Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere majorările prețului la gaze naturale și ținând cont de necesitatea eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinței acest combustibil, în vederea creșterii calității vieții de familie, se impune inițierea unui program de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune de centrale termice individuale sau, după caz, de arzătoare automatizate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Începând cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, în vederea eficientizării consumului de gaze naturale utilizate la încălzirea locuinței.

Art. 2. -

(1) În perioada 2005-2008 se acordă un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzător automatizat, denumit în continuare ajutor bănesc.

(2) De ajutorul bănesc beneficiază familiile și persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiții:

a) utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale și sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale;

b) au venitul net lunar pe membru de familie de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

c) nu dețin centrale termice individuale;

d) dețin sobe de teracotă.

(3) Ajutorul bănesc se acordă sub formă de bonuri valorice, în cuantum diferențiat, după cum urmează: Modificări (1)

a) în sumă de 1.000 lei, în cazul achiziționării, instalării și punerii în funcțiune a unei centrale termice individuale;

b) în sumă de 200 lei, în cazul achiziționării și montării unui arzător automatizat.

Art. 3. -

(1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevăzute cu elemente de securizare și au tipărit cuantumul ajutorului bănesc prevăzut la art. 2 alin. (3).

(4) Modelele bonurilor valorice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 4. -

(1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumite în continuare firme autorizate. Modificări (3)

(2) Firmele autorizate care participă la Programul de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale au obligația să încheie un protocol de colaborare cu direcția de muncă, solidaritate socială și familie a județului, respectiv a municipiului București, denumită în continuare direcție teritorială, în a cărei rază își are domiciliul sau reședința familia ori persoana singură.

(3) Modelul protocolului de colaborare prevăzut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice.

Art. 5. -

(1) Ajutorul bănesc se acordă o singură dată, fie pentru achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice, fie pentru achiziționarea și montarea arzătoarelor automatizate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența și veniturile familiei, semnată de reprezentantul familiei, care este și titularul ajutorului bănesc.

(2) În cazul achiziționării, instalării și punerii în funcțiune a unei centrale termice, cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) avizul de soluție tehnică eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este înregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale;

b) proiectul de execuție a instalării centralei termice, eliberat de firma autorizată.

(3) În cazul achiziționării și montării arzătoarelor automatizate, ajutorul bănesc se acordă pentru un număr maxim de trei sobe.

(4) Cererea de acordare a ajutorului bănesc se înregistrează la direcția teritorială în a cărei rază se află locuința de domiciliu sau de reședință a titularului.

(5) Cererea se completează potrivit modelului stabilit prin norme metodologice.

Art. 6. -

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul bănesc se realizează pe bază de anchetă socială efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcției teritoriale.

(2) Ancheta socială certifică componența familiei și nivelul veniturilor acesteia, precum și modalitățile de încălzire a locuinței.

(3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice.

Art. 7. -

(1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcției teritoriale.

(2) Decizia directorului executiv al direcției teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul bănesc se comunică titularului în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii și se transmite însoțită de bonul valoric reprezentând ajutorul bănesc.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcțiile teritoriale vor comunica familiilor și persoanelor singure care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului bănesc decizia motivată a directorului executiv al direcției teritoriale privind respingerea cererii.

Art. 8. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședință.

(2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură.

Art. 9. -

Ajutorul bănesc se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

Art. 10. -

(1) Suma reprezentând acoperirea unei părți din cheltuielile cu achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, datorată firmei autorizate, se achită de către titular cu bonul valoric.

(2) Firmele autorizate care au încheiat protocolul prevăzut la art. 4 alin. (3) au obligația să accepte plata unei părți din cheltuielile cu achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, sub formă de bonuri valorice.

Art. 11. -

(1) Lunar, firmele autorizate transmit direcțiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii și sumele reprezentând ajutoarele bănești, însoțită de bonurile valorice.

(2) În cazul ajutorului bănesc acordat pentru achiziționarea și montarea arzătoarelor automatizate, documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoțite de procesul-verbal de constatare a montării arzătoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice.

(3) Situația prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată pe baza căruia direcțiile teritoriale achită sumele solicitate de firmele autorizate.

(4) Direcțiile teritoriale au obligația de a verifica periodic lista firmelor autorizate.

(5) Direcțiile teritoriale au obligația de a reține bonurile valorice și de a nu efectua decontarea acestora în cazul în care constată că la data solicitării decontării firma nu mai este autorizată.

Art. 12. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație.

(2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice și orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor bănești, precum și cheltuielile legate de informarea populației cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familei.

Art. 13. -

Ajutoarele bănești acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se impozitează și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Art. 14. -

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la acordarea ajutorului bănesc.

Art. 15. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Economiei și Comerțului și Ministerul Finanțelor Publice elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

București, 14 iulie 2005.

Nr. 91.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

;
se încarcă...