Parlamentul României

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 42

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. -

Lucrările prevăzute în prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa sunt de interes național și constituie cauză de utilitate publică.

Art. 3. -

(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice.

(2) În funcție de cerințele și posibilitățile de finanțare prin bugetul de stat anual, aceste lucrări se pot extinde și diversifica, la propunerile autorităților administrației publice județene, municipale, orășenești sau comunale.

(3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate și studii de fezabilitate, întocmite potrivit legii.

(4) Ocuparea terenurilor necesare și scoaterea acestora din producția agricolă și silvică se fac potrivit legii.

Art. 4. -

Autoritățile administrației publice vor coopera în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând măsuri pentru:

a) asigurarea protecției resurselor de apă împotriva epuizării, poluării și degradării lor, printr-o utilizare durabilă;

b) corelarea resurselor cu cerințele de apă pentru populație, industrie, irigații și alte folosințe, precum și integrarea acestor acțiuni în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu și lung.

Art. 5. -

(1) Lucrările din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa se cuprind în listele de investiții, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentații tehnico-economice elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale, și se finanțează, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(2) Lucrările pot fi finanțate, total sau parțial, și de către alți investitori, în condițiile stabilite de lege.

Art. 6. -

Stabilirea priorităților privind apa se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în corelare cu programele de interes național.

Art. 7. -

Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la prezenta lege, cu disfuncționalități mari în alimentarea cu apă potabilă și/sau canalizare a municipiilor și orașelor, a zonelor cu localități rurale cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă poluate de industrie, precum și a zonelor necesare pentru lucrări de irigații și/sau desecări, care necesită măsuri prioritare de reabilitare, se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Art. 8. -

Încălcarea de către persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea și protejarea apei atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, potrivit legii.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 4 noiembrie 1997.

Nr. 171.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL - SECȚIUNEA a II-a APA
Definirea principalilor termeni utilizați

În sensul prezentei legi, se înțelege prin:

1. resurse de apă dulce - resursele alcătuite din apele de suprafață: râuri, lacuri cu apă dulce sau Fluviul Dunărea, precum și apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale și apa plată;

2. apa pentru populație - apa dulce necesară vieții și ambianței așezărilor umane, care susține funcțiuni și utilizări variate și multiple legate de nevoi gospodărești, creșterea animalelor, activități publice și industriale ale locuitorilor și altele;

3. apa potabilă - orice apă de suprafață sau subterană, care, natural sau după o tratare adecvată fizico-chimică sau/și microbiologică, poate fi băută fără pericol pentru sănătate;

4. apa uzată menajeră - apa uzată provenită din satisfacerea nevoilor de apă gospodărești ale centrelor populate, precum și a nevoilor de apă gospodărești, igienico-sanitare și social-administrative ale diferitelor feluri de unități industriale;

5. apa pentru industrie - apa dulce brută sau tratată, utilizată de agenții economici cu activitate industrială;

6. ape uzate industrial - ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor de apă în procesele tehnologice ale unităților industriale și din alte activități asemănătoare (construcții, transporturi etc.);

7. apa pentru irigații - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafață: râurile interioare și Fluviul Dunărea;

8. apă de desecare - drenaj - apa în exces din amenajările de desecare - drenaj, evacuată în rețeaua hidrografică;

9. bazin hidrografic - entitate naturală care înglobează rețeaua hidrografică până la cumpăna apelor;

10. poluarea apelor - orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, inclusiv depășirea nivelului natural de radioactivitate, produsă direct sau indirect de activități umane, care o fac improprie folosirii în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea;

11. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subterane la impactul uman și/sau natural;

12. aducțiune - ansamblul construcțiilor și instalațiilor care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, de la captare până la rețeaua de distribuție;

13. utilizator de apă - orice persoană fizică sau juridică, care, în activitățile sale, folosește apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia;

14. prelevare de debite - captarea apei din surse subterane sau de suprafață, în vederea asigurării activităților social-economice;

15. rețea de distribuție - partea din lucrările sistemului de alimentare cu apă, alcătuită din conductele și lucrările accesorii care servesc pentru transportul apei de la construcțiile principale de înmagazinare sau de creare a presiunii de serviciu până la branșamentele consumatorilor;

16. stație de epurare - ansamblul construcțiilor și instalațiilor prin care se realizează reducerea gradului de impurificare a apelor uzate;

17. treaptă de epurare - unitate funcțională de epurare, independentă sau făcând parte dintr-un sistem de epurare în care se realizează un anumit grad de epurare;

