Comunitatea Europeană

Tratatul de constituire a Comunității Energiei din 25.10.2005

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile, fiind Comunitatea Europeană, pe de o parte, și următoarele părți contractante, pe de altă parte:

Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia (denumite în continuare părți contractante); și
Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo, în conformitate cu Rezoluția nr. 1.244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite,

având la bază Procesul Atena și memorandumurile de înțelegere de la Atena din 2002 și 2003,

având în vedere că Republica Bulgaria, România și Republica Croația sunt state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană și că Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a solicitat, de asemenea, luarea în considerare a candidaturii,

având în vedere că în decembrie 2002 Consiliul European, reunit la Copenhaga, a confirmat perspectiva europeană a Republicii Albania, a Bosniei și Herțegovina și a Serbiei și Muntenegru ca potențiale candidate la integrarea în Uniunea Europeană și a subliniat hotărârea de a sprijini eforturile lor de a se apropia de Uniunea Europeană,

având în vedere că în iunie 2003 Consiliul European, reunit la Salonic, a adoptat "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest - drumul spre integrarea europeană", care are drept obiectiv continuarea consolidării relațiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest și în care Uniunea Europeană a încurajat statele din regiune să adopte un acord prin care să stabilească un cadru juridic pentru crearea unei piețe de energie în Europa de Sud-Est,

având în vedere Procesul euro-mediteranean de parteneriat și politică de vecinătate europeană,

având în vedere contribuția Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care are în centrul activității sale necesitatea de a întări cooperarea dintre statele și națiunile din sud-estul Europei și promovarea condițiilor de pace, stabilitate și creștere economică,

decise să înființeze între părți o piață integrată de energie electrică și gaze naturale, bazată pe interese comune și solidaritate,

considerând că această piață integrată va putea include într-o fază ulterioară alte produse energetice și purtători de energie, precum gaz natural lichefiat, petrol, hidrogen sau alte infrastructuri esențiale de rețea,

hotărâte să instituie un cadru stabil de reglementare și de piață, apt să atragă investiții în rețelele de gaze, producerea de energie și rețelele de transmisie de energie electrică, astfel încât toate părțile contractante să aibă acces la o alimentare continuă și stabilă cu energie electrică și gaze, esențială pentru dezvoltarea economică și stabilitatea socială,

hotărâte să creeze un spațiu unic de reglementare pentru comerțul cu energie electrică și gaze corespunzător cu întinderea geografică a piețelor pentru produsele respective,

recunoscând că teritoriile Republicii Austria, Republicii Elene, Republicii Ungare, Republicii Italiene și Republicii Slovenia sunt integrate în mod natural sau afectate direct de funcționarea piețelor de gaze și energie electrică ale părților contractante,

hotărâte să promoveze furnizarea gazului și energiei electrice la standarde superioare către toți cetățenii, în baza obligațiilor de serviciu public, și să asigure progresul economic și social și un înalt nivel de ocupare a forței de muncă, precum și o dezvoltare echilibrată și durabilă prin înființarea unui spațiu fără frontiere interne pentru gaze și energie electrică,

dorind să întărească siguranța în aprovizionare în cadrul unui spațiu unic de reglementare prin asigurarea unui cadru stabil de reglementare necesar acestei regiuni, în care pot fi dezvoltate conexiuni cu rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, iar rezervele interne de gaze naturale, cărbuni și energie hidro pot fi exploatate,

angajate să îmbunătățească situația mediului înconjurător în relație cu gazele naturale și cu energia electrică, eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă,

hotărâte să amplifice concurența pe piața gazelor naturale și a energiei electrice la o scară mai mare și să realizeze economii substanțiale,

având în vedere că, pentru îndeplinirea acestor obiective, este necesară realizarea unei structuri de reglementare a pieței integrate și la scară largă, susținută de instituții puternice și cu o supraveghere eficientă, cu implicarea adecvată a sectorului privat,

având în vedere că, pentru a reduce presiunea asupra sistemelor de gaze și energie electrică la nivel de stat și pentru a contribui la rezolvarea crizelor locale în sectorul gazelor și al electricității, trebuie să se instituie reguli specifice care să faciliteze comerțul cu gaze și cu energie electrică, iar astfel de reguli sunt necesare pentru a crea un spațiu unic de reglementare corespunzător întinderii geografice a piețelor pentru produsele respective,

au hotărât să înființeze Comunitatea Energiei.

TITLUL I Principii

ARTICOLUL 1

1. Prin prezentul tratat părțile stabilesc între ele Comunitatea Energiei.

2. Statele membre ale Comunității Europene pot deveni participante la Comunitatea Energiei în conformitate cu art. 95 din prezentul tratat.

ARTICOLUL 2

1. Sarcina Comunității Energiei va fi de a organiza relațiile dintre părți și de a crea un cadru juridic și economic pentru Rețeaua de energie, așa cum este definită la paragraful 2, pentru:

a) a crea un cadru stabil de reglementare și de piață capabil să atragă investiții în rețelele de gaze, în producerea de energie și rețelele de transport și distribuție, astfel încât toate părțile să aibă acces la o alimentare continuă și stabilă cu energie, esențială pentru dezvoltarea economică și stabilitatea socială;

b) a înființa un spațiu unic de reglementare pentru comerț în Rețeaua de energie, corespunzător întinderii geografice a piețelor pentru produsele respective;

c) a mări siguranța în aprovizionare a spațiului unic reglementat prin asigurarea unui climat investițional stabil, în care să poată fi dezvoltate conexiunile cu rezervele de gaze naturale din zona Caspică, Africa de Nord și Orientul Mijlociu și să poată fi exploatate rezervele autohtone de energie, precum cele de gaze naturale, cărbune și energie hidro;

d) a îmbunătăți situația mediului înconjurător în relație cu Rețeaua de energie și cu eficiența energetică, a promova utilizarea energiei regenerabile și a stabili condițiile de comercializare a energiei în spațiul unic de reglementare;

e) a dezvolta concurența pe piața Rețelei de energie la o scară geografică mai amplă și a realiza economii de proporții.

2. Rețeaua de energie va include sectoarele energiei electrice și gazelor naturale care cad sub incidența directivelor Comunității Europene 2003/54/CE și 2003/55/CE1).

1) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piața internă de electricitate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 37-56; și Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piața internă de gaz natural, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 57-78.

ARTICOLUL 3

Pentru scopurile prevăzute la art. 2, activitățile Comunității Energiei vor include:

a) implementarea, de către părțile contractante, a acquis-ului comunitar pentru energie, mediu, concurență și resurse regenerabile, așa cum este descrisă în titlul II, adaptat atât la cadrul instituțional al Comunității Energiei, cât și la situația specifică a fiecărei părți contractante (menționată în continuare sub denumirea extinderea acquis-ului comunitar), așa cum este descris în titlul II;

b) înființarea unui cadru specific de reglementare, care să permită o funcționare eficientă a piețelor Rețelei de energie, pe teritoriile părților contractante și pe o parte din teritoriul Comunității Europene, inclusiv crearea unui mecanism unic transfrontalier de transmisie și/sau transport al Rețelei de energie și supervizare a măsurilor unilaterale de siguranță (menționat în continuare sub denumirea de mecanism pentru operarea piețelor Rețelei de energie), așa cum este descrisă în titlul III;

c) crearea pentru părți a unei piețe a Rețelei de energie, fără frontiere interne, care să includă coordonarea asistenței reciproce în cazul unui incident major în rețelele de energie sau al unor perturbări exterioare și care ar putea să includă realizarea unei politici comerciale energetice externe comune (menționată în continuare sub denumirea de crearea unei piețe unice de energie), așa cum este descrisă în titlul IV.

ARTICOLUL 4

Comisia Comunităților Europene (menționată în continuare sub denumirea de Comisia Europeană) va acționa în calitate de coordonator al celor 3 activități descrise la art. 3.

ARTICOLUL 5

Comunitatea Energiei va urmări acquis-ul comunitar, așa cum este descris în titlul II, adaptat atât cadrului instituțional al prezentului tratat, cât și situației specifice fiecărei părți contractante, în vederea asigurării siguranței investițiilor la un nivel înalt și optimizării acestora.

ARTICOLUL 6

Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare, generale sau specifice, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul tratat. Părțile vor facilita realizarea sarcinilor Comunității Energiei. Părțile se vor abține de la orice măsuri care ar putea să pericliteze îndeplinirea obiectivelor prezentului tratat.

ARTICOLUL 7

Orice discriminare adusă spiritului prezentului tratat este interzisă.

ARTICOLUL 8

Nicio prevedere din prezentul tratat nu va afecta drepturile unei părți de a stabili condițiile pentru exploatarea resurselor proprii de energie, alegerea sa între diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

TITLUL II Extinderea acquis-ului comunitar

CAPITOLUL I Aplicarea teritorială

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica pe teritoriile părților contractante și pe teritoriul de sub jurisdicția Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo.

CAPITOLUL II Acquis-ul comunitar în domeniul energiei

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul energiei în conformitate cu programul de implementare a acestor măsuri stabilit în anexa nr. I.

ARTICOLUL 11

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul energiei este reprezentat de:

(i) Directiva CE 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de energie electrică;

(ii) Directiva CE 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de gaze naturale; și

(iii) Reglementarea 1.228/2003/CE a Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.2)

2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 1-10.

CAPITOLUL III Acquis-ul comunitar în domeniul mediului

ARTICOLUL 12

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul mediului în conformitate cu programul pentru implementarea acestor măsuri stabilit în anexa nr. II.

ARTICOLUL 13

Părțile recunosc importanța Protocolului de la Kyoto. Fiecare parte contractantă va face demersurile pentru aderarea la acesta.

ARTICOLUL 14

Părțile recunosc importanța reglementărilor stabilite prin Directiva 96/61/CE a Consiliului European din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul în totalitate al poluării. Fiecare parte contractantă va face demersuri pentru implementarea acestei directive.

ARTICOLUL 15

După intrarea în vigoare a prezentului tratat, construcția și funcționarea noilor centrale producătoare de energie se vor face în conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul mediului.

ARTICOLUL 16

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul mediului este reprezentat de:

(i) Directiva Consiliului CE 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003;

(ii) Directiva Consiliului CE 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf în anumiți combustibili lichizi, care modifică Directiva 93/12/CE;

(iii) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți provenind de la instalațiile mari de ardere; și (iv) art. 4 (2) al Directivei CE 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind protecția păsărilor sălbatice.

ARTICOLUL 17 Jurisprudență (3)

Prevederile prezentului capitol și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica numai Rețelei de energie.

CAPITOLUL IV Acquis-ul comunitar în domeniul concurenței

ARTICOLUL 18

1. Următoarele prevederi vor fi considerate incompatibile cu funcționarea adecvată a prezentului tratat, în măsura în care pot afecta comerțul din Rețeaua de energie dintre părțile contractante:

(i) toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricționarea ori perturbarea concurenței;

(ii) abuzul de poziție dominantă al uneia sau mai multor întreprinderi pe piață dintre părțile contractante, în ansamblul ei sau pe o porțiune importantă a acesteia;

(iii) orice ajutor public care perturbă sau amenință să perturbe concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi ori resurse energetice.

2. Orice practici contrare acestui articol vor fi evaluate pe baza criteriilor ce decurg din aplicarea regulilor prevăzute la art. 81, 82 și 87 din Tratatul privind constituirea Comunității Europene (cuprinse în anexa nr. III).

ARTICOLUL 19

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului tratat, să fie respectate principiile Tratatului de constituire a Comunității Europene, în special art. 86 alin. (1) și (2) (cuprins în anexa nr. III).

CAPITOLUL V Acquis-ul comunitar în domeniul resurselor regenerabile

ARTICOLUL 20

Fiecare parte contractantă va furniza Comisiei Europene în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentului tratat un plan pentru implementarea Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile pe piața internă de energie electrică și a Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 pentru promovarea utilizării combustibililor biologici sau a altor combustibili obținuți din resurse regenerabile pentru transport. Comisia Europeană va prezenta planul fiecărei părți contractante Consiliului ministerial în vederea adoptării.

