Act Internațional

Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice din 23.06.1979 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

recunoscând că animalele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemului natural al pământului care trebuie conservat pentru binele umanității,

conștiente că fiecare generație de oameni deține resursele pământului pentru generațiile viitoare și are obligația de a asigura ca această moștenire să fie conservată, iar utilizarea ei, atunci când este cazul, să se facă în mod rațional,

conștiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor sălbatice din punctul de vedere al mediului înconjurător, ecologic, genetic, științific, estetic, recreațional, cultural, educațional, social și economic,

preocupate, mai ales, de acele specii de animale sălbatice care migrează în interiorul sau în afara granițelor de sub jurisdicția națională,

recunoscând că statele sunt și trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de animale sălbatice care trăiesc în interiorul granițelor lor jurisdicționale sau trec dincolo de acestea,

convinse că gestionarea și conservarea efectivă a speciilor migratoare de animale sălbatice necesită acțiunea concertată a tuturor statelor în interiorul granițelor de sub jurisdicția lor națională, unde astfel de specii își petrec orice parte a ciclului lor de viață,

invocând Recomandarea nr. 32 din Planul de acțiune adoptat de Conferința Națiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primită cu satisfacție la a 27-a (douăzeci și șaptea) sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite,

au convenit, după cum urmează:

ARTICOLUL I Interpretare

1. Pentru scopul prezentei convenții:

a) specii migratoare înseamnă întreaga populație sau orice parte separată geografic a populației oricărei specii sau oricărui taxon inferior de animale sălbatice, o parte semnificativă ai cărei indivizi traversează ciclic și previzibil una sau mai multe granițe de sub jurisdicții naționale;

b) starea de conservarea a unei specii migratoare înseamnă ansamblul influențelor care acționează asupra speciei migratoare și care poate afecta distribuția și abundența acesteia pe termen lung;

c) starea de conservare va fi considerată favorabilă atunci când:

(1) datele privind dinamica populației arată că specia migratoare se menține pe termen lung ca o componentă viabilă a ecosistemului din care face parte;

(2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere și nici nu există riscul de reducere pe termen lung;

(3) există și va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menținerea populațiilor speciilor migratoare pe termen lung; și

(4) distribuția și abundența speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire și de nivelurile istorice, dacă există ecosisteme potențial favorabile și în măsura în care corespund unei gestionări înțelepte a vieții sălbatice;

d) starea de conservare va fi considerată nefavorabilă, dacă oricare dintre condițiile enunțate la lit. c) a acestui alineat nu este întrunită;

e) periclitat, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă că specia migratoare este în pericol de dispariție în toată aria sa de migrare sau într-o parte importantă a acesteia;

f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre și acvatice pe care le populează o specie migratoare, în care staționează temporar, pe care le traversează sau le survolează în orice moment al rutei normale de migrație a acesteia;

g) habitat înseamnă orice zonă din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiții de viață potrivite pentru acea specie;

h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă orice stat (și, după caz, orice altă parte la care se referă lit. k) a acestui alineat), care își exercită jurisdicția asupra oricărei părți din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale cărui nave sub pavilion național sunt angajate în capturarea acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdicția națională;

i) capturare înseamnă prindere, vânare, pescuit, capturare, hărțuire, omorâre intenționată sau tentativă de angajare în orice asemenea acțiune;

j) acord înseamnă o înțelegere internațională cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, așa cum prevăd art. IV și V ale prezentei convenții;

k) parte înseamnă un stat sau orice organizație de integrare economică regională constituită din state suverane, care este competentă să negocieze, să încheie și să aplice acorduri internaționale în problemele reglementate de prezenta convenție, pentru care aceasta este în vigoare.

2. În problemele care țin de competența lor, organizațiile de integrare economică regională care sunt părți la această convenție vor exercita, în nume propriu, drepturile și vor îndeplini responsabilitățile pe care prezenta convenție le atribuie statelor lor membre. În astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizații nu sunt îndreptățite să exercite individual asemenea drepturi.

