Act Internațional

Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistență judiciară din 27.01.1977 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

apreciind că este de dorit să se elimine obstacolele economice care împiedică accesul la justiție în materie civilă și să se permită persoanelor defavorizate din punct de vedere financiar o mai bună valorificare a drepturilor lor în statele membre,

convinse că instaurarea unui sistem de transmitere a cererilor de asistență judiciară adecvat ar contribui la atingerea acestui scop,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Orice persoană având reședința obișnuită pe teritoriul uneia dintre părțile contractante, care dorește să solicite asistență judiciară în materie civilă, comercială sau administrativă pe teritoriul unei alte părți contractante, poate prezenta cererea sa în statul reședinței sale obișnuite. Acest stat este obligat să transmită cererea celuilalt stat.

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe autorități expeditoare care să transmită direct cererile de asistență judiciară autorității străine desemnate, după cum urmează.

2. Fiecare parte contractantă desemnează, de asemenea, o autoritate centrală primitoare, însărcinată să primească cereri de asistență judiciară provenind de la o altă parte contractantă și să le dea curs.

Statele federale și statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept au posibilitatea de a desemna mai multe autorități centrale.

ARTICOLUL 3

1. Autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru ca toate documentele care, în opinia acestei autorități, sunt necesare evaluării cererii să fie anexate la aceasta. De asemenea, autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru traducerea eventual necesară a documentelor.

Autoritatea expeditoare poate refuza transmiterea cererii în cazul în care aceasta i se pare în mod evident abuzivă.

2. Autoritatea centrală primitoare transmite dosarul autorității competente pentru a decide asupra cererii. Ea informează autoritatea expeditoare asupra tuturor dificultăților referitoare la examinarea cererii, precum și asupra deciziei luate de autoritatea competentă.

ARTICOLUL 4

Documentele transmise conform prezentului acord sunt scutite de legalizare și de orice altă formalitate similară.

ARTICOLUL 5

Părțile contractante nu pot percepe nici o remunerație pentru serviciile aduse conform prezentului acord.

ARTICOLUL 6

1. Sub rezerva altor înțelegeri încheiate între autoritățile interesate ale părților contractante și a dispozițiilor art. 13 și 14:

a) cererea de asistență judiciară și documentele anexate, precum și orice altă comunicare sunt redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale autorității primitoare ori sunt însoțite de o traducere în această limbă;

b) fiecare parte contractantă trebuie totuși să accepte cererea de asistență judiciară și documentele anexate, precum și orice comunicare, dacă acestea sunt redactate în limbile engleză sau franceză ori dacă sunt însoțite de o traducere în una dintre aceste limbi.

2. Comunicările ce provin din statul autorității primitoare pot fi redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL 7

În scopul facilitării aplicării prezentului acord, autoritățile centrale ale părților contractante se informează reciproc asupra dreptului intern în materie de asistență judiciară.

ARTICOLUL 8

Autoritățile prevăzute la art. 2 sunt desemnate prin intermediul unei declarații adresate secretarului general al Consiliului Europei în momentul în care statul respectiv devine parte la prezentul acord, conform dispozițiilor art. 9 și 11. Orice schimbare în privința competenței acestor autorități va face, de asemenea, obiectul unei declarații adresate secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord este deschis semnării statelor membre ale Consiliului Europei, care pot deveni părți prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare ori aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 10

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data la care două state membre ale Consiliului Europei vor deveni părți la acesta conform dispozițiilor art. 9.

2. Pentru orice stat membru care îl va semna ulterior fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ori îl va ratifica, îl va accepta sau îl va aproba, prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data semnării ori a depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 11

1. După intrarea în vigoare a prezentului acord, Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la acesta.

2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va deveni efectiv la o lună după data depunerii sale.

ARTICOLUL 12

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să indice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezentul acord.

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în oricare alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentului acord, prin declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu indicat în declarație și pentru care asigură relațiile internaționale sau este abilitat să dispună. Extinderea devine efectivă la o lună după data primirii declarației.

3. Orice declarație făcută conform paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu indicat în această declarație, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să declare excluderea aplicării în întregime sau parțial a dispozițiilor art. 6 paragraful 1 lit. b). Nici o altă rezervă nu este admisă la prezentul acord.

2. Orice parte contractantă poate retrage în întregime sau parțial rezerva pe care a făcut-o, prin intermediul unei declarații adresate secretarului general al Consiliului Europei. Efectul rezervei va înceta la data primirii declarației.

3. Atunci când o parte contractantă prezintă o rezervă, orice altă parte poate aplica aceeași rezervă în privința acestei părți.

ARTICOLUL 14

1. Orice parte contractantă având mai multe limbi oficiale poate, în vederea aplicării art. 6 paragraful 1 lit. a), să facă cunoscută, prin intermediul unei declarații, limba în care cererea și documentele anexate trebuie să fie redactate sau traduse în vederea transmiterii lor în acele părți ale teritoriului său pe care le-a stabilit.

2. Declarația prevăzută la paragraful precedent va fi adresată secretarului general al Consiliului Europei în momentul semnării prezentului acord de statul interesat sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare. Declarația poate fi retrasă sau modificată în orice moment ulterior, conform aceleiași proceduri.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o privește, să denunțe prezentul acord adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei și oricărui stat care a aderat la prezentul acord:

a) orice semnătură fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) orice semnătură sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

c) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

d) orice declarație primită privind aplicarea dispozițiilor art. 8;

e) orice dată de intrare în vigoare a prezentului acord, conform art. 10;

f) orice declarație primită privind aplicarea dispozițiilor paragrafelor 2 și 3 ale art. 12;

g) orice rezervă făcută privind aplicarea dispozițiilor paragrafului 1 al art. 13;

h) retragerea oricărei rezerve efectuate privind aplicarea dispozițiilor paragrafului 2 al art. 13;

i) orice declarație primită privind aplicarea dispozițiilor art. 14;

j) orice notificare primită în aplicarea dispozițiilor art. 15 și data la care denunțarea va deveni efectivă.

Drept care subsemnații, autorizați în acest scop, am semnat prezentul acord.

Adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, în limbile franceză și engleză, ambele texte având aceeași valoare, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia conformă fiecăruia dintre statele semnatare sau care au aderat.

;
se încarcă...