6. În scopul efectuării inspecției respective, inspectorii vor avea dreptul de acces la avionul de observare, senzorii săi și echipamentele conexe, în aceeași manieră ca cea prevăzută la anexa D, secțiunea a II-a paragrafele 11 și 12, la tratat.

7. Pentru scopurile acestei inspecții, partea observată va avea dreptul să ia la bord și să folosească următoarele echipamente de testare nedistructivă:

(A) sonde video (cameră video cu endoscop);

(B) echipamente de prelucrare și vizualizare a razelor X, directe și reflectate;

(C) echipamente de prelucrare și vizualizare a semnalelor ultrasonore;

(D) analizor logic și de date;

(E) senzori în infraroșu de tip pasiv; și

(F) camere fotografice pe 35 de milimetri.

În plus, partea observată va avea dreptul să ia la bord și să folosească alte echipamente de testare nedistructivă care pot fi necesare pentru a stabili că la bordul avionului de observare nu se găsește nici un echipament în afara celor permise de art. IV al tratatului, după cum se va conveni de către Comisia consultativă CER DESCHIS înainte de 30 iunie 1992.

8. La încheierea inspecției înainte de zbor, inspectorii vor părăsi avionul de observare, iar partea observatoare va avea dreptul să folosească propriile proceduri de inventariere pentru a confirma că toate echipamentele de inspecție, folosite pe durata inspecției înainte de zbor, au fost scoase din avionul de observare. Dacă partea observată nu poate demonstra aceasta, în sensul solicitării părții observatoare, partea observatoare va avea dreptul să efectueze zborul de observare sau să îl anuleze și, când partea observatoare consideră că este în siguranță să facă aceasta, va părăsi teritoriul părții observate. În acest ultim caz, nici un zbor de observare nu va fi înregistrat în cota nici unuia dintre statele părți.

9. Inspectorii vor informa imediat partea observatoare dacă ei stabilesc că avionul de observare, senzorii săi sau echipamentele conexe nu corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la tratat, sau dacă există alte echipamente la bordul avionului de observare decât cele permise de art. IV al tratatului. Dacă partea observatoare nu poate demonstra că avionul de observare, senzorii săi și echipamentele conexe corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la tratat și că nu există nici un alt echipament la bordul avionului de observare decât cele permise de art. IV al tratatului și dacă părțile observatoare și observată nu convin altfel, partea observată va avea dreptul să interzică zborul de observare în conformitate cu art. VIII al tratatului. Dacă zborul de observare este interzis, avionul de observare va părăsi imediat teritoriul părții observate și nici un zbor de observare nu va fi înregistrat în cota nici unuia dintre statele părți.

10. La încheierea inspecției înainte de zbor a avionului de observare și a senzorilor săi, părțile observată și observatoare vor întocmi un raport de inspecție înainte de zbor care va consemna că:

(A) avionul de observare, senzorii săi și echipamentele conexe corespund celor certificate, conform prevederilor anexei D la tratat; și

(B) nu există nici un echipament la bordul avionului de observare în afara celor permise de art. IV al tratatului.

11. Semnarea raportului de inspecție înainte de zbor de către partea observată va semnifica acordul său pentru ca partea observatoare să folosească avionul de observare pentru executarea zborului de observare deasupra teritoriului părții observate.

SECȚIUNEA a II-a Inspecția înainte de zbor a senzorilor părții observate

1. Scopul inspecției, înainte de zbor, a senzorilor de pe avionul de observare pus la dispoziție de partea observată este de a confirma că senzorii și echipamentele conexe corespund celor certificate, conform prevederilor anexei D la tratat. Partea observatoare va avea dreptul să execute o inspecție, înainte de zbor, a senzorilor și a echipamentelor conexe instalate pe un avion de observare pus la dispoziție de partea observată pentru a confirma că senzorii săi și echipamentele conexe corespund celor certificate, potrivit prevederilor anexei D la tratat.

2. La sosirea inspectorilor părții observatoare la locul desfășurării inspecției înainte de zbor, partea observatoare:

(A) va prezenta o listă a inspectorilor, al căror număr nu va depăși cinci persoane, în afară de cazul când se convine altfel, incluzând funcția generală a fiecărui inspector;

(B) va prezenta o listă a echipamentelor pe care inspectorii intenționează să le folosească pe durata inspecției înainte de zbor; și

(C) va informa partea observată asupra planului său de inspecție înainte de zbor a senzorilor și echipamentelor conexe de la bordul avionului de observare.