CAPITOLUL VI Conformitatea cu standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană

ARTICOLUL 21

În decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Secretariatul va elabora o listă a Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană și o va înainta Consiliului ministerial spre adoptare.

ARTICOLUL 22

Părțile contractante, în decurs de un an de la adoptarea listei, vor adopta planuri de dezvoltare care să aducă sectoarele lor energetice corespunzătoare rețelelor de energie la nivelul Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană.

ARTICOLUL 23

Standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană se referă la orice standard al unui sistem tehnic care operează în cadrul Comunității Europene și care este necesar pentru funcționarea sistemelor de rețea, în condiții de siguranță și eficiență, incluzând aspecte legate de transmisie, conexiuni transfrontaliere, standarde de securitate ale sistemelor tehnice generale și de modulare, elaborate acolo unde este posibil de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEN) și alte organisme similare de standardizare sau așa cum au fost emise de Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE) și de Asociația Europeană pentru Eficientizarea Schimburilor de Energie (Easeegas) pentru stabilirea regulilor comune și a uzanțelor în afaceri.

CAPITOLUL VII Adaptarea și evoluția acquis-ului comunitar

ARTICOLUL 24

Pentru implementarea prezentului titlu, Comunitatea Energiei va adopta măsuri pentru adaptarea acquis-ului comunitar descris în prezentul titlu, luând în considerare atât cadrul instituțional al prezentului tratat, cât și situația specifică a fiecărei părți contractante.

ARTICOLUL 25

Comunitatea Energiei poate lua măsuri pentru implementarea amendamentelor la acquis-ul comunitar descris în prezentul titlu, în conformitate cu evoluția legislației Comunității Europene.

TITLUL III Mecanism pentru operarea piețelor Rețelei de energie

CAPITOLUL I Aplicarea teritorială

ARTICOLUL 26

Prevederile prezentului titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica pe teritoriile părților contractante, pe teritoriul aflat sub jurisdicția Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo și pe teritoriile Comunității Europene menționate la art. 27.

ARTICOLUL 27

În ceea ce privește Comunitatea Europeană, prevederile prezentului titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica teritoriilor Republicii Austria, Republicii Elene, Republicii Ungare, Republicii Italiene și Republicii Slovenia. În urma integrării în Uniunea Europeană a unei părți contractante, prevederile acestui titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica, fără alte formalități, și pe teritoriul noului stat membru.

CAPITOLUL II Mecanism pentru transportul la distanță în Rețeaua de energie

ARTICOLUL 28

Comunitatea Energiei va adopta măsuri suplimentare pentru crearea unui mecanism unic de transmitere și/sau transport transfrontalier în Rețeaua de energie.

CAPITOLUL III Siguranța în aprovizionare

ARTICOLUL 29

Părțile vor adopta, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentului tratat, declarații de securitate a furnizării, care să descrie, în principal, diversitatea în aprovizionare, siguranța tehnologică, originea geografică a combustibililor importați. Declarațiile vor fi comunicate Secretariatului și vor fi disponibile pentru orice parte la prezentul tratat. Ele vor fi reactualizate la fiecare 2 ani. Secretariatul va acorda asistență și consiliere cu privire la astfel de declarații.

ARTICOLUL 30

Art. 29 nu implică necesitatea schimbării politicilor energetice sau a practicilor de achiziție.

CAPITOLUL IV Furnizarea de energie către cetățeni

ARTICOLUL 31

Comunitatea Energiei va promova furnizarea, la standarde înalte, a energiei către toți cetățenii săi, în limitele obligației de serviciu public conținute în acquis-ul comunitar relevant pentru energie.

ARTICOLUL 32

În acest scop Comunitatea Energiei poate lua măsuri care:

a) să permită furnizarea universală a energiei electrice;

b) să încurajeze politicile referitoare la managementul cererii;

c) să asigure o concurență corectă.

ARTICOLUL 33

Comunitatea Energiei poate, de asemenea, să facă recomandări privind susținerea eficientă a reformei sectoarelor Rețelei de energie a părților, incluzând inter alia creșterea nivelului plăților la energie efectuate de toți consumatorii și asigurarea accesibilității prețurilor din Rețeaua de energie pentru consumatori.

CAPITOLUL V Armonizare

ARTICOLUL 34

Comunitatea Energiei poate lua măsuri privind compatibilitatea modelelor de piață pentru funcționarea piețelor Rețelei de energie, precum și pentru recunoașterea reciprocă a licențelor și a măsurilor care impulsionează înființarea liberă a companiilor în Rețeaua de energie.

CAPITOLUL VI Resurse regenerabile și eficiență energetică

ARTICOLUL 35

Comunitatea Energiei poate lua măsuri pentru a încuraja dezvoltarea în domeniul resurselor regenerabile și eficienței energetice, având în vedere avantajele acestora în privința siguranței în aprovizionare, protecției mediului, coeziunii sociale și dezvoltării regionale.

CAPITOLUL VII Măsuri de siguranță

ARTICOLUL 36

În eventualitatea unei situații de criză pe piața Rețelei de energie de pe teritoriul unei părți contractante, teritoriul aflat sub jurisdicția Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo sau pe teritoriile Comunității Europene menționate la art. 27, în cazul în care este amenințată siguranța fizică a unor persoane, a aparaturii, instalațiilor sau sistemelor integrate ale rețelelor de energie pe acest teritoriu, partea în cauză poate lua temporar măsurile de siguranță necesare.

ARTICOLUL 37

Astfel de măsuri de siguranță trebuie să perturbe cât mai puțin funcționarea pieței Rețelei de energie a părților și să nu aibă o amploare mai mare decât este strict necesar pentru a remedia deficiențele survenite în mod neașteptat. Ele nu trebuie să distorsioneze concurența sau să afecteze în mod negativ comerțul într-o manieră care să fie în dezacord cu interesul comun.

ARTICOLUL 38

Partea afectată va trebui să notifice fără întârziere aceste măsuri de siguranță Secretariatului, care va informa imediat celelalte părți.

ARTICOLUL 39

Comunitatea Energiei poate decide că măsurile de siguranță luate de partea afectată nu sunt în concordanță cu prevederile prezentului capitol și să solicite părții să pună capăt sau să modifice măsurile de siguranță.