3. Acolo unde prezenta convenție dispune luarea unei hotărâri fie prin majoritatea de două treimi, fie prin unanimitatea părților prezente și votante, aceasta va însemna părțile prezente și care votează printr-un vot afirmativ sau negativ. Părțile care se abțin de la vot nu vor fi socotite printre părțile prezente și votante în stabilirea majorității.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Părțile recunosc importanța speciilor migratoare care pot fi conservate și a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord să acționeze în acest scop, oricând este posibil și oportun, acordând o atenție deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă și luând, individual sau prin cooperare, măsurile adecvate și necesare pentru conservarea unor asemenea specii și a habitatului lor.

2. Părțile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricărei specii migratoare.

3. În mod deosebit, părțile:

a) ar trebui să promoveze, să coopereze și să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare;

b) ar trebui să se străduiască să asigure protecția imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. I;

c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea și gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. II.

ARTICOLUL III Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I

1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.

2. O specie migratoare poate fi înscrisă în anexa nr. I cu condiția ca informații certe, cuprinzând cele mai corecte date științifice disponibile, să arate că specia este periclitată.

3. O specie migratoare poate fi scoasă din anexa nr. I, dacă conferința părților stabilește că:

a) informațiile certe, cuprinzând cele mai corecte date științifice disponibile, arată că specia nu mai este periclitată;

b) nu există riscul ca specia să redevină periclitată datorită pierderii protecției prin scoaterea ei din anexa nr. I.

4. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în anexa nr. I se vor strădui:

a) să conserve și, unde este posibil și oportun, să refacă acele habitate ale speciei care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariție a speciei;

b) să prevină, să elimine, să atenueze sau să minimalizeze, după caz, efectele negative ale activităților sau obstacolelor care stânjenesc sau împiedică în mod serios migrația speciilor;

c) în măsura în care este posibil și oportun, să prevină, să reducă sau să controleze factorii care periclitează ori pot periclita în continuare speciile, incluzând controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.

5. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce aparțin unei asemenea specii. Excepții la această interdicție pot fi făcute, numai dacă:

a) capturarea se face în scopuri științifice;

b) capturarea se face în scopul creșterii capacității de înmulțire sau de supraviețuire a speciilor afectate;

c) capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor care utilizează o asemenea specie ca mijloc tradițional de subzistență; sau

d) circumstanțe extraordinare o cer,

cu condiția ca asemenea excepții să fie precise în conținut și limitate în spațiu și timp. O asemenea capturare nu trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.

6. Conferința părților poate recomanda părților, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I, să ia măsuri suplimentare în beneficiul speciei.

7. Părțile vor informa secretariatul, cât mai curând posibil, asupra oricărei excepții făcute în conformitate cu alin. 5 al acestui articol.

ARTICOLUL IV Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor: anexa nr. II

1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabilă și care necesită înțelegeri internaționale pentru conservarea și gestionarea lor, precum și pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internațională ce ar putea fi realizată printr-un acord internațional.

2. Dacă circumstanțele o justifică, o specie migratoare poate fi înregistrată atât în anexa nr. I, cât și în anexa nr. II.

3. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare înscrise în anexa nr. II se vor strădui să încheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în beneficiul speciilor și ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabilă de conservare.

4. Părțile sunt încurajate să acționeze în vederea încheierii de acorduri pentru orice populație sau orice parte a populației, separată geografic, a oricărei specii sau a oricărui taxon inferior de animale sălbatice, ai căror indivizi traversează periodic una sau mai multe granițe jurisdicționale naționale.

5. Secretariatul va primi câte o copie de pe fiecare acord încheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.

ARTICOLUL V Linii directoare pentru acorduri

1. Obiectul fiecărui acord va fi să refacă starea favorabilă de conservare a speciei migratoare respective sau să o mențină într-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui să reglementeze acele aspecte ale conservării și gestionării speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.

2. Fiecare acord ar trebui să acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate și să fie deschis participării tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii, atât celor care sunt părți la prezenta convenție, cât și celor care nu sunt părți.

3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decât de o singură specie migratoare.

4. Fiecare acord trebuie:

a) să identifice speciile migratoare de care se ocupă;

b) să descrie aria și ruta de migrare a speciilor migratoare;

c) să dispună, pentru fiecare parte, desemnarea autorității sale naționale abilitate cu punerea în aplicare a acordului;

d) să stabilească, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistență pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficienței acestuia și pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferința părților;

e) să prevadă procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre părțile la acord; și

f) să interzică la minimum, în privința speciilor migratoare din ordinul Cetacea, orice capturare care nu este permisă pentru acea specie migratoare, conform oricărui alt acord multilateral, și să prevadă posibilitatea aderării la acord a statelor care nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.

