Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind succesiunea statelor la bunuri, arhive și datorii din 08.04.1983

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 1983

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Statele-părți la prezenta Convenție,

Luând în considerare transformarea profundă a comunității internaționale determinată de procesul de decolonizare,

Luând în considerare, de asemenea, că alți factori pot conduce la cazuri de succesiune a Statelor în viitor,

Convinse, în asemenea circumstanțe, de necesitatea de codificare și dezvoltare progresivă a reglementărilor privind succesiunea Statelor cu privire la proprietatea de stat, arhive și datorii ca mijloc de asigurare a unei mai mari securități juridice în relațiile internaționale,

Luând notă că principiile liberului consimțământ, bunei-credințe și pacta sunt servanda sunt universal recunoscute,

Accentuând importanța codificării și dezvoltării progresive a dreptului internațional care interesează comunitatea internațională în general și este de o importanță deosebită pentru întărirea păcii și cooperării internaționale,

Considerând că problemele referitoare la succesiunea Statelor cu privire la proprietatea de stat, arhive și datorii sunt de o importanță deosebită pentru toate Statele,

Având în vedere principiile dreptului internațional cuprinse în Carta Națiunilor Unite, cum ar fi principiile egalității în drepturi și autodeterminării popoarelor, egalității suverane și independenței tuturor Statelor, neamestecului în afacerile interne ale Statelor, interzicerii amenințării cu forța sau a folosirii forței, al respectului universal și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți,

Amintind că respectul pentru integritatea teritorială și independența politică a oricărui Stat este cerut de Carta Națiunilor Unite,

Ținând cont de prevederile Convențiilor de la Viena privind Legea tratatelor, din 1969, și a celei privind succesiunea statelor în raport cu tratatele din 1978,

Afirmând că problemele nereglementate prin prezenta Convenție continuă să fie guvernate de regulile și principiile dreptului internațional general,

Au convenit după cum urmează:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare a prezentei Convenții

Prezenta Convenție se aplică efectelor unei succesiuni a Statelor cu privire la proprietatea de stat, arhive și datorii.

ARTICOLUL 2 Folosirea termenilor

1. Pentru scopurile prezentei Convenții:

(a) "succesiunea Statelor" înseamnă înlocuirea unui Stat cu altul în privința responsabilității în relațiile internaționale ale teritoriului;

(b) "Stat predecesor" înseamnă Statul care a fost înlocuit de alt Stat la efectuarea unei succesiuni de State;

(c) "Stat succesor" înseamnă Statul care a înlocuit un alt Stat la efectuarea unei succesiuni de State;

(d) "data succesiunii Statelor" înseamnă data la care Statul succesor a înlocuit Statul predecesor în privința responsabilității în relațiile internaționale ale teritoriului la care se reportează succesiunea Statelor;

(e) "nou stat independent" înseamnă un Stat succesor al cărui teritoriu, chiar înainte de data succesiunii Statelor, era un teritoriu dependent pentru relațiile internaționale de care era răspunzător Statul predecesor;

(f) "Stat terț" înseamnă orice Stat, altul decât Statul predecesor sau Statul succesor.

2. Prevederile alin. 1 privind folosirea termenilor din prezenta Convenție nu prejudiciază folosirea acelor termeni sau sensurile care li se pot atribui în legislația internă a oricărui Stat.

ARTICOLUL 3 Cazuri de succesiune a Statelor cuprinse de prezenta Convenție

Prezenta Convenție se aplică numai asupra efectelor unei succesiuni a Statelor care are loc în conformitate cu dreptul internațional și, în special, cu principiile de drept internațional cuprinse în Carta Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 4 Aplicarea temporară a prezentei Convenții

1. Fără a prejudicia aplicarea oricăreia dintre reglementările prevăzute în prezenta Convenție, în care efectele unei succesiuni de State sunt supuse dreptului internațional, independent de Convenție, Convenția se aplică numai cu privire la o succesiune de State care a avut loc după intrarea în vigoare a Convenției în afară de cazul în care s-a convenit altfel.

2. Un Stat succesor poate, în momentul exprimării consimțământului de a fi legat de prezenta Convenție sau în orice moment după aceea, să facă o declarație că va aplica prevederile Convenției cu privire la propria succesiune de State, care a avut loc înainte de intrarea în vigoare a Convenției, în raport cu oricare alt Stat contractant sau Stat-parte la Convenție, care face o declarație acceptând declarația Statului succesor. La intrarea în vigoare a Convenției între Statele care au făcut declarațiile sau la declarația de acceptare, indiferent care este ultima, prevederile Convenției se vor aplica efectelor succesiunii Statelor de la data acelei succesiuni de State.

3. Un Stat succesor poate, în momentul când semnează sau își exprimă consimțământul de a fi legat de prezenta Convenție, să facă o declarație că va aplica provizoriu prevederile Convenției cu privire la propria succesiune de State care a avut loc înainte de intrarea în vigoare a Convenției în raport cu orice alt Stat semnatar sau contractant care face o declarație, acceptând declarația Statului succesor; când se face declarația de acceptare, acele prevederi se vor aplica provizoriu efectelor succesiunii Statelor între cele două State, de la data acelei succesiuni de State.