3. Înainte de începerea inspecției, înainte de zbor, o persoană desemnată de partea observată:

(A) va informa partea observatoare asupra procedurilor de inventariere care vor fi întreprinse pentru a confirma că fiecare echipament adus la bordul avionului de observare de către inspectori a fost scos din avionul de observare la terminarea inspecției înainte de zbor;

(B) împreună cu inspectorii, va examina și inventaria fiecare echipament ce urmează a fi folosit în timpul inspecției înainte de zbor;

(C) va informa inspectorii asupra tuturor măsurilor de securitate necesare pe care trebuie să le respecte pe durata inspecției înainte de zbor a senzorilor și echipamentelor conexe instalate pe avionul de observare.

4. Inspecția înainte de zbor nu va începe înainte de terminarea formalităților de sosire și nu va dura mai mult de opt ore.

5. Partea observată va avea dreptul să pună la dispoziție proprii săi însoțitori care să însoțească inspectorii pe întreaga durată a inspecției înainte de zbor a senzorilor și echipamentelor conexe de la bordul avionului de observare pentru a confirma că inspecția se execută conform prevederilor acestei secțiuni. Partea observată va facilita inspecția senzorilor și echipamentelor conexe de la bordul avionului de observare de către inspectori, în conformitate cu procedurile specificate în anexa D, secțiunea a II-a paragraful 7, la tratat.

6. În scopul efectuării inspecției înainte de zbor, inspectorii vor avea dreptul de acces la senzorii și echipamentele conexe de la bordul avionului de observare în aceeași manieră prevăzută în anexa D, secțiunea a II-a paragraful 10, la tratat, și se vor conforma prevederilor anexei D, secțiunea a II-a paragrafele 11 și 12, la tratat.

7. La terminarea inspecției înainte de zbor, inspectorii vor părăsi avionul de observare, iar partea observată va avea dreptul să folosească propriile proceduri de inventariere pentru a confirma că toate echipamentele au fost scoase din avionul de observare. Dacă partea observatoare nu poate demonstra aceasta, în sensul solicitării părții observate, partea observată va avea dreptul să interzică zborul de observare în conformitate cu art. VIII al tratatului și nici un zbor de observare nu va fi înregistrat în cota nici unuia dintre statele părți.

8. Inspectorii vor informa imediat partea observată dacă ei stabilesc că senzorii sau echipamentele conexe de la bordul avionului de observare nu corespund celor certificate, conform prevederilor anexei D la tratat. Dacă partea observată nu poate demonstra că senzorii și echipamentele conexe de la bordul avionului de observare corespund celor certificate conform anexei D la tratat, partea observatoare va avea dreptul:

(A) să convină asupra folosirii unui grup alternativ de senzori din tipurile și cu posibilitățile propuse de partea observată;

(B) să procedeze conform planului de misiune original;

(C) să accepte o întârziere a începerii zborului de observare pentru a permite părții observate să remedieze problema existentă, descoperită de partea observatoare, conform acestui paragraf. În cazul în care problema este rezolvată, în sensul solicitării părții observatoare, zborul se va executa conform planului de misiune, revizuit la nevoie în funcție de eventuala întârziere înregistrată. În cazul în care problema nu este remediată în sensul solicitării părții observatoare, partea observatoare va părăsi teritoriul părții observate; sau

(D) să anuleze zborul de observare și să părăsească imediat teritoriul părții observate.

9. Dacă partea observatoare părăsește teritoriul părții observate fără să fi executat un zbor de observare, conform celor prevăzute la paragraful 8 subparagrafele (C) și (D) ale acestei secțiuni, nici un zbor de observare nu va fi înregistrat în cota nici unuia dintre statele părți.

10. La încheierea inspecției înainte de zbor a senzorilor și echipamentelor conexe instalate pe avionul de observare, partea observată și partea observatoare vor întocmi un raport de inspecție înainte de zbor care va consemna că senzorii corespund celor certificați, conform prevederilor anexei D la tratat. Semnarea raportului de inspecție înainte de zbor de către partea observatoare va semnifica acordul său de a folosi acel avion de observare pentru a executa un zbor de observare deasupra teritoriului părții observate.

SECȚIUNEA a III-a Zborurile de demonstrație

1. În cazul în care avionul este pus la dispoziție de partea observatoare, la cererea părții observate, partea observatoare, după inspecția înainte de zbor, va executa un zbor de demonstrație pentru a permite inspectorilor să observe funcționarea senzorilor care urmează a fi folosiți pe durata zborului de observare și să culeagă suficiente date care să le permită să confirme că performanțele acestor senzori sunt conform prevederilor art. IV paragraful 8 al tratatului.