5. După caz și posibilități, fiecare acord ar trebui să prevadă, dar să nu se limiteze la:

a) analiza periodică a stării de conservare a speciilor migratoare vizate și identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru această stare;

b) coordonarea planurilor de conservare și gestionare;

c) cercetarea ecologiei și dinamicii populației speciei migratoare vizate, cu referire specială la migrație;

d) schimbul de informații asupra speciilor migratoare vizate, o atenție specială fiind acordată schimbului de rezultate științifice și datelor statistice relevante;

e) conservarea și, acolo unde se cere și este posibil, refacerea habitatelor cu importanță în menținerea stării de conservare favorabile și protecția unor asemenea habitate față de factorii perturbatori, incluzând controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse și care sunt dăunătoare speciilor migratoare;

f) menținerea unei rețele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relație cu rutele de migrație;

g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitate favorabile;

h) eliminarea, în cea mai mare măsură posibilă, sau atenuarea activităților și a obstacolelor care stânjenesc sau împiedică migrația;

i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuării în habitatul speciei migratoare a unor substanțe nocive pentru aceasta;

j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul și gestionarea capturării speciilor migratoare;

k) proceduri pentru coordonarea acțiunii de anihilare a capturărilor ilegale;

l) schimbul de informații cu privire la amenințările reale asupra speciilor migratoare;

m) proceduri de urgență prin care acțiunea de conservare ar putea fi întărită considerabil și rapid, atunci când starea de conservare a speciei migratoare este serios afectată; și

n) conștientizarea publicului asupra conținutului și scopurilor acordului.

ARTICOLUL VI Statele ariei de migrare

1. O listă a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în anexele nr. I și II va fi ținută la zi de către Secretariat, care va folosi informațiile primite de la părți.

2. Părțile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate în anexa nr. I sau în anexa nr. II, față de care ele se consideră a fi state ale ariei de migrare, incluzând furnizarea de informații asupra navelor lor sub pavilion național, angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdicția națională, și, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.

3. Părțile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în anexele nr. I și II vor informa Conferința părților, prin intermediul Secretariatului, cu cel puțin 6 luni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Conferinței părților, asupra măsurilor pe care le iau în aplicarea prevederilor prezentei convenții pentru aceste specii.

ARTICOLUL VII Conferința părților

1. Conferința părților va fi organul de decizie al prezentei convenții.

2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferinței părților la nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenții.

3. După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferinței părților la intervale de maximum 3 ani, în afară de cazul când Conferința părților decide altfel, și reuniuni extraordinare, de fiecare dată la solicitarea scrisă a cel puțin o treime din numărul părților.

4. Conferința părților va stabili și va ține sub control reglementările financiare ale prezentei convenții. Conferința părților va adopta, la fiecare dintre reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară următoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra căruia se va conveni de către Conferința părților. Reglementările financiare, incluzând prevederile asupra bugetului și baremului de contribuții, precum și modificările acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al părților prezente și votante.

5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferința părților va analiza aplicarea prezentei convenții și va putea, în special:

a) să analizeze și să evalueze starea de conservare a speciilor migratoare;

b) să analizeze progresele făcute în direcția conservării speciilor migratoare, în special a acelora înscrise în anexele nr. I și II;

c) să elaboreze acele prevederi și să asigure acele îndrumări necesare împuternicirii Consiliului științific și Secretariatului pentru a-și îndeplini sarcinile;

d) să primească și să examineze orice rapoarte prezentate de Consiliul științific, de Secretariat, de orice parte sau de orice organ permanent stabilit conform unui acord;

e) să facă recomandări părților pentru îmbunătățirea stării de conservare a speciilor migratoare și să analizeze progresele făcute prin aplicarea acordurilor;

f) în cazurile în care nu a fost încheiat un acord, să facă recomandări privind convocarea reuniunilor părților care sunt state ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta măsurile destinate îmbunătățirii stării de conservare a speciilor;

g) să facă recomandări părților pentru îmbunătățirea eficienței prezentei convenții; și

h) să decidă asupra oricărei măsuri suplimentare ce trebuie luată pentru realizarea obiectivelor prezentei convenții.

6. Fiecare reuniune a Conferinței părților va stabili data și locul desfășurării reuniunii viitoare.

7. Orice reuniune a Conferinței părților va stabili și adopta regulile de procedură pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferinței părților este necesară o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și votante, cu excepția cazurilor când nu este prevăzut altfel de prezenta convenție.

8. Organizația Națiunilor Unite, agențiile sale specializate, Agenția Internațională pentru Energia Atomică, precum și orice stat care nu este parte la prezenta convenție și, pentru fiecare acord, organele desemnate de părțile la acel acord pot fi reprezentate de observatori la reuniunile Conferinței părților.

9. Orice agenție sau organ tehnic calificat în protecția, conservarea și gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul asupra dorinței sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferinței părților prin observatori, va fi admis cu condiția ca cel puțin o treime din numărul părților prezente să nu se opună:

a) agenții sau organisme internaționale, guvernamentale sau neguvernamentale, și agenții sau organisme guvernamentale naționale;

b) agenții sau organisme naționale neguvernamentale care au fost aprobate în acest scop de statul în care se află.

O dată admiși, acești observatori vor avea dreptul de participare, dar nu și de vot.

ARTICOLUL VIII Consiliul științific

1. La prima sa reuniune, Conferința părților va înființa un consiliu științific care va asigura consultanță asupra problemelor științifice.

2. Orice parte poate desemna un expert calificat ca membru al Consiliului științific. În plus, Consiliul științific va cuprinde, ca membri, experți calificați, selectați și desemnați de Conferința părților; numărul acestor experți, criteriile pentru selecția lor și condițiile desemnării lor vor fi stabilite de Conferința părților.

3. Consiliul științific se va întâlni, la cererea Secretariatului, după cum va cere Conferința părților.

4. Supus aprobării Conferinței părților, Consiliul științific își va stabili propriul regulament de procedură.

5. Conferința părților va stabili funcțiile Consiliului științific, dintre care:

a) asigurarea de consultanță științifică Conferinței părților, secretariatului și, dacă Conferința părților aprobă, oricărui organism stabilit de prezenta convenție sau de un acord, precum și oricărei alte părți;

b) recomandarea și coordonarea cercetării asupra speciilor migratoare, evaluarea rezultatelor acestor cercetări pentru a constata starea de conservare a speciilor migratoare și raportarea către Conferința părților asupra acestei stări și a măsurilor pentru ameliorarea ei;

c) elaborarea de recomandări către Conferința părților în privința speciilor migratoare ce trebuie incluse în anexele nr. I și II, indicându-se și aria de migrare a acestor specii migratoare;

d) elaborarea de recomandări către Conferința părților în privința măsurilor specifice de conservare și gestionare ce trebuie incluse în acordurile asupra speciilor migratoare;

e) recomandarea soluțiilor la problemele referitoare la aspectele științifice ale aplicării prezentei convenții, în special cu privire la habitatele speciilor migratoare, făcută Conferinței părților.

ARTICOLUL IX Secretariatul

1. Pentru scopurile prezentei convenții va fi înființat un secretariat.

2. Până la intrarea în vigoare a prezentei convenții, Secretariatul este asigurat de directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. În măsura în care apreciază că este necesar, el poate fi asistat, în modul pe care îl consideră corespunzător, de agenții sau de organisme adecvate, interguvernamentale sau neguvernamentale, internaționale sau naționale, calificate tehnic în protecția, conservarea și gestionarea animalelor sălbatice migratoare.

3. Dacă Programul Națiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător nu mai poate asigura Secretariatul, Conferința părților va conveni măsuri alternative pentru funcționarea acestuia.

