Consiliul Europei

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa din 19.09.1979 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și ceilalți semnatari ai prezentei convenții,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi,

luând în considerare dorința de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în domeniul conservării naturii,

recunoscând că flora și fauna sălbatică constituie un patrimoniu natural de valoare estetică, științifică, culturală, recreativă, economică și intrinsecă, care trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare,

recunoscând rolul esențial al florei și faunei sălbatice în menținerea echilibrului ecologic,

constatând diminuarea efectivelor a numeroase specii de floră și faună sălbatică și pericolul nimicirii care le amenință pe unele,

conștienți că, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esențiale ale protecției ocrotirii florei și faunei sălbatice,

recunoscând că, conservarea florei și faunei sălbatice ar trebui luată în considerare de către guverne în obiectivele și programele lor naționale și că o cooperare internațională ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a speciilor migratoare,

conștienți de numeroasele cereri de a acționa în comun făcute de guvern și instanțe internaționale, în special cele exprimate la Conferința Națiunilor Unite asupra mediului din 1972 și de către Adunarea Consultativă a Consiliului Europei,

dorind să urmeze, în special în domeniul conservării vieții sălbatice, recomandările Rezoluției nr. 2 a celei de-a doua Conferințe ministeriale europene asupra mediului,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta convenție are ca obiect asigurarea conservării florei și faunei sălbatice și habitatelor lor naturale, în special a speciilor și habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state, și promovarea unei astfel de cooperări.

2. O atenție deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenințate cu nimicirea și vulnerabile.

ARTICOLUL 2

Părțile contractante vor lua măsurile necesare pentru menținerea sau adaptarea populațiilor de floră și faună sălbatice la un nivel corespunzător mai ales exigențelor ecologice, științifice și culturale, ținând cont de exigențele economice și recreaționale și de nevoile subspeciilor, varietăților sau formelor amenințate pe plan local.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor naționale de conservare a florei și faunei sălbatice și habitatelor naturale, acordând o atenție deosebită speciilor amenințate cu nimicirea și vulnerabile, mai ales speciilor endemice și habitatelor amenințate, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

2. Fiecare parte contractantă se angajează ca, în politica sa de amenajare și de dezvoltare și în măsurile de luptă contra poluării, să ia în considerare conservarea florei și faunei sălbatice.

3. Fiecare parte contractantă va încuraja procesul educațional și difuzarea informațiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de floră și faună sălbatice ca și a habitatelor lor.

CAPITOLUL II Protecția habitatelor

ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative potrivite și necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice de floră și faună, în special a acelora enumerate în anexele nr. I și II și pentru salvgardarea habitatelor naturale amenințate.

2. Părțile contractante vor ține cont, în politicile lor de amenajare și de dezvoltare, de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent, în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.

3. Părțile contractante se angajează să acorde o atenție deosebită protecției zonelor care au importanță pentru speciile migratoare enumerate în anexele nr. II și III și care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migrație ca: zone de iernare, de aglomerare, de hrănire, de reproducere sau de năpârlire.

4. Părțile contractante se angajează să-și coordoneze eforturile în funcție de necesități pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte și de alta a frontierei.

CAPITOLUL III Conservarea speciilor

ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru asigurarea conservării, în special, a speciilor de floră sălbatică enumerate în anexa I.

Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tăierea sau dezrădăcinarea intenționată a plantelor avute în vedere. Fiecare parte contractantă va interzice, la nevoie, deținerea sau comercializarea acestor specii.

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru a asigura conservarea, în special, a speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. II. Se va interzice, în special, pentru aceste specii:

a) orice formă de capturare intenționată, de deținere și de ucidere intenționată;

b) degradarea sau distrugerea intenționată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;

c) perturbarea intenționată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de dependență și de hibernare în așa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în ce privește obiectivele prezentei convenții;

d) distrugerea sau culegerea intenționată a ouălor în natură sau deținerea lor, chiar goale;

e) deținerea sau comercializarea internă a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, și a oricărei părți sau produs al lor, ușor identificabil, obținut din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispozițiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru protejarea speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III.

