Comunitatea Europeană

Tratatul de constituire a Comunității Energiei din 25.10.2005

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile, fiind Comunitatea Europeană, pe de o parte, și următoarele părți contractante, pe de altă parte:

Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia (denumite în continuare părți contractante); și
Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo, în conformitate cu Rezoluția nr. 1.244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite,

având la bază Procesul Atena și memorandumurile de înțelegere de la Atena din 2002 și 2003,

având în vedere că Republica Bulgaria, România și Republica Croația sunt state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană și că Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a solicitat, de asemenea, luarea în considerare a candidaturii,

având în vedere că în decembrie 2002 Consiliul European, reunit la Copenhaga, a confirmat perspectiva europeană a Republicii Albania, a Bosniei și Herțegovina și a Serbiei și Muntenegru ca potențiale candidate la integrarea în Uniunea Europeană și a subliniat hotărârea de a sprijini eforturile lor de a se apropia de Uniunea Europeană,

având în vedere că în iunie 2003 Consiliul European, reunit la Salonic, a adoptat "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest - drumul spre integrarea europeană", care are drept obiectiv continuarea consolidării relațiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest și în care Uniunea Europeană a încurajat statele din regiune să adopte un acord prin care să stabilească un cadru juridic pentru crearea unei piețe de energie în Europa de Sud-Est,

având în vedere Procesul euro-mediteranean de parteneriat și politică de vecinătate europeană,

având în vedere contribuția Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care are în centrul activității sale necesitatea de a întări cooperarea dintre statele și națiunile din sud-estul Europei și promovarea condițiilor de pace, stabilitate și creștere economică,

decise să înființeze între părți o piață integrată de energie electrică și gaze naturale, bazată pe interese comune și solidaritate,

considerând că această piață integrată va putea include într-o fază ulterioară alte produse energetice și purtători de energie, precum gaz natural lichefiat, petrol, hidrogen sau alte infrastructuri esențiale de rețea,

hotărâte să instituie un cadru stabil de reglementare și de piață, apt să atragă investiții în rețelele de gaze, producerea de energie și rețelele de transmisie de energie electrică, astfel încât toate părțile contractante să aibă acces la o alimentare continuă și stabilă cu energie electrică și gaze, esențială pentru dezvoltarea economică și stabilitatea socială,

hotărâte să creeze un spațiu unic de reglementare pentru comerțul cu energie electrică și gaze corespunzător cu întinderea geografică a piețelor pentru produsele respective,

recunoscând că teritoriile Republicii Austria, Republicii Elene, Republicii Ungare, Republicii Italiene și Republicii Slovenia sunt integrate în mod natural sau afectate direct de funcționarea piețelor de gaze și energie electrică ale părților contractante,

hotărâte să promoveze furnizarea gazului și energiei electrice la standarde superioare către toți cetățenii, în baza obligațiilor de serviciu public, și să asigure progresul economic și social și un înalt nivel de ocupare a forței de muncă, precum și o dezvoltare echilibrată și durabilă prin înființarea unui spațiu fără frontiere interne pentru gaze și energie electrică,

dorind să întărească siguranța în aprovizionare în cadrul unui spațiu unic de reglementare prin asigurarea unui cadru stabil de reglementare necesar acestei regiuni, în care pot fi dezvoltate conexiuni cu rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, iar rezervele interne de gaze naturale, cărbuni și energie hidro pot fi exploatate,

angajate să îmbunătățească situația mediului înconjurător în relație cu gazele naturale și cu energia electrică, eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă,

hotărâte să amplifice concurența pe piața gazelor naturale și a energiei electrice la o scară mai mare și să realizeze economii substanțiale,

având în vedere că, pentru îndeplinirea acestor obiective, este necesară realizarea unei structuri de reglementare a pieței integrate și la scară largă, susținută de instituții puternice și cu o supraveghere eficientă, cu implicarea adecvată a sectorului privat,

având în vedere că, pentru a reduce presiunea asupra sistemelor de gaze și energie electrică la nivel de stat și pentru a contribui la rezolvarea crizelor locale în sectorul gazelor și al electricității, trebuie să se instituie reguli specifice care să faciliteze comerțul cu gaze și cu energie electrică, iar astfel de reguli sunt necesare pentru a crea un spațiu unic de reglementare corespunzător întinderii geografice a piețelor pentru produsele respective,

au hotărât să înființeze Comunitatea Energiei.

TITLUL I Principii

ARTICOLUL 1

1. Prin prezentul tratat părțile stabilesc între ele Comunitatea Energiei.

2. Statele membre ale Comunității Europene pot deveni participante la Comunitatea Energiei în conformitate cu art. 95 din prezentul tratat.

ARTICOLUL 2

1. Sarcina Comunității Energiei va fi de a organiza relațiile dintre părți și de a crea un cadru juridic și economic pentru Rețeaua de energie, așa cum este definită la paragraful 2, pentru:

a) a crea un cadru stabil de reglementare și de piață capabil să atragă investiții în rețelele de gaze, în producerea de energie și rețelele de transport și distribuție, astfel încât toate părțile să aibă acces la o alimentare continuă și stabilă cu energie, esențială pentru dezvoltarea economică și stabilitatea socială;

b) a înființa un spațiu unic de reglementare pentru comerț în Rețeaua de energie, corespunzător întinderii geografice a piețelor pentru produsele respective;

c) a mări siguranța în aprovizionare a spațiului unic reglementat prin asigurarea unui climat investițional stabil, în care să poată fi dezvoltate conexiunile cu rezervele de gaze naturale din zona Caspică, Africa de Nord și Orientul Mijlociu și să poată fi exploatate rezervele autohtone de energie, precum cele de gaze naturale, cărbune și energie hidro;

d) a îmbunătăți situația mediului înconjurător în relație cu Rețeaua de energie și cu eficiența energetică, a promova utilizarea energiei regenerabile și a stabili condițiile de comercializare a energiei în spațiul unic de reglementare;

e) a dezvolta concurența pe piața Rețelei de energie la o scară geografică mai amplă și a realiza economii de proporții.

2. Rețeaua de energie va include sectoarele energiei electrice și gazelor naturale care cad sub incidența directivelor Comunității Europene 2003/54/CE și 2003/55/CE1).

1) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piața internă de electricitate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 37-56; și Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piața internă de gaz natural, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 57-78.

ARTICOLUL 3

Pentru scopurile prevăzute la art. 2, activitățile Comunității Energiei vor include:

a) implementarea, de către părțile contractante, a acquis-ului comunitar pentru energie, mediu, concurență și resurse regenerabile, așa cum este descrisă în titlul II, adaptat atât la cadrul instituțional al Comunității Energiei, cât și la situația specifică a fiecărei părți contractante (menționată în continuare sub denumirea extinderea acquis-ului comunitar), așa cum este descris în titlul II;

b) înființarea unui cadru specific de reglementare, care să permită o funcționare eficientă a piețelor Rețelei de energie, pe teritoriile părților contractante și pe o parte din teritoriul Comunității Europene, inclusiv crearea unui mecanism unic transfrontalier de transmisie și/sau transport al Rețelei de energie și supervizare a măsurilor unilaterale de siguranță (menționat în continuare sub denumirea de mecanism pentru operarea piețelor Rețelei de energie), așa cum este descrisă în titlul III;

c) crearea pentru părți a unei piețe a Rețelei de energie, fără frontiere interne, care să includă coordonarea asistenței reciproce în cazul unui incident major în rețelele de energie sau al unor perturbări exterioare și care ar putea să includă realizarea unei politici comerciale energetice externe comune (menționată în continuare sub denumirea de crearea unei piețe unice de energie), așa cum este descrisă în titlul IV.

ARTICOLUL 4

Comisia Comunităților Europene (menționată în continuare sub denumirea de Comisia Europeană) va acționa în calitate de coordonator al celor 3 activități descrise la art. 3.

ARTICOLUL 5

Comunitatea Energiei va urmări acquis-ul comunitar, așa cum este descris în titlul II, adaptat atât cadrului instituțional al prezentului tratat, cât și situației specifice fiecărei părți contractante, în vederea asigurării siguranței investițiilor la un nivel înalt și optimizării acestora.

ARTICOLUL 6

Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare, generale sau specifice, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul tratat. Părțile vor facilita realizarea sarcinilor Comunității Energiei. Părțile se vor abține de la orice măsuri care ar putea să pericliteze îndeplinirea obiectivelor prezentului tratat.

ARTICOLUL 7

Orice discriminare adusă spiritului prezentului tratat este interzisă.

ARTICOLUL 8

Nicio prevedere din prezentul tratat nu va afecta drepturile unei părți de a stabili condițiile pentru exploatarea resurselor proprii de energie, alegerea sa între diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

TITLUL II Extinderea acquis-ului comunitar

CAPITOLUL I Aplicarea teritorială

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica pe teritoriile părților contractante și pe teritoriul de sub jurisdicția Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo.

CAPITOLUL II Acquis-ul comunitar în domeniul energiei

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul energiei în conformitate cu programul de implementare a acestor măsuri stabilit în anexa nr. I.

ARTICOLUL 11

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul energiei este reprezentat de:

(i) Directiva CE 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de energie electrică;

(ii) Directiva CE 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de gaze naturale; și

(iii) Reglementarea 1.228/2003/CE a Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.2)

2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 1-10.

CAPITOLUL III Acquis-ul comunitar în domeniul mediului

ARTICOLUL 12

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul mediului în conformitate cu programul pentru implementarea acestor măsuri stabilit în anexa nr. II.

ARTICOLUL 13

Părțile recunosc importanța Protocolului de la Kyoto. Fiecare parte contractantă va face demersurile pentru aderarea la acesta.

ARTICOLUL 14

Părțile recunosc importanța reglementărilor stabilite prin Directiva 96/61/CE a Consiliului European din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul în totalitate al poluării. Fiecare parte contractantă va face demersuri pentru implementarea acestei directive.

ARTICOLUL 15

După intrarea în vigoare a prezentului tratat, construcția și funcționarea noilor centrale producătoare de energie se vor face în conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul mediului.

ARTICOLUL 16

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul mediului este reprezentat de:

(i) Directiva Consiliului CE 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003;

(ii) Directiva Consiliului CE 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf în anumiți combustibili lichizi, care modifică Directiva 93/12/CE;

(iii) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți provenind de la instalațiile mari de ardere; și (iv) art. 4 (2) al Directivei CE 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind protecția păsărilor sălbatice.

ARTICOLUL 17 Jurisprudență (3)

Prevederile prezentului capitol și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica numai Rețelei de energie.

CAPITOLUL IV Acquis-ul comunitar în domeniul concurenței

ARTICOLUL 18

1. Următoarele prevederi vor fi considerate incompatibile cu funcționarea adecvată a prezentului tratat, în măsura în care pot afecta comerțul din Rețeaua de energie dintre părțile contractante:

(i) toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricționarea ori perturbarea concurenței;

(ii) abuzul de poziție dominantă al uneia sau mai multor întreprinderi pe piață dintre părțile contractante, în ansamblul ei sau pe o porțiune importantă a acesteia;

(iii) orice ajutor public care perturbă sau amenință să perturbe concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi ori resurse energetice.

2. Orice practici contrare acestui articol vor fi evaluate pe baza criteriilor ce decurg din aplicarea regulilor prevăzute la art. 81, 82 și 87 din Tratatul privind constituirea Comunității Europene (cuprinse în anexa nr. III).

ARTICOLUL 19

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului tratat, să fie respectate principiile Tratatului de constituire a Comunității Europene, în special art. 86 alin. (1) și (2) (cuprins în anexa nr. III).

CAPITOLUL V Acquis-ul comunitar în domeniul resurselor regenerabile

ARTICOLUL 20

Fiecare parte contractantă va furniza Comisiei Europene în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentului tratat un plan pentru implementarea Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile pe piața internă de energie electrică și a Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 pentru promovarea utilizării combustibililor biologici sau a altor combustibili obținuți din resurse regenerabile pentru transport. Comisia Europeană va prezenta planul fiecărei părți contractante Consiliului ministerial în vederea adoptării.

CAPITOLUL VI Conformitatea cu standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană

ARTICOLUL 21

În decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Secretariatul va elabora o listă a Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană și o va înainta Consiliului ministerial spre adoptare.

ARTICOLUL 22

Părțile contractante, în decurs de un an de la adoptarea listei, vor adopta planuri de dezvoltare care să aducă sectoarele lor energetice corespunzătoare rețelelor de energie la nivelul Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană.

ARTICOLUL 23

Standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană se referă la orice standard al unui sistem tehnic care operează în cadrul Comunității Europene și care este necesar pentru funcționarea sistemelor de rețea, în condiții de siguranță și eficiență, incluzând aspecte legate de transmisie, conexiuni transfrontaliere, standarde de securitate ale sistemelor tehnice generale și de modulare, elaborate acolo unde este posibil de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEN) și alte organisme similare de standardizare sau așa cum au fost emise de Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE) și de Asociația Europeană pentru Eficientizarea Schimburilor de Energie (Easeegas) pentru stabilirea regulilor comune și a uzanțelor în afaceri.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...