4. Funcțiile Secretariatului vor fi:

a) să pregătească și să notifice reuniunile:

(i) Conferinței părților; și

(ii) Consiliului științific;

b) să mențină și să promoveze legături cu părțile și între acestea, cu organismele permanente stabilite prin acorduri, cu alte organizații internaționale interesate de speciile migratoare;

c) să obțină, de la orice sursă adecvată, rapoarte și alte informații care promovează obiectivele și aplicarea prezentei convenții și să stabilească difuzarea adecvată a unor asemenea informații;

d) să atragă atenția Conferinței părților asupra oricărei probleme care se referă la obiectivele prezentei convenții;

e) să pregătească pentru Conferința părților rapoarte asupra activității secretariatului și asupra aplicării prezentei convenții;

f) să țină și să publice o listă a statelor ariei de migrare a tuturor speciilor migratoare incluse în anexele nr. I și II;

g) să promoveze încheierea acordurilor, sub directa îndrumare a Conferinței părților;

h) să țină și să pună la dispoziția părților o listă a acordurilor și, dacă Conferința părților o solicită, să furnizeze orice informații asupra acestor acorduri;

i) să țină și să publice o listă a recomandărilor făcute de Conferința părților, în conformitate cu prevederile art. VII alin. 5 lit. e), f) și g), sau a deciziilor luate în conformitate cu prevederile lit. h) a acestui alineat;

j) să furnizeze publicului informații referitoare la prezenta convenție și la obiectivele sale;

k) să îndeplinească orice altă funcție încredințată de prezenta convenție sau de Conferința părților.

ARTICOLUL X Amendarea convenției

1. Prezenta convenție poate fi amendată la oricare reuniune ordinară sau extraordinară a Conferinței părților.

2. Propunerile de amendare pot fi făcute de orice parte.

3. Textul oricărui amendament propus și motivarea sa vor fi comunicate Secretariatului cu cel puțin 150 de zile înaintea reuniunii, textul fiind comunicat cu promptitudine de către Secretariat tuturor părților. Orice comentarii ale părților asupra textului vor fi comunicate Secretariatului cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii reuniunii. Imediat după ultima zi stabilită pentru transmiterea comentariilor, Secretariatul va comunica părților toate comentariile transmise până în acea zi.

4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și votante.

5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părțile după 90 de zile de la reuniunea Conferinței părților la care a fost adoptat, cu excepția acelor părți care fac o rezervă în conformitate cu alin. (6) al acestui articol.

6. În cursul perioadei de 90 de zile, prevăzută la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face, printr-o notificare scrisă la depozitar, o rezervă referitoare la amendament. Rezerva la un amendament poate fi retrasă printr-o notificare scrisă adresată depozitarului și, în consecință, amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte după 90 de zile de la retragerea rezervei.

ARTICOLUL XI Amendarea anexelor

1. Anexele nr. I și II pot fi amendate la orice reuniune ordinară sau extraordinară a Conferinței părților.

2. Propunerile de amendare pot fi făcute de către oricare parte.

3. Textul oricărui amendament propus, fundamentat pe cele mai corecte date științifice disponibile și însoțit de expunerea de motive, va fi transmis Secretariatului, cu cel puțin 150 de zile înaintea reuniunii, iar Secretariatul îl va trimite neîntârziat tuturor părților. Orice comentarii ale părților asupra textului vor fi transmise Secretariatului cu nu mai puțin de 60 de zile înainte de deschiderea reuniunii. Imediat după ultima zi stabilită pentru trimiterea comentariilor, Secretariatul va transmite părților toate comentariile primite până în această zi.

4. Amendamentele vor fi adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și votante.

5. Un amendament la anexe va intra în vigoare pentru toate părțile, cu excepția acelor părți care au făcut o rezervă, în conformitate cu alin. 6 al acestui articol, la 90 de zile după reuniunea Conferinței părților la care acel amendament a fost adoptat.

6. În cursul celor 90 de zile prevăzute la alin. 5 al acestui articol, orice parte poate face o rezervă la amendament prin notificare scrisă adresată depozitarului. Rezerva la un amendament poate fi retrasă prin notificare scrisă adresată depozitarului și, ca urmare, amendamentul va intra în vigoare pentru acea parte la 90 de zile după ce rezerva este retrasă.

ARTICOLUL XII Efecte asupra convențiilor internaționale și altor reglementări

1. Nici o dispoziție din prezenta convenție nu va aduce atingere codificării și dezvoltării dreptului mării de către Conferința Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării, convocată în conformitate cu Rezoluția 2.750 C (XXV) a Adunării Generale a Națiunilor Unite, nici revendicărilor și pozițiilor juridice, prezente și viitoare, ale oricărui stat privind dreptul mării, precum și natura și întinderea jurisdicției statului de coastă și a statului de pavilion.

2. Dispozițiile prezentei convenții nu vor afecta în nici un fel drepturile sau obligațiile vreunei părți decurgând din orice tratat, convenție sau acord, existente.

