Act Internațional

Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți "INMARSAT" din 03.09.1976*)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Convenția a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

- Textul original al convenției a fost adoptat la data de 3 septembrie 1976.

- Textul modificat al convenției INMARSAT a fost adoptat la data de 16 octombrie 1985, cu scopul de a extinde gama serviciilor oferite de sistem (în plus față de serviciul mobil maritim prevăzut inițial, s-au adăugat serviciile mobil terestru și mobil aeronautic).

Statele părți la prezenta convenție,

luînd în considerare principiul enunțat în Rezoluția 1721 (XIV) a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia comunicațiile prin intermediul sateliților trebuie să fie puse la dispoziția națiunilor de îndată ce sînt realizate, pe o bază mondială și nediscriminatorie,

luînd în considerare dispozițiile pertinente din Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea și folosirea spațiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii și celorlalte corpuri cerești, încheiat la 27 ianuarie 1967, în special art. 1, care afirmă necesitatea utilizării spațiului extraatmosferic pentru binele și interesul tuturor statelor,

ținînd cont de faptul că o foarte mare parte a comerțului mondial este tributară navelor,

conștiente de posibilitatea ameliorării considerabile a sistemului maritim de pericol și securitate, precum și a legăturilor dintre nave, între acestea și companiile respective, ca și între echipaje sau pasagerii aflați la bord și persoane aflate la sol, prin intermediul sateliților,

hotărîte, în acest scop, să furnizeze, în beneficiul navelor din toate țările, apelînd la cea mai avansată și adecvată tehnică de telecomunicații spațiale, la metodele cele mai eficace și mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficientă și echitabilă a spectrului frecvențelor radioelectrice și a orbitelor de satelit, Modificări (1)

recunoscând faptul că un sistem maritim de comunicații prin sateliți cuprinde, în egală măsură, stațiile de sol mobile și fixe, precum și segmentul spațial, Modificări (1)

Textul modificat adaugă: Modificări (1)

declarînd că un sistem maritim de comunicații prin sateliți trebuie să fie deschis, în mod similar și comunicațiilor aeronautice în beneficiul aeronavelor din toate țările, Modificări (1)

au convenit următoarele: Modificări (1)

ARTICOLUL 1 Modificări (1)

În termenii prezentei convenții:

(a) Expresia "Acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare referitor la Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți (INMARSAT), inclusiv anexa sa.

(b) Termenul "parte" desemnează un stat față de care prezenta convenție a intrat în vigoare.

(c) Termenul "semnatar" desemnează fie o parte, fie un organism abilitat în conformitate cu prevederile de la paragraful (3) al art. 2, față de care Acordul de exploatare a intrat în vigoare.

(d) Expresia "segment spațial" desemnează sateliții, instalațiile sau echipamentele de urmărire, telecomandă, control și supraveghere, precum și instalațiile sau echipamentele conexe necesare funcționării acestor sateliți.

(e) Expresia "segment spațial al INMARSAT" desemnează segmentul spațial al cărui proprietar sau chiriaș este INMARSAT.

(f) Termenul "navă" desemnează un vas exploatat în mediul marin indiferent de tipul său înglobînd printre altele submarinele, ambarcațiunile plutitoare, precum și platformele neancorate permanent.

(g) Termenul "proprietate" cuprinde orice element față de care se poate exercita un drept de proprietate, inclusiv orice drept contractual.

(h) Termenul "aeronavă" desemnează orice aparat susceptibil de a se menține în atmosferă pe baza reacțiilor aerului diferite de reacțiile acestuia pe suprafața pămîntului.

ARTICOLUL 2 Modificări (1)

(1) Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți (INMARSAT), denumită în cele ce urmează "organizație", este creată prin prezentele.

(2) Acordul de exploatare încheiat conform dispozițiilor prezentei convenții este deschis pentru semnare concomitent cu aceasta.

(3) Fiecare parte semnează Acordul de exploatare sau desemnează un organism public sau particular, supus jurisdicției acestei părți, care semnează Acordul de exploatare.

(4) Administrațiile și organizațiile de telecomunicații pot în conformitate cu aplicarea legilor naționale: negocieze și să încheie în mod direct acordurile de trafic adecvate în legătură cu viitorul mod de utilizare a instalațiilor de telecomunicații furnizate în virtutea prezentei convenții și a Acordului de exploatare, precum și asupra serviciilor destinate publicului, instalațiilor, repartizării încasărilor și dispozițiilor comerciale aferente.

