Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

Constituția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 22.12.1992

Modificări (2), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

1. Recunoscând pe deplin, fiecărui stat, dreptul suveran de a reglementa telecomunicațiile sale și ținând cont de importanța crescândă a telecomunicațiilor pentru salvgardarea păcii și dezvoltarea economică și socială a tuturor statelor, statele părți la prezenta Constituție, instrument fundamental al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, și la Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (denumită în continuare convenție), pe care o completează în scopul de a facilita relațiile pașnice, cooperarea internațională între popoare, ca și dezvoltarea economică și socială, prin buna funcționare a telecomunicațiilor, au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții de bază

ARTICOLUL 1 Obiectul uniunii

2.1. Uniunea are ca obiect:

3.a) să mențină și să extindă cooperarea internațională între toți membrii uniunii, pentru îmbunătățirea și folosirea rațională a telecomunicațiilor de toate felurile;

4.b) să promoveze și să ofere asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicațiilor și, de asemenea, să promoveze mobilizarea resurselor materiale și financiare necesare implementării sale;

5.c) să favorizeze dezvoltarea mijloacelor tehnice și exploatarea lor cea mai eficientă, în vederea creșterii randamentului serviciilor de telecomunicații, sporirii utilității lor și generalizării, cât mai mult posibil, a folosirii lor de către public;

6.d) să se străduiască să extindă avantajele noilor tehnologii de telecomunicații la toți locuitorii planetei;

7.e) să promoveze utilizarea serviciilor de telecomunicații în vederea facilitării relațiilor pașnice;

8.f) să armonizeze eforturile membrilor în aceste scopuri;

9.g) să promoveze, la nivel internațional, adoptarea unei abordări mai largi a problemelor de telecomunicații, datorită internaționalizării economiei și a societății informatizate, colaborând cu alte organizații interguvernamentale, regionale și internaționale, precum și cu organizațiile neguvernamentale care se ocupă de telecomunicații.

10.2. În acest scop și, mai ales, uniunea:

11.a) efectuează atribuirea benzilor de frecvențe ale spectrului radioelectric; alocarea frecvențelor radioelectrice și înregistrarea asignațiilor de frecvență și ale oricărei poziții orbitale asociate pe orbita sateliților geostaționari, în scopul evitării perturbațiilor prejudiciabile între stațiile de radiocomunicații ale diferitelor țări;

12.b) coordonează eforturile în vederea eliminării perturbațiilor prejudiciabile între stațiile de radiocomunicații ale diferitelor țări și ameliorării utilizării spectrului de frecvențe radioelectrice, ca și a orbitei sateliților geostaționari pentru serviciile de radiocomunicații;

13.c) ușurează standardizarea mondială a telecomunicațiilor, cu o calitate a serviciului satisfăcătoare;

14.d) încurajează cooperarea internațională în vederea asigurării asistenței tehnice țărilor în curs de dezvoltare ca și crearea, dezvoltarea și perfecționarea instalațiilor și rețelelor de telecomunicații în țările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele ce sunt la dispoziția sa, inclusiv prin participarea la programele corespunzătoare ale Națiunilor Unite și prin utilizarea propriilor sale resurse, după necesități;

15.e) coordonează eforturile în vederea armonizării dezvoltării mijloacelor de telecomunicații, mai ales a celor care folosesc tehnicile spațiale, astfel încât să se utilizeze cât mai bine posibilitățile pe care ele le oferă;

16.f) favorizează colaborarea între membrii săi în vederea stabilirii tarifelor la niveluri cât mai mici posibil, compatibile cu un serviciu de bună calitate și o gestiune financiară a telecomunicațiilor sănătoasă și independentă;

17.g) determină adoptarea de măsuri ce permit asigurarea securității vieții umane, prin cooperarea serviciilor de telecomunicații;

18.h) procedează la efectuarea de studii, stabilește reglementări, adoptă rezoluții, formulează recomandări și deziderate, culege și publică informații privind telecomunicațiile;

19.i) se străduiește, împreună cu organismele de finanțare și de dezvoltare internaționale, să promoveze stabilirea liniilor de credit preferențiale și favorabile, destinate dezvoltării proiectelor sociale ce vizează, printre altele, extinderea serviciilor de telecomunicații în zonele cele mai izolate ale țărilor.