2. Orice exploatare a faunei sălbatice enumerate în anexa nr. III va fi reglementată în vederea menținerii acestor populații în afara oricărui pericol, ținând cont de dispozițiile art. 2.

3. Aceste măsuri vor cuprinde în special:

a) instituirea perioadelor de prohibiție și/sau alte măsuri reglementare de exploatare;

b) interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă este cazul, pentru a permite populațiilor existente să revină la un nivel satisfăcător;

c) reglementarea, dacă este cazul, a vânzării, deținerii, transportului sau ofertei în scop de vânzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte.

ARTICOLUL 8

În privința capturării sau uciderii speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III și în cazurile în care se fac derogări conform art. 9 în ce privește speciile enumerate în anexa nr. II, părțile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare și de ucidere și a mijloacelor susceptibile să ducă pe plan local la dispariția sau să tulbure grav liniștea populațiilor unei specii, în special a mijloacelor enumerate în anexa nr. IV.

ARTICOLUL 9

1. Cu condiția să nu existe o altă soluție satisfăcătoare și derogarea să nu dăuneze supraviețuirii populației implicate, fiecare parte contractantă poate să facă derogări de la dispozițiile art. 4, 5, 6, 7 și de la interdicția de utilizare a mijloacelor avute în vedere la art. 8:

- în interesul protecției florei și faunei;

- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, șeptelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor și altor forme de proprietate;

- în interesul sănătății și securității publice, securității aeriene sau altor interese publice prioritare;

- în scopuri de cercetare și de educație, de repopulare, de reintroducere ca și pentru creștere;

- pentru a permite, în condiții strict controlate, pe o bază selectivă și într-o anumită măsură, capturarea, deținerea sau orice altă exploatare judicioasă a anumitor animale și plante sălbatice în număr redus.

2. Părțile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogărilor făcute în virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie să menționeze:

- populațiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogărilor și, dacă este posibil, numărul specimenelor implicate;

- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;

- condițiile de risc, circumstanțele de timp și de loc în care au intervenit aceste derogări;

- autoritatea abilitată să declare că aceste condiții au fost îndeplinite, să ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, și la persoanele însărcinate, cu excepția acestora;

- controalele operate.

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale privind speciile migratoare

ARTICOLUL 10

1. Pe lângă măsurile indicate prin art. 4, 6, 7 și 8, părțile contractante se angajează să-și coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele nr. II și III și a căror arie de repartiție se întinde pe teritoriul lor.

2. Părțile contractante vor lua măsuri în vederea asigurării ca perioadele de prohibiție și/sau alte măsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 să corespundă necesităților speciilor migratoare enumerate în anexa nr. III.

CAPITOLUL V Dispoziții suplimentare

ARTICOLUL 11

1. În aplicarea dispozițiilor prezentei convenții, părțile contractante se angajează:

a) să coopereze de fiecare dată când va fi necesar, mai ales când această cooperare ar putea spori eficacitatea măsurilor luate, conform altor articole ale prezentei convenții;

b) să încurajeze și să coordoneze activitățile de cercetare în funcție de obiectivele acestei convenții.

2. Fiecare parte contractantă se angajează:

a) să încurajeze reintroducerea speciilor indigene de floră și faună sălbatică dacă această măsură ar putea să contribuie la conservarea unei specii amenințate cu nimicirea, cu condiția de a se proceda în prealabil, și ținând cont de experiența celorlalte părți contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere ar fi eficace și acceptabilă;

b) să controleze strict introducerea speciilor neindigene.

3. Fiecare parte contractantă va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiază de o protecție totală pe teritoriul său și care nu figurează în anexele nr. I și II.

ARTICOLUL 12

Părțile contractante pot adopta pentru conservarea florei și faunei sălbatice și a habitatelor lor naturale măsuri mai riguroase decât cele prevăzute în prezenta convenție.

