Act Internațional

Tratatul privind CERUL DESCHIS din 24.03.1992 *)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele care încheie acest tratat, denumite în continuare, colectiv, state părți sau, individual, stat parte,

reafirmând angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, de a promova o mai mare deschidere și transparență în activitățile lor militare și de a întări securitatea prin măsuri de creștere a încrederii și securității,

salutând evenimentele istorice din Europa, care au transformat situația de securitate de la Vancouver la Vladivostok,

dorind să contribuie la dezvoltarea și întărirea în continuare a păcii, stabilității și securității colective în această zonă prin crearea unui regim de CER DESCHIS pentru observare aeriană,

recunoscând contribuția potențială pe care un regim de observare aeriană de acest tip ar putea-o aduce la securitatea și stabilitatea și a altor regiuni,

luând notă de posibilitatea de a folosi un asemenea regim pentru a spori deschiderea și transparența, pentru a înlesni verificarea respectării acordurilor existente și viitoare asupra controlului armamentelor și a întări capacitatea de prevenire a conflictelor și de gestionare a crizelor în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa și în alte instituții internaționale relevante,

luând în considerare posibila extindere a regimului de CER DESCHIS la alte domenii cum ar fi cel al protecției mediului înconjurător,

căutând să stabilească proceduri convenite care să asigure observarea aeriană a tuturor teritoriilor statelor părți, cu intenția de a observa un singur stat parte sau grupuri de state părți, pe bază de echitate și eficiență, menținând, totodată, siguranța zborurilor,

luând notă de faptul că funcționarea unui astfel de regim de CER DESCHIS nu va aduce prejudicii statelor neparticipante la acesta, au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I Prevederi generale

1. Acest tratat stabilește regimul, denumit regim de CER DESCHIS, pentru executarea zborurilor de observare de către statele părți deasupra teritoriilor altor state părți și stabilește drepturile și obligațiile statelor părți care decurg din acesta.

2. Fiecare dintre anexele și apendicele aferente acestora face parte integrantă din prezentul tratat.

ARTICOLUL II Definiții

Pentru scopurile acestui tratat:

1. Termenul parte observată desemnează statul parte sau grupul de state părți deasupra teritoriului căruia se execută sau se intenționează a se executa un zbor de observare, din momentul primirii notificării de la partea observatoare până la încheierea procedurilor legate de acel zbor, sau personalul care acționează în numele acestui stat parte sau grup de state părți.

2. Termenul parte observatoare desemnează statul parte sau grupul de state părți care intenționează să execute sau execută un zbor de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte sau grup de state părți, din momentul în care a transmis notificarea privind intenția sa de a executa un zbor de observare până la încheierea procedurilor legate de acest zbor, sau personalul care acționează în numele acestui stat parte sau grup de state părți.

3. Termenul grup de state părți desemnează două sau mai multe state părți care au convenit să formeze un grup pentru scopurile acestui tratat.

4. Termenul avion de observare desemnează un avion cu aripă fixă, neînarmat, desemnat pentru executarea zborurilor de observare, înregistrat de autoritățile competente ale unui stat parte și echipat cu senzori conveniți. Termenul neînarmat semnifică faptul că avionul de observare folosit pentru scopurile acestui tratat nu este echipat pentru a transporta și întrebuința armamente.

5. Termenul zbor de observare desemnează zborul avionului de observare, executat de către o parte observatoare deasupra teritoriului unei părți observate, conform prevederilor planului de zbor, de la punctul de intrare sau aerodromul CER DESCHIS la punctul de ieșire sau aerodromul CER DESCHIS.

6. Termenul zbor de tranzit desemnează un zbor al unui avion de observare sau de transport, executat de o parte observatoare sau în numele acesteia deasupra teritoriului unui stat parte terț pe ruta spre sau dinspre teritoriul părții observate.

7. Termenul avion de transport desemnează un avion, altul decât un avion de observare, care, în numele părții observatoare, execută zboruri spre sau dinspre teritoriul părții observate, exclusiv pentru scopurile acestui tratat.

8. Termenul teritoriu desemnează partea terestră, inclusiv insulele, și apele interne și teritoriale asupra cărora un stat parte își exercită suveranitatea.

9. Termenul cotă pasivă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să îl accepte în calitate de parte observată.

10. Termenul cotă activă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte are dreptul să le execute în calitate de parte observatoare.

11. Termenul distanță maximă de zbor desemnează distanța maximă, deasupra teritoriului părții observate, de la punctul de la care zborul de observare poate începe, până la punctul la care zborul se poate încheia, după cum se specifică în anexa A la acest tratat.

12. Termenul senzor desemnează un echipament dintr-o categorie precizată la art. IV paragraful 1, care este instalat pe un avion de observare în vederea întrebuințării pe timpul executării zborurilor de observare.