2. În cazul în care avionul este pus la dispoziție de partea observată, la cererea părții observatoare, partea observată, după inspecția înainte de zbor, va executa un zbor de demonstrație pentru a permite inspectorilor să observe funcționarea senzorilor care urmează a fi folosiți pe durata zborului de observare și să culeagă suficiente date care să le permită să confirme că performanțele acestor senzori sunt conform prevederilor art. IV paragraful 9 al tratatului.

3. În cazul în care oricare dintre părțile observată sau observatoare își exercită dreptul de a cere un zbor de demonstrație:

(A) zborul de demonstrație va fi executat în conformitate cu cerințele anexei D, secțiunea a III-a, la tratat;

(B) zborul de demonstrație nu va dura mai mult de două ore;

(C) partea observată va pune la dispoziție ținte de calibrare conform specificațiilor de la apendicele nr. 1 al anexei D la tratat, în vecinătatea aerodromului la care va avea loc inspecția înainte de zbor;

(D) orice întârziere, atunci când se dă curs cererii pentru un zbor de demonstrație, cauzată de condiții meteorologice sau probleme privind avionul sau senzorii părții observate, nu va fi înregistrată în timpul alocat pentru asemenea zboruri, în afară de cazul când se convine altfel;

(E) partea observată va prelucra datele culese de senzori la o bază aflată în vecinătatea aerodromului la care va avea loc inspecția înainte de zbor, în prezența personalului părții observatoare, conform prevederilor art. IX secțiunile a II-a și a III-a ale tratatului; și

(F) costul zborului de demonstrație, inclusiv asigurarea cu suporți de înregistrare a datelor și prelucrarea datelor, va fi distribuit în conformitate cu prevederile anexei L, secțiunea I paragraful 9, la tratat.

4. În cazul în care partea observată își exercită dreptul de a solicita un zbor de demonstrație, partea observatoare va avea dreptul să adauge o perioadă de până la 24 de ore la cele 96 de ore permise pentru executarea zborului de observare, conform art. VI secțiunea I paragraful 9 al tratatului. Aceasta nu va afecta dreptul altor state părți de a executa zboruri de observare după perioada inițial prevăzută, de 96 de ore, la art. VI, secțiunea I paragraful 3, al tratatului.

5. În cazul în care partea observatoare își exercită dreptul de a solicita un zbor de demonstrație, acesta va fi executat în limita perioadei de 96 de ore permise pentru efectuarea zborului de observare, conform art. VI secțiunea I paragraful 9 al tratatului.

6. În cazul în care partea observată nu este convinsă că posibilitățile oricărui senzor instalat pe avionul de observare pus la dispoziție de partea observatoare sunt în conformitate cu prevederile art. IV paragraful 8 al tratatului, partea observată va avea dreptul:

(A) în cazul unui senzor pentru care rezoluția la sol este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, să propună o înălțime minimă alternativă față de nivelul solului la care să fie permisă funcționarea acelui senzor pe durata zborului de observare;

(B) în cazul senzorilor pentru care rezoluția la sol nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, să interzică funcționarea acelui senzor în timpul zborului de observare; sau

(C) să interzică zborul de observare conform prevederilor art. VIII al tratatului.

7. În cazul în care partea observatoare nu este convinsă că posibilitățile oricărui senzor instalat pe avionul de observare pus la dispoziție de partea observată sunt în conformitate cu prevederile art. IV paragraful 9 al tratatului, partea observatoare va avea dreptul:

(A) să convină asupra folosirii unui grup alternativ de senzori din tipurile sau cu posibilitățile propuse de partea observată;

(B) în cazul unui senzor pentru care rezoluția la sol este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, să propună o înălțime minimă alternativă față de nivelul solului, la care să fie permisă funcționarea acelui senzor pe durata zborului de observare;

(C) în cazul senzorilor pentru care rezoluția la sol nu este dependentă de înălțimea față de nivelul solului, să execute zborul de observare așa cum a fost planificat, iar costul pentru suporții de înregistrare a datelor pentru acel senzor va fi suportat de partea observată;

(D) să accepte o întârziere a începerii zborului de observare pentru a permite părții observate să remedieze problema semnalată de partea observatoare. În cazul în care problema este remediată în sensul solicitării părții observatoare, zborul se va executa conform planului de misiune, revizuit la nevoie în funcție de eventualele întârzieri. În cazul în care problema nu este remediată în sensul solicitării părții observatoare, partea observatoare va părăsi teritoriul părții observate; sau

(E) să anuleze zborul de observare conform art. VIII al tratatului și să părăsească imediat teritoriul părții observate.

8. În cazul în care zborul de observare este interzis sau anulat de statul parte care a solicitat zborul de demonstrație, nici un zbor de observare nu va fi înregistrat în cota nici unuia dintre statele părți, iar statul parte care a cerut zborul de demonstrație va transmite problema Comisiei consultative CER DESCHIS.