ARTICOLUL 2 Componența uniunii

20. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, având în vedere principiul universalității și interesul unei participări universale la uniune, este formată din:

21.a) orice stat care este membru al uniunii, în calitate de parte la orice convenție internațională a telecomunicațiilor, înaintea intrării în vigoare a prezentei Constituții și a convenției;

22.b) orice alt stat, membru al Organizației Națiunilor Unite, care aderă la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 53 al prezentei Constituții;

23.c) orice alt stat care nu este membru al Organizației Națiunilor Unite, care cere să devină membru al uniunii și care, după ce cererea sa a fost acceptată de către două treimi dintre membrii uniunii, aderă la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 53 al prezentei Constituții. Dacă o asemenea cerere de admitere în calitate de membru este prezentată în perioada cuprinsă între două conferințe ale plenipotențiarilor, secretarul general consultă membrii uniunii; un membru va fi considerat că se abține, dacă el nu a răspuns într-un termen de 4 luni, socotite din ziua în care el a fost consultat.

ARTICOLUL 3 Drepturile și obligațiile membrilor

24.1. Membrii uniunii au drepturile și se supun obligațiilor prevăzute în prezenta Constituție și în convenție.

25.2. Drepturile membrilor, în ceea ce privește participarea lor la conferințe, reuniuni și consultări ale uniunii, sunt următoarele:

26.a) oricare membru are dreptul să participe la conferințe, este eligibil în consiliu și are dreptul să prezinte candidați pentru alegerea funcționarilor uniunii sau a membrilor Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor;

27.b) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispozițiilor nr. 169 și 210 ale prezentei Constituții, dreptul la un vot la toate conferințele plenipotențiarilor, la toate conferințele mondiale și la toate adunările de radiocomunicații ca și la toate reuniunile comisiilor de studii și, dacă face parte din consiliu, la toate sesiunile acestui consiliu. La conferințele regionale doar membrii regiunii respective au drept de vot;

28.c) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispozițiilor nr. 169 și 210 ale prezentei Constituții, dreptul la un vot la toate consultările efectuate prin corespondență. În cazul consultărilor privitoare la conferințele regionale, doar membrii regiunii respective au drept de vot.

ARTICOLUL 4 Instrumentele uniunii

29.1. Instrumentele uniunii sunt:

- prezenta Constituție a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor;

- Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor; și

- regulamentele administrative.

30.2. Prezenta Constituție, ale cărei dispoziții sunt completate cu cele ale convenției, este instrumentul fundamental al uniunii.

31.3. Dispozițiile prezentei Constituții și ale convenției sunt completate cu cele ale regulamentelor administrative enumerate mai jos, care reglementează utilizarea telecomunicațiilor și care stabilesc relații între toți membrii:

- Regulamentul telecomunicațiilor internaționale;

- Regulamentul radiocomunicațiilor.

32.4. În caz de divergență între o dispoziție a prezentei Constituții și o dispoziție a convenției sau a regulamentelor administrative, prevalează Constituția. În caz de divergență între o dispoziție a convenției și o dispoziție a regulamentelor administrative, prevalează convenția.

ARTICOLUL 5 Definiții

33. Cu excepția cazurilor de contradicție cu contextul:

34.a) termenii utilizați în prezenta Constituție și definiți în anexa sa, care face parte integrantă din prezenta Constituție, au sensul care le este atribuit în această anexă;

35.b) termenii, alții decât cei definiți în anexa prezentei Constituții, utilizați în convenție și definiți în anexa la această convenție, care face parte integrantă din convenție, au sensul care le este atribuit în această anexă;

36.c) ceilalți termeni definiți în regulamentele administrative au sensul care le este atribuit în aceste regulamente.

ARTICOLUL 6 Executarea instrumentelor uniunii

37.1. Membrii trebuie să se conformeze dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative în toate oficiile și în toate stațiile de telecomunicații stabilite sau exploatate de către ei și care asigură servicii internaționale sau care pot cauza perturbații prejudiciabile serviciilor de radiocomunicații ale altor țări, cu excepția acelora care privesc serviciile cărora nu li se aplică aceste obligații, în virtutea dispozițiilor art. 48 al prezentei Constituții.

38.2. Membrii trebuie, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru a impune respectarea dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției și ale regulamentelor administrative la exploatările autorizate de către ei, să stabilească și să exploateze telecomunicațiile care asigură servicii internaționale sau exploatează stații ce pot cauza perturbații prejudiciabile serviciilor de radiocomunicații ale altor țări.

ARTICOLUL 7 Structura uniunii

39. Uniunea cuprinde:

40.a) Conferința plenipotențiarilor, organ suprem al uniunii;

41.b) Consiliul, care acționează ca mandatar al Conferinței plenipotențiarilor;

42.c) conferințele mondiale ale telecomunicațiilor internaționale;

43.d) Sectorul radiocomunicațiilor, inclusiv conferințele de radiocomunicații mondiale și regionale, adunările de radiocomunicații și Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor;

44.e) Sectorul standardizării telecomunicațiilor, inclusiv conferințele mondiale de standardizare a telecomunicațiilor;

45.f) Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor, inclusiv conferințele mondiale și regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor;

46.g) Secretariatul general.

ARTICOLUL 8 Conferința plenipotențiarilor

47.1. Conferința plenipotențiarilor este compusă din delegații reprezentând membrii. Ea este convocată la fiecare 4 ani.

48.2. Conferința plenipotențiarilor:

49.a) determină principiile generale ce permit îndeplinirea obiectului uniunii, enunțat în art. 1 al prezentei Constituții;

50.b) după examinarea rapoartelor întocmite de către Consiliu asupra activității uniunii de la ultima Conferință a plenipotențiarilor, ca și asupra politicii și planificării strategice recomandate pentru uniune, adoptă toate deciziile pe care ea le consideră adecvate; Modificări (1)

51.c) stabilește bazele bugetului uniunii și fixează, ținând cont de deciziile luate pe baza rapoartelor menționate mai sus la nr. 50, plafonul cheltuielilor sale pentru perioada până la următoarea conferință a plenipotențiarilor, după ce a examinat toate aspectele pertinente ale activității uniunii în timpul acestei perioade;

52.d) formulează toate directivele generale privind efectivele uniunii și fixează, după necesități, salariile de bază, treptele de salarizare și regimul indemnizațiilor și pensiilor tuturor funcționarilor uniunii;

53.e) examinează conturile uniunii și le aprobă definitiv, dacă este cazul;

54.f) alege membrii uniunii care urmează să compună Consiliul;

55.g) alege secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor sectoarelor, în calitatea lor de funcționari aleși ai uniunii;

56.h) alege membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor;

57.i) examinează și adoptă, dacă este cazul, propuneri de amendamente la prezenta Constituție și la convenție, conform dispozițiilor art. 55 al prezentei Constituții și, respectiv, dispozițiilor corespunzătoare ale Convenției; Modificări (1)

58.j) Încheie sau revizuiește, dacă este cazul, acordurile dintre uniune și alte organizații internaționale, examinează orice acord provizoriu încheiat de către Consiliu, în numele uniunii, cu asemenea organizații și le dă cursul pe care îl consideră potrivit;

59.k) tratează toate celelalte probleme de telecomunicații considerate necesare.