CAPITOLUL VI Comitetul permanent

ARTICOLUL 13

1. Se constituie, în scopul prezentei convenții, un Comitet permanent.

2. Orice parte contractantă poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mulți delegați. Fiecare delegație va dispune de un singur vot. În limitele competențelor sale, Comunitatea Economică Europeană își exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal numărului statelor sale membre care sunt părți contractante ale prezentei convenții; Comunitatea Economică Europeană nu-și va exercita dreptul de vot în situațiile în care statele membre implicate și-l exercită pe al lor și reciproc.

3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este parte contractantă la convenție poate fi reprezentat în comitet printr-un observator.

Comitetul permanent poate, în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractantă la convenție să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.

Orice organism sau orice instituție calificată tehnic în domeniul protecției, conservării sau gestionării florei și faunei sălbatice și a habitatelor lor, și aparținând uneia din categoriile următoare:

a) organisme sau instituții internaționale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau instituții naționale guvernamentale;

b) organisme sau instituții naționale nonguvernamentale care au fost desemnate în acest scop de către statul în care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel puțin cu 3 luni înainte de reuniunea comitetului, despre intenția lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu excepția cazului când, cu cel puțin o lună înaintea reuniunii, o treime dintre părțile contractante au informat secretarul general că se opun la aceasta.

4. Comitetul permanent este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. El își va ține prima reuniune în termen de un an începând de la data intrării în vigoare a convenției. În continuare, el se va reuni cel puțin o dată la 2 ani și oricând majoritatea părților contractante o solicită.

5. Majoritatea părților contractante formează cvorumul necesar pentru ținerea unei reuniuni a Comitetului permanent.

6. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, Comitetul permanent își va stabili propriul regulament interior.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenții. El poate, în special:

- să revizuiască în mod permanent prevederile prezentei convenții, inclusiv anexele sale, și să examineze modificările care s-ar impune;

- să facă recomandări părților contractante asupra măsurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenții;

- să recomande măsuri adecvate pentru asigurarea informării publicului asupra lucrărilor întreprinse în cadrul prezentei convenții;

- să facă recomandări Comitetului Miniștrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenție;

- să facă orice propunere în scopul îmbunătățirii eficacității prezentei convenții și cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt părți contractante la convenție, de acorduri care să sporească eficacitatea conservării speciilor sau grupelor de specii.

2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie inițiativă, să organizeze reuniuni de grupuri de experți.

ARTICOLUL 15

După fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor și funcționării convenției.

CAPITOLUL VII Amendamente

ARTICOLUL 16

1. Orice amendament la articolele prezentei convenții, propus de o parte contractantă sau de Comitetul de Miniștri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei și transmis prin grija sa cu cel puțin două luni înainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei părți contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenție conform dispozițiilor art. 19 și tuturor statelor invitate să adere la aceasta, conform dispozițiilor art. 20.

2. Orice amendament propus, conform dispozițiilor paragrafului precedent, va fi examinat de către Comitetul permanent, care:

a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptării părților contractante;

b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobării Comitetului de Miniștri. Acest text este comunicat, după aprobarea sa, părților contractante în vederea acceptării.

3. Orice amendament va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după ce toate părțile contractante l-au informat pe secretarul general că ele l-au acceptat.

4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) și 3 ale prezentului articol sunt aplicabile și în cazul adoptării de noi anexe la prezenta convenție.

ARTICOLUL 17

Orice amendament la anexele prezentei convenții, propus de către o parte contractantă sau de către Comitetul de Miniștri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei și transmis prin grija sa cu cel puțin două luni înaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei părți contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenție, conform dispozițiilor art. 19, și tuturor statelor invitate să adere la aceasta, conform dispozițiilor art. 20.

2. Orice amendament propus conform dispozițiilor paragrafului precedent va fi examinat de către Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de două treimi dintre părțile contractante. Textul adoptat va fi comunicat părților contractante.