3. Dispozițiile prezentei convenții nu vor afecta în nici un fel dreptul părților de a adopta reglementări interne mai stricte referitoare la conservarea speciilor migratoare cuprinse în anexele nr. I și II sau reglementări interne referitoare la conservarea speciilor care nu sunt cuprinse în anexele nr. I și II.

ARTICOLUL XIII Aplanarea diferendelor

1. Orice diferend care poate apărea între două sau mai multe părți în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea dispozițiilor prezentei convenții va fi supus negocierii între părțile implicate în diferend.

2. Dacă diferendul nu poate fi aplanat în conformitate cu alin. 1 al acestui articol, părțile, de comun acord, pot supune diferendul arbitrajului, în special celui al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga, iar părțile care au supus diferendul sunt obligate prin decizie de arbitraj.

ARTICOLUL XIV Rezerve

1. Dispozițiile prezentei convenții nu vor fi supuse rezervelor generale. Rezervele specifice pot fi admise în conformitate cu prevederile acestui articol și ale art. XI.

2. Orice stat sau orice organizație de integrare economică regională poate, la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să înscrie o rezervă specifică cu privire la prezența oricărei specii migratoare fie în anexa nr. I sau în anexa nr. II, fie în ambele și, prin urmare, nu va fi considerat parte în privința subiectului acelei rezerve, până în a 90-a zi după ce depozitarul a transmis părților notificarea că această rezervă a fost retrasă.

ARTICOLUL XV Semnarea

Prezenta convenție va fi deschisă spre semnare la Bonn, pentru toate statele și organizațiile de integrare economică regională, până la data de 22 iunie 1980.

ARTICOLUL XVI Ratificare, acceptare, aprobare

Prezenta convenție va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Republicii Federale Germania, care va fi depozitarul.

ARTICOLUL XVII Aderarea

După data de 22 iunie 1980, prezenta convenție va fi deschisă pentru aderare tuturor statelor și organizațiilor de integrare economică regională care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

ARTICOLUL XVIII Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni de la data depunerii celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la depozitar.

2. Pentru fiecare stat sau organizație de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenție ori aderă la aceasta după depunerea celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depunerea de către un astfel de stat sau astfel de organizație a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL XIX Denunțarea

Orice parte poate denunța oricând prezenta convenție prin notificare scrisă adresată depozitarului. Denunțarea va fi efectivă după 12 luni de la primirea notificării de către depozitar.

ARTICOLUL XX Depozitarul

1. Textul original al prezentei convenții, în limbile engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă, fiecare dintre aceste versiuni fiind egal autentică, va fi depus la depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate de pe fiecare versiune tuturor statelor și organizațiilor de integrare economică regională, care au semnat convenția sau au depus instrumentele de aderare la aceasta.

2. Depozitarul, după consultarea guvernelor interesate, va pregăti versiunile oficiale ale textului prezentei convenții, în limbile arabă și chineză.

3. Depozitarul va informa toate statele și organizațiile de integrare economică regională care au semnat și au aderat, precum și Secretariatul, în legătură cu semnarea, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu intrarea în vigoare a prezentei convenții, cu amendamentele la aceasta, cu rezervele specifice și cu notificările de denunțare.

4. Imediat după ce prezenta convenție va intra în vigoare, o copie certificată de pe aceasta va fi transmisă de către depozitar Secretariatului Națiunilor Unite, pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu art. 102 al Cartei Națiunilor Unite.

Pentru conformitate, subsemnații, fiind deplin împuterniciți în acest scop, am semnat prezenta convenție.

Întocmită la Bonn la 23 iunie 1979.

ANEXELE Nr. I ȘI II
la Convenția privind conservarea speciilor migratoare
de animale sălbatice (CMS)
(cum au fost amendate de Conferința părților
din anii 1985, 1988, 1991 și 1994)

În vigoare de la 9 septembrie 1994

ANEXA Nr. I

INTERPRETARE

1. Speciile migratoare incluse în această anexă sunt indicate astfel:

a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau

b) ca aparținând în totalitate speciilor migratoare incluse într-un taxon superior sau într-o subdiviziune a acestuia.

