Parlamentul României

Convenția de constituire a Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor din 11.10.1985 *)

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele contractante,

ținînd seama de necesitatea de a întări cooperarea internațională pentru dezvoltare economică și a întreține contribuția la o astfel de dezvoltare a investiției străine în general și a celei particulare în special,

recunoscînd că fluxul de investiție străină către țările în curs de dezvoltare ar fi facilitat și încurajat în continuare de preocupările de atenuare a riscurilor necomerciale,

dorind să mărească fluxul de capital și tehnologie pentru scopuri productive către țările în curs de dezvoltare, în condiții corespunzătoare cu nevoile de dezvoltare, politicile și obiectivele lor, pe baza unui mod echitabil și stabil de tratament al investiției străine,

convinse că M.I.G.A. poate juca un rol important în încurajarea investiției de capital străin, completînd programele naționale și regionale de garantare a investițiilor și a asigurătorilor particulari ai riscului necomercial și înțelegînd că o astfel de agenție ar trebui, în măsura posibilului, să-și îndeplinească obligațiile fără a recurge la capitalul de rezervă (solicitabil) și că un asemenea obiectiv ar fi servit de continuă îmbunătățire a condițiilor investiției, au căzut de acord asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Constituire, statut, scopuri, definiții

ARTICOLUL 1 Constituirea și statutul agenției

a) Prin prezenta se constituie M.I.G.A. (denumită în cele ce urmează agenție).

b) Agenția va avea personalitate juridică deplină și, în special, capacitatea de:

(i) a contracta;

(ii) a dobîndi și dispune de proprietate mobilă și imobilă; și

(iii) a institui procedurile legale.

ARTICOLUL 2 Obiectiv și scopuri Reviste (1)

Obiectivul agenției va fi de a încuraja fluxul de investiții pentru scopuri productive între țările membre și, în special, spre țările în curs de dezvoltare, suplimentînd astfel activitățile B.I.R.D. (denumită în cele ce urmează banca), C.F.I. și altor instituții internaționale de finanțare a dezvoltării.

În realizarea obiectivelor sale, agenția:

a) va emite garanții, inclusiv coasigurare și reasigurare, contra riscurilor necomerciale privind investițiile într-o țară membră, care vin din alte țări membre;

b) va realiza activități complementare adecvate în vederea promovării fluxului de investiții spre și între țările membre, în curs de dezvoltare; și

c) va exercita alte asemenea prerogative, în mod incidental, ce vor fi necesare sau dorite în promovarea obiectivelor sale.

Agenția va fi condusă în toate deciziile ei de prevederile acestui articol.

ARTICOLUL 3 Definiții

a) Stat membru înseamnă un stat cu privire la care această convenție a intrat în vigoare în conformitate cu art. 61.

b) Țară gazdă sau guvern gazdă înseamnă un stat membru, guvernul său sau orice autoritate publică a statului membru, în ale cărui teritorii - delimitate conform art. 66 - urmează să fie plasată o investiție ce a fost garantată sau reasigurată, sau se are în vedere a fi garantată sau reasigurată de agenție. Reviste (1)

c) Țară membră în curs de dezvoltare înseamnă un stat membru care este menționat ca atare în lista anexată (anexa A), anexă ce poate fi modificată sau completată din cînd în cînd de către Consiliul guvernatorilor la care se referă art. 30 (în cele ce urmează numit consiliu).

d) O majoritate specială înseamnă un vot afirmativ a nu mai puțin de 2/3 din totalul capacității de vot, reprezentînd nu mai puțin de 55% din acțiunile subscrise la capitalul de bază al agenției.

e) O valută liber utilizabilă înseamnă: (i) orice monedă desemnată ca atare de F.M.I. din cînd în cînd și (ii) orice altă monedă liber disponibilă și efectiv utilizabilă pe care Consiliul directorilor (la care face referire art. 30), numit mai departe Consiliul de conducere, o poate desemna pentru realizarea scopurilor acestei convenții, după consultarea cu F.M.I. și cu aprobarea țării căreia îi aparține.