ANEXA G

SUPRAVEGHETORI DE ZBOR,
REPREZENTANȚI DE ZBOR ȘI REPREZENTANȚI

SECȚIUNEA I Supraveghetori de zbor și reprezentanți de zbor

1. Prevederile menționate în această anexă se vor aplica personalului desemnat, conform art. XIII. Fiecare stat parte va avea dreptul să aibă la bordul avionului de observare, în orice moment, numărul de supraveghetori de zbor și reprezentanți de zbor, așa cum este precizat în art. VI, secțiunea a III-a. Prevederile acelei secțiuni le vor reglementa activitățile referitoare la organizarea și executarea zborurilor de observare. Fiecare stat parte va facilita activitățile supraveghetorilor de zbor și reprezentanților de zbor conform acestei anexe.

2. Partea observată va numi unul dintre supraveghetorii de zbor ca supraveghetor șef de zbor. Supraveghetorul șef de zbor va fi un cetățean al părții observate. Partea observatoare va numi unul dintre reprezentanții de zbor ca reprezentant șef de zbor. Reprezentantul șef de zbor va fi un cetățean al părții observatoare.

3. Pentru pregătirea zborului de observare, supraveghetorii de zbor și reprezentanții de zbor vor avea dreptul:

(A) să se familiarizeze cu documentația tehnică privind funcționarea și operarea senzorilor și cu manualul de întrebuințare în zbor a avionului de observare; și

(B) să se familiarizeze cu echipamentele de la bordul avionului de observare, legate de controlul regimului de zbor, funcționarea și operarea senzorilor instalați pe avionul de observare.

4. Supraveghetorii și reprezentanții de zbor vor avea dreptul:

(A) să rămână la bordul avionului de observare pe întreaga durată a zborului de observare, inclusiv pe timpul escalelor pentru realimentare sau în caz de urgență;

(B) să aducă la bordul avionului de observare și să folosească hărți, hărți de zbor, publicații și manuale de întrebuințare;

(C) să se deplaseze nestânjeniți prin avionul de observare, inclusiv prin cabina de pilotaj, în timpul zborului de observare, cu excepția situațiilor legate de siguranța zborului. În exercitarea drepturilor lor, supraveghetorii sau reprezentanții de zbor nu se vor amesteca în activitățile echipajului de zbor;

(D) să supravegheze respectarea planului de zbor și să respecte regimul de zbor al avionului de observare, funcționarea și operarea senzorilor;

(E) să asculte comunicațiile radio interne și externe de la bordul avionului și să facă radiocomunicații interne; și

(F) să înregistreze parametrii regimului de zbor, funcționarea și operarea senzorilor pe hărți, planuri și carnete de notări.

5. În plus față de drepturile precizate la paragraful 4 al acestei secțiuni, supraveghetorul șef de zbor va avea dreptul:

(A) să consulte echipajul de zbor privind respectarea reglementărilor naționale de zbor și a prevederilor tratatului;

(B) să respecte activitățile echipajului de zbor, inclusiv activitățile din cabina de pilotaj, în timpul zborului de observare, precum și să supravegheze funcționarea și întrebuințarea instrumentelor de zbor și de navigație ale avionului de observare;

(C) să facă recomandări echipajului de zbor cu privire la respectarea planului de zbor;

(D) să ceară echipajului de zbor, fără a se amesteca în activitățile acestuia, informații asupra regimului de zbor; și

(E) să comunice, dacă este cazul, cu autoritățile de control al traficului aerian și să ajute la retransmiterea și interpretarea comunicațiilor de la autoritățile de control al traficului aerian, privind executarea zborului de observare; în acest scop, supraveghetorului șef de zbor i se va permite să facă radiocomunicații externe folosind echipamentul radio al avionului de observare.

6. În cazul în care supraveghetorul șef de zbor crede că avionul de observare deviază de la planul său de zbor, acesta va atenționa echipajul de zbor și va putea informa autoritățile de control al traficului aerian asupra oricăror devieri ale avionului de observare de la planul de zbor pe care supraveghetorul șef de zbor le apreciază ca putând afecta siguranța zborului.

7. În plus, față de drepturile precizate la paragraful 5 al acestei secțiuni, reprezentantul șef de zbor va avea:

(A) drepturile, așa după cum sunt descrise la paragraful 5 subparagrafele (A), (B) și (D) ale acestei secțiuni, cu privire la echipajul de zbor; și

(B) dreptul, în caz de deviere de la planul de zbor să primească de la echipajul de zbor o explicație asupra motivelor unei asemenea devieri.

8. Reprezentanții de zbor vor avea dreptul să comande întrebuințarea senzorilor în timpul zborului de observare. În plus, reprezentanții de zbor vor avea dreptul de a mânui senzorii pe durata zborului de observare, cu notificarea părții observate înainte de începerea zborului de observare. În cazul în care reprezentanții de zbor își exercită dreptul lor de a mânui senzorii conform acestui paragraf, partea observată nu va fi responsabilă pentru nici o defecțiune sau insuficiență privind calitatea datelor culese de senzori, datorate mânuirii senzorilor de către reprezentanții de zbor.

SECȚIUNEA a II-a Reprezentanți

1. O parte observatoare care folosește un avion de observare desemnat de un terț stat parte va avea dreptul, în orice moment, să aibă la bordul avionului de observare un număr de reprezentanți așa cum se menționează la art. VI, secțiunea a III-a a tratatului.

2. Partea observatoare va numi unul dintre reprezentanții săi ca reprezentant șef. Reprezentantul șef va avea drepturile reprezentantului șef de zbor, așa cum se specifică în secțiunea I a acestei anexe. În plus, reprezentantul șef:

(A) va sfătui pilotul comandant de bord asupra respectării prevederilor tratatului;

(B) va avea dreptul să supravegheze respectarea, de către partea observată, a prevederilor tratatului; și

(C) va avea dreptul, în cazul devierilor de la planul de zbor, să primească o explicație de la pilotul comandant de bord cu privire la motivele unei asemenea devieri.

3. Reprezentanții vor avea drepturile reprezentanților de zbor, așa cum se specifică în secțiunea I a acestei anexe.

ANEXA H

COORDONAREA ZBORURILOR DE OBSERVARE PLANIFICATE

1. Pentru a evita potențialul conflict de timp datorat executării unor zboruri de observare deasupra teritoriului aceluiași stat parte, fiecare stat parte care are dreptul să execute zboruri de observare, conform distribuirii anuale a cotelor active, poate notifica tuturor celorlalte state părți, nu mai târziu de 1 noiembrie a fiecărui an, despre planurile sale de a utiliza toată sau parte din cota sa activă în timpul anului următor. Notificarea va indica numărul de zboruri de observare pe care statul parte care notifică le va planifica să le execute deasupra teritoriului altor state părți în timpul fiecărui trimestru al acelui an.

2. În nici un caz numărul total de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui stat parte pe timpul unui anumit trimestru, planificat și notificat conform paragrafului 1 al acestei anexe, nu va depăși cifra 16. Cu excepția celor prevăzute la art. VI secțiunea I paragraful 3 al tratatului, nici un stat parte nu va fi obligat să accepte mai mult de un zbor de observare, niciodată, în timpul perioadei specificate în art. VI secțiunea I paragraful 9 al tratatului.

3. Statele părți care au notificat, conform paragrafului 1 al acestei anexe, despre planurile lor de a folosi una sau mai multe cote active pentru zboruri de observare deasupra teritoriului aceluiași stat parte în timpul unui anumit trimestru sau trimestre vor ține consultări, dacă este necesar, pentru a evita orice situație conflictuală cu privire la zborurile lor de observare planificate. În cazul în care nu se ajunge la un acord privind evitarea situației conflictuale prin consultări între statele părți implicate, problema va fi rezolvată prin tragerea la sorți de către acele state părți. Prima dintre aceste consultări, referitoare la zborurile de observare din trimestrul care începe cu 1 ianuarie a anului următor, va începe imediat după primirea notificării transmise conform paragrafului 1 al acestei anexe. Consultări ulterioare între statele părți implicate vor fi purtate între 1 februarie și 15 februarie, pentru trimestrul care începe cu 1 aprilie; între 1 mai și 15 mai, pentru trimestrul care începe cu 1 iulie; și între 1 august și 15 august, pentru trimestrul care începe cu 1 octombrie. Statele părți implicate vor notifica despre succesiunea zborurilor de observare, așa cum a fost stabilită în urma acestor consultări, tuturor statelor părți nu mai târziu de 15 noiembrie, 15 februarie, 15 mai și, respectiv, 15 august.

4. Nu mai târziu de 7 zile după notificarea succesiunii zborurilor de observare, stabilite conform paragrafului 3 al acestei anexe, fiecare stat parte va notifica tuturor statelor părți care planifică să execute zboruri de observare deasupra teritoriului său pe timpul acelui trimestru, despre fiecare zbor pentru care intenționează să-și exercite dreptul de a pune la dispoziție propriul său avion de observare.

5. Fiecare stat parte care nu a transmis o notificare conform paragrafului 1 al acestei anexe sau nu a notificat planurile sale de a întrebuința toate cotele sale active sau nu a executat un zbor de observare în cursul trimestrului pentru care notificase un asemenea zbor planificat, va avea dreptul să întrebuințeze asemenea cote active rămase, cu condiția ca asemenea zboruri de observare să fi fost prevăzute în cadrul acordului existent la care s-a ajuns conform paragrafului 3 al acestei anexe.

ANEXA I

INFORMAȚII DESPRE SPAȚIUL AERIAN ȘI ZBORURI ÎN SPAȚIUL AERIAN RISCANT

1. Nu mai devreme de 90 de zile după intrarea în vigoare a tratatului, la cererea oricărui alt stat parte, un stat parte va transmite, nu mai târziu de 30 de zile de la primirea unei asemenea solicitări, următoarele informații în conformitate cu prevederile O.A.C.I.:

(A) structura spațiului său aerian, așa cum este publicată în seriile Publicației de Informare Aeronautică (P.I.A.);

(B) informări detaliate asupra tuturor spațiilor aeriene riscante; și

(C) informații aeroportuare și proceduri de sosire și de plecare pentru fiecare din:

(1) punctele sale de intrare și ieșire;

(2) aerodromuri CER DESCHIS; și

(3) aerodromurile de rezervă și aerodromurile de realimentare pentru punctele sale de intrare, punctele de ieșire și aerodromurile CER DESCHIS.

2. Fiecare stat parte va notifica cu promptitudine statelor părți care au cerut informații, conform prevederilor paragrafului 1 al acestei anexe, despre orice modificări la informațiile transmise conform paragrafului 1 al acestei anexe. Fără a ține cont de prevederile acestui paragraf, nu este necesar să se transmită "avize către navigatori aerieni" (NOTAMs).

3. Nu mai târziu de 90 de zile după intrarea în vigoare a tratatului, fiecare stat parte va notifica tuturor celorlalte state părți despre sursele de informații care urmează a fi transmise conform paragrafului 1 al acestei anexe.

ANEXA J

CONVENȚIA DE LA MONTREUX

1. Zborurile de observare executate conform prevederilor tratatului, care urmăresc observarea întregului teritoriu al statelor părți, nu vor aduce prejudicii Convenției de la Montreux din 20 iulie 1936.

2. Rutele și notificarea zborurilor de tranziție ale avioanelor, efectuate pentru scopurile tratatului și căzând sub incidența art. 23 al Convenției de la Montreux, vor fi reglementate de prevederile acelui articol.

ANEXA K

INFORMAȚII DESPRE APARATURA DE PRELUCRARE A FILMELOR, APARATURA DE
MULTIPLICARE ȘI FILMELE FOTOGRAFICE; PROCEDURILE DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII FILMULUI FOTOGRAFIC

SECȚIUNEA I Informații despre aparatura de prelucrare a filmelor,
aparatura de multiplicare și filmele fotografice

1. Conform anexei D, secțiunea a II-a paragraful 3 subparagraful (A) (3), la tratat, fiecare stat parte, când notifică celorlalte state părți despre aparatura de prelucrare a filmelor sau aparatura de multiplicare pe care intenționează să o folosească pentru a developa negativele filmelor originale sau a produce copii negative sau pozitive ale filmelor, va transmite următoarele informații ale fabricantului:

(A) denumirea aparaturii de prelucrare sau a aparaturii de multiplicare;

(B) lățimea și lungimea maximă și minimă, dacă este cazul, a filmului care poate fi prelucrat sau multiplicat;

(C) fiecare tip de film care poate fi prelucrat sau multiplicat în acea aparatură de prelucrare; și

(D) fiecare etapă a procesului, inclusiv gama expunerii, temperatura, durata, viteza recomandată de transport a filmului, substanțe și soluții chimice pentru fiecare tip de film.

2. Conform anexei D, secțiunea a II-a paragraful 3 subparagraful (A) (2), la tratat, fiecare stat parte, când transmite informații despre tipurile de film aeriene alb-negru pe care intenționează să le folosească pentru a culege date pe durata examinării în zbor sau a unui zbor de observare, sau pentru a multiplica asemenea date, va comunica următoarele informații ale fabricantului, pentru fiecare tip de film care poate fi prelucrat sau multiplicat cu aparatura de prelucrare a filmelor sau de multiplicare prevăzută la paragraful 1 al acestei secțiuni, necesare să confirme performanțele filmului. În funcție de practicile naționale ale fabricantului de film, asemenea informații pot include:

(A) viteza efectivă a filmului;

(B) rezoluția/modulația;

(C) sensibilitatea spectrală; și

(D) densitatea prin reflexie optică sau caracteristicile senzitometrice.

