Guvernul României

Ordonanța nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale

SECȚIUNEA 1 Contribuția asupra producției de zahăr și izoglucoză Modificări (1)

Art. 1. -

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se instituie obligația plății contribuției pentru producția de zahăr și a contribuției pentru producția de izoglucoză, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană, contribuții care se fac venit la bugetul de stat și vor fi virate Sistemului de resurse proprii tradiționale ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Modificări (1)

Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii tradiționale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contribuția de zahăr și izoglucoză, alocarea cotelor de producție de zahăr și izoglucoză, stabilirea cotei contribuției și a termenelor de plată, precum și calculul, controlul și colectarea acestor contribuții se stabilesc prin lege.

SECȚIUNEA a 2-a Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanțelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente, precum și a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzilor și penalităților de întârziere aferente acestora

Art. 3. -

(1) Sumele plătite la scadențe de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat și subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, precum și comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat. Modificări (1)

(2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.

(4) Creanțele preluate de la Ministerul Finanțelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative menționate anterior.

SECȚIUNEA a 3-a Recuperarea creanțelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile

Art. 4. -

(1) Recuperarea creanțelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorată Fondului de contrapartidă de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii.

(2) În acest scop Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartidă, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, solicită organelor fiscale competente efectuarea unor acțiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflați în evidența direcției de specialitate din minister.

(3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.

SECȚIUNEA a 4-a Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătății cu garanția statului în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Colțea și refacerii Bisericii Colțea

Art. 5. -

Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății sunt autorizate să finalizeze documentațiile aferente împrumutului extern contractat în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achiziții publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătății, în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Colțea și refacerii Bisericii Colțea și pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Se autorizează Ministerul Sănătății să plătească trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 și până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, capitolul "Sănătate", titlul 84 "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane credite".

CAPITOLUL II Modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar

SECȚIUNEA 1 Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente

Art. I. -

Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să repartizeze și să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) și (11), precum și să efectueze, după caz, plăți direct din această poziție de cheltuieli."

SECȚIUNEA a 2-a Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

Art. II. -

La articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidența echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data plății;".

SECȚIUNEA a 3-a Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 122/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se abrogă. Modificări (1)

2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile și comisioanele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanția statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24% plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marjă de 1%, se va aplica și rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurenței nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal și a celui interzis." Modificări (1)

3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eșalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadenței până la plata integrală a debitului, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare." Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), se abrogă litera d).

2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobânzii se stabilește în condiții de maximă eficiență pentru stat."

3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) comisioane percepute pentru operațiunile și serviciile prestate de către Trezoreria Statului;".

SECȚIUNEA a 5-a Completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Art. V. -

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 2861, cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 2861. - Modificări (1)

(1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține acțiuni emise de către societățile de investiții financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietății private, până în limita de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare.

(2) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționari care depășesc limita prevăzută la alin. (1).

(3) În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere. C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prezentului articol."

2. Societățile de investiții financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în sensul eliminării oricăror prevederi contrare dispozițiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care societățile de investiții financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, statutele sau actele constitutive se consideră modificate de drept, în sensul respectării limitei de 1% din capitalul social.

SECȚIUNEA a 6-a Suspendarea aplicării unor dispoziții legale

Art. VI. -

(1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acțiuni de cercetare-dezvoltare și inovare, finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se o creștere a acestora.

SECȚIUNEA a 7-a Abrogări ale unor dispoziții legale

Art. VII. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) secțiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;

b) alin. (3) al art. 13 din cap. I secțiunea a 6-a "Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în condiții de transparență și competitivitate" din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005.

SECȚIUNEA a 8-a Dispoziții finale

Art. VIII. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.

Nr. 41.

;
se încarcă...