CAPITOLUL II Calitatea de membru și capitalul

ARTICOLUL 4 Calitatea de membru Reviste (1)

a) Participarea la agenție este deschisă tuturor membrilor băncii (B.I.R.D.) și Elveției.

b) Membrii originari vor fi statele prevăzute în lista anexă A și care au devenit părți ale acestei convenții pe sau înainte de 30 octombrie 1987.

ARTICOLUL 5 Capitalul

a) Capitalul de bază autorizat al agenției va fi de 1 miliard DST. El va fi divizat în 100.000 de acțiuni, fiecare în valoare de 10.000 DST, care vor fi disponibile spre a fi subscrise de membri.

Toate obligațiile de plată ale membrilor cu privire la capital vor fi reglate pe baza valorii medii a DST-ului exprimată în dolari S.U.A., pe perioada 1 ianuarie 1981 - 30 iunie 1985, această valoare fiind 1,082 $ S.U.A. = 1 DST.

b) Capitalul de bază va crește la admiterea unui nou membru, în măsura în care acțiunile autorizate sînt insuficiente pentru a asigura acțiunile ce urmează a fi subscrise de acest nou membru, conform art. 6.

c) Consiliul guvernatorilor, cu majoritate specială, poate oricînd să majoreze capitalul de bază al agenției.

ARTICOLUL 6 Subscrierea acțiunilor

Fiecare membru originar al agenției va subscrie la valoarea nominală numărul de acțiuni indicate în anexa nr. 1 vizavi de numele său.

Orice alt membru va subscrie acel număr de acțiuni, în acei termeni și condiții care pot fi stabilite de Consiliul guvernatorilor, dar în nici un caz la o valoare de emisiune mai mică decît cea nominală.

Nici un membru nu va subscrie mai puțin de 50 de acțiuni; Consiliul guvernatorilor poate prevedea reguli prin care membrii pot subscrie la acțiuni suplimentare din capitalul de bază autorizat.

ARTICOLUL 7 Diviziunea și modul de mobilizare a capitalului

Capitalul inițial subscris de fiecare membru se va plăti astfel:

(i) în termen de 90 de zile de la data la care convenția intră în vigoare pentru membrul respectiv, 10% din valoarea fiecărei acțiuni vor fi plătite în numerar, conform celor stipulate în secțiunea a) a art. 8 și încă 10% sub formă de bilete la ordin nenegociabile, nepurtătoare de dobînzi, sau obligațiuni similare ce urmează a fi încasate conform deciziei Consiliului guvernatorilor, în vederea realizării obligațiilor agenției;

(ii) diferența va fi pasibilă de solicitarea agenției, atunci cînd va avea nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

ARTICOLUL 8 Plata subscripțiilor la acțiuni

a) Plata subscripțiilor va fi efectuată în monede liber utilizabile, cu excepția țărilor în curs de dezvoltare, care pot plăti în moneda națională pînă la 25% din partea prevăzută a fi plătită în numerar la art. 7.

b) Solicitările pentru orice cotă-parte din subscripție neplătită vor fi uniforme pe toate acțiunile.

c) Dacă suma primită de agenție la o solicitare va fi insuficientă pentru a-și realiza obligațiile care au necesitat solicitarea, agenția poate face în continuare cereri succesive din subscripțiile neplătite, pînă ce suma totală primită va fi suficientă pentru îndeplinirea obligațiilor ei.

d) Datoria în acțiuni va fi limitată la partea neplătită din valoarea nominală.

ARTICOLUL 9 Evaluarea monedelor

Ori de cîte ori va fi necesar, pentru scopurile acestei convenții, să se determine valoarea unei monede în funcție de alta, această valoare va fi determinată în mod rezonabil de către agenție, după consultarea cu F.M.I.