3. Pentru a determina caracteristicile senzitometrice ale materialelor din care sunt făcute filmele conform metodologiei sale naționale, fiecare stat parte va avea dreptul să primească, la cerere, mostre neexpuse din toate tipurile de filme fotografice ce urmează a fi folosite ca suporți pentru înregistrarea datelor, substanțele chimice pentru prelucrarea lor și să primească instrucțiuni pentru prelucrarea și multiplicarea unor asemenea filme fotografice. Asemenea mostre și instrucțiuni vor fi comunicate în maximum 30 de zile de la primirea unei asemenea solicitări.

SECȚIUNEA a II-a Supravegherea prelucrării filmului și a multiplicării

1. Statele părți care participă la certificarea unui avion de observare și a senzorilor săi, vor avea dreptul să supravegheze prelucrarea și multiplicarea filmului utilizat pe durata examinării în zbor. Personalul părții observate și al părții observatoare va avea dreptul să supravegheze prelucrarea și multiplicarea filmului utilizat pe durata unui zbor de demonstrație și de observare.

2. Pe timpul supravegherii, prelucrării și multiplicării filmului, statele părți vor avea dreptul să aducă cu ele și să folosească, într-o manieră care să nu întrerupă prelucrarea sau multiplicarea filmului, următoarele echipamente:

(A) hârtie de turnesol;

(B) termometre;

(C) echipamente pentru testări chimice, inclusiv măsurătoare pH și hidrometre;

(D) cronometre;

(E) senzitometre;

(F) densitometre;

(G) benzi de testare senzitometrică sau scări de referință optică în 21 de trepte.

3. Înainte de prelucrarea filmelor expuse pe durata examinării în zbor, a zborului de demonstrație, a zborului de observare, statele părți vor verifica echipamentul de prelucrare și substanțele chimice prin prelucrarea unei benzi de testare senzitometrică în 21 de trepte sau prin expunerea și prelucrarea unei scări de referință optică în 21 de trepte pentru a confirma că datele senzitometrice pentru prelucrarea acelui tip de film, folosind acel procedeu de prelucrare a filmului, corespund specificațiilor comunicate, conform prevederilor de la secțiunea I a acestei anexe. În afară de cazul când se convine altfel, negativele sau pozitivele filmelor originale sau multiplicate nu vor fi prelucrate sau multiplicate până ce prelucrarea unei benzi de testare senzitometrică în 21 de trepte sau expunerea și prelucrarea unei scări de referință optică în 21 de trepte nu corespund caracteristicilor comunicate conform prevederilor secțiunii I a acestei anexe pentru acel tip de film și aparat de prelucrare sau multiplicare a filmului.

4. Înainte de prelucrarea filmelor expuse pe durata examinării în zbor, a zborului de demonstrație și a zborului de observare, statele părți vor avea dreptul să verifice echipamentul de prelucrare a filmului și substanțele chimice, prin expunerea și prelucrarea unui film test din același tip folosit pe durata examinării în zbor, a zborului de demonstrație și a zborului de observare, pentru a confirma că procesul de spălare și fixare este adaptat scopului de depozitare permanentă în arhive.

ANEXA L

COMISIA CONSULTATIVĂ CER DESCHIS

SECȚIUNEA I Prevederi generale

Procedurile și alte prevederi referitoare la Comisia consultativă CER DESCHIS sunt stabilite în această anexă, conform art. X al tratatului.

1. Comisia consultativă CER DESCHIS va fi compusă din reprezentanți desemnați de fiecare stat parte. La lucrările Comisiei consultative CER DESCHIS pot lua parte adjuncți, consilieri și experți, în măsura în care se consideră de către acel stat parte ca fiind necesar.

2. Prima sesiune a Comisiei consultative CER DESCHIS își va deschide lucrările în limita a 60 de zile de la semnarea tratatului. Președintele ședinței de deschidere va fi reprezentantul Canadei.

3. Comisia consultativă CER DESCHIS se va întruni pentru nu mai puțin de patru sesiuni periodice pe an calendaristic, în afară de cazul când se hotărăște altfel. Sesiuni extraordinare vor fi convocate, la cererea unuia sau mai multor state părți, de către președintele Comisiei consultative CER DESCHIS, care va informa prompt toate celelalte state părți despre solicitarea respectivă. Asemenea sesiuni se vor deschide nu mai târziu de 15 zile după primirea de către președinte a unei asemenea solicitări.

4. Sesiunile Comisiei consultative CER DESCHIS vor dura nu mai mult de patru săptămâni, în afară de cazul când se hotărăște altfel.

