Act Internațional

Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice din 23.06.1979 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

recunoscând că animalele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemului natural al pământului care trebuie conservat pentru binele umanității,

conștiente că fiecare generație de oameni deține resursele pământului pentru generațiile viitoare și are obligația de a asigura ca această moștenire să fie conservată, iar utilizarea ei, atunci când este cazul, să se facă în mod rațional,

conștiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor sălbatice din punctul de vedere al mediului înconjurător, ecologic, genetic, științific, estetic, recreațional, cultural, educațional, social și economic,

preocupate, mai ales, de acele specii de animale sălbatice care migrează în interiorul sau în afara granițelor de sub jurisdicția națională,

recunoscând că statele sunt și trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de animale sălbatice care trăiesc în interiorul granițelor lor jurisdicționale sau trec dincolo de acestea,

convinse că gestionarea și conservarea efectivă a speciilor migratoare de animale sălbatice necesită acțiunea concertată a tuturor statelor în interiorul granițelor de sub jurisdicția lor națională, unde astfel de specii își petrec orice parte a ciclului lor de viață,

invocând Recomandarea nr. 32 din Planul de acțiune adoptat de Conferința Națiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primită cu satisfacție la a 27-a (douăzeci și șaptea) sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite,

au convenit, după cum urmează:

ARTICOLUL I Interpretare

1. Pentru scopul prezentei convenții:

a) specii migratoare înseamnă întreaga populație sau orice parte separată geografic a populației oricărei specii sau oricărui taxon inferior de animale sălbatice, o parte semnificativă ai cărei indivizi traversează ciclic și previzibil una sau mai multe granițe de sub jurisdicții naționale;

b) starea de conservarea a unei specii migratoare înseamnă ansamblul influențelor care acționează asupra speciei migratoare și care poate afecta distribuția și abundența acesteia pe termen lung;

c) starea de conservare va fi considerată favorabilă atunci când:

(1) datele privind dinamica populației arată că specia migratoare se menține pe termen lung ca o componentă viabilă a ecosistemului din care face parte;

(2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere și nici nu există riscul de reducere pe termen lung;

(3) există și va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menținerea populațiilor speciilor migratoare pe termen lung; și

(4) distribuția și abundența speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire și de nivelurile istorice, dacă există ecosisteme potențial favorabile și în măsura în care corespund unei gestionări înțelepte a vieții sălbatice;

d) starea de conservare va fi considerată nefavorabilă, dacă oricare dintre condițiile enunțate la lit. c) a acestui alineat nu este întrunită;

e) periclitat, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă că specia migratoare este în pericol de dispariție în toată aria sa de migrare sau într-o parte importantă a acesteia;

f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre și acvatice pe care le populează o specie migratoare, în care staționează temporar, pe care le traversează sau le survolează în orice moment al rutei normale de migrație a acesteia;

g) habitat înseamnă orice zonă din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiții de viață potrivite pentru acea specie;

h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă orice stat (și, după caz, orice altă parte la care se referă lit. k) a acestui alineat), care își exercită jurisdicția asupra oricărei părți din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale cărui nave sub pavilion național sunt angajate în capturarea acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdicția națională;

i) capturare înseamnă prindere, vânare, pescuit, capturare, hărțuire, omorâre intenționată sau tentativă de angajare în orice asemenea acțiune;

j) acord înseamnă o înțelegere internațională cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, așa cum prevăd art. IV și V ale prezentei convenții;

k) parte înseamnă un stat sau orice organizație de integrare economică regională constituită din state suverane, care este competentă să negocieze, să încheie și să aplice acorduri internaționale în problemele reglementate de prezenta convenție, pentru care aceasta este în vigoare.

2. În problemele care țin de competența lor, organizațiile de integrare economică regională care sunt părți la această convenție vor exercita, în nume propriu, drepturile și vor îndeplini responsabilitățile pe care prezenta convenție le atribuie statelor lor membre. În astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizații nu sunt îndreptățite să exercite individual asemenea drepturi.

