Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operațiuni financiare

SECȚIUNEA 1 Reglementări privind autorizarea Ministerului Finanțelor Publice
de a plăti băncilor creditoare externe dobânzile penalizatoare
și comisioanele restante din fondul de risc

Art. 1. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant să plătească băncilor creditoare externe din fondul de risc dobânzile de întârziere și comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de către băncile finanțatoare externe.

Art. 2. -

Creanțele provenite din sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și vor face obiectul unor acte adiționale la contractele de cesiune de creanță încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanțelor statului și diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002.

SECȚIUNEA a 2-a Reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli
pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăților și companiilor
naționale, precum și ale societăților comerciale cu capital de stat

Art. 3. -

(1) Până la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, care au această prevedere în actul constitutiv, actualizate în conformitate cu actele normative aprobate după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

(2) Până la aceeași dată ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, aflate în coordonarea acestora, care beneficiază de alocații de la bugetul de stat, în limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu această destinație prin Legea nr. 511/2004.

(3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administrației publice centrale implicate și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agenților economici monitorizați potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările și completările ulterioare, aflați în coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora.

(4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și organele administrației publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.

SECȚIUNEA a 3-a Reglementarea plății comisioanelor datorate de Ministerul
Finanțelor Publice Băncii Naționale a României
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005
și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

Art. 4. -

Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finanțelor Publice Băncii Naționale a României, pentru operațiunile derulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a Reglementări privind finalizarea documentațiilor aferente
scrisorilor de garanție de către Ministerul Finanțelor Publice

Art. 5. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să finalizeze după data de 1 ianuarie 2005, în condițiile legii, documentațiile aferente scrisorilor de garanție în cazul acelor beneficiari, agenți economici care rambursează împrumuturile exclusiv din surse proprii sau autorități ale administrației publice locale, pentru care au fost emise hotărâri ale Guvernului în temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.

SECȚIUNEA a 5-a Reglementări privind sprijinul acordat producătorilor agricoli
în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în programele
campaniilor agricole anuale

Art. 6. -

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în programele campaniilor agricole anuale, se acordă un sprijin financiar, reprezentând o sumă fixă pe litru de motorină.

Art. 7. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploatează individual;

b) crescătorii de animale și/sau de păsări;

c) societățile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și asociațiile familiale;

d) societățile comerciale cu profil agricol;

e) arendașii care au încheiat contracte de arendare în condițiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare și învățământ cu profil agricol, precum și unitățile de cult.

(2) Lucrările agricole mecanizate pentru care se acordă sprijin financiar pentru achiziționarea de motorină sunt:

a) lucrările aferente pregătirii terenurilor, înființarea culturilor, întreținerea și recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;

b) lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

Art. 8. -

Nivelul sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, norme metodologice de aplicare.

(2) În normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină, pe lucrări agricole mecanizate, instituțiile implicate direct în aplicarea prevederilor din ordonanță, precum și modalitățile de acordare, verificare și plată a sprijinului financiar pentru achiziționarea de motorină.

Art. 10. -

Sumele aferente plății sprijinului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 11. -

Pentru anul 2005, sumele aferente plății sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se vor asigura, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a producției de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp și în spații protejate, pomicultură și viticultură", prin diminuarea corespunzătoare a sprijinului acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 479/2004.

SECȚIUNEA a 6-a Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, în condiții de transparență și competitivitate

Art. 12. -

(1) Prezenta secțiune reglementează finanțarea nerambursabilă din bugetul Fondului Cultural Național și din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, în condiții de transparență și competitivitate.

(2) În înțelesul prezentei secțiuni, următorii termeni se definesc astfel:

a) program cultural - ansamblul de proiecte și acțiuni culturale structurate organic, care se desfășoară pe o perioadă de timp ce excedează, de regulă, durata unui exercițiu financiar și care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale la nivel regional, național sau internațional;

b) proiect cultural - ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, care se desfășoară pe o perioadă de timp determinată, de regulă mai mică decât cea a unui program cultural, și care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal sau regional; Modificări (1)

c) acțiune culturală - ansamblul de activități și operațiuni structurate organic, care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale punctuale;

d) operator cultural - persoana juridică de drept public sau de drept privat care, potrivit actelor sale constitutive, desfășoară activități culturale; Modificări (1)

e) nevoie culturală - cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoanele fizice sau juridice cărora se adresează operatorii culturali și care sunt beneficiarii direcți ai acestora;

f) nevoie culturală de urgență - cerința de produse sau servicii culturale a cărei nesatisfacere poate avea drept consecință deteriorarea ori distrugerea unui bun cultural sau care poate prejudicia interesele imediate ale beneficiarilor direcți ai operatorilor culturali ori poate prejudicia implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene, UNESCO sau a altor organisme internaționale similare și implementat de un operator cultural.

Art. 13. -

(1) Se înființează Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, denumită în continuare Administrația, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Sediul Administrației este în imobilul situat în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, sectorul 1. Modificări (1)

(3) Veniturile proprii ale Administrației se asigură din Fondul Cultural Național.