5. Statele părți își vor asuma, prin rotație determinată de ordinea alfabetică a limbii franceze, președinția Comisiei consultative CER DESCHIS. Fiecare președinte își va exercita mandatul de la deschiderea unei sesiuni până la deschiderea sesiunii următoare, în afară de cazul când se convine altfel.

6. Reprezentanții la ședințe vor fi așezați în ordinea alfabetică, în limba franceză, a statelor părți.

7. Limbile de lucru ale Comisiei consultative CER DESCHIS vor fi engleza, franceza, germana, italiana, rusa și spaniola.

8. Lucrările Comisiei consultative CER DESCHIS vor fi confidențiale, în afară de cazul când se convine altfel. Comisia consultativă CER DESCHIS poate conveni să facă publice lucrările sau hotărârile sale.

9. În perioada aplicării provizorii și înainte de 30 iunie 1992, Comisia consultativă CER DESCHIS va fixa baremul de repartiție a costurilor care decurg din prevederile tratatului. De asemenea, cât de curând posibil, ea va fixa baremul de repartiție a cheltuielilor comune privind funcționarea Comisiei consultative CER DESCHIS.

10. În perioada aplicării provizorii a tratatului, Comisia consultativă CER DESCHIS va elabora un document referitor la notificările și rapoartele solicitate prin tratat. Un asemenea document va conține o listă a tuturor notificărilor și rapoartelor menționate și va include formularele corespunzătoare necesare.

11. Comisia consultativă CER DESCHIS își va elabora sau revizui, dacă este necesar, regulile de procedură și metodele de lucru.

SECȚIUNEA a II-a Revizuirea anuală a cotelor active

Procedurile pentru revizuirea anuală a cotelor active, așa cum au fost prevăzute la art. 3 secțiunea I paragraful 7 al tratatului, vor fi după cum urmează:

1. Statele părți care doresc să își modifice toată sau o parte din distribuția anului precedent a cotei lor active vor notifica tuturor celorlalte state părți și Comisiei consultative CER DESCHIS, până la 1 octombrie a fiecărui an, despre acele state părți deasupra cărora doresc să efectueze zborurile lor de observare în anul calendaristic următor. Modificările propuse vor fi studiate de statele părți în timpul acestei revizuiri, în conformitate cu regulile prevăzute în paragrafele următoare ale acestei secțiuni.

2. Dacă solicitările de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui stat parte nu depășesc cota pasivă, atunci distribuirea va fi stabilită așa cum a fost solicitată și prezentată spre aprobare Comisiei consultative CER DESCHIS.

3. Dacă solicitările de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui stat parte depășesc cota sa pasivă, atunci distribuirea va fi stabilită prin acord general între statele părți interesate și prezentată spre aprobare Comisiei consultative CER DESCHIS.

SECȚIUNEA a III-a Zboruri de observare extraordinare

1. Comisia consultativă CER DESCHIS va examina solicitările organismelor pentru securitate și cooperare în Europa, autorizate să se ocupe de prevenirea conflictelor și reglementarea crizelor, precum și solicitările altor organizații internaționale relevante, pentru a înlesni organizarea și executarea de zboruri de observare extraordinare deasupra teritoriului unui stat parte, cu consimțământul acestuia.

2. Datele care rezultă în urma unor asemenea zboruri de observare vor fi puse la dispoziția organismelor și organizațiilor interesate.

3. Fără a ține cont de celelalte prevederi ale tratatului, statele părți pot conveni, pe bază bilaterală sau voluntară, să execute zboruri de observare deasupra teritoriului fiecăruia, corespunzător prevederilor privind executarea zborurilor de observare. În afară de cazul când se convine altfel de către statele părți interesate, datele care rezultă în urma unor asemenea zboruri de observare vor fi puse la dispoziția Comisiei consultative CER DESCHIS.

4. Zborurile de observare executate conform prevederilor acestei secțiuni nu vor fi calculate în cotele pasive sau active ale statelor părți implicate.

SECȚIUNEA a IV-a Domenii suplimentare de aplicare a regimului de CER DESCHIS

1. Statele părți pot supune examinării, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS, propuneri pentru folosirea regimului de CER DESCHIS în domenii specifice suplimentare, cum ar fi mediul înconjurător.

2. Comisia consultativă CER DESCHIS poate lua hotărâri asupra unor asemenea propuneri sau, dacă este necesar, poate să le ia în discuție la prima și la următoarele conferințe, chemate să revadă punerea în aplicare a tratatului, în conformitate cu prevederile art. XVI paragraful 3 al tratatului.

;
se încarcă...