3. Acolo unde prezenta convenție dispune luarea unei hotărâri fie prin majoritatea de două treimi, fie prin unanimitatea părților prezente și votante, aceasta va însemna părțile prezente și care votează printr-un vot afirmativ sau negativ. Părțile care se abțin de la vot nu vor fi socotite printre părțile prezente și votante în stabilirea majorității.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Părțile recunosc importanța speciilor migratoare care pot fi conservate și a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord să acționeze în acest scop, oricând este posibil și oportun, acordând o atenție deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă și luând, individual sau prin cooperare, măsurile adecvate și necesare pentru conservarea unor asemenea specii și a habitatului lor.

2. Părțile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricărei specii migratoare.

3. În mod deosebit, părțile:

a) ar trebui să promoveze, să coopereze și să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare;

b) ar trebui să se străduiască să asigure protecția imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. I;

c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea și gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. II.

ARTICOLUL III Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I

1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.

2. O specie migratoare poate fi înscrisă în anexa nr. I cu condiția ca informații certe, cuprinzând cele mai corecte date științifice disponibile, să arate că specia este periclitată.

3. O specie migratoare poate fi scoasă din anexa nr. I, dacă conferința părților stabilește că:

a) informațiile certe, cuprinzând cele mai corecte date științifice disponibile, arată că specia nu mai este periclitată;

b) nu există riscul ca specia să redevină periclitată datorită pierderii protecției prin scoaterea ei din anexa nr. I.

4. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în anexa nr. I se vor strădui:

a) să conserve și, unde este posibil și oportun, să refacă acele habitate ale speciei care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariție a speciei;

b) să prevină, să elimine, să atenueze sau să minimalizeze, după caz, efectele negative ale activităților sau obstacolelor care stânjenesc sau împiedică în mod serios migrația speciilor;

c) în măsura în care este posibil și oportun, să prevină, să reducă sau să controleze factorii care periclitează ori pot periclita în continuare speciile, incluzând controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.

5. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce aparțin unei asemenea specii. Excepții la această interdicție pot fi făcute, numai dacă:

a) capturarea se face în scopuri științifice;

b) capturarea se face în scopul creșterii capacității de înmulțire sau de supraviețuire a speciilor afectate;

c) capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor care utilizează o asemenea specie ca mijloc tradițional de subzistență; sau

d) circumstanțe extraordinare o cer,

cu condiția ca asemenea excepții să fie precise în conținut și limitate în spațiu și timp. O asemenea capturare nu trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.

6. Conferința părților poate recomanda părților, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I, să ia măsuri suplimentare în beneficiul speciei.

7. Părțile vor informa secretariatul, cât mai curând posibil, asupra oricărei excepții făcute în conformitate cu alin. 5 al acestui articol.

ARTICOLUL IV Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor: anexa nr. II

1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabilă și care necesită înțelegeri internaționale pentru conservarea și gestionarea lor, precum și pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internațională ce ar putea fi realizată printr-un acord internațional.

2. Dacă circumstanțele o justifică, o specie migratoare poate fi înregistrată atât în anexa nr. I, cât și în anexa nr. II.

3. Părțile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare înscrise în anexa nr. II se vor strădui să încheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în beneficiul speciilor și ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabilă de conservare.

4. Părțile sunt încurajate să acționeze în vederea încheierii de acorduri pentru orice populație sau orice parte a populației, separată geografic, a oricărei specii sau a oricărui taxon inferior de animale sălbatice, ai căror indivizi traversează periodic una sau mai multe granițe jurisdicționale naționale.

5. Secretariatul va primi câte o copie de pe fiecare acord încheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.

ARTICOLUL V Linii directoare pentru acorduri

1. Obiectul fiecărui acord va fi să refacă starea favorabilă de conservare a speciei migratoare respective sau să o mențină într-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui să reglementeze acele aspecte ale conservării și gestionării speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.

2. Fiecare acord ar trebui să acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate și să fie deschis participării tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii, atât celor care sunt părți la prezenta convenție, cât și celor care nu sunt părți.