4. Orice declarație făcută în conformitate cu alin. 2 sau 3 va fi inclusă într-o notificare scrisă comunicată depozitarului, care va informa Părțile și Statele îndreptățite să devină Părți la prezenta Convenție asupra notificării adresate lui și a termenilor acesteia.

ARTICOLUL 5 Succesiunea cu privire la alte probleme

Nimic din prezenta Convenție nu va fi considerat ca judecare anticipată, anticipată în orice privință, a oricărei probleme referitoare la efectele unei succesiuni de State cu privire la alte probleme decât cele prevăzute în prezenta Convenție.

ARTICOLUL 6 Drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice

Nimic din prezenta Convenție nu va fi considerat ca judecare anticipată, în orice privință, a oricărei probleme referitoare la drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice.

PARTEA A II-A Proprietatea de stat

SECȚIUNEA 1 Introducere

ARTICOLUL 7 Domeniul de aplicare a prezentei Părți

Articolele prin prezenta Parte se aplică efectelor unei succesiuni de State cu privire la proprietatea de stat a Statului predecesor.

ARTICOLUL 8 Proprietatea de stat

Pentru scopurile articolelor din prezenta Parte, "proprietatea de stat a Statului predecesor" înseamnă proprietatea, drepturile și interesele care, la data succesiunii Statelor, erau, potrivit legislației interne a Statului predecesor, deținute de acel Stat.

ARTICOLUL 9 Efectele transferului proprietății de stat

Transferul proprietății de stat a Statului predecesor implică stingerea drepturilor acelui Stat și apariția drepturilor Statului succesor asupra proprietății de stat care se transferă asupra Statului succesor, în condițiile prevederilor articolelor din prezenta Parte.

ARTICOLUL 10 Data transferului proprietății de stat

Dacă nu se convine altfel de către Statele în cauză sau nu se decide de către un organism internațional corespunzător, data transferului proprietății de stat a Statului predecesor este data succesiunii Statelor.

ARTICOLUL 11 Transferul proprietății de stat fără compensație

Funcție de prevederile articolelor din prezenta Parte și dacă nu se convine altfel de către Statele în cauză sau nu se decide altfel de către un organism internațional corespunzător, transferul proprietății de stat a Statului predecesor către Statul succesor va avea loc fără compensație.

ARTICOLUL 12 Absența efectului unei succesiuni de State
asupra proprietății unui Stat terț

O succesiune de State nu va afecta, ca atare, proprietatea, drepturile și interesele care, la data succesiunii Statelor, sunt situate în teritoriul Statului predecesor și care, la acea dată, erau deținute de un Stat terț potrivit legislației interne a Statului predecesor.

ARTICOLUL 13 Păstrarea și siguranța proprietății de stat

În scopul implementării prevederilor articolelor din prezenta Parte, Statul predecesor va lua toate măsurile pentru a împiedica producerea de pagube sau distrugeri proprietății de stat care se transferă Statului succesor în conformitate cu acele prevederi.

SECȚIUNEA 2 Prevederi privind categoriile specifice de succesiuni de state

ARTICOLUL 14 Transferul unei părți a teritoriului unui Stat

1. Când o parte a teritoriului unui Stat se transferă de către acel Stat altui Stat, trecerea proprietății de stat a Statului predecesor către Statul succesor trebuie reglementată printr-un acord între ele.

2. În lipsa unui astfel de acord:

(a) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor, situată în teritoriul la care se raportează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor;

(b) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor legată de activitatea Statului predecesor privind teritoriul la care se raportează succesiunea Statelor se va transfera la Statul succesor.

ARTICOLUL 15 Noul Stat independent

1. Când un Stat succesor este un nou Stat independent:

(a) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor, situată în teritoriul la care se rapotează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor;

(b) proprietatea imobiliară, care aparținuse teritoriului la care se raportează succesiunea Statelor, situată în afara acestuia și devenită proprietate de stat a Statului predecesor în perioada de dependentă, se va transfera la Statul succesor;

(c) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor, alta decât cea menționată la lit. (b) și situată în afara teritoriului la care se raportează succesiunea Statelor, la crearea căreia a contribuit teritoriul dependent, se va transfera la Statul succesor proporțional cu contribuția teritoriului dependent;

(d) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, legată de activitatea Statului predecesor privitor la teritoriul la care se raportează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor;

(e) proprietatea mobiliară, care aparținuse teritoriului la care se raportează succesiunea Statelor și care a devenit proprietate de stat a Statului predecesor în perioada dependenței, se va transfera la Statul succesor;

(f) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, alta decât proprietatea menționată la lit. (d) și (e), la crearea căreia a contribuit teritoriul dependent, se va transfera la Statul succesor proporțional cu contribuția teritoriului dependent.

2. Când un nou Stat independent este format din unul sau mai multe teritorii dependente, transferul proprietății de stat a Statului sau Statelor predecesoare la noul Stat independent se va determina în conformitate cu prevederile alin. 1.