13. Termenul rezoluție la sol desemnează distanța minimă la sol dintre două obiecte apropiate care pot fi distinse ca fiind separate.

14. Termenul aparatură de observare în infraroșu cu scanare liniară desemnează un senzor capabil să recepționeze și să vizualizeze radiația electromagnetică termică emisă în porțiunea infraroșie invizibilă a spectrului optic de către obiecte, datorită temperaturii lor și în absența iluminării artificiale.

15. Termenul perioadă de observare desemnează o perioadă specificată din durata unui zbor de observare, când un anume senzor instalat pe avionul de observare se află în stare de funcționare.

16. Termenul echipaj de zbor desemnează persoane din oricare stat parte, care poate include, dacă acel stat parte hotărăște astfel, interpreți și care îndeplinesc atribuții legate de funcționarea sau întreținerea unui avion de observare sau de transport.

17. Termenul pilot comandant de bord desemnează pilotul de la bordul avionului de observare care răspunde de pilotarea avionului de observare, executarea planului de zbor și siguranța avionului de observare.

18. Termenul supraveghetor de zbor desemnează o persoană care, în numele părții observate, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziție de partea observatoare pe timpul zborului de observare și care îndeplinește atribuții conform anexei G la acest tratat.

19. Termenul reprezentant de zbor desemnează o persoană care, în numele părții observatoare, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziție de partea observată pe timpul zborului de observare și care îndeplinește atribuții conform anexei G la acest tratat.

20. Termenul reprezentant desemnează o persoană care a fost nominalizată de partea observatoare și care execută activitățile în numele părții observatoare, conform anexei G, pe timpul zborului de observare, la bordul unui avion de observare desemnat de un stat parte, altul decât partea observatoare sau partea observată.

21. Termenul operator la senzor desemnează o persoană din oricare stat parte care îndeplinește atribuții legate de funcționarea, operarea și întreținerea senzorilor unui avion de observare.

22. Termenul inspector desemnează o persoană din oricare stat parte care execută inspecția senzorilor sau avionului de observare a altui stat parte.

23. Termenul însoțitor desemnează o persoană din oricare stat parte care însoțește inspectorii unui alt stat parte.

24. Termenul plan de misiune desemnează un document care este într-un format stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS, prezentat de partea observatoare, și care conține traiectul, profilul, ordinea de execuție și sprijinul necesare pentru executarea zborului de observare; asupra sa trebuie să se convină cu partea observată și va constitui baza pentru elaborarea planului de zbor.

25. Termenul plan de zbor desemnează un document elaborat pe baza planului de misiune convenit, în formatul și cu conținutul specificate de Organizația Aviației Civile Internaționale, denumită în cele ce urmează O.A.C.I. care este prezentat autorităților de control al traficului aerian și pe baza căruia se va executa zborul de observare.

26. Termenul raport de misiune desemnează un document care descrie un zbor de observare, întocmit după încheierea acestuia de către partea observatoare și semnat atât de partea observată cât și de partea observatoare, fiind prezentat în formatul stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS.

27. Termenul aerodrom CER DESCHIS desemnează un aerodrom stabilit de partea observată ca punct în care un zbor de observare poate să înceapă sau să se încheie.

28. Termenul punct de intrare desemnează un punct stabilit de partea observată pentru sosirea personalului părții observatoare pe teritoriul părții observate.

29. Termenul punct de ieșire desemnează un punct stabilit de partea observată pentru plecarea personalului părții observatoare de pe teritoriul părții observate.

30. Termenul aerodrom de realimentare desemnează un aerodrom stabilit de partea observată și folosit pentru alimentarea și întreținerea avioanelor de observare și a avioanelor de transport.

31. Termenul aerodrom de rezervă desemnează un aerodrom stabilit în planul de zbor, unde poate să se deplaseze un avion de observare sau un avion de transport când aterizarea pe aerodromul prevăzut inițial nu mai este recomandabilă.

32. Termenul spațiu aerian riscant desemnează zonele interzise, zonele de restricție și zonele periculoase, definite în baza anexei nr. 2 a Convenției asupra aviației civile internaționale, care sunt stabilite în conformitate cu anexa nr. 15 a Convenției asupra aviației civile internaționale în interesul siguranței zborului, siguranței publice și protecției mediului înconjurător, și despre care se transmit informații în conformitate cu prevederile O.A.C.I.

33. Termenul zonă interzisă desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este interzis.

34. Termenul zonă de restricție desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este restricționat conform condițiilor specifice.

35. Termenul zonă periculoasă desemnează un spațiu aerian de dimensiuni definite în care pot exista, la momente specificate, activități periculoase pentru zborul avioanelor.

ARTICOLUL III Cote

SECȚIUNEA I Prevederi generale

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute zboruri de observare, conform prevederilor acestui tratat.

2. Fiecare stat parte va fi obligat să accepte zboruri de observare deasupra teritoriului său, conform prevederilor acestui tratat.

3. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute un număr de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui alt stat parte, egal cu numărul de zboruri de observare pe care acel alt stat parte are dreptul să-l execute deasupra lui.

4. Numărul total de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să-l accepte deasupra teritoriului său reprezintă cota pasivă totală pentru acel stat parte. Alocarea cotei pasive totale pentru statele părți este prezentată în anexa A, secțiunea I, la acest tratat.

5. Numărul de zboruri de observare pe care un stat parte va avea dreptul să îl execute în fiecare an deasupra teritoriului fiecăruia dintre celelalte state părți reprezintă cota activă individuală a acelui stat parte față de acel alt stat parte. Suma cotelor active individuale reprezintă cota activă totală a acelui stat parte. Cota activă totală a unui stat parte nu va depăși cota sa pasivă totală.

6. Prima distribuire a cotelor active este prezentată în anexa A, secțiunea a II-a, la acest tratat.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, distribuirea cotelor active va face obiectul unei analize anuale, pentru anul calendaristic următor, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS. În cazul în care nu este posibil ca pe timpul analizei anuale să se ajungă, în cadrul a 3 săptămâni, la un acord asupra distribuirii cotelor active cu privire la un anumit stat parte, distribuirea cotelor active din anul anterior cu privire la acel stat parte va rămâne neschimbată.

8. Cu excepția celor prevăzute de art. VIII, fiecare zbor de observare executat de un stat parte va fi calculat în funcție de cotele active individuale și totale ale acelui stat parte.

9. Fără a ține cont de prevederile paragrafelor 3 și 5 ale acestei secțiuni, un stat parte căruia i-a fost distribuită o cotă activă poate transfera, prin acord cu statul parte care urmează să fie survolat, o parte sau toată cota sa activă totală unor alte state părți și va informa prompt despre aceasta toate celelalte state părți și Comisia consultativă CER DESCHIS. Se va aplica paragraful 10 al acestei secțiuni.

10. Nici un stat parte nu va executa mai multe zboruri de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte decât un număr egal cu 50 la sută, rotunjit până la cel mai apropiat număr întreg, din propria sa cotă activă totală sau din cota pasivă totală a acelui alt stat parte, luându-se în calcul numărul cel mai mic dintre cele două.

11. Distanțele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor statelor părți sunt prevăzute în anexa A, secțiunea a III-a, la acest tratat.

SECȚIUNEA a II-a Prevederi pentru un grup de state părți

1.

(A) Fără a se aduce prejudicii drepturilor și obligațiilor lor prevăzute în acest tratat, două sau mai multe state părți care dețin cote pot forma un grup de state părți la semnarea acestui tratat și după aceea. Prevederile acestei secțiuni se vor aplica, pentru un grup de state părți format după semnarea acestui tratat, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea tuturor celorlalte state părți, făcând obiectul prevederilor paragrafului 6 al acestei secțiuni.

(B) Un grup de state părți va coopera în ceea ce privește cotele active și pasive, conform prevederilor oricăruia dintre paragrafele 2 sau 3 ale acestei secțiuni.

2.

(A) Membrii unui grup de state părți vor avea dreptul să redistribuie între ei cotele lor active pentru anul respectiv, menținând, în același timp, cotele lor pasive individuale.

Notificarea redistribuirii va fi făcută imediat tuturor statelor părți terțe interesate.

(B) Un zbor de observare va conta atâtea zboruri de observare în cotele active individuale sau totale ale părții observatoare câte părți observate aparținând grupului sunt survolate. În cota pasivă totală a fiecărei părți observate va conta câte un zbor de observare.

(C) Fiecare stat parte, față de care unu sau mai mulți membri ai unui grup de state părți dețin cote active, va avea dreptul să execute, deasupra teritoriului oricărui membru al grupului, cu 50 la sută mai multe zboruri de observare, rotunjit până la numărul întreg cel mai apropiat, față de ceea ce reprezintă cota sa individuală activă raportat la acel membru al grupului sau să execute două asemenea survoluri dacă el nu deține nici o cotă activă raportat la acel membru al grupului.

(D) În cazul în care își exercită acest drept, statul parte implicat va reduce cotele sale active față de alți membri ai grupului într-un asemenea mod, încât suma totală a zborurilor de observare pe care el le execută deasupra teritoriilor lor să nu depășească suma cotelor active individuale, pe care statul parte le deține față de toți membrii grupului în anul respectiv.