ARTICOLUL 3 (Text original)
Obiectiv

(1) Obiectivul organizației constă în organizarea segmentului spațial în vederea ameliorării comunicațiilor maritime, contribuind în consecință la îmbunătățirea comunicațiilor semnalînd un pericol sau a acelora în vederea salvării vieții umane pe mare, precum și a eficacității gestiunii navelor, a serviciilor maritime de corespondență publică și a posibilităților de reperare prin radio.

(2) Organizația încearcă să asigure legături între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicațiilor maritime.

(3) Organizația își exercită activitățile exclusiv în scopuri pașnice.

ARTICOLUL 3 (Text modificat)
Obiectiv
Modificări (1)

(1) Obiectivul organizației constă în organizarea segmentului spațial necesar în vederea ameliorării comunicațiilor maritime precum și, în măsura posibilităților a comunicațiilor aeronautice contribuind astfel la îmbunătățirea comunicațiilor semnalînd un pericol și a celor în vederea salvării vieții umane, a comunicațiilor pentru serviciile circulației aeriene ca și a eficacității și gestiunii vapoarelor și aeronavelor, a serviciilor maritime și aeronautice de corespondență publică și a posibilităților de reperare prin radio.

(2) Organizația vizează asigurarea legăturii între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicațiilor maritime și aeronautice.

ARTICOLUL 4 Legături între o parte și organismul care o reprezintă Modificări (1)

În cazul în care semnatarul este un organism desemnat de o parte:

(a) raporturile între parte și semnatar sînt reglementate de dreptul național aplicabil;

(b) partea stabilește directivele și instrucțiunile adecvate și conforme dreptului său național, în așa fel încît semnatarul să-și achite obligațiile;

(c) partea este eliberată de orice obligații ce decurg din Acordul de exploatare. Totuși, partea supraveghează respectarea de către semnatar a tuturor obligațiilor sale în cadrul organizației fără a încălca prin aceasta angajamentele acceptate de parte în virtutea acestei convenții sau a acordurilor internaționale conexe;

(d) în situația în care semnatarul se retrage sau nu mai este învestit în calitatea de membru, partea procedează conform dispozițiilor paragrafului (3) din art. 29 sau ale paragrafului (6) din art. 30.

ARTICOLUL 5 Principii de finanțare și gestiune a organizației

(1) Finanțarea organizației este asigurată prin contribuțiile semnatarilor. Fiecare semnatar are în cadrul organizației o dobîndă proporțională cu cota sa parte din investiții, stabilită conform dispozițiilor Acordului de exploatare.

(2) Fiecare semnatar contribuie la necesitățile de capital ale organizației beneficiind de rambursarea și remunerarea capitalului conform dispozițiilor Acordului de exploatare.

(3) Organizația este administrată pe o bază economică și financiară solidă, conform principiilor stabilite în materie comercială.

ARTICOLUL 6 Organizarea segmentului spațial

Organizația poate fi proprietara sau chiriașa segmentului spațial.

ARTICOLUL 7 (Text original)

(1) Segmentul spațial al INMARSAT este deschis navelor tuturor statelor în funcție de o serie de condiții stabilite de consiliu. În stabilirea condițiilor consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave din motive de naționalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spațial aparținînd INMARSAT, al stațiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediu marin, altele decît vapoarele, cu condiția și atîta vreme cît exploatarea acestor stații de sol nu împiedică în mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor.

(3) Stațiile de sol stabilite comunicînd prin segmentul spațial al INMARSAT trebuiesc amplasate pe un teritoriu aflat în jurisdicția unei părți, iar părțile sau organismele răspunzătoare de administrarea lor trebuie să dețină proprietatea apelor. Consiliul poate autoriza o derogare de la această regulă în cazul în care aceasta servește intereselor organizației.

ARTICOLUL 7 (Text modificat)
Accesul în cadrul segmentului spațial

(1) Segmentul spațial al INMARSAT este deschis navelor și aeronavelor aparținînd tuturor statelor în funcție de o serie de condiții stabilite de consiliu.

Stabilindu-le, consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave și aeronave din motive de naționalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spațial aparținînd INMARSAT al stațiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediul marin, altele decît vapoarele, cu condiția și atît timp cît exploatarea acestor stații de sol nu împiedică într-un mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor sau aeronavelor.

ARTICOLUL 8 Alte segmente spațiale

(1) (Text original). Părțile notifică organizației la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicția lor poate lua măsuri în vederea utilizării în mod individual sau în comun a instalațiilor unui segment spațial distinct în scopul rezolvării unora dintre obiectivele segmentului spațial al INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale pentru a garanta astfel compatibilitatea pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT și pentru a evita producerea de prejudicii economice substanțiale acestuia.

