Consiliul Europei

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa din 19.09.1979 *)

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 17

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și ceilalți semnatari ai prezentei convenții,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi,

luând în considerare dorința de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în domeniul conservării naturii,

recunoscând că flora și fauna sălbatică constituie un patrimoniu natural de valoare estetică, științifică, culturală, recreativă, economică și intrinsecă, care trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare,

recunoscând rolul esențial al florei și faunei sălbatice în menținerea echilibrului ecologic,

constatând diminuarea efectivelor a numeroase specii de floră și faună sălbatică și pericolul nimicirii care le amenință pe unele,

conștienți că, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esențiale ale protecției ocrotirii florei și faunei sălbatice,

recunoscând că, conservarea florei și faunei sălbatice ar trebui luată în considerare de către guverne în obiectivele și programele lor naționale și că o cooperare internațională ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a speciilor migratoare,

conștienți de numeroasele cereri de a acționa în comun făcute de guvern și instanțe internaționale, în special cele exprimate la Conferința Națiunilor Unite asupra mediului din 1972 și de către Adunarea Consultativă a Consiliului Europei,

dorind să urmeze, în special în domeniul conservării vieții sălbatice, recomandările Rezoluției nr. 2 a celei de-a doua Conferințe ministeriale europene asupra mediului,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta convenție are ca obiect asigurarea conservării florei și faunei sălbatice și habitatelor lor naturale, în special a speciilor și habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state, și promovarea unei astfel de cooperări.

2. O atenție deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenințate cu nimicirea și vulnerabile.

ARTICOLUL 2

Părțile contractante vor lua măsurile necesare pentru menținerea sau adaptarea populațiilor de floră și faună sălbatice la un nivel corespunzător mai ales exigențelor ecologice, științifice și culturale, ținând cont de exigențele economice și recreaționale și de nevoile subspeciilor, varietăților sau formelor amenințate pe plan local.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor naționale de conservare a florei și faunei sălbatice și habitatelor naturale, acordând o atenție deosebită speciilor amenințate cu nimicirea și vulnerabile, mai ales speciilor endemice și habitatelor amenințate, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

2. Fiecare parte contractantă se angajează ca, în politica sa de amenajare și de dezvoltare și în măsurile de luptă contra poluării, să ia în considerare conservarea florei și faunei sălbatice.

3. Fiecare parte contractantă va încuraja procesul educațional și difuzarea informațiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de floră și faună sălbatice ca și a habitatelor lor.

CAPITOLUL II Protecția habitatelor

ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative potrivite și necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice de floră și faună, în special a acelora enumerate în anexele nr. I și II și pentru salvgardarea habitatelor naturale amenințate.

2. Părțile contractante vor ține cont, în politicile lor de amenajare și de dezvoltare, de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent, în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.

3. Părțile contractante se angajează să acorde o atenție deosebită protecției zonelor care au importanță pentru speciile migratoare enumerate în anexele nr. II și III și care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migrație ca: zone de iernare, de aglomerare, de hrănire, de reproducere sau de năpârlire.

4. Părțile contractante se angajează să-și coordoneze eforturile în funcție de necesități pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte și de alta a frontierei.

CAPITOLUL III Conservarea speciilor

ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru asigurarea conservării, în special, a speciilor de floră sălbatică enumerate în anexa I.

Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tăierea sau dezrădăcinarea intenționată a plantelor avute în vedere. Fiecare parte contractantă va interzice, la nevoie, deținerea sau comercializarea acestor specii.

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru a asigura conservarea, în special, a speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. II. Se va interzice, în special, pentru aceste specii:

a) orice formă de capturare intenționată, de deținere și de ucidere intenționată;

b) degradarea sau distrugerea intenționată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;

c) perturbarea intenționată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de dependență și de hibernare în așa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în ce privește obiectivele prezentei convenții;

d) distrugerea sau culegerea intenționată a ouălor în natură sau deținerea lor, chiar goale;

e) deținerea sau comercializarea internă a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, și a oricărei părți sau produs al lor, ușor identificabil, obținut din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispozițiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și administrative adecvate și necesare pentru protejarea speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III.

2. Orice exploatare a faunei sălbatice enumerate în anexa nr. III va fi reglementată în vederea menținerii acestor populații în afara oricărui pericol, ținând cont de dispozițiile art. 2.

3. Aceste măsuri vor cuprinde în special:

a) instituirea perioadelor de prohibiție și/sau alte măsuri reglementare de exploatare;

b) interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă este cazul, pentru a permite populațiilor existente să revină la un nivel satisfăcător;

c) reglementarea, dacă este cazul, a vânzării, deținerii, transportului sau ofertei în scop de vânzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte.

ARTICOLUL 8

În privința capturării sau uciderii speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III și în cazurile în care se fac derogări conform art. 9 în ce privește speciile enumerate în anexa nr. II, părțile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare și de ucidere și a mijloacelor susceptibile să ducă pe plan local la dispariția sau să tulbure grav liniștea populațiilor unei specii, în special a mijloacelor enumerate în anexa nr. IV.