(E) Se vor aplica distanțele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor fiecărui membru al grupului. În cazul unui zbor de observare executat deasupra teritoriilor mai multor membri, după acoperirea distanței maxime de zbor pentru un membru, toți senzorii vor fi decuplați până când avionul de observare ajunge la punctul de deasupra teritoriului următorului membru al grupului de state părți, unde este planificat să înceapă zborul de observare. Pentru asemenea zbor de observare, în continuare se va aplica distanța maximă de zbor calculată față de aerodromul CER DESCHIS cel mai apropiat de acest punct.

3.

(A) Un grup de state părți va avea dreptul, la cererea sa, la o cotă pasivă totală comună care-i va fi alocată și, în legătură cu aceasta, îi vor fi distribuite cote active individuale și totale comune.

(B) În acest caz, cota pasivă totală reprezintă numărul total de zboruri de observare pe care un grup de state părți este obligat să le accepte în fiecare an. Cota activă totală reprezintă suma zborurilor de observare pe care grupul de state părți are dreptul să le execute în fiecare an. Cota sa activă totală nu va depăși cota pasivă totală.

(C) Un zbor de observare rezultând din cota activă totală a grupului de state părți va fi executat în numele grupului.

(D) Zborurile de observare pe care un grup de state părți este obligat să le accepte pot fi executate deasupra teritoriului unuia sau mai multora dintre membrii săi.

(E) Distanțele maxime de zbor pentru fiecare grup de state părți vor fi specificate conform anexei A secțiunea a III-a, iar aerodromurile CER DESCHIS vor fi desemnate conform anexei E la acest tratat.

4. Conform principiilor generale prezentate la art. X paragraful 3, orice stat parte terț care consideră că drepturile sale ce decurg din prevederile secțiunii I paragraful 3 ale acestui articol sunt restricționate în mod nejustificat de activitățile unui grup de state părți, poate ridica această problemă în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS.

5. Grupul de state părți va asigura ca procedurile să fie stabilite astfel încât să permită executarea zborurilor de observare deasupra teritoriilor membrilor săi pe timpul unei singure misiuni, incluzând, dacă este necesar, realimentarea. În cazul unui grup de state părți stabilit conform paragrafului 3 al acestei secțiuni, asemenea zboruri de observare nu vor depăși distanța maximă de zbor aplicabilă aerodromurilor CER DESCHIS, de la care încep zborurile de observare.

6. Nu mai devreme de 6 luni după transmiterea notificării hotărârii adresate tuturor celorlalte state părți:

(A) un grup de state părți stabilit conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secțiuni poate fi transformat într-un grup de state părți, conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni;

(B) un grup de state părți, stabilit conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secțiuni poate fi transformat într-un grup de state părți, conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secțiuni;

(C) un stat parte poate să se retragă dintr-un grup de state părți; sau

(D) un grup de state părți poate primi și alte state părți care dețin cote.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, modificările privind alocarea sau distribuirea de cote rezultând din constituirea, aderarea sau retragerea dintr-un grup de state părți, în conformitate cu paragraful 3 al acestei secțiuni, vor deveni efective la 1 ianuarie, după prima analiză anuală în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS ce va avea loc după perioada de notificare de 6 luni. Dacă este necesar, noi aerodromuri CER DESCHIS vor fi desemnate și se vor stabili distanțe maxime de zbor corespunzătoare.

ARTICOLUL IV Senzori

1. În afara cazului în care paragraful 3 al acestui articol prevede altfel, avionul de observare va fi echipat cu senzori făcând parte doar din următoarele categorii:

(A) camere optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru;

(B) camere video cu redare vizuală în timp real;

(C) aparatură de observare în infraroșu cu scanare liniară; și

(D) radare cu deschidere sintetică și descoperire laterală.

2. Un stat parte poate întrebuința, în scopul efectuării zborurilor de observare, oricare dintre senzorii specificați mai sus la paragraful 1, cu condiția ca asemenea senzori să fie disponibili pentru comercializare tuturor statelor părți, în limitele de performanță următoare:

(A) în cazul camerelor optice panoramice și de fotografiere cadru cu cadru, o rezoluție la sol nu mai mare de 30 de centimetri la înălțimea minimă, față de nivelul solului determinată conform prevederilor anexei D apendicele 1, obținută de la nu mai mult de o cameră panoramică, o cameră de fotografiere cadru cu cadru, montată vertical și două camere de fotografiere cadru cu cadru montate oblic, câte una de fiecare parte a avionului, asigurând o acoperire a solului care nu este în mod necesar continuă, de până la 50 de kilometri de fiecare parte a traiectului de zbor al avionului;

(B) în cazul camerelor video, o rezoluție la sol nu mai mare de 30 de centimetri, determinată conform prevederilor anexei D, apendicele nr. 1;

(C) în cazul aparaturii de observare în infraroșu cu scanare liniară, o rezoluție la sol nu mai mare de 50 de centimetri la înălțimea minimă față de nivelul solului, determinată conform prevederilor anexei D apendicele nr. 1, obținută de la un singur aparat; și


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...