TITLUL IV Crearea unei piețe unice de energie

CAPITOLUL I Aplicarea teritorială

ARTICOLUL 40

Prevederile prezentului titlu și măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica pe teritoriile pe care Tratatul privind constituirea Comunității Europene se aplică în condițiile stabilite în acesta, pe teritoriile părților contractante și pe teritoriul aflat sub jurisdicția Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo.

CAPITOLUL II Piața internă de energie

ARTICOLUL 41

1. Taxele vamale și restricțiile cantitative la importul și exportul din cadrul Rețelei de energie și toate măsurile cu efect echivalent vor trebui interzise între părți. Această interdicție se va aplica și taxelor vamale de natură fiscală.

2. Paragraful 1 nu va exclude restricțiile cantitative sau măsurile cu efect echivalent, justificate de menținerea ordinii publice sau securității naționale, protecția sănătății și vieții persoanelor, animalelor și plantelor sau protecția proprietății industriale și comerciale. Asemenea restricții sau măsuri nu trebuie totuși să constituie un motiv de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată privind comerțul dintre părți.

ARTICOLUL 42

1. Comunitatea Energiei poate lua măsuri în scopul creării unei piețe unice fără frontiere interne pentru Rețeaua de energie.

2. Paragraful 1 nu se va aplica măsurilor de natură fiscală, celor legate de libera circulație a persoanelor sau celor privitoare la drepturile și interesele persoanelor angajate.

CAPITOLUL III Politica comercială comună externă

ARTICOLUL 43

Comunitatea Energiei poate lua măsurile necesare pentru reglementarea importurilor și exporturilor Rețelei de energie către și dinspre terțe state, în vederea asigurării accesului echivalent către și dinspre piețe ale unor state terțe, în baza standardelor de mediu sau pentru a asigura funcționarea sigură a pieței interne de energie.

CAPITOLUL IV Asistență mutuală în caz de întrerupere

ARTICOLUL 44

În cazul unei întreruperi în aprovizionare a unei rețele de energie care afectează o parte și implică o altă parte sau un stat terț, părțile vor căuta o rezolvare rapidă în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

ARTICOLUL 45

Consiliul ministerial se va reuni la cererea părții direct afectate de întrerupere. Consiliul ministerial poate adopta măsurile necesare ca răspuns la această întrerupere.

ARTICOLUL 46

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul ministerial va adopta un act procedural cu privire la îndeplinirea obligației de asistență mutuală prevăzută în acest capitol, care poate include și delegarea de competențe Grupului permanent la nivel înalt pentru luarea unor măsuri interimare.

TITLUL V Instituțiile Comunității Energiei

CAPITOLUL I Consiliul ministerial

ARTICOLUL 47

Consiliul ministerial va asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezentul tratat. Acesta va avea următoarele competențe:

a) va stabili liniile politice generale;

b) va lua măsuri;

c) va adopta acte procedurale, care pot include delegarea, în condiții precise, a unor sarcini specifice, competențe și obligații pentru a pune în aplicare politicile Comunității Energiei, Grupului permanent la nivel înalt, Comitetului de reglementare sau Secretariatului.

ARTICOLUL 48

Consiliul ministerial va fi format din câte un reprezentant al fiecărei părți contractante și 2 reprezentanți ai Comunității Europene. La aceste reuniuni poate participa și câte un reprezentant al fiecărui participant, dar fără drept de vot.

ARTICOLUL 49

Consiliul ministerial va adopta propriile sale reguli interne de procedură printr-un act procedural.

ARTICOLUL 50

Președinția va fi deținută pe rând de fiecare parte contractantă, pe o perioadă de 6 luni, ordinea fiind stabilită printr-un act procedural al Consiliului ministerial. Președinția va convoca Consiliul ministerial într-o locație care va fi decisă de președinție. Consiliul ministerial se va reuni cel puțin o dată la 6 luni. Reuniunile vor fi pregătite de Secretariat.

ARTICOLUL 51

Președintele va prezida Consiliul ministerial și va fi asistat de un reprezentant al Comunității Europene și de un reprezentant al președinției următoare, în calitate de vicepreședinte. Președintele și vicepreședinții vor pregăti proiectul de agendă.

ARTICOLUL 52

Consiliul ministerial va înainta un raport anual privind activitățile Comunității Energiei Parlamentului European și parlamentelor părților contractante și ale participanților.

CAPITOLUL II Grupul permanent la nivel înalt

ARTICOLUL 53

Grupul permanent la nivel înalt va avea următoarele competențe:

a) va pregăti lucrările Consiliului ministerial;

b) dă curs cererilor de asistență tehnică făcute de organizațiile donatoare internaționale, instituțiile financiare internaționale și donatorii bilateriali;

c) va raporta Consiliului ministerial progresele făcute în îndeplinirea obiectivelor prezentului tratat;

d) va lua măsuri, dacă va fi împuternicit în acest sens de Consiliul ministerial;

e) va adopta acte procedurale, care nu implică delegarea de sarcini, puteri sau obligații către alte instituții ale Comunității Energiei;

f) va discuta dezvoltarea acquis-ului comunitar descris în titlul II pe baza unui raport pe care Comisia Europeană îl emite regulat.

ARTICOLUL 54

Grupul permanent la nivel înalt va fi format din câte un reprezentant al fiecărei părți contractante și 2 reprezentanți ai Comunității Europene. Câte un reprezentant fără drept de vot al fiecărui participant poate lua parte la reuniunile acestuia.

ARTICOLUL 55

Grupul permanent la nivel înalt va adopta regulile sale interne de procedură printr-un act procedural.

ARTICOLUL 56

Președinția va convoca Grupul permanent la nivel înalt într-o locație care urmează să fie stabilită de președinție. Întâlnirile vor fi pregătite de Secretariat.

ARTICOLUL 57

Președinția va prezida Grupul permanent la nivel înalt și va fi asistat de un reprezentant al Comunității Europene și de un reprezentant al președinției următoare, în calitate de vicepreședinte. Președintele și vicepreședinții vor pregăti proiectul de agendă.

