Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 245/2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare)
Număr celex: 32016D0002

Modificări (1)

În vigoare de la 15 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2007/5 a fost modificată de mai multe ori și a suferit modificări substanțiale pe fond. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Banca Centrală Europeană (BCE) respectă principiul eficienței în raport cu costurile și urmărește obținerea celui mai bun raport calitate-preț în achiziționarea de produse, servicii și lucrări.

(3) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost înlocuită de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Nici această directivă, și nici Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului nu se aplică BCE.

(4) BCE respectă principiile generale ale dreptului achizițiilor astfel cum sunt reflectate în Directiva 2014/24/UE și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(5) Articolul 6 din Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a limbilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană prevede că instituțiile Uniunii pot prevedea în regulamentele lor de procedură care dintre limbile oficiale trebuie folosite în anumite cazuri.

(6) Decizia BCE/2008/17 stabilește cadrul pentru achizițiile comune ale Eurosistemului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I NORME GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică următoarele definiții:

1. "contracte" înseamnă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între BCE și unul sau mai mulți furnizori și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

2. "contracte de furnizare" înseamnă contracte care au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau achiziția în rate de produse, cu sau fără opțiune de cumpărare. Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde, cu titlu accesoriu, și lucrări de montaj și de instalare, este considerat contract de furnizare;

3. "contracte de servicii" înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctul (2), care au ca obiect prestarea de servicii. Un contract care are ca obiect prestarea de servicii și care cuprinde activități privind efectuarea de lucrări numai în mod accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de servicii;

4. "contracte de lucrări" înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctele (2) și (3), care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O "lucrare" înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică;

5. "contracte de concesiune" înseamnă contracte care au ca obiect fie prestarea de servicii, fie execuția de lucrări, în care concesionarul primește drept contrapartidă în principal permisiunea BCE de a exploata rezultatul acestor lucrări sau de a furniza servicii altora;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...