3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de către Comitetul permanent, și cu excepția cazului în care o treime dintre părțile contractante au notificat obiecții, orice amendament intră în vigoare pentru acele părți contractante care nu au notificat obiecții.

CAPITOLUL VIII Reglementarea diferendelor

ARTICOLUL 18

1. Comitetul permanent se va strădui să faciliteze rezolvarea amiabilă a oricăror dificultăți pe care aplicarea convenției le-ar putea genera.

2. Orice diferend între părțile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu s-a rezolvat pe baza dispozițiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii între părțile în diferend, și cu excepția cazului în care părțile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusă arbitrajului. Fiecare dintre părți va desemna un arbitru și cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Dacă, sub rezerva dispozițiilor paragrafului 3 al prezentului articol, într-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre părți nu și-a desemnat arbitrul, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte părți, la desemnarea sa într-un nou interval de 3 luni. Aceeași procedură se va aplica și în cazul în care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, într-un interval de 3 luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.

3. În cazul diferendului între două părți contractante, dintre care una este un stat membru al Comunității Economice Europene, ea însăși parte contractantă, cealaltă adresează cererea de arbitraj simultan acestui stat membru și comunității, care-i va notifica concomitent, într-un interval de două luni de la primirea cererii, dacă statul membru sau comunitatea sau statul membru și comunitatea împreună se constituie parte la diferend. În lipsa unei astfel de notificări în intervalul numit, statul membru și comunitatea sunt considerate o singură și aceeași parte la diferend în vederea aplicării dispozițiilor care guvernează constituirea și procedura Curții de arbitraj. Același lucru când statul membru și comunitatea se constituie împreună parte la diferend.

4. Curtea de arbitraj își va stabili propriile norme procedurale. Hotărârile se vor lua cu majoritate de voturi. Sentința sa este definitivă și obligatorie.

5. Fiecare parte la diferend suportă cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat și părțile suportă, în mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca și celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

ARTICOLUL 19

1. Prezenta convenție este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei și statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca și Comunității Economice Europene.

Până la data intrării sale în vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisă pentru semnare oricărui alt stat invitat de către Comitetul de Miniștri.

Convenția va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă Secretariatul General al Consiliului Europei.

2. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care cinci state, dintre care cel puțin patru state membre ale Consiliului Europei, își vor exprima consimțământul de a se supune convenției conform dispozițiilor paragrafului precedent.

3. Ea va intra în vigoare față de orice stat semnatar sau al Comunității Economice Europene, care-și vor exprima ulterior consimțământul de a se supune ei, în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 20

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea, după consultarea părților contractante, să invite să adere la convenție orice stat nemembru al consiliului care, invitat să o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi făcut încă, și oricare alt stat nemembru.

2. Pentru orice alt stat care aderă, convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentelor de aderare pe lângă Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenție.

2. Orice parte contractantă poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau în orice alt moment care urmează să extindă aplicarea prezentei convenții prin declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei și la alt teritoriu desemnat în declarație și căruia-i asigură relațiile internaționale sau pentru care ea este abilitată să o stipuleze.

3. Orice declarație făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu desemnat în această declarație, prin notificare adresată secretarului general. Retragerea va deveni efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de șase luni după data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 22

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să formuleze una sau mai multe observații cu privire la anumite specii enumerate în anexele nr. II și III și/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate în observația sau observațiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vânătoare și alte forme de exploatare menționate în anexa nr. IV.

Observațiile cu caracter general nu sunt admise.

2. Orice parte contractantă care extinde aplicarea prezentei convenții la un teritoriu menționat în declarația prevăzută în paragraful 2 al art. 21 poate să formuleze una sau mai multe observații conform dispozițiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.

