Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operațiuni financiare

SECȚIUNEA 1 Reglementări privind autorizarea Ministerului Finanțelor Publice
de a plăti băncilor creditoare externe dobânzile penalizatoare
și comisioanele restante din fondul de risc

Art. 1. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant să plătească băncilor creditoare externe din fondul de risc dobânzile de întârziere și comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de către băncile finanțatoare externe.

Art. 2. -

Creanțele provenite din sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și vor face obiectul unor acte adiționale la contractele de cesiune de creanță încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanțelor statului și diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002.

SECȚIUNEA a 2-a Reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli
pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăților și companiilor
naționale, precum și ale societăților comerciale cu capital de stat

Art. 3. -

(1) Până la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, care au această prevedere în actul constitutiv, actualizate în conformitate cu actele normative aprobate după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

(2) Până la aceeași dată ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, aflate în coordonarea acestora, care beneficiază de alocații de la bugetul de stat, în limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu această destinație prin Legea nr. 511/2004.

(3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administrației publice centrale implicate și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agenților economici monitorizați potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările și completările ulterioare, aflați în coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora.

(4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și organele administrației publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.

SECȚIUNEA a 3-a Reglementarea plății comisioanelor datorate de Ministerul
Finanțelor Publice Băncii Naționale a României
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005
și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

Art. 4. -

Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finanțelor Publice Băncii Naționale a României, pentru operațiunile derulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a Reglementări privind finalizarea documentațiilor aferente
scrisorilor de garanție de către Ministerul Finanțelor Publice

Art. 5. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să finalizeze după data de 1 ianuarie 2005, în condițiile legii, documentațiile aferente scrisorilor de garanție în cazul acelor beneficiari, agenți economici care rambursează împrumuturile exclusiv din surse proprii sau autorități ale administrației publice locale, pentru care au fost emise hotărâri ale Guvernului în temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.

SECȚIUNEA a 5-a Reglementări privind sprijinul acordat producătorilor agricoli
în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în programele
campaniilor agricole anuale

Art. 6. -

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în programele campaniilor agricole anuale, se acordă un sprijin financiar, reprezentând o sumă fixă pe litru de motorină.

Art. 7. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploatează individual;

b) crescătorii de animale și/sau de păsări;

c) societățile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și asociațiile familiale;

d) societățile comerciale cu profil agricol;

e) arendașii care au încheiat contracte de arendare în condițiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare și învățământ cu profil agricol, precum și unitățile de cult.

(2) Lucrările agricole mecanizate pentru care se acordă sprijin financiar pentru achiziționarea de motorină sunt:

a) lucrările aferente pregătirii terenurilor, înființarea culturilor, întreținerea și recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;

b) lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

Art. 8. -

Nivelul sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, norme metodologice de aplicare.

(2) În normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină, pe lucrări agricole mecanizate, instituțiile implicate direct în aplicarea prevederilor din ordonanță, precum și modalitățile de acordare, verificare și plată a sprijinului financiar pentru achiziționarea de motorină.

Art. 10. -

Sumele aferente plății sprijinului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 11. -

Pentru anul 2005, sumele aferente plății sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se vor asigura, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a producției de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp și în spații protejate, pomicultură și viticultură", prin diminuarea corespunzătoare a sprijinului acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 479/2004.

SECȚIUNEA a 6-a Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, în condiții de transparență și competitivitate

Art. 12. -

(1) Prezenta secțiune reglementează finanțarea nerambursabilă din bugetul Fondului Cultural Național și din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, în condiții de transparență și competitivitate.

(2) În înțelesul prezentei secțiuni, următorii termeni se definesc astfel:

a) program cultural - ansamblul de proiecte și acțiuni culturale structurate organic, care se desfășoară pe o perioadă de timp ce excedează, de regulă, durata unui exercițiu financiar și care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale la nivel regional, național sau internațional;

b) proiect cultural - ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, care se desfășoară pe o perioadă de timp determinată, de regulă mai mică decât cea a unui program cultural, și care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal sau regional; Modificări (1)

c) acțiune culturală - ansamblul de activități și operațiuni structurate organic, care urmărește satisfacerea unor nevoi culturale punctuale;

d) operator cultural - persoana juridică de drept public sau de drept privat care, potrivit actelor sale constitutive, desfășoară activități culturale; Modificări (1)

e) nevoie culturală - cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoanele fizice sau juridice cărora se adresează operatorii culturali și care sunt beneficiarii direcți ai acestora;

f) nevoie culturală de urgență - cerința de produse sau servicii culturale a cărei nesatisfacere poate avea drept consecință deteriorarea ori distrugerea unui bun cultural sau care poate prejudicia interesele imediate ale beneficiarilor direcți ai operatorilor culturali ori poate prejudicia implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene, UNESCO sau a altor organisme internaționale similare și implementat de un operator cultural.

Art. 13. -

(1) Se înființează Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, denumită în continuare Administrația, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Sediul Administrației este în imobilul situat în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, sectorul 1. Modificări (1)

(3) Veniturile proprii ale Administrației se asigură din Fondul Cultural Național.

(4) Excedentul rezultat din execuția bugetului Administrației se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 14. -

Obiectivele principale ale Administrației sunt:

a) gestionarea Fondului Cultural Național;

b) finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate;

c) dezvoltarea relațiilor culturale internaționale ale României. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Organizarea și funcționarea Administrației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei secțiuni. Modificări (1)

(2) Administrația este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administrației, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Directorul Administrației este ajutat de un consiliu, format din 11 membri desemnați de:

a) Ministerul Culturii și Cultelor - 1 membru;

b) Ministerul Finanțelor Publice - 1 membru;

c) Institutul Cultural Român - 1 membru;

d) Consiliul Minorităților Naționale - 1 membru;

e) asociațiile de creatori - 6 membri, câte unul pentru fiecare asociație cu cel mai mare număr de membri din domeniu.

(2) Membrii consiliului vor fi numiți pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a directorului Administrației.

(3) Directorul Administrației este membru al consiliului, cu drept de vot.

Art. 17. -

(1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Național provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică; Modificări (1)

b) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea publicațiilor interzise spre vânzare minorilor, precum și din încasările obținute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii; Modificări (1)

e) o cotă de 3% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 2% din încasările realizate de agenții economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de agenții economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din veniturile realizate de agenții economici care își desfășoară activitatea în incinta sau în spațiul de protecție al monumentelor istorice proprietate publică; Modificări (1)

i) o cotă de 1% din încasările realizate de agenții economici din organizarea de distracții de tip luna-parc;

j) o cotă de 1% din veniturile realizate de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 5% din încasările realizate de agenții economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată; Modificări (1)

l) cota prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001;

m) aplicate videogramelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002;

n) o cotă de 3% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către agenții economici pentru construcțiile amplasate în spațiile de protecție ale monumentelor istorice proprietate publică;

o) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;

p) donații, legate sau alte liberalități;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;

ș) alte venituri dobândite în condițiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, și se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...