3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decât de o singură specie migratoare.

4. Fiecare acord trebuie:

a) să identifice speciile migratoare de care se ocupă;

b) să descrie aria și ruta de migrare a speciilor migratoare;

c) să dispună, pentru fiecare parte, desemnarea autorității sale naționale abilitate cu punerea în aplicare a acordului;

d) să stabilească, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistență pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficienței acestuia și pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferința părților;

e) să prevadă procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre părțile la acord; și

f) să interzică la minimum, în privința speciilor migratoare din ordinul Cetacea, orice capturare care nu este permisă pentru acea specie migratoare, conform oricărui alt acord multilateral, și să prevadă posibilitatea aderării la acord a statelor care nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.

5. După caz și posibilități, fiecare acord ar trebui să prevadă, dar să nu se limiteze la:

a) analiza periodică a stării de conservare a speciilor migratoare vizate și identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru această stare;

b) coordonarea planurilor de conservare și gestionare;

c) cercetarea ecologiei și dinamicii populației speciei migratoare vizate, cu referire specială la migrație;

d) schimbul de informații asupra speciilor migratoare vizate, o atenție specială fiind acordată schimbului de rezultate științifice și datelor statistice relevante;

e) conservarea și, acolo unde se cere și este posibil, refacerea habitatelor cu importanță în menținerea stării de conservare favorabile și protecția unor asemenea habitate față de factorii perturbatori, incluzând controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse și care sunt dăunătoare speciilor migratoare;

f) menținerea unei rețele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relație cu rutele de migrație;

g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitate favorabile;

h) eliminarea, în cea mai mare măsură posibilă, sau atenuarea activităților și a obstacolelor care stânjenesc sau împiedică migrația;

i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuării în habitatul speciei migratoare a unor substanțe nocive pentru aceasta;

j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul și gestionarea capturării speciilor migratoare;

k) proceduri pentru coordonarea acțiunii de anihilare a capturărilor ilegale;

l) schimbul de informații cu privire la amenințările reale asupra speciilor migratoare;

m) proceduri de urgență prin care acțiunea de conservare ar putea fi întărită considerabil și rapid, atunci când starea de conservare a speciei migratoare este serios afectată; și

n) conștientizarea publicului asupra conținutului și scopurilor acordului.

ARTICOLUL VI Statele ariei de migrare

1. O listă a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în anexele nr. I și II va fi ținută la zi de către Secretariat, care va folosi informațiile primite de la părți.

2. Părțile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate în anexa nr. I sau în anexa nr. II, față de care ele se consideră a fi state ale ariei de migrare, incluzând furnizarea de informații asupra navelor lor sub pavilion național, angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdicția națională, și, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.

3. Părțile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în anexele nr. I și II vor informa Conferința părților, prin intermediul Secretariatului, cu cel puțin 6 luni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Conferinței părților, asupra măsurilor pe care le iau în aplicarea prevederilor prezentei convenții pentru aceste specii.

ARTICOLUL VII Conferința părților

1. Conferința părților va fi organul de decizie al prezentei convenții.

2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferinței părților la nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenții.

3. După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferinței părților la intervale de maximum 3 ani, în afară de cazul când Conferința părților decide altfel, și reuniuni extraordinare, de fiecare dată la solicitarea scrisă a cel puțin o treime din numărul părților.

4. Conferința părților va stabili și va ține sub control reglementările financiare ale prezentei convenții. Conferința părților va adopta, la fiecare dintre reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară următoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra căruia se va conveni de către Conferința părților. Reglementările financiare, incluzând prevederile asupra bugetului și baremului de contribuții, precum și modificările acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al părților prezente și votante.

5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferința părților va analiza aplicarea prezentei convenții și va putea, în special:

a) să analizeze și să evalueze starea de conservare a speciilor migratoare;

b) să analizeze progresele făcute în direcția conservării speciilor migratoare, în special a acelora înscrise în anexele nr. I și II;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...