Comisia Europeană

Regulament nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1178

Modificări (...)

În vigoare de la 25 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, în special articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa. Regulamentul menționat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv și a altor obiective în domeniul siguranței aviației civile.

(2) Piloții a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și echipamente de pregătire sintetică pentru zbor, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestor piloți trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Conform regulamentului menționat, piloții, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea acestora trebuie certificate după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(3) În mod similar, piloților trebuie să li se elibereze un certificat medical, iar examinatorii aeromedicali responsabili de evaluarea aptitudinii din punct de vedere medical a piloților trebuie autorizați după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale aplicabile. Cu toate acestea, în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se formulează posibilitatea ca medicii generaliști să acționeze în calitate de examinatori aeromedicali în anumite condiții și în cazul în care legislația națională permite acest lucru.

(4) Echipajul de cabină implicat în exploatarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În conformitate cu regulamentul menționat, echipajul de cabină trebuie supus în mod regulat unei evaluări a aptitudinii din punct de vedere medical de a-și îndeplini, în condiții de siguranță, sarcinile care le-au fost alocate în domeniul siguranței. Conformitatea trebuie demonstrată printr-o examinare adecvată, bazată pe cele mai bune practici de medicină aeronautică.

(5) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 impune Comisiei să adopte dispozițiile de aplicare necesare pentru stabilirea condițiilor de certificare a piloților și a persoanelor implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestora, de atestare a membrilor echipajului de cabină și de evaluare a aptitudinii lor din punct de vedere medical.

(6) Trebuie să se stabilească cerințele și procedurile pentru conversia licențelor naționale de pilot și a licențelor naționale de mecanic navigant în licențe de pilot pentru a se garanta că aceștia pot să își desfășoare activitatea în condiții armonizate; la rândul lor, calificările de zbor de încercare trebuie convertite în conformitate cu regulamentul menționat.

(7) Statelor membre trebuie să li se dea posibilitatea să recunoască licențele eliberate de țări terțe în care se poate garanta un nivel de siguranță echivalent cu cel precizat în Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Trebuie să se prevadă condițiile de recunoaștere a licențelor eliberate de țări terțe.

(8) Pentru a se garanta că pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament poate fi luată în considerare în scopul obținerii licențelor de pilot, trebuie stabilite condițiile de recunoaștere a pregătirii deja efectuate; trebuie să se prevadă de asemenea condițiile de recunoaștere a licențelor militare.

(9) Este necesar să se ofere sectorului aeronautic și administrațiilor statelor membre timp suficient pentru a se adapta la noul cadru de reglementare, să se acorde timp statelor membre pentru a elibera tipurile specifice de licențe de pilot și certificate medicale nereglementate de "JAR", precum și să se recunoască, în anumite condiții, valabilitatea licențelor și certificatelor eliberate, precum și a evaluărilor aeromedicale efectuate, înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(10) Directiva 91/670/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciprocă a licențelor personalului pentru exercitarea funcțiilor în aviația civilă se abrogă în conformitate cu articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Măsurile adoptate de prezentul regulament trebuie considerate ca fiind măsurile corespondente.

(11) Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum și progresul științific și tehnic în domeniul pregătirii piloților și al aptitudinii aeromedicale a personalului navigant. Prin urmare, trebuie să se aibă în vedere cerințele tehnice și procedurile administrative convenite de Organizația Aviației Civile Internaționale ("OACI") și de autoritățile aeronautice comune (JAA) până la 30 iunie 2009, precum și legislația existentă referitoare la specificitățile naționale.

(12) Agenția a pregătit un proiect de norme de aplicare și pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(13) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...