3. Nici o altă observație nu este admisă.

4. Orice parte contractantă care a formulat o observație în virtutea paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol o poate retrage în totalitate sau parțial, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 23

1. Orice parte contractantă poate, în orice moment, să denunțe prezenta convenție adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 24

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui stat semnatar, Comunității Economice Europene semnatare a prezentei convenții și fiecărei părți contractante:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții conform art. 19 și 20;

d) orice informație comunicată în virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;

e) orice raport stabilit în aplicarea art. 15;

f) orice amendament sau nouă anexă adoptată conform art. 16 și 17 și data la care acest amendament sau această nouă anexă intră în vigoare;

g) orice declarație făcută în virtutea paragrafelor 2 și 3 ale art. 21;

h) orice observație formulată în virtutea dispozițiilor paragrafelor 1 și 2 ale art. 22;

i) retragerea oricărei observații exprimate în virtutea dispozițiilor paragrafului 4 al art. 22;

j) orice notificare făcută în virtutea dispozițiilor art. 23 și data la care denunțarea va deveni efectivă.

Drept care, subsemnații autorizați în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Redactată la Berna, la 19 septembrie 1979, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind identice și alcătuind un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecărui stat, precum și Comunității Economice Europene semnatare ca și fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenție sau să adere la ea.

ANEXA Nr. I

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Darieu ex Milde

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea azorica Launert

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Pitularia minuta Durieu ex Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmb.) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L.

Narcissus viridiflorus Schousboe

Sternbergia candida B. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.

ARACEAE

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N.E. Brown

Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.

Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)

Echium gentianoides Webb ex Coincy

Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis azorica H.C. Watson

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes kuzinskyana Willk.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma halophilum Boiss. & Heldr.

Onosma proponticum Aznav.

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.)

Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer

Campanula damboldtiana Davis

Campanula lycica Sorger & Kit Tan

Campanula morettiana Reichenb.

Campanula sabatia De Not.

Jasione lusitanica A. DC.

Musschia aurea (L.f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater

Halliday Dianthus rupicola Biv.

Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria maritima Link

Moehringia fontqueri Pau

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

Silene haussknechtii Heldr. ex Husskn.

Silene hifacensis Rouy ex Wilk.

Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene mariana Pau

Silene orphanidis Boiss.

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da Silva

Silene salsuginea Hub.-Mor

Silene sangaria Coode & Cullen

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODICEAE

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen

Beta trojana Pamuk. apud Aellen

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss.

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Salsola anatolica Aellen

Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

Helianthemum capul-felis Boiss.

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

Anacyclus latealatus Hub.-Mor.

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Anthemis halophila Boiss. & Bal.

Argyranthemum lidii Humphries.

Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia insipida Vill.

Artemisia laciniata Willd.

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France.

Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz Bip.

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

(Centaurea heldreichii Halacsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)

Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis

(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea hermannii F. Hermann

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto

Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lactuca watsoniana Trelease

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC.

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Onopordum carduelinum Bolle

Onopordum nogalesii Svent.

Pericallis hadrosomus Svent.

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Sonchus erzincanicus Matthews

Stemmacantha cynaroides

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Convolvulus caput-medusae Lowe

Convolvulus lopez-socasi Svent.

Convolvulus massonii A. Dietr.

Convolvulus pulvinatus Sa'ad.

Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B. L. Burtt

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapevr.) Boiss.)

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurasceus (R. Br.) Bunge

Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)

Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

Diplotaxis siettiana Maire

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Murbeckiella sousae Rothm.

Parolinia schizogynoides Svent.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

(S. matritense P.W. Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev.

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi cariense A. Carlstrom

CYPERACEAE

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

Etica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A.D. Webb

EUPHORBIACEAE

Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Euphorbia stygiana H.C. Watson

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii Esteve Chueca

Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E.P. Warburg

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

Erodium rupicola Boiss.

Geranium maderense Yeo

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ex DC.

Bromus interruptus (Hackel) Druce

Bromus psammophilus P.M. Smith

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Eremopoa mardinensis R. Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Micropyropsis tuberosa Romero-Zanco Cabezudo

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

Stipa austroitalica Martinovsky

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Stipa styriaca Martinovsky

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter)

N.K.B. Robson

Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis T. Baytop & Mathew

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus etruscus Parl.