(1) (Text modificat). Părțile notifică organizației la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicția lor poate dispune de utilizarea în mod individual sau în comun a instalațiilor unui segment spațial distinct în vederea rezolvării unora dintre obiectivele maritime aparținînd segmentului spațial INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale maritime, în scopul garantării compatibilității pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT și evitării producerii de prejudicii economice importante acestuia.

(2) Consiliul își exprimă punctele de vedere sub forma unor recomandări fără caracter obligatoriu referitoare la compatibilitatea tehnică și transmite adunării opiniile sale în ceea ce privește prejudiciile economice.

(3) Adunarea își exprimă opinia sub forma unei recomandări fără caracter obligatoriu într-un interval de nouă luni de la data la care procedura prevăzută în prezentul articol a fost instituită. Adunarea poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest scop.

(4) Notificările prevăzute la paragraful (1), inclusiv comunicarea informațiilor tehnice pertinente, precum și consultațiile ulterioare cu organizația vor ține cont de dispozițiile Regulamentului de radiocomunicații al Uniunii Internaționale de Telecomunicații.

(5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică cu privire la punerea în funcțiune, achiziționarea, folosirea sau continuarea utilizării instalațiilor aparținînd unui segment spațial distinct în scopuri de securitate națională sau care fac obiectul unui contract, stabilite sau utilizate înainte de intrarea în vigoare a convenției.

ARTICOLUL 9 Structura Modificări (1)

Organizația cuprinde următoarele organe:

a) Adunarea;

b) Consiliul;

c) Organul conducător aflat sub autoritatea unui director general.

ARTICOLUL 10 Adunarea - alcătuire și reuniuni Modificări (1)

1. Adunarea este alcătuită din toate părțile.

2. Adunarea se reunește la fiecare doi ani în sesiune ordinară.

Sesiunile extraordinare sînt convocate la cererea unei treimi dintre părți și la solicitarea consiliului.

ARTICOLUL 11 Adunarea - procedură Modificări (1)

(1) Fiecare parte dispune de un vot în cadrul adunării.

(2) Orice decizie privind probleme de fond este luată în urma votului afirmativ a două treimi din părți, iar orice decizie referitoare la aspecte de procedură în urma votului afirmativ al majorității simple a părților care votează.

Părțile care se abțin în cursul votării sînt considerate neparticipante la vot.

(3) Orice decizie în legătură cu încadrarea unei probleme ca fiind de procedură sau de fond este luată de președinte. Această decizie poate fi anulată printr-un vot al majorității celor două treimi din părțile prezente și apte de a-și da votul.

(4) Pentru orice reuniune a adunării numărul necesar este constituit de majoritatea părților.

ARTICOLUL 12 Adunarea - funcțiuni Modificări (1)

(1) Adunarea are următoarele funcțiuni:

(a) Studiază și examinează activitățile, scopurile, politica generală și obiectivele pe termen lung ale organizației, își exprimă opiniile și prezintă recomandări în legătură cu acest subiect consiliului.

(b) Veghează ca desfășurarea activităților organizației să se facă în conformitate cu actuala convenție precum și cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, ca și cu oricare alt tratat la care organizația decide să adere.

(c) (Text original). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcțiune a unor instalații suplimentare ale segmentului spațial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalațiile segmentului spațial destinate inițial asigurării unor servicii maritime de corespondență publică pot fi utilizate, în lipsa acestei autorizații pentru telecomunicații, în scopuri de pericol, securitate și reperare prin radio.

(c) (Text modificat). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcțiune a unor instalații suplimentare ale segmentului spațial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalațiile segmentului spațial destinate asigurării unor servicii maritime și aeronautice de corespondență publică pot fi utilizate fără a fi necesară această autorizare pentru telecomunicații, în scopuri de pericol, securitate și reperare prin radio.

(d) Adoptă decizii la recomandările consiliului și își exprimă opiniile în legătură cu rapoartele consiliului

(e) Alege patru reprezentanți în consiliu conform dispozițiilor alineatului (b) din paragraful (1) al art. 13.

(f) Hotărăște asupra problemelor referitoare la legăturile oficiale dintre organizație și state, indiferent dacă sînt sau nu părți, precum și privind organizațiile internaționale.

(g) Adoptă deciziile privind orice amendament la actuala convenție sau la Acordul de exploatare, respectiv prin aplicarea art. 34 din convenție și XVIII din Acordul de exploatare.

(h) Studiază problema încetării posibile a mandatului de membru conform dispozițiilor art. 30 luînd hotărîri în acest sens.

(i) Exercită orice altă funcție ce-i incumbă în virtutea altor dