Act Internațional

Tratatul privind Uniunea Europeană din 07.02.1992

Modificări (2), Referințe (9), Cărți (3), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Maiestatea Sa Regele Belgienilor,

Maiestatea Sa Regina Danemarcei,

Președintele Republicii Federale Germania,

Președintele Republicii Elene,

Maiestatea Sa Regele Spaniei,

Președintele Republicii Franceze,

Președintele Irlandei,

Președintele Republicii Italiene,

Alteța Sa Regală Marele Duce al Luxemburgului,

Maiestatea Sa Regina Olandei,

Președintele Republicii Portugheze,

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

DECIȘI să treacă la o nouă etapă în cadrul procesului de integrare europeană promovat prin crearea Comunităților Europene,

AMINTIND importanța istorică a sfîrșitului divizării continentului european și necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura viitoarei Europe,

CONFIRMÎND atașamentul lor la principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și al statului de drept,

DORIND să întărească solidaritatea între popoarele lor, respectîndu-le istoria, cultura și tradițiile,

DORIND să consolideze caracterul democratic și eficacitatea activității instituțiilor, pentru ca acestea să-și îndeplinească mai bine sarcinile care le sînt încredințate, într-un cadru instituțional unic,

DECIȘI să-și consolideze economiile și să le asigure convergența, să construiască o uniune economică și monetară care implică, în conformitate cu dispozițiile prezentului tratat, o monedă unică și stabilă, Modificări (1)

HOTĂRÎȚI să promoveze progresul economic și social al popoarelor lor, în contextul realizării pieței interne, al întăririi coeziunii și protecției mediului, și să pună în aplicare politici capabile să asigure, în paralel, progresul în domeniul integrării economice și în alte domenii, Modificări (1)

DECIȘI să instituie o cetățenie comună pentru cetățenii statelor lor,

DECIȘI să implementeze o politică externă și de securitate comună, care să includă în perspectivă și definirea unei politici de apărare comune, care să poată conduce, în viitor, la o apărare comună, consolidînd astfel identitatea și independența Europei, pentru a promova pacea, securitatea și progresul în Europa și în lume, Modificări (1)

REAFIRMÎND obiectivul lor de a facilita libera circulație a persoanelor, asigurînd totodată siguranța și securitatea popoarelor lor, prin introducerea în prezentul tratat a unor dispoziții privind justiția și afacerile interne, Modificări (2)

DECIȘI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strînse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate la nivelul cel mai apropiat de cetățean, în concordanță cu principiul subsidiarității,

ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui întreprinse pentru a progresa în direcția integrării europene,

AU HOTĂRÎT să instituie o Uniune Europeană și au desemnat în acest scop, în calitate de plenipontențiari:

Maiestatea Sa Regele Belgienilor, pe:
Mark Eyskens, Ministrul Afacerilor Externe,
Philippe Maystadt, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Danemarcei, pe:
Uffe Ellemann-Jensen, Ministrul Afacerilor Externe,
Anders Fogh-Rasmussen, Ministrul Afacerilor Economice;
Președintele Republicii Federale Germania, pe:
Hans-Dietrich Genscher, Ministrul Federal al Afacerilor Externe,
Theodor Waigel, Ministrul Federal al Finanțelor;
Președintele Republicii Elene, pe:
Antonios Samaras, Ministrul Afacerilor Externe,
Efthymios Christodoulou, Ministrul Afacerilor Economice,
Maiestatea Sa Regele Spaniei, pe:
Francisco Fernandez Ordonez, Ministrul Afacerilor Externe,
Carlos Solchaga Catalan, Ministrul Afacerilor Economice și al Finanțelor;
Președintele Republicii Franceze, pe:
Roland Dumas, Ministrul Afacerilor Externe,
Pierre Beregovoy, Ministrul Afacerilor Economice și Financiare și al Bugetului;
Președintele Irlandei, pe:
Gerard Collins, Ministrul Afacerilor Externe,
Bertie Ahern, Ministrul Finanțelor;
Președintele Republicii Italiene, pe:
Gianni De Michelis, Ministrul Afacerilor Externe,
Guido Carti, Ministrul Trezoreriei;
Alteța Sa Regală Marele Duce al Luxemburgului, pe:
Jacques F Poos, Deputat Prim Ministru, Ministru al Afacerilor Externe,
Jean-Claude Juncker, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Olandei, pe:
Hans Van Den Broek, Ministrul Afacerilor Externe,
Willem Kok, Ministrul Finanțelor;
Președintele Republicii Portugheze, pe:
Joao de Deus Pinhero, Ministrul Afacerilor Externe,
Jorge Braga De Macedo, Ministrul Finanțelor;
Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe:
Douglas Hurd, Secretar de Stat pentru Afacerile Externe și ale Commonwealth-ului,
Francis Maude, Secretar Financiar pentru Trezorerie;

CARE, avînd depline puteri, recunoscute ca valabile și date în forma cuvenită, au fost de acord să dispună după cum urmează:

Titlul I Dispoziții comune

Art. A. - Modificări (1)

Prin prezentul tratat, Înaltele Părți Contractante instituie între ele o Uniune Europeană, denumită în continuare "Uniune".

Acest tratat marchează o nouă etapă în cadrul procesului de creare a unei uniuni din ce în ce mai strînse între popoarele Europei, în care deciziile sînt luate, pe cît posibil, la un nivel cît mai apropiat de cetățeni. Modificări (1)

Uniunea are la bază Comunitățile Europene, precum și politicile și formele de cooperare prevăzute în prezentul tratat. Ea are sarcina de a organiza, într-un mod coerent și solidar, relațiile dintre statele membre și dintre popoarele lor. Modificări (1)

Art. B. - Modificări (2), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Uniunea își propune următoarele obiective: promovarea unui progres economic și social echilibrat și durabil, în special prin crearea unui spațiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice și sociale și prin stabilirea unei uniuni economice și monetare cuprinzînd, în viitor, o monedă unică, conform dispozițiilor prezentului tratat;

- afirmarea identității sale pe scena internațională, în special prin implementarea unei politici externe și de securitate comune, inclusiv prin definirea, în perspectivă, a unei politici de apărare comune, care să poată conduce, în viitor, la o apărare comună;

- întărirea protecției drepturilor și intereselor cetățenilor statelor membre prin instituirea unei cetățenii a Uniunii;

- dezvoltarea unei cooperări strînse în domeniile justiției și afacerilor interne;

- menținerea integrală a acquis-ului comunitar și dezvoltarea lui, pentru a stabili, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul N, paragraful 2, în ce măsură ar fi necesară o revizuire a politicilor și formelor de colaborare instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurării eficacității mecanismelor și instituțiilor comunitare.

Obiectivele Uniunii vor fi îndeplinite în conformitate cu dispozițiile prezentului tratat, în condițiile și la termenele prevăzute în acesta, cu respectarea principiului subsidiarității, așa cum este definit în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Jurisprudență (1)

Art. C. - Modificări (1)

Uniunea dispune de un cadru instituțional unic care asigură coerența și continuitatea acțiunilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, respectînd și dezvoltînd totodată acquis-ul comunitar.

Uniunea asigură în special coerența acțiunilor sale externe adoptate în cadrul politicilor sale privind relațiile externe, securitatea, economia și dezvoltarea. Consiliul și Comisia au responsabilitatea asigurării acestei coerente. Ele asigură, fiecare conform propriilor competențe, implementarea acestor politici. Modificări (1)

Art. D. - Modificări (1)

Consiliul European impulsionează dezvoltarea Uniunii și stabilește orientările politice generale necesare acestei dezvoltări.

Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și președintele Comisiei. Aceștia sînt asistați de miniștrii afacerilor externe ai statelor membre și de un membru al Comisiei. Consiliul European se întrunește cel puțin de două ori pe an, sub președinția șefului de stat sau de guvern al statului membru care deține în momentul respectiv președinția Consiliului.

Consiliul European prezintă Parlamentului European un raport în urma fiecărei reuniuni, precum și un raport scris anual privind progresele realizate de Uniune.

Art. E. - Modificări (1)

Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Justiție își exercită atribuțiile în condițiile și în scopurile prevăzute, pe de o parte, de tratatele institutive ale Comunităților Europene și de tratatele și actele subsecvente care le-au modificat și completat și, pe de altă parte, de celelalte dispoziții ale prezentului tratat.

Art. F. - Modificări (2), Jurisprudență (8), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Uniunea respectă identitatea națională a statelor membre, ale căror sisteme de guvernămînt se bazează pe principii democratice. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Uniunea respectă drepturile fundamentale, așa cum au fost garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma în 4 noiembrie 1950, și așa cum rezultă din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar. Jurisprudență (1)

(3) Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea politicilor sale. Modificări (1)

Titlul II Dispoziții care aduc modificări Tratatului instituind Comunitatea
Economică Europeană în vederea instituirii Comunității Europene*)
Modificări (1)

*) Modificările tratatului CE sînt inserate în textul consolidat, al acestui tratat, ele nefiind, cu unele excepții, reproduse aici.

Art. G. Modificări (2)

Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, în scopul instituirii unei Comunități Europene.

A. În întreg tratatul:

1. Sintagma "Comunitatea Economică Europeană" este înlocuită cu sintagma "Comunitatea Europeană".

B. În prima parte intitulată "Principiile":

2. Articolul 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

3. Articolul 3 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

4. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

5. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

6. Articolul 4 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

7. Se introduc următoarele articole: (nereproduse).

8. Articolul 6 este abrogat, iar articolul 7 devine articolul 6. Al doilea alineat al acestui articol este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

9. Articolele 8, 8 A, 8 B și 8 C devin articolul 7, respectiv 7 A, 7 B și 7C.

C. Se introduce următoarea parte:

"Partea a doua - Cetățenia Uniunii" - (articolele 8-8 E, nereproduse).

D. Cea de-a doua și cea de-a treia parte se regrupează sub următorul titlu:

"Partea a treia - Politicile Comunității".

În această parte:

10. La articolul 49, prima frază este înlocuită cu următorul text: (nereprodus).

11. La articolul 54, paragraful 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

12. La articolul 56 paragraful 2 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

13. Articolul 57 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

14. Titlul capitolului 4 este înlocuit cu următorul titlu: (nereprodus).

"

Capitolul 4 - Capitalurile și plățile".

15. Se introduc următoarele articole: (articolele 73 A-73 H, nereproduse)

16. Articolul 75 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

17. În cadrul celei de-a treia părți denumirea primului titlu este înlocuită cu următorul text:

"

Titlul V - Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor"

18. În cadrul articolului 92, paragraful 3:

Se introduce următorul punct: (nereprodus).

Litera d) devine litera e).

19. Articolul 94 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

20. Articolul 99 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

21. Articolul 100 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

22. În cadrul articolului 100 A, paragraful 1 este înlocuit cu următorul text: (nereprodus).

23. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

24. Se introduce următorul articol: (nereprodus).

25. În cadrul părții a treia, titlul II, capitolele I, II și III sînt înlocuite cu următoarele texte:

"

Titlul VI - Politica economică și monetară (capitolele de la I la IV și articolele 102 A-109 M, nereproduse)".

26. În cadrul părții a treia, titlul II, titlul capitolului 4 este înlocuit cu următorul text:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...