3. Când un teritoriu dependent devine parte a teritoriului unui Stat, altul decât Statul care a fost răspunzător de relațiile sale internaționale, transferul proprietății de stat a Statului predecesor la Statul succesor va fi determinat în conformitate cu prevederile alin. 1.

4. Acordurile încheiate între Statul predecesor și noul Stat independent pentru a determina succesiunea proprietății de stat a Statului predecesor, altfel decât prin aplicarea alin. 1-3, nu vor încălca principiul de suveranitate permanentă a fiecărui popor asupra bogăției și resurselor sale naturale.

ARTICOLUL 16 Unificarea Statelor

Când două sau mai multe State se unesc și formează astfel un Stat succesor, proprietatea de stat a Statului predecesor se va transfera la Statul succesor.

ARTICOLUL 17 Separarea unei părți sau a unor părți ale teritoriului unui Stat

1. Când o parte sau părți ale teritoriului unui Stat se separă de acel Stat și formează un Stat succesor, și dacă Statul predecesor și Statul succesor nu convin altfel:

(a) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor, situată în teritoriul la care se raportează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor;

(b) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, legată de activitatea Statului predecesor cu privire la teritoriul la care se raportează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor;

(c) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, alta decât cea menționată la lit. (b), se va transfera Statului succesor într-o proporție echitabilă.

2. Alin. 1 se aplică atunci când o parte a teritoriului unui Stat se separă de acel Stat și se unește cu alt Stat.

3. Prevederile alin. 1 și 2 nu prejudiciază nici o problemă de compensație echitabilă între Statul predecesor și Statul succesor care ar putea apărea ca rezultat al succesiunii Statelor.

ARTICOLUL 18 Dizolvarea Statelor

1. Când un Stat se dizolvă și încetează să existe iar părți ale teritoriului Statului predecesor formează unul sau mai multe State succesoare, și dacă Statele succesoare respective nu convin astfel:

(a) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor se va transfera la Statul succesor pe teritoriul căruia se află;

(b) proprietatea de stat imobiliară a Statului predecesor, situată în afara teritoriului său, se va transfera la Statul succesor în proporții echitabile;

(c) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, legată de activitatea Statului predecesor cu privire la teritoriile la care se raportează succesiunea Statelor, se va transfera la Statul succesor respectiv;

(d) proprietatea de stat mobiliară a Statului predecesor, alta decât cea menționată la lit. (c), se va transfera la Statele succesoare în proporții echitabile. 2. Prevederile alin. 1 nu prejudiciază nici o problemă de compensație echitabilă între Statele succesoare, care ar putea apărea ca rezultat al succesiunii Statelor.

PARTEA A III-A Arhivele de stat

SECȚIUNEA 1 Introducere

ARTICOLUL 19 Domeniul de aplicare a prezentei Părți

Articolele din prezenta Parte se aplică efectelor succesiunii Statelor cu privire la arhivele de stat ale Statului predecesor.

ARTICOLUL 20 Arhivele de stat

Pentru scopurile din prezenta Parte, "arhivele de stat ale Statului predecesor" înseamnă toate documentele, indiferent de dată și de tip, produse sau primite de Statul predecesor în timpul exercitării funcțiilor sale, care, la data succesiunii Statelor, aparțineau Statului predecesor potrivit legislației sale interne și au fost păstrate de acesta, direct sau sub controlul său, ca arhive, indiferent pentru ce scop.

ARTICOLUL 21 Efectele transferului arhivelor de stat

Transferul arhivelor de stat ale Statului predecesor implică stingerea drepturilor acelui Stat și apariția drepturilor Statului succesor asupra arhivelor de stat care se transferă la Statul succesor, funcție de prevederile articolelor din prezenta Parte.

ARTICOLUL 22 Data transferului arhivelor de stat

Dacă nu se convine altfel de către Statele în cauză sau nu se decide altfel de către un organism internațional corespunzător, data transferului arhivelor de stat ale Statului predecesor este cea a succesiunii Statelor.

ARTICOLUL 23 Transferul arhivelor de stat fără compensație

Funcție de prevederile articolelor din prezenta Parte și dacă nu se convine altfel de către Statele în cauză sau nu se decide altfel de către un organism internațional corespunzător, transferul arhivelor de stat ale Statului predecesor la Statul succesor va avea loc fără compensație.

ARTICOLUL 24 Absența efectului unei succesiuni de State
asupra arhivelor unui Stat terț

O succesiune de State nu va afecta ca atare arhivele care, la data succesiunii Statelor, sunt situate pe teritoriul Statului predecesor și care, la acea dată, sunt deținute de un Stat terț potrivit legislației interne a Statului predecesor.

ARTICOLUL 25 Păstrarea integrală a grupărilor de arhive ale statului

Nimic din prezenta Parte nu va fi considerat ca judecare în avans, în orice privință, a oricărei probleme care ar putea să apară datorită păstrării integrale a grupărilor de arhive de stat ale Statului predecesor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...