18. epurare mecanică - separarea din apele uzate, pe cale mecanică, a materiilor plutitoare și decantabile;

19. epurare chimică - epurarea apelor uzate cu mijloace chimice;

20. epurare biologică - descompunerea și mineralizarea substanțelor organice din apele uzate prin activitatea microorganismelor;

21. stație de tratare a apei - ansamblul construcțiilor și instalațiilor necesare pentru îmbunătățirea calităților fizice, chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea unor folosințe;

22. compensare-înmagazinare - ansamblul construcțiilor și instalațiilor pentru asigurarea distribuției raționale a apei la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, precum și în caz de incendiu;

23. alimentare cu apă în sistem zonal - serviciu public zonal de alimentare cu apă, care satisface utilizatorii din mai multe localități amplasate la distanțe mari față de sursă;

24. modernizare sistem de alimentare cu apă - optimizarea exploatării construcțiilor și instalațiilor de producere a apei, prin adoptarea unei concepții noi și a unor obiective cu randament ridicat;

25. modernizare sistem de canalizare - optimizarea exploatării rețelelor de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate, prin adoptarea unei concepții noi și a unor obiective cu randament ridicat;

26. priză de apă - punctul de preluare a apei din sursa naturală, prin mijloace mecanice sau gravitațional;

27. reabilitare sisteme de irigații - aducerea la parametrii inițiali a captărilor, stațiilor de pompare, canalelor magistrale, canalelor secundare și a aripilor de udare;

28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj - aducerea la parametrii inițiali a canalelor secundare și drenajelor, a canalelor principale de desecare și a stațiilor de pompare pentru desecare;

29. reabilitare zone cu resurse de apă poluată de industrie - refacerea calităților naturale ale solului, straturilor subterane, precum și a pânzelor de apă subterane, astfel ca să poată asigura dezvoltarea economico-socială a țării;

30. calitatea cursurilor de apă - totalitatea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață, reflectate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici și prin radioactivitate, așa cum prevede STAS 4706-88.

În funcție de gradul de asigurare a acestor condiții, cursurile de apă, în situație naturală sau amenajată, se clasifică, din punct de vedere al domeniului de utilizare, în trei categorii de calitate I, II și III:

categoria I reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în toate sectoarele de activitate;
categoria a II-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în industrie, irigații și în scopuri urbanistice și de agrement;
categoria a III-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate la irigații, răcirea motoarelor, stații de spălare și în hidrocentrale.

În afara acestor categorii de calitate, există cursuri de apă degradate, care nu pot fi utilizate în nici un domeniu de activitate.

Anexele nr. 2 și 6 din prezenta lege cuprind, grafic, încadrarea în categoriile de calitate prevăzute în STAS4706-88 a principalelor râuri din România, considerată ca o situație existentă la nivelul anului 1993.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)


SECȚIUNEA a II-a APA

RESURSELE DE APĂ DULCE

RESURSE TOTALE UTILIZATE DE APĂ DULCE mil. m3/an

Nr. crt. Bazinul hidrografic Subterane De suprafață
I Tisa 50 250
II Someș 150 631
III Crisuri 350 395
IV Mureș 620 2.410
V Spațiul Banat 410 609
VI Jiu 430 2.950
VII Olt 400 2.410
VIII Vedea 150 40
IX Argeș 600 1.672
X Ialomița 400 608
XI Siret 772 2.570
XII Prut 40 726
XIII Dunărea 1.129 20.075
XIV Litoral 201 1.617
TOTAL: 5.702 36.963

ANEXA Nr. 3

LUCRĂRI
prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a II-a Apa
APA PENTRU POPULAȚIE

1.0. ADUCȚIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ

1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)

1. Denumirea aducțiunii

2. Denumirea prizei de apă

3. Lungimea aducțiunii - km

4. Debitul preconizat - mc/s

5. Localități importante alimentate cu apă

Județul Alba

Nr. poziție 1

1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităților aferente sistemului zonal sursa Râul Sebeș

2. Săsciori (Râul Sebeș)

3. 40,5 km

4. 1,0 mc/s

5. Sebeș, Galda, Alba Iulia

Nr. poziție 2

1. Câmpeni-Abrud

2. Acumularea Mihoiești (Râul Arieș)

3. 22,0 km

4. 0,2 mc/s

5. Câmpeni, Abrud

TOTAL JUDEȚ:

Lungimea aducțiunii = 62,5 km

Debitul preconizat = 1,2 mc/s


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...