ARTICOLUL 9 Principii privind alegerile și problemele conexe

60.1. În timpul alegerilor vizate la nr. 54 - 56 ale prezentei Constituții, Conferința plenipotențiarilor urmărește ca:

61.a) membrii Consiliului să fie aleși ținând seama, cum se cuvine, de necesitatea unei repartiții echitabile a locurilor în Consiliu între toate regiunile lumii;

62.b) secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor și membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor să fie cetățeni ai unor țări membre diferite și, la alegerea lor, să se țină în mod corespunzător seama de o repartiție geografică echitabilă între regiunile lumii; în ceea ce privește funcționarii aleși ar trebui, în plus, să se țină în mod corespunzător seama de principiile enunțate la nr. 154 al prezentei Constituții; Modificări (1)

63.c) membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor să fie aleși, individual, dintre candidații propuși de către membrii uniunii; fiecare membru nu poate propune decât un singur candidat, care trebuie să fie unul dintre cetățenii săi. Modificări (1)

64.2. Procedurile de urmat pentru aceste alegeri sunt stabilite de către Conferința plenipotențiarilor. Dispozițiile relative la intrarea în funcție, la posturi vacante și la realegere figurează în convenție.

ARTICOLUL 10 Consiliul

65.1.(1) Consiliul este compus din membrii uniunii, aleși la Conferința plenipotențiarilor conform dispozițiilor de la nr. 61 al prezentei Constituții.

66.(2) Fiecare membru al Consiliului desemnează, pentru a lua parte la Consiliu, o persoană care poate fi asistată de unu sau mai mulți asesori.

67.2. Consiliul stabilește propriul său regulament interior.

68.3. În intervalul ce separă conferințele plenipotențiarilor, Consiliul, în calitatea sa de organ conducător al uniunii, acționează ca mandatar al Conferinței plenipotențiarilor, în limitele puterilor acordate de către aceasta.

69.4.(1) Consiliul este însărcinat să ia toate măsurile potrivite, să faciliteze punerea în aplicare, de către membri, a dispozițiilor prezentei Constituții, ale convenției, ale regulamentelor administrative, a deciziilor Conferinței plenipotențiarilor și, dacă este cazul, a deciziilor altor conferințe și reuniuni ale uniunii, precum și să îndeplinească toate celelalte sarcini care îi sunt încredințate de către Conferință plenipotențiarilor.

70.(2) Examinează problemele mari de politică a telecomunicațiilor, conform directivelor generale ale Conferinței plenipotențiarilor, astfel ca orientările politice și strategia, uniunii să fie perfect adaptate la evoluția constantă a mediului telecomunicațiilor.

71.(3) Asigură o coordonare eficace a activităților uniunii, exercită un control financiar efectiv asupra Secretariatului general și a celor trei sectoare.

72.(4) Contribuie, în conformitate cu obiectul uniunii, la dezvoltarea telecomunicațiilor, în țările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa, inclusiv prin participarea uniunii la programele adecvate ale Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 11 Secretariatul general

73.1.(1) Secretariatul general este condus de un secretar general, asistat de un vicesecretar general.

74.(2) Secretarul general, cu concursul Comitetului de coordonare, elaborează politicile și planurile strategice ale uniunii și coordonează activitățile sale.

75.(3) Secretarul general ia toate măsurile care se cer pentru a face ca resursele uniunii să fie utilizate cu economie și este responsabil în fața Consiliului pentru totalitatea aspectelor administrative și financiare ale activităților uniunii.

76.(4) Secretarul general acționează în calitate de reprezentant legal al uniunii.

77.2. Vicesecretarul general este răspunzător în fața secretarului general; el asistă pe secretarul general în exercitarea funcțiilor sale și își asumă sarcini personale pe care i le încredințează secretarul general. El exercită funcțiile de secretar general în lipsa acestuia.

CAPITOLUL II Sectorul radiocomunicațiilor

ARTICOLUL 12 Funcții și structură


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...