CAPITOLUL III Comitetul de reglementare

ARTICOLUL 58

Comitetul de reglementare va avea următoarele competențe:

a) va acorda consultanță Consiliului ministerial sau Grupului permanent la nivel înalt cu privire la aspecte legate de regulile statutare, tehnice și de reglementare;

b) va emite recomandări privind diferendele trasfrontaliere care implică 2 sau mai mulți reglementatori, la solicitarea oricăruia dintre aceștia;

c) va lua măsuri, dacă va fi împuternicit în acest sens de Consiliul ministerial;

d) va adopta acte procedurale.

ARTICOLUL 59

Comitetul de reglementare va fi compus din câte un reprezentant al reglementatorului de energie al fiecărei părți contractante, în conformitate cu părțile relevante ale acquis-ului comunitar privind energia. Comunitatea Europeană va fi reprezentată de Comisia Europeană, asistată de câte un reglementator din partea fiecărui participant și de către un reprezentant al Grupului de reglementatori europeni pentru energie electrică și gaze naturale (ERGEG). Dacă o parte contractantă sau un participant are un reglementator pentru gaz și unul pentru electricitate, partea contractantă sau participantul va stabili care reglementator va participa la reuniunile Comitetului de reglementare, ținând seama de agenda întâlnirii.

ARTICOLUL 60

Comitetul de reglementare va adopta regulile sale interne de procedură printr-un act procedural.

ARTICOLUL 61

Comitetul de reglementare va alege un președinte pe o perioadă determinată de Comitetul de reglementare. Comisia Europeană va deține poziția de vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele vor pregăti proiectul de agendă.

ARTICOLUL 62

Comitetul de reglementare se va reuni la Atena.

CAPITOLUL IV Forumurile

ARTICOLUL 63

Două forumuri formate din reprezentanți ai tuturor factorilor interesați, din industrie, autorități de reglementare, grupuri reprezentative ale industriei și consumatorilor vor acorda consultanță Comunității Energiei.

ARTICOLUL 64

Forumurile vor fi prezidate de un reprezentant al Comunității Europene.

ARTICOLUL 65

Concluziile forumurilor vor fi adoptate prin consens. Ele vor fi înaintate Grupului permanent la nivel înalt.

ARTICOLUL 66

Forumul pentru energie electrică se va întruni la Atena. Forumul pentru gaze naturale se va întruni la Istanbul.

CAPITOLUL V Secretariatul

ARTICOLUL 67

Secretariatul va avea următoarele competențe:

a) va furniza suport administrativ Consiliului ministerial, Grupului permanent la nivel înalt, Comitetului de reglementare și forumurilor;

b) va verifica implementarea corectă de către părți a obligațiilor ce le revin conform prezentului tratat și va transmite Consiliului ministerial rapoarte anuale privind progresele înregistrate;

c) va examina și va sprijini Comisia Europeană în coordonarea activității donatorilor pe teritoriul părților contractante și pe teritoriul aflat sub jurisdicția Misiunii de administrare interimară a Națiunilor Unite în Kosovo și va furniza sprijin administrativ donatorilor;

d) va îndeplini alte sarcini conferite în conformitate cu prevederile prezentului tratat sau prin act procedural al Consiliului ministerial, excluzând competența de a lua măsuri; și

e) va adopta acte procedurale.

ARTICOLUL 68

Secretariatul va avea un director și personalul pe care Comunitatea Energiei îl solicită.

ARTICOLUL 69

Directorul Secretariatului va fi numit printr-un act procedural de către Consiliul ministerial. Consiliul ministerial va stabili tot printr-un act procedural reguli privind recrutarea, condițiile de lucru și echilibrul geografic pentru personalul Secretariatului. Directorul va selecta și va numi personalul.

ARTICOLUL 70

În îndeplinirea sarcinilor lor, directorul și personalul nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la niciuna dintre părțile la tratat. Ei vor acționa imparțial și vor promova interesele Comunității Energiei.

ARTICOLUL 71

Directorul Secretariatului sau înlocuitorul desemnat vor asista la ședințele Consiliului ministerial, ale Grupului permanent la nivel înalt, ale Comitetului de reglementare și ale forumurilor.

ARTICOLUL 72

Sediul Secretariatului va fi la Viena.

CAPITOLUL VI Bugetul

ARTICOLUL 73

Fiecare parte va contribui la bugetul Comunității Energiei, așa cum este prevăzut în anexa nr. IV. Nivelul contribuțiilor poate fi revizuit la fiecare 5 ani, la cererea oricărei părți, printr-un act procedural al Consiliului ministerial.

ARTICOLUL 74

Consiliul ministerial va adopta bugetul Comunității Energiei printr-un act procedural, la fiecare 2 ani. Bugetul va acoperi cheltuielile operaționale ale Comunității Energiei necesare pentru funcționarea instituțiilor sale. Cheltuielile pentru fiecare instituție vor fi prevăzute distinct în buget. Consiliul ministerial va adopta un act procedural care să specifice procedura pentru implementarea bugetului, prezentarea și auditarea conturilor și pentru inspecție.

ARTICOLUL 75

Directorul Secretariatului va implementa bugetul în conformitate cu actul procedural adoptat conform art. 74 și va raporta anual Consiliului ministerial cu privire la execuția bugetului. Consiliul ministerial poate decide prin act procedural, dacă este cazul, să desemneze auditori independenți care să verifice execuția corectă a bugetului.

TITLUL VI Procesul de luare a deciziilor

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 76

Măsurile pot fi luate sub forma unor decizii sau recomandări.

O decizie este obligatorie din punct de vedere juridic în integralitatea sa față de cei cărora li se adresează.

O recomandare nu are forță obligatorie. Părțile vor face toate eforturile pentru îndeplinirea recomandărilor.

ARTICOLUL 77

În conformitate cu prevederile art. 80, fiecare parte contractantă va avea un vot.

ARTICOLUL 78

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt și Comitetul de reglementare pot acționa numai dacă două treimi din numărul părților sunt reprezentate. Abținerea de la vot a părților prezente nu se va lua în considerare la numărătoarea voturilor.

CAPITOLUL II Măsuri în conformitate cu titlul II

ARTICOLUL 79

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt sau Comitetul de reglementare poate lua măsurile prevăzute în cadrul titlului II, pe baza propunerilor Comisiei Europene. Comisia Europeană își poate modifica sau retrage propunerea în orice moment pe parcursul procedurii de adoptare a măsurilor.

ARTICOLUL 80

Fiecare parte contractantă va avea un vot.

ARTICOLUL 81

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt sau Comitetul de reglementare va acționa cu majoritate de voturi

CAPITOLUL III Măsuri în conformitate cu titlul III

ARTICOLUL 82

Consiliul ministerial, Grupul permament la nivel înalt sau Comitetul de reglementare va lua măsurile prevăzute în cadrul titlului III, la propunerea uneia dintre părți sau a Secretariatului.

ARTICOLUL 83

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt sau Comitetul de reglementare va acționa cu majoritate calificată de două treimi din voturi, inclusiv un vot pozitiv din partea Comunității Europene.

CAPITOLUL IV Măsuri în conformitate cu titlul IV

ARTICOLUL 84

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt sau Comitetul de reglementare va lua măsurile prevăzute în cadrul titlului IV, la propunerea uneia dintre părți.

ARTICOLUL 85

Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt sau Comitetul de reglementare va lua măsuri cu unanimitate de voturi.

CAPITOLUL V Acte procedurale

ARTICOLUL 86

Un act procedural va reglementa problemele organizatorice, bugetare și de transparență ale Comunității Energiei, inclusiv delegarea de competențe de la Consiliul ministerial către Grupul permanent la nivel înalt, Comitetul de reglementare sau Secretariat, și va avea forță obligatorie pentru instituțiile Comunității Energiei și, dacă actul procedural prevede, și asupra părților.

ARTICOLUL 87

Potrivit art. 88, actele procedurale se vor adopta în conformitate cu procesul de luare a deciziilor prevăzut la cap. III din acest titlu.

ARTICOLUL 88

Actul procedural prin care se numește directorul Secretariatului, conform art. 69, va fi adoptat cu majoritate simplă, la propunerea Comisiei Europene. Actele procedurale referitoare la problemele bugetare, prevăzute la art. 73 și 74, vor fi adoptate cu unanimitate, la propunerea Comisiei Europene. Actele procedurale prin care se dispune delegarea de competențe Comitetului de reglementare în conformitate cu art. 47 lit. c) vor fi adoptate în unanimitate, la propunerea unei părți contractante a Secretariatului.

TITLUL VII Aplicarea deciziilor și soluționarea diferendelor

ARTICOLUL 89

Părțile vor implementa deciziile care li se adresează în sistemul legislativ intern în perioada de timp prevăzută în decizie.

ARTICOLUL 90 Jurisprudență (12)

1. Neîndeplinirea de către o parte a obligațiilor prevăzute în prezentul tratat sau neimplementarea în termenul prevăzut a unei hotărâri care i se adresează poate fi adusă în atenția Consiliului ministerial, la cererea argumentată făcută de oricare parte, de Secretariat sau de Comitetul de reglementare. Orice organism privat poate să depună plângeri la Secretariat.

2. Partea în cauză poate face observații ca răspuns la o cerere sau plângere.

ARTICOLUL 91

1. Consiliul ministerial poate stabili existența unei încălcări a obligațiilor de către una dintre părți. Consiliul ministerial va decide:

(i) cu majoritate simplă, dacă încălcarea se referă la obligațiile prevăzute în titlul II;

(ii) cu majoritate calificată de două treimi, dacă încălcarea se referă la obligațiile prevăzute în titlul III;

(iii) cu unanimitate de voturi, dacă încălcarea se referă la obligațiile prevăzute în titlul IV.

2. Consiliul ministerial poate decide ulterior, cu majoritate simplă, revocarea oricărei decizii luate în conformitate cu prevederile prezentului articol.

ARTICOLUL 92

1. La solicitarea uneia dintre părți, a Secretariatului sau a Comitetului de reglementare, Consiliul ministerial, acționând în unanimitate, poate să determine existența unei încălcări serioase și persistente a obligațiilor unei părți asumate prin prezentul tratat și poate să suspende anumite drepturi ce derivă din aplicarea acestuia pentru partea respectivă, incluzând suspendarea drepturilor de vot sau excluderea de la reuniuni ori din cadrul mecanismelor prevăzute în cadrul prezentului tratat.

2. Consiliul ministerial poate decide ulterior, cu majoritate simplă, revocarea oricărei hotărâri luate în cadrul acestui articol.

ARTICOLUL 93

În momentul adoptării deciziilor la care se referă art. 91 și 92, Consiliul ministerial va acționa fără a lua în considerare votul reprezentantului părții implicate.

TITLUL VIII Interpretare

ARTICOLUL 94

Instituțiile vor interpreta orice termen sau concept utilizat în prezentul tratat, care derivă din legislația Comunității Europene, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene (ECJ) sau a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene. Acolo unde nu există o interpretare a acestor curți, Consiliul ministerial va acorda îndrumare în privința interpretării prevederilor prezentului tratat. Consiliul ministerial poate delega această sarcină Grupului permanent la nivel înalt. Asemenea indicații nu vor afecta interpretarea acquis-ului comunitar de către ECJ sau Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene, într-un stadiu ulterior.

TITLUL IX Participanți și observatori

ARTICOLUL 95

În baza unei solicitări adresate Consiliului ministerial, orice stat membru al Comunității Europene poate fi reprezentant, în calitate de participant, în Consiliul ministerial, Grupul permanent la nivel înalt și Comitetul de reglementare, conform condițiilor prevăzute la art. 48, 54 și 59, putând participa la discuțiile din cadrul Consiliului ministerial, Grupului permanent la nivel înalt, Comitetului de reglementare și forumurilor.

ARTICOLUL 96

1. În baza unei solicitări argumentate a unui stat terț învecinat, Consiliul ministerial poate accepta în unanimitate acest stat ca observator. La solicitarea adresată Consiliului ministerial în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Moldova va fi acceptată în calitate de observator.

2. Observatorii pot participa la reuniunile Consiliului ministerial, Grupului permanent la nivel înalt, Comitetului de reglementare și ale forumurilor fără să ia parte la discuții.

TITLUL X Durata tratatului

ARTICOLUL 97

Prezentul tratat se încheie pentru o perioadă de 10 ani de la data intrării sale în vigoare. Consiliul ministerial, acționând în unanimitate, poate să decidă extinderea duratei sale. Dacă o asemenea decizie nu este luată, tratatul poate continua să se aplice între acele părți care au votat în favoarea prelungirii, cu condiția ca numărul lor să se ridice la cel puțin două treimi din numărul părților Comunității Energiei.

ARTICOLUL 98

Oricare din părți se poate retrage din prezentul tratat cu un preaviz de 6 luni adresat Secretariatului.

ARTICOLUL 99

În momentul aderării unui stat aderent la Comunitatea Europeană, această parte va dobândi calitatea de participant, conform art. 95.

TITLUL XI Revizuire și aderare

ARTICOLUL 100

Consiliul ministerial poate, prin unanimitatea membrilor săi:

(i) să amendeze prevederile titlurilor I-VII din prezentul tratat;

(ii) să decidă implementarea altor părți ale acquis-ului comunitar legate de Rețeaua de energie;

(iii) să extindă prezentul tratat la alte produse energetice și purtători de energie sau la alte infrastructuri esențiale de rețele; și

(iv) să aprobe aderarea unei noi părți la Comunitatea Energiei.

TITLUL XII Dispoziții finale și tranzitorii

ARTICOLUL 101

Fără a prejudicia art. 102 și 103, drepturile și obligațiile care decurg din acordurile încheiate de părțile contractante înainte de semnarea prezentului tratat nu vor fi afectate de prevederile acestuia. În măsura în care aceste acorduri nu sunt compatibile cu prevederile prezentului tratat, părțile contractante în cauză vor lua toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitățile identificate, nu mai târziu de un an după data intrării în vigoare a acestui tratat.

ARTICOLUL 102

Toate obligațiile asumate în cadrul prezentului tratat nu vor afecta obligațiile juridice angajate de părți în cadrul Acordului privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului.

ARTICOLUL 103

Orice obligație asumată printr-un acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și o parte contractantă, pe de altă parte, nu va fi afectată de prezentul tratat. Orice angajament luat în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat de prezentul tratat.

ARTICOLUL 104

Până la adoptarea actului procedural la care se referă art. 50, ordinea privind deținerea președinției va fi cea stabilită prin Memorandumul de înțelegere de la Atena din anul 20033).

3) Memorandumul de înțelegere privind piața internă de energie în sud-estul Europei și integrarea acesteia în piața internă de energie a Comunității Europene, semnat la Atena la 8 decembrie 2003.

ARTICOLUL 105

Tratatul va fi aprobat de părți în conformitate cu procedurile lor interne.

Prezentul tratat va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care Comunitatea Europeană și 6 părți contractante au notificat încheierea procedurilor necesare în acest scop.

Notificarea va fi transmisă Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene, care va fi depozitarul prezentului tratat.

Drept care, reprezentanții deplin împuterniciți în acest sens am semnat prezentul tratat.

ANEXA Nr. I

PROGRAMUL
de implementare a directivelor Comunității Europene 2003/54/CE și
2003/55/CE și a Regulamentului 1.228/2003/CE al Parlamentului
European și al Consiliului din 26 iunie 2003

1. Sub rezerva paragrafului 2 de mai jos și a art. 24 din tratat, fiecare parte contractantă va implementa într-un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului tratat:

(i) Directiva CE 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de energie electrică;

(ii) Directiva CE 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieței interne de gaze naturale;

(iii) Regulamentul CE 1.228/2003/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.

2. Fiecare parte contractantă trebuie să asigure eligibilitatea clienților în conformitate cu directivele Comunității Europene 2003/54/CE și 2003/55/CE astfel:

(i) de la 1 ianuarie 2008, pentru toți consumatorii, cu excepția celor casnici; și

(ii) de la 1 ianuarie 2015, pentru toți consumatorii.

ANEXA Nr. II

PROGRAMUL
de implementare a acquis-ului în domeniul mediului

1. Fiecare parte contractantă va implementa Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003, până la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

2. Fiecare parte contractantă va implementa Directiva Consiliului 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf în anumiți combustibili lichizi, care modifică Directiva 93/12/CEE, până la 31 decembrie 2011.

3. Fiecare parte contractantă va implementa Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți provenind de la instalațiile mari de ardere până la 31 decembrie 2017.

4. Fiecare parte contractantă va implementa art. 4(2) al Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind protejarea păsărilor sălbatice, până la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

ANEXA Nr. III

Articolul 81 din Tratatul de instituire a Comunității Europene

(1) Sunt incompatibile cu piața comună și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot aduce atingere comerțului dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței în interiorul pieței interne și în special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;

b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;

c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;

d) aplică în raporturile cu partenerii comerciali condiții inegale la prestații echivalente, creându-le astfel acestora un dezavantaj concurențial;

e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, pot fi declarate ca exceptate de la aplicarea alin. (1):

- orice acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;

- orice decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;

- orice practici concertate sau categorii de practici concertate, care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părți, și care:

a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții ce nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

b) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor în cauză.

Articolul 82 din Tratatul de instituire a Comunității Europene

Este incompatibilă cu piața internă și interzisă, în măsura în care ar putea aduce atingere comerțului dintre statele membre, folosirea în mod abuziv de una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața internă ori pe o parte semnificativă a acesteia.

Aceste practici abuzive pot consta în special în:

a) impunerea, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare ori de cumpărare sau a altor condiții inechitabile de tranzacționare;

b) limitarea producției, distribuției sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul consumatorilor;

c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creându-le astfel acestora un dezavantaj concurențial;

d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Articolul 86 alin. (1) și (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene

(1) În ceea ce privește întreprinderile aflate în proprietate publică și întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale sau exclusive, statele membre nu adoptă și nu mențin nici o măsură contrară normelor prezentului tratat și, în special, celor prevăzute la art. 12 și art. 81-89.

(2) Întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun dispozițiilor prezentului tratat și, în special, normelor privind concurența, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică realizarea în drept sau în fapt a misiunii speciale care le-a fost încredințată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Comunității.

ANEXA Nr. IV

CONTRIBUȚIA LA BUGET

Părțile Contribuția în procente
Comunitatea Europeană 94,9%
Republica Albania 0,1%
Republica Bulgaria 1%
Bosnia și Herțegovina 0,3%
Republica Croația 0,5%
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 0,1%
Republica Muntenegru 0,1%
România 2,2%
Republica Serbia 0,7%
Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo 0,1%
Încheiat la Atena la 25 octombrie 2005.
Pentru Comunitatea Europeană Pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Alan Johnson, Republica Macedonia
reprezentantul Președinției Cabinetul viceprim-ministrului
britanice a Uniunii Europene, Minco Jordanov
secretar de stat în Ministerul
Comerțului și Industriei Pentru Republica Muntenegru
al Marii Britanii Branimir Gvozdenovic,
Andris Pielbags, viceprim-ministru
comisar UE pentru energie
Pentru România
Pentru Republica Albania Darius Meșca,
Genc Ruli, secretar de stat în Ministerul
ministrul economiei, comerțului și energiei Economiei și Comerțului
Pentru Republica Bulgaria Pentru Republica Serbia
Rumen Ovcharov, Radomir Naumov,
ministrul economiei și energiei ministrul minelor și energiei
Pentru Bosnia și Herțegovina Pentru Administrația interimară a Națiunilor Unite
Dragan Doko, în Kosovo, în conformitate cu
ministrul comerțului exterior și Rezoluția nr. 1.244
relațiilor economice a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite
Joachim Ruecker,
Pentru Republica Croația adjunctul reprezentantului special al
Branko Vukelic, secretarului general ONU pentru UNMIK
ministrul economiei, muncii
și antreprenoriatului
Atena, 25 octombrie 2005

Excelență,

Prin prezenta declar că textul Tratatului de constituire a Comunității Energiei este acceptabil pentru Guvernul Republicii Macedonia.

Prin această scrisoare Guvernul Republicii Macedonia se consideră semnatar al Tratatului de constituire a Comunității Energiei.

Totuși, declar că Republica Macedonia nu acceptă titulatura utilizată pentru țara mea în documentele sus-menționate, ținând cont de faptul că denumirea constituțională a țării mele este Republica Macedonia.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.

Minco Jordanov

Comunitatea Europeană

Bruxelles

Consiliul Uniunii Europene

Președinția

Atena, 25 octombrie 2005

Domnului Minco Jordanov,

Vicepreședinte al Guvernului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei

Domnule,

Comunitatea Europeană ia notă de scrisoarea dumneavoastră din data de astăzi și confirmă că scrisoarea dumneavoastră și acest răspuns vor înlocui împreună semnarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Totuși, acest lucru nu poate fi considerat drept o acceptare sau o recunoaștere de către Comunitatea Europeană, în orice formă sau conținut, a unei alte titulaturi decât "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei".

Vă rog să primiți, domnule, asigurarea înaltei mele considerații.

Din partea Comunității Europene,
Alan Johnson

Textul precedent este o copie certificată a originalului depozitat în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene la Bruxelles.

Bruxelles

22 noiembrie 2005

Pentru secretarul general/înalt reprezentant
al Consiliului Uniunii Europene,

K. Gretschmann,
director general

MINUTA
semnării Tratatului de constituire a Comunității Energiei,
semnat la Atena în 25 octombrie 2005

Cu ocazia semnării Tratatului de constituire a Comunității Energiei de către Comunitatea Europeană, următoarele state membre ale Uniunii Europene doresc să reamintească rolul crucial pe care acestea trebuie să îl joace în implementarea obiectivelor Comunității Energiei constituite prin acest tratat.

Încheiat la Atena la 25 octombrie 2005.

Pentru Republica Elenă Pentru Republica Ungaria
Dimitris Sioufas, Gyorgy Hatvani,
ministrul dezvoltării secretar de stat adjunct
Pentru Republica Italiană Pentru Republica Austria
Mario Valducci, Bruno Zluwa,
subsecretar de stat în director general
Ministerul Activităților Productive pentru energie și mine
Pentru Republica Slovenia
Andrej Vizjak,
ministrul economiei

DECLARAȚIE
din partea Delegației sârbe cu ocazia Ceremoniei de semnare a
Tratatului de constituire a Comunității Energiei

Guvernul Republicii Serbia dorește să declare că semnarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei de către reprezentantul special al secretarului general al Națiunilor Unite pentru Misiunea de Administrare Interimară în Kosovo nu va prejudicia în niciun fel statutul final pentru Kosovo și Metohia. Guvernul Republicii Serbia reamintește Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, reafirmând angajamentul tuturor statelor membre pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Serbiei și Muntenegru.

Atena, 25 octombrie 2005

Națiunile Unite

Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo

UNMIK

DECLARAȚIE

Eu, Soren Jessen-Petersen, reprezentant special al secretarului general și șef al Misiunii de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK),

prin prezenta declar că Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK) a semnat Tratatul de constituire a Comunității Energiei la 25 octombrie 2005, în următoarele condiții:

(i) Misiunea de Administrare Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK), stabilită de Rezoluția 1244 (1999) din 10 iunie 1999 a Consiliului de Securitate, semnează tratatul din partea Kosovo;

(ii) tratatul este valabil cu referire la Kosovo pe perioada administrației UNMIK, conform Rezoluției 1244 (1999), și continuarea validității sale dincolo de această limită depinde de viitoarea administrație a Kosovo; și

(iii) încheierea tratatului de către Kosovo nu va aduce niciun prejudiciu viitorului statut al Kosovo.

Mai mult, tratatul nu angajează responsabilitatea Națiunilor Unite, nici nu creează pentru organizație vreun cadru legal, financiar sau altă obligație.

Solicit ca această declarație să fie înregistrată conform uzanțelor și să fie parte oficială la înregistrarea tratatului.

Pentru conformitate, semnez cu mâna și sigiliul.

Încheiat la Pristina la 21 octombrie 2005.
Soren Jessen-Petersen,
reprezentant special al secretarului general

;
se încarcă...