Crocus hartmannianus Holmboe

Crocus robertianus C.D. Brickell

Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & A)

Origanum dictamnus L.

Origanum scabrum Boiss. & Heldr.

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis cystosiphon Svent.

Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis marmorea Bolle

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium charidemi Sandwith

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanurn Losa & Rivas Goday

Thymus aznavourii Velen.

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

Austragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Dorycnium spectabile Webb & Berthel.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.

Lotus azoricus P.W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis

Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

Teline salsoloides Arco & Acebes.

Thermopsis turcica Kit Tan. Vural & Kucukodu

Trifolium pachycalyx Zoh.

Trifolium saxatile All.

Trigonella arenicola Hub.-Mor.

Trigonella halophila Boiss.

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.

Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez

Vicia dennesiana H.C. Watson

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

Allium vuralii Kit Tan

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

Androcymbium psammophilum Svent.

Androcymbium rechingeri Greuter

Asparagus lycaonicus Davis

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva

Chionodoxa lochiae Meikle

Chionodoxa luciliae Boiss.

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Colchicum micranthum Boiss.

Fritillaria conica Boiss.

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria epirotica Turrill ex Rix

Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix

Fritillaria gussichiae (Degeh & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Ornithogalum reverchonii Lange

Scilla morrisii Meikle

Scilla odorata Link

Tulipa cypria Stapf

Tulipa goulimya Sealy & Turrill

Tulipa praecox Ten.

Tulipa sprengeri Baker

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides M. Bieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

MYRICACEAE

Myrica rivas-martinezii Santos.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.

Goodyera macrophylla Lowe

Liparis loeselii (L.) Rich.

Ophrys argolica Fleischm.

Ophrys isaura Renz & Taub.

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo

Ophrys lunulata Parl.

Ophrys lycia Renz & Taub.

Orchis scopulorum Summerh.

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

Limonium anatolicum Hedge

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

Cyclamen mirabile Hildebr.

Lysimachia minoricensis J.D. Rodriguez

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

Primula glaucescens Moretti

Primula palinuri Petagna

Primula spectabilis Tratt.

Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood)

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Pulsatilla patehs (L.) Miller

Ranunculus fontanus C. Presl

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar

ROSACEAE

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Crataegus dikmensis Pojark

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese

Galium litorale Guss.

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

RUTACEAE

Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

Thesium ebracteatum Hayne

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia azorica H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst.

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turril

Linaria ricardoi Cout.

Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum stepporum Hub.-Mor.

Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SELAGINACEAE

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

Globularia sarcophylla Svent.

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

Solanum lidii Sunding

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

Daphne rodriguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Funk

Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Llyod

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

Bunium brevifolium Lowe

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Guss.

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H. Pesmen

Ferula latipinna Santos

Laserpitium longiradium Boiss.

Naufraga balearica Constance & Cannon

Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

ANEXA Nr. II

SPECII DE FAUNĂ STRICT PROTEJATE

Vertebrate

Mamifere

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus (Aethechinus) algirus

Soricidae

Crocidura ariadne

Crocidura cypria

Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

Toate speciile, cu excepția:

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus anomalus

Citellus citellus

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

Toate speciile

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Felis silvestris (catus)

Lynx pardina (pardellus)

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

CETACEA

Delphinidae

Orcinus orca

Pseudoroa crassidens

Grampus griseus

Globicephala melaena

Delphinus delphis

Tursiops truncatus (tursio)

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Steno bredanensis

Stenella coeruleoalba

Phocaenidae

Phocaena phocaena

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus

Mesoplodon mirus

Mesoplodon bidens

Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

Păsări

GAVIIFORMES

Gaviidae

Toate speciile

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

Toate speciile

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Procellaria diomedea

Puffinus puffinus

Puffinus assimilis bareli

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

Toate speciile

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus (Egretta albă)

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bulbucus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Cicomidae