2. Alte referințe la taxonii superiori speciei sunt doar în scopul informării sau al clasificării.

3. Abrevierea s.l. este folosită pentru a arăta că denumirea științifică este utilizată în înțelesul ei larg.

4. Un asterisc (*) pus în fața numelui unei specii indică faptul că specia sau o populație separată a acestei specii ori un taxon superior care cuprinde această specie este cuprins în anexa nr. II.

MAMMALIA
CHIROPTERA
Molossidae Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Pongidae Gorilla gorilla beringei
CETACEA
Balaenopteridae Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaenidae Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis1)
Eubalaena australis
CARNIVORA
Felidae Panthera uncia
PINNIPEDIA
Phocidae Monachus monachus*
PERISSODACTYLA
Equidae Equus grevyi
ARTIODACTYLA
Camelidae Vicugna vicugna* (cu excepția populațiilor peruviene)2)
Cervidae Cervus elaphus barbarus
Bovidae Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas (numai populațiile din nord-vestul Africii)
Gazella leptoceros
Oryx dammah*
AVES
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae Diomedea albatrus
Procellariidae Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
PELECANIFORMES
Pelecanidae Pelecanus crispus*
Pelecanus onocrotalus (numai populațiile palearctice)
CICONIIFORMES
Ardeidae Egretta eulophotes
Ciconiidae Ciconia boyciana
Threskiornithidae Geronticus eremita
ANSERIFORMES
Anatidae Chloephaga rubidiceps*
Oxyura leucocephala*
FALCONIFORMES
Accipitridae Haliaeetus albicilla*
Haliaeetus pelagicus*
GRUIFORMES
Gruidae Grus japonensis*
Grus leucogeranus*
Grus nigricollis*
Otididae Chlamydotis undulata* (numai populațiile din nord-vestul Africii)
Otis tarda* (populațiile din Europa centrală)
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae Numenius borealis*
Numenius tenuirostris*
Laridae Larus audouinii
Larus leucophthalmus
Larus relictus
Larus saundersi
Alcidae Synthliboramphus wumizusume
PASSERIFORMES
Parulidae Dentdoica kirtlandii
Frigilidae Serinus syriacus
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae Chelonia mydas*
Caretta caretta*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*
Lepidochelys olivacea*
Dermochelyidae Dermochelys coriacea*
Polomedusidae Podocnemis expansa* (numai populațiile din bazinul superior al Amazonului)
CROCODYLIA
Gavialidae Gavialis gangeticus
PISCES
SILURIFORMES
Schilbeidae Pangasianodon gigas

1) Înregistrată în trecut ca Eubalaena glacialis (s.l.).

2) Înregistrată în trecut ca Lama vicugna* (cu excepția populațiilor peruviene).

ANEXA Nr. II

INTERPRETARE

1. Speciile migratoare incluse în această anexă sunt indicate astfel:

a) prin numele speciei sau al subspeciei; sau

b) ca fiind toate speciile migratoare incluse într-un taxon superior sau desemnate ca parte a acestuia.

În afară de cazul când nu se indică altfel, oriunde referirea este făcută la un taxon superior speciei, se înțelege că toate speciile migratoare ce aparțin acelui taxon ar putea beneficia într-o măsură semnificativă de încheierea acordurilor.

2. Abrevierea spp., care urmează după numele unei familii sau al unui gen, este folosită pentru a arăta că toate speciile migratoare aparțin acelei familii sau acelui gen.

3. Alte referințe la taxonii superiori speciei sunt numai în scopul informării sau al clasificării.

4. Abrevierea s.l. este folosită pentru a arăta că denumirea științifică este utilizată în înțelesul ei larg.

5. Un asterisc (*) pus înaintea numelui unei specii sau al unui taxon superior arată că specia sau o populație separată a acelei specii ori una sau mai multe specii ce aparțin acelui taxon superior sunt incluse în anexa nr. I.