ARTICOLUL 9

1. Cu condiția să nu existe o altă soluție satisfăcătoare și derogarea să nu dăuneze supraviețuirii populației implicate, fiecare parte contractantă poate să facă derogări de la dispozițiile art. 4, 5, 6, 7 și de la interdicția de utilizare a mijloacelor avute în vedere la art. 8:

- în interesul protecției florei și faunei;

- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, șeptelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor și altor forme de proprietate;

- în interesul sănătății și securității publice, securității aeriene sau altor interese publice prioritare;

- în scopuri de cercetare și de educație, de repopulare, de reintroducere ca și pentru creștere;

- pentru a permite, în condiții strict controlate, pe o bază selectivă și într-o anumită măsură, capturarea, deținerea sau orice altă exploatare judicioasă a anumitor animale și plante sălbatice în număr redus.

2. Părțile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogărilor făcute în virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie să menționeze:

- populațiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogărilor și, dacă este posibil, numărul specimenelor implicate;

- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;

- condițiile de risc, circumstanțele de timp și de loc în care au intervenit aceste derogări;

- autoritatea abilitată să declare că aceste condiții au fost îndeplinite, să ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, și la persoanele însărcinate, cu excepția acestora;

- controalele operate.

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale privind speciile migratoare

ARTICOLUL 10

1. Pe lângă măsurile indicate prin art. 4, 6, 7 și 8, părțile contractante se angajează să-și coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele nr. II și III și a căror arie de repartiție se întinde pe teritoriul lor.

2. Părțile contractante vor lua măsuri în vederea asigurării ca perioadele de prohibiție și/sau alte măsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 să corespundă necesităților speciilor migratoare enumerate în anexa nr. III.

CAPITOLUL V Dispoziții suplimentare

ARTICOLUL 11

1. În aplicarea dispozițiilor prezentei convenții, părțile contractante se angajează:

a) să coopereze de fiecare dată când va fi necesar, mai ales când această cooperare ar putea spori eficacitatea măsurilor luate, conform altor articole ale prezentei convenții;

b) să încurajeze și să coordoneze activitățile de cercetare în funcție de obiectivele acestei convenții.

2. Fiecare parte contractantă se angajează:

a) să încurajeze reintroducerea speciilor indigene de floră și faună sălbatică dacă această măsură ar putea să contribuie la conservarea unei specii amenințate cu nimicirea, cu condiția de a se proceda în prealabil, și ținând cont de experiența celorlalte părți contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere ar fi eficace și acceptabilă;

b) să controleze strict introducerea speciilor neindigene.

3. Fiecare parte contractantă va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiază de o protecție totală pe teritoriul său și care nu figurează în anexele nr. I și II.

ARTICOLUL 12

Părțile contractante pot adopta pentru conservarea florei și faunei sălbatice și a habitatelor lor naturale măsuri mai riguroase decât cele prevăzute în prezenta convenție.

CAPITOLUL VI Comitetul permanent

ARTICOLUL 13

1. Se constituie, în scopul prezentei convenții, un Comitet permanent.

2. Orice parte contractantă poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mulți delegați. Fiecare delegație va dispune de un singur vot. În limitele competențelor sale, Comunitatea Economică Europeană își exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal numărului statelor sale membre care sunt părți contractante ale prezentei convenții; Comunitatea Economică Europeană nu-și va exercita dreptul de vot în situațiile în care statele membre implicate și-l exercită pe al lor și reciproc.

3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este parte contractantă la convenție poate fi reprezentat în comitet printr-un observator.

Comitetul permanent poate, în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractantă la convenție să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.

Orice organism sau orice instituție calificată tehnic în domeniul protecției, conservării sau gestionării florei și faunei sălbatice și a habitatelor lor, și aparținând uneia din categoriile următoare:

a) organisme sau instituții internaționale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau instituții naționale guvernamentale;

b) organisme sau instituții naționale nonguvernamentale care au fost desemnate în acest scop de către statul în care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel puțin cu 3 luni înainte de reuniunea comitetului, despre intenția lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu excepția cazului când, cu cel puțin o lună înaintea reuniunii, o treime dintre părțile contractante au informat secretarul general că se opun la aceasta.

4. Comitetul permanent este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. El își va ține prima reuniune în termen de un an începând de la data intrării în vigoare a convenției. În continuare, el se va reuni cel puțin o dată la 2 ani și oricând majoritatea părților contractante o solicită.

5. Majoritatea părților contractante formează cvorumul necesar pentru ținerea unei reuniuni a Comitetului permanent.

6. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, Comitetul permanent își va stabili propriul regulament interior.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenții. El poate, în special:

- să revizuiască în mod permanent prevederile prezentei convenții, inclusiv anexele sale, și să examineze modificările care s-ar impune;

- să facă recomandări părților contractante asupra măsurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenții;

- să recomande măsuri adecvate pentru asigurarea informării publicului asupra lucrărilor întreprinse în cadrul prezentei convenții;

- să facă recomandări Comitetului Miniștrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenție;

- să facă orice propunere în scopul îmbunătățirii eficacității prezentei convenții și cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt părți contractante la convenție, de acorduri care să sporească eficacitatea conservării speciilor sau grupelor de specii.

2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie inițiativă, să organizeze reuniuni de grupuri de experți.

ARTICOLUL 15


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...