Toate speciile

Threskiornithidae

Toate speciile

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruticollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Toate speciile

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Toate speciile

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

Toate speciile

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

Toate speciile

Phalaropodidae

Toate speciile

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Toate speciile

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

Toate speciile

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

Toate speciile

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Toate speciile

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

Toate speciile

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris

Hirundinidae

Toate speciile

Motacillidae

Toate speciile

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

Toate speciile

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

Toate speciile

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Saxicola dacotiae

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka (leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe finschii

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Turdus torquatus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Irania gutturalis

Sylviinae

Toate speciile

Regulinae

Toate speciile

Muscicapinae

Toate speciile

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

Toate speciile

Sittidae

Toate speciile

Certhiidae

Toate speciile

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plecfrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Serinus pusillus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Fringilla teydea

Ploceidae

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

Reptile

TESTUDINES

Testudinidae

Tesdudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Tarentola delalandii

Tarentola boettgeri

Tarentola angustimentalis

Tarentola gomerensis

Phyllodactylus europaeus

Cyrtodactylus kotschyi

Agamidae

Agama stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides nigropunctatus

Algyroides moreoticus

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Ophisops elgans

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta agilis

Lacerta monticola

Lacerta bedriagae

Lacerta horvathi

Lacerta graeca

Lacerta dugesi

Gallotia (Lacerta) simonyi

Gallotia galloti

Gallotia stehlini

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis filfolensis

Podarcis pityusensis

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Podarcis melisellensis

Podarcis taurica

Podarcis erhardii

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis milensis

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides ocellatus

Chalcides bedriagai

Chalcides viridianus

Chalcides sexlineatus

Chalcides occidentalis

Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Coluber najadum

Coluber viridiflavus

Coluber gemonensis

Coluber jugularis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Natrix tessellata

Coronella austriaca

Telescopus fallax

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

Amfibieni

CAUDATA

Salamandridae

Salamandra atra

Salamandra (Mertensiella) luschani

Salamandrina terdigitata

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Triturus cristatus

Triturus montandoni

Triturus italicus

Triturus carnifex

Triturus dobrogicus

Trilurus karelinii

Plethodontidae

Hydromantes genei

Hydromantes flavus

Hydromantes supramontes

Hydromantes imperialis

Hydromantes italicus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Discoglossus pictus

Discoglossus galganoi

Discoglossus sardus

Discoglossus jeanneae

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobate fuscus

Pelobates syriacus

Pelodytes caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

Rana iberica

Rana italica

Pești

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

Nevertebrate

Artropode

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Calopteryx syriaca

Sympecma braueri

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Aeshna viridis

Stylurus (= Gomphus) flavipes

Gomphus graslinii

Ophiogomphus cecilia

Lindenia tetraphylla

Cordulegaster trinacrinae

Oxygastra curtisii

Macromia splendens

Brachythemis fuscopalliata

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

Coleoptera

Carabus olympiae

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita

Buprestis splendens

Cucujus cinnaberinus

Cerambyx cerdo

Rosalia alpina

Lepidoptera

Papilio hospiton

Papilio alexanor

Zerynthia polyxena

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Apatura metis

Fabriciana elisa

Euphydryas (Eurodryas) aurinia

Melanargia arge

Erebia christi

Erebia sudetica

Erebia calcaria

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea teleius

Maculinea nausithous

Plebicula golgus

Hypodryas maturna

Eriogaster catax

Hyles hippophaes

Proserpinus prosperpina

ARACHNIDA

Arancae

Macrothele calpeiana

Molluses/Mollusques

GASTROPODA

Srylommatophora

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Geomalacus maculosus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Discus guerinianus

Discus defloratus

Elona quimperiana

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

ANEXA Nr. III

SPECII DE FAUNĂ PROTEJATE

Vertebrate

Mamifere

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

Toate speciile

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

Toate speciile

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

Microtus cabrerae

CETACEA

Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. II

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Vormela peregusna

Viverridae

Toate speciile

Feliade

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

Toate speciile

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

Păsări

Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. II, cu excepția:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone and/et cornix)

Reptile

Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. II

Amfibieni

Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. II

Pești

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lampetra fluviatilis

Lampetra planeri

Lampetra zanandreai

Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus

Acipenser stellatus

Acipenser sturio

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallox

Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus

Toate speciile

Thymallidae

Thymallus thymallus

Salmonidae

Hucho hucho

Salmo salar*)

*) Prevederile din această anexă nu vor fi aplicate la această specie din apele mărilor.

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimba

Alburnoides bipunctatus

Alburnus albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus microcephalus

Barbus peloponensis

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma genei

Chondrostoma kneri

Chondrostoma lemingi

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus

Chondrostoma phoxinus

Chondrostoma polylepis

Chondrostoma soetta

Chondrostoma toxostoma

Chondrostoma willkommi

Gobio albipinnatus

Gobio kessleri

Gobio uranoscopus

Leucaspius delineatus

Leucaspius stymphalicus

Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis

Leuciscus microlepis

Leuciscus polylepis

Leuciscus pyrenaicus

Leuciscus soufia

Leuciscus svallize

Leuciscus turskyi

Leuciscus ukliva

Pachychilon pictum

Pelecus cultratus

Phoxinellus adspersus

Phoxinellus hispanicus

Pseudo phoxinus marathonicus

Pseudophoxinus stymphalicus

Rhodeus sericeus

Rutilus alburnoides

Rutilus arcasii

Rutilus frisii

Rutilus graecus

Rutilus lemmingii

Rutilus macedonicus

Rutilus macrolepidotus

Rutilus pigus

Rutilus racovitzai

Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongata

Cobitis hassi

Cobitis larvata

Cobitis paludicola

Cobitis taenia

Cobitis trichonica

Misgurnis fossilis

Sabanejewia aurata

Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis

Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster

Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus

Puntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus

Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer

Stizostedion volgense

Zingel zingel

Zingel streber

Blenntidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus

Gobius syrmun

Gobius thressalus

Padogobius panizzai

Padogobius martensi

Pomatoschistus canestrini

Pomatoschistus microps

Pomatoschistus minutus

Proterorhinus marmoratus

Nevertebrate

Artropode

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pailipes

Austropotamobius torrentium

Moluște

GASTROPODA

Srylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera margaritifera

Unio clongatulus

Microcondylaea compressa

Annelids/Annelides

HIRUDINEA

Arhynchordellae

Hirudo medicinalis

ANEXA Nr. IV

MIJLOACE ȘI METODE DE VÂNĂTOARE ȘI ALTE FORME DE EXPLOATARE INTERZISE

Mamifere

Lanțuri

Animale vii utilizate ca apelanți, orbite sau mutilate

Înregistratoare de sunete

Aparate electrice capabile să ucidă

Surse luminoase artificiale

Oglinzi și alte obiecte orbitoare

Dispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte

Exploziv1)

Fileuri2)

Curse sau capcane2)

Otravă și momeală otrăvite sau tranchilizante

Gazare și afumare

Arme semiautomate sau automate al căror încărcător poate conține mai mult de două cartușe

Avioane

Vehicule automobile în deplasare

Păsări

Lanțuri3)

Cleiuri

Cârlige

Păsări vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate

Înregistratoare

Aparate electrice capabile să ucidă

Surse luminoase artificiale

Oglinzi și alte obiecte orbitoare

Dispozitive pentru iluminarea țintelor

Dispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte

Exploziv

Fileuri

Curse sau capcane

Otravă și momeală otrăvite sau tranchilizante

Arme semiautomate sau automate al căror încărcător poate conține mai mult de două cartușe

Avioane

Vehicule automobile în deplasare

1) Exceptat pentru vânătoarea balenei.

2) Dacă se aplică pentru capturarea sau uciderea masivă sau neselectivă.

3) Face excepție Lagopus la nord de latitudinea de 58°.

;
se încarcă...