MAMMALIA
CHIROPTERA
Phinolophidae P. spp. (numai populații europene)
Vespertilionidae V. spp. (numai populații europene)
Molossidae Tadarida teniotis
CETACEA
Platanistidae Platanista gangetica
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei
Iniidae Inia geoffresis
Monodontidae Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenidae Phocoena phocoena (populații din Marea Nordului și Marea
Baltică, Atlanticul de nord-vest și din Marea Neagră)
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Delphinidae Sousa chinensis
Sousa tenuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (numai populații din Marea Nordului și din Marea Baltică)
Lagenorhynchus acutus (numai populații din Marea Nordului și din Marea Baltică)
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (numai populații din Marea Nordului și din Marea Baltică)
Tursiops truncatus (populații din Marea Nordului și Marea Baltică, vestul Mediteranei și din Marea Neagră)
Stenella attenuata (populații din zona de est a Pacificului)
Stenella longirostris (populații din zona de est a Pacificului)
Stenella coeruleoalba (populații din zona de est a Pacificului tropical și din vestul Mediteranei)
Delphinus delphis (populații din Marea Nordului, Marea Baltică, vestul Mediteranei, Marea Neagră și zona estică tropicală a Pacificului)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (populație sud-americană)
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (populații din Atlanticul de nord-est și Pacificul de nord-est)
Globicephala melas (numai populații din Marea Nordului și Marea Baltică)1)
Ziphiidae Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA
Phocidae Phoca vitulina (numai populații din Marea Baltică și Marea Wadden)
Halichoerus grypus (numai populații din Marea Baltică)
Monachus monachus*
PROBOSCIDEA
Elephantidae Loxodonta africana
SIRENIA
Dugongidae Dugong dugon
ARTIODACTYLA
Camelidae Vicugna vicugna*2)
Bovidae Oryx dammah*
Gazella gazella (numai populații asiatice)
AVES
GAVIIFORMES
Gavidae Gavia stellata (populații palearctice occidentale)
Gavia artica artica
Gavia artica suschkini
Gavia immer immer (populații din Europa de nord-vest)
Gavia adamsii (populații palearctice occidentale)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae Podiceps griseigena griseigena
Podiceps auritus (populații palearctice occidentale)
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanidae Pelecanus onocrotalus* (populații palearctice occidentale)
Pelecanus crispus*
CICONIIFORMES
Ardeidae Botaurus stellaris stellaris (populații palearctice occidentale)
Ixobrychus minutus minutus (populații palearctice occidentale)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (populații palearctice occidentale)
Ardea purpurea purpurea (populațiile care se reproduc în palearcticul occidental)
Ciconiidae Mycteria ibis
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Threskiornithidae Plegadis falcinellus
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (excluzând populațiile malgașe)
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae Ph. spp.
ANSERIFORMES
Anatidae A. spp.*
FALCONIFORMES
Cathartidae C. spp.
Pandionidae Pandion haliaetus
Accipitridae A. spp.*
Falconidae F. spp.
GALLIFORMES
Phasianidae Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae Porzana porzana (populațiile care se reproduc în palearcticul occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (populațiile din Marea Neagră și Marea Mediterană)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Gruidae Grus spp.*
Anthropoides virgo
Otididae Chlamydotis undulata* (numai populații asiatice)
Otis tarda*
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae R. spp.
Dromadidae Dromas ardeola
Burhinidae Burhinus oedicnemus
Glareolidae Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Charadriidae C. spp.
Scolopacidae S. spp.*
Phalaropodidae P. spp.
Laridae Larus hemprichii
Laridae Larus leucophthalmus*
Larus ichthyaetus (populațiile din Eurasia Occidentală și Africa)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii*
Larus armenicus
Sternidae Sterna nilotica nilotica (populațiile din Eurasia Occidentală și Africa)
Sterna caspia (populațiile din Eurasia Occidentală și Africa)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (populațiile din Africa și Asia de sud-vest)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii (populație atlantică)
Sterna hirundo hirundo (populațiile care se reproduc în palearcticul occidental)
Sterna paradisaea (populațiile atlantice)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (populațiile din Eurasia Occidentală și Africa)
CORACIIFORMES
Meropidae Merops apiaster
Coraciidae Coracias garrulus
PASSERIFORMES
Muscicapidae M. (s.l.) spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae C. spp.*
Dermochelyidae D. spp.*
Pelomedusidae Podocnemis expansa*
CROCODYLIA
Crocodylidae Crocodylus porosus
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae Acipenser fulverscens
INSECTA
LEPIDOPTERA
Danaidae Danaus plexippus

1) Denumirea anterioară: Globicephala melaena (numai populațiile din Marea Nordului și Marea Baltică).

2) Denumirea anterioară: Lama vicugna*.

;
se încarcă...