ARTICOLUL 10 Restituirea (rambursarea) Reviste (1)

a) Agenția va restitui cît de curînd posibil, membrilor săi, sumele plătite ca solicitări din capitalul subscris, dacă și în măsura în care:

(i) solicitarea va fi fost făcută pentru a plăti o despăgubire rezultată dintr-o garanție sau contract de reasigurare și, ulterior, agenția să-și fi recuperat plata în totalitate sau în parte, într-o monedă liber utilizabilă; sau

(ii) solicitarea va fi fost făcută din cauza unei neîndepliniri a obligațiunii de plată a unui membru și, ulterior, aceasta să fi fost onorată total sau parțial; sau

(iii) Consiliul guvernatorilor, prin majoritate specială, stabilește că situația financiară a agenției permite ca toate sau o parte din aceste sume să fie restituite din veniturile agenției.

b) Orice restituire efectuată, în virtutea acestui articol, unui membru, va fi făcută în monedă liber utilizabilă, în proporție sau proporțional cu ponderea plăților efectuate de acel membru în sumă totală plătită ca urmare a solicitărilor făcute anterior unei astfel de restituiri.

c) Echivalentul sumelor restituite conform articolului prezent, unui membru, va deveni parte a obligațiilor membrului privind capitalul solicitabil conform art. 7.

CAPITOLUL III Operațiuni

ARTICOLUL 11 Riscurile acoperite Modificări (1)

a) Sub rezerva prevederilor secțiunilor b) și c) de mai jos, agenția poate garanta investițiile eligibile, împotriva unor prejudicii rezultînd din unul sau mai multe din următoarele tipuri de riscuri: Reviste (1)

(i) Risc din transfer valutar

Orice introducere - atribuibilă guvernului gazdă - de restricții asupra transferului, în afara țării gazdă, a monedei proprii într-o monedă liber utilizabilă sau o altă monedă convenabilă deținătorilor garanției, inclusiv lipsa unei acțiuni din partea guvernului țării gazdă, într-o perioadă rezonabilă de timp, privind cererea unui astfel de investitor pentru un astfel de transfer;

(ii) Exproprierea și măsurile similare

Orice acțiune legislativă sau administrativă sau orice omisiune atribuibilă guvernului gazdă, care are ca efect deposedarea deținătorului garanției de proprietatea sau controlul ori un beneficiu substanțial din investiția sa, cu excepția măsurilor nediscriminatorii cu aplicabilitate generală, pe care guvernele le iau în mod normal în scopul reglementării activității economice în teritoriile lor;

(iii) Încălcarea contractului

Orice suspendare sau încălcare de către guvernul gazdă a contractului cu deținătorul garanției, cînd: a) deținătorul nu a recurs la un for judiciar sau arbitral pentru a formula reclamația de suspendare sau încălcare a contractului; sau b) o decizie a unui astfel de for nu este transmisă în acest termen rezonabil ce va fi stipulat în contractele de garanție în conformitate cu regulamentul agenției; ori c) o astfel de hotărîre nu poate fi pusă în aplicare; și

(iv) Război și tulburări civile

Orice acțiune militară sau tulburare civilă în teritoriul țării gazdă, căreia această convenție nu îi va fi aplicabilă conform prevederilor din art. 66.

b) La cererea comună a investitorului și țării gazdă, Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate aproba extinderea sferei riscurilor acoperite, prevăzute la acest articol, la riscuri necomerciale specifice, altele decît cele la care s-a făcut referire în secțiunea a) de mai sus, dar în nici un caz la riscul de devalorizare sau depreciere a monedei. Reviste (1)

c) Prejudiciile rezultînd din următoarele nu vor fi acoperite: Reviste (1)

(i) orice acțiune sau omisiune a guvernului gazdă, cu care deținătorul garanției a fost de acord sau pentru care a fost răspunzător; și

(ii) orice acțiune sau omisiune a guvernului gazdă sau orice alt eveniment, petrecute înainte de încheierea contractului de garanție.

ARTICOLUL 12 Investiții eligibile Modificări (1)

a) Investițiile eligibile includ dobînzile la titlurile de participare la capital, inclusiv împrumuturi pe termen mediu sau lung făcute sau garantate de deținătorii titlului de participare la capital în întreprinderea respectivă, și acele forme de investiții directe ce pot fi stabilite de Consiliul de conducere. Reviste (1)

b) Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate extinde eligibilitatea la orice altă formă de investiții pe termen mediu sau lung, cu excepția împrumuturilor, altele decît cele menționate în secțiunea a) de mai sus, care pot fi eligibile numai dacă se referă la o investiție specifică acoperită sau care trebuie să fie acoperită de agenție. Reviste (1)

c) Garanțiile vor fi restrînse la investițiile a căror realizare începe ulterior înregistrării cererii de garanție de către agenție. Reviste (1)

Astfel de investiții pot include:

(i) orice transfer de valută făcut pentru a moderniza, extinde sau dezvolta o investiție existentă; și

(ii) utilizarea cîștigurilor din investițiile existente, care ar putea altfel să fie transferate în afara țării gazdă.

d) În garantarea unei investiții, agenția își va îndeplini obiectivele în ceea ce privește: Reviste (1)

(i) soliditatea economică a investiției și contribuția ei la dezvoltarea țării gazdă;

(ii) conformitatea investiției cu legislația și reglementările țării gazdă;

(iii) concordanța investiției cu obiectivele de dezvoltare declarate și prioritățile țării gazdă;

(iv) condițiile de investiție din țara gazdă, inclusiv disponibilitatea unui tratament echitabil și corect și protecția legală pentru investiție.

ARTICOLUL 13 Investitori eligibili

a) Orice persoană fizică sau juridică poate fi aleasă să primească garanția agenției, cu condiția ca: Reviste (1)

(i) această persoană fizică să fie cetățean al altei țări decît țara gazdă;

(ii) această persoană juridică să facă parte sau să aibă principalul sediu de afaceri într-o țară membră sau majoritatea capitalului să fie deținută de un stat membru sau de state membre sau de cetățeni ai acestora, cu condiția ca acel stat membru să nu fie țara gazdă în nici unul din cazurile mai sus arătate;

(iii) această persoană juridică, fie că este sau nu particulară, să opereze pe o bază comercială.

b) În cazul cînd investitorul are mai multe cetățenii, din motivele arătate la secțiunea a) de mai sus, cetățenia unui stat membru va prevala asupra cetățeniei unui stat nemembru și cetățenia țării gazdă va prevala asupra cetățeniei oricărei alte țări membre.

c) La cererea comună a investitorului și țării gazdă, Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate extinde eligibilitatea la o persoană fizică care este cetățean al țării gazdă sau la o persoană juridică de pe teritoriul țării gazdă ori cu majoritatea capitalului deținută de cetățenii tării gazdă, cu condiția ca activul investit să fie transferat din afara țării gazdă.

ARTICOLUL 14 Țările gazdă eligibile

Investițiile vor fi garantate în conformitate cu acest capitol numai dacă urmează a fi făcute pe teritoriul unei țări membre în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 15 Aprobarea țării gazdă

Agenția nu va încheia nici un contract de garanție înainte ca guvernul țării gazdă să aprobe emiterea garanției de către agenție contra riscurilor mai sus prezentate.

ARTICOLUL 16 Termen și condiții

Termenii și condițiile fiecărui contract de garanție vor fi stabilite de agenție cu respectarea regulilor și regulamentelor pe care Consiliul de conducere le va elabora, cu condiția ca agenția să nu acopere pierderea totală a investiției garantate. Contractele de garanție vor fi aprobate de președinte, sub îndrumarea Consiliului de conducere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...