(4) Excedentul rezultat din execuția bugetului Administrației se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 14. -

Obiectivele principale ale Administrației sunt:

a) gestionarea Fondului Cultural Național;

b) finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate;

c) dezvoltarea relațiilor culturale internaționale ale României. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Organizarea și funcționarea Administrației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei secțiuni. Modificări (1)

(2) Administrația este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administrației, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Directorul Administrației este ajutat de un consiliu, format din 11 membri desemnați de:

a) Ministerul Culturii și Cultelor - 1 membru;

b) Ministerul Finanțelor Publice - 1 membru;

c) Institutul Cultural Român - 1 membru;

d) Consiliul Minorităților Naționale - 1 membru;

e) asociațiile de creatori - 6 membri, câte unul pentru fiecare asociație cu cel mai mare număr de membri din domeniu.

(2) Membrii consiliului vor fi numiți pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a directorului Administrației.

(3) Directorul Administrației este membru al consiliului, cu drept de vot.

Art. 17. -

(1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Național provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică; Modificări (1)

b) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea publicațiilor interzise spre vânzare minorilor, precum și din încasările obținute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii; Modificări (1)

e) o cotă de 3% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 2% din încasările realizate de agenții economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din veniturile realizate de agenții economici care își desfășoară activitatea în incinta sau în spațiul de protecție al monumentelor istorice proprietate publică; Modificări (1)

i) o cotă de 1% din încasările realizate de agenții economici din organizarea de distracții de tip luna-parc;

j) o cotă de 1% din veniturile realizate de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată; Modificări (1)

l) cota prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001;

m) aplicate videogramelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002;

n) o cotă de 3% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către agenții economici pentru construcțiile amplasate în spațiile de protecție ale monumentelor istorice proprietate publică;

o) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;

p) donații, legate sau alte liberalități;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;

ș) alte venituri dobândite în condițiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, și se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul. Modificări (1)

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii și vor fi folosite pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale și acțiunilor culturale, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.

Art. 18. -

(1) Sumele reprezentând cotele instituite prin prezenta secțiune se calculează lunar de către plătitori și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului Cultural Național, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculează și se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar cele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar. Modificări (1)

(3) Modul de stabilire, vărsare și gestionare a sumelor aferente cotelor menționate la art. 17 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. -

(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu dispozițiile actelor normative privind taxele și impozitele datorate la bugetul de stat.

(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Național.

Art. 20. -

(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 la 30.000.000 lei.

(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural Național se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Controlul respectării obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite în prezenta secțiune, precum și constatarea contravențiilor prevăzute la art. 20 se efectuează de către reprezentanții organelor cu atribuții în domeniul controlului fiscal, precum și de împuterniciți ai Administrației și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, după caz.

(3) Acțiunile de control vor viza, în principal, următoarele obiective:

a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului Cultural Național;

b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;

c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale.

(4) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului Fondului Cultural Național se reportează în anul următor.

Art. 22. -

(1) Finanțările nerambursabile se acordă numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului, altele decât cele primite potrivit prezentei secțiuni. Modificări (1)

(2) Instituțiile publice pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei secțiuni, pentru programele, proiectele ori acțiunile culturale, altele decât cele stabilite ca obligații sau programe minimale anuale.

(3) Finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor culturale se face în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni și cu normele metodologice emise în aplicarea acesteia.

Art. 23. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor încredințează Administrației, pe bază de contract, utilizarea sumelor prevăzute în bugetul ministerului pentru finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum și a sumelor destinate finanțării editării de carte prin comandă de stat. Modificări (2)

(2) Programele de importanță națională și internațională inițiate și/sau susținute de Ministerul Culturii și Cultelor, precum standurile și/sau pavilioanele României la târguri internaționale de carte și expoziții internaționale, manifestări complexe comemorative pentru personalități ale istoriei și culturii, festivaluri internaționale, se finanțează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 24. -

(1) Acordarea de finanțări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni se face pe bază de selecție de oferte, care se organizează de minimum două ori în cadrul unui exercițiu financiar și sunt anunțate pe site-ul finanțatorului și/sau în presa scrisă și audiovizuală, după caz.

(2) Evaluarea și selecția ofertelor se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de experți independenți, constituite prin grija finanțatorului.

(3) Organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și cea de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei secțiuni.

Art. 25. -

(1) Finanțările nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgență se acordă prin atribuire directă de către finanțatori. Modificări (1)

(2) În scopul asigurării sumelor necesare finanțărilor nerambursabile destinate unor nevoi culturale de urgență, Administrația va constitui un fond de rezervă de până la 8% din bugetul său, dar nu mai puțin de 2%.

Art. 26. -

(1) Finanțarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a programului și se asigură anual, potrivit contractului de finanțare.

(2) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora/un singur exercițiu financiar și poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora. Modificări (1)

(3) Finanțarea nerambursabilă a acțiunilor culturale se poate aproba numai pentru nevoi culturale temeinic justificate prin solicitarea de finanțare.

Art. 27. -

Finanțările nerambursabile se aprobă ținându-se seama de următoarele criterii generale:

a) solicitarea de finanțare nerambursabilă urmărește satisfacerea unei nevoi culturale;

b) anvergura internațională, națională, regională sau locală a programului, proiectului sau a acțiunii culturale;

c) numărul, diversitatea și distribuția geografică a beneficiarilor direcți ale căror nevoi culturale urmează a fi satisfăcute;

d) existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului; Modificări (1)

e) numărul, diversitatea și caracterul multicultural al rezultatelor programelor, proiectelor sau acțiunilor culturale finanțate;

f) alte criterii stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei secțiuni.

Art. 28. -

(1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte civile încheiate cu beneficiarii de finanțări, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Clauzele minimale ale contractului prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei secțiuni.

Art. 29. -

(1) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, conform contractelor civile încheiate, prima dintre acestea fiind de cel mult 30% din totalul finanțării aprobate. Modificări (1)

(2) În cazul în care din finanțările nerambursabile acordate urmează a se satisface drepturile bănești ale titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta se face prin încheierea de contracte negociate în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, titularii de drepturi putând beneficia de avansuri bănești de cel mult 30% din valoarea negociată a contractelor încheiate. Modificări (1)

(3) Ultima tranșă a finanțării este de cel puțin 15% și se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative și a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acțiunii culturale.

Art. 30. -

(1) Sumele atribuite sub forma finanțărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru care au fost acordate.

(2) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei secțiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport și masă ale participanților, precum și alte cheltuieli specifice acestor manifestări, precum: realizarea de studii și cercetări, organizarea de întâlniri preliminarii, seminarii, conferințe, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achiziționarea de dotări necesare derulării programului, proiectului sau acțiunii culturale, închirieri de spații și aparatură, acțiuni promoționale și de publicitate, tipărituri, remunerații, onorarii, salarii, acordarea de premii, burse, granturi individuale și altele asemenea. Modificări (1)

(3) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariale ale instituțiilor publice, pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finanțare ori pentru efectuarea de plăți către instituții publice și regii autonome, companii naționale sau societăți comerciale care au ca asociat ori ca acționar statul, o autoritate a administrației publice ori o instituție publică. Modificări (1)

(4) Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru obținerea de profit.

(5) Nivelul cheltuielilor prevăzute la alin. (2), precum și decontarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile în realizarea programului, proiectului sau acțiunii culturale.

Art. 31. -

(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanților finanțatorului, precum și organelor cu atribuții în domeniul controlului fiscal.

(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor nerambursabile se sancționează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă dobânda calculată la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 32. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei secțiuni gestionarea contului "Disponibil din Fondul Cultural Național" deschis la Trezoreria Statului a Municipiului București se transferă de la Ministerul Culturii și Cultelor la instituția publică Administrația Fondului Cultural Național.

(2) Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2001, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, se finalizează așa cum au fost încheiate.

Art. 33. - Modificări (1)

Normele metodologice emise în aplicarea prezentei secțiuni se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei secțiuni și sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. -

Dispozițiile prezentei secțiuni nu sunt aplicabile programelor de dezvoltare sectorială în domeniul culturii.

Art. 35. -

Finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale de la bugetul de stat de către alți ordonatori principali de credite, precum și de la bugetele locale se realizează în condițiile dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001.

Art. 36. - Modificări (1)

Prevederile prezentei secțiuni intră în vigoare la data de 30 iunie 2005.

CAPITOLUL II Modificarea, completarea și abrogarea dispozițiilor
unor acte normative din domeniul financiar

SECȚIUNEA 1 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea
și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc două alineate noi, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și prin conturile de valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 și 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(7) Prin derogare de la alin. (5), precum și de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Națională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului."

2. La articolul 7, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"

a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;".

3. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituții financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condițiile cererii și ofertei pieței monetare;". Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sancțiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive și irevocabile potrivit prevederilor legale."

2. Articolul 5 se abrogă.

3. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Pentru eliberarea cazierului fiscal necesar înregistrării în registrul comerțului a persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, potrivit procedurii speciale în domeniu, se percepe o taxă de 50.000 lei."

SECȚIUNEA a 3-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate
din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste
instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din
instituțiile și activitățile cu profil cultural

Art. III. -

Pe data intrării în vigoare a secțiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanțe, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele stabilite ca obligații ori programe minimale."

SECȚIUNEA a 4-a Abrogări

Art. IV. -

Pe data intrării în vigoare a secțiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanțe, se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordonanța Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2001, cu modificările ulterioare;

b) art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2001.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul culturii și cultelor,
Monica Octavia Muscă

București, 21 ianuarie 2005.

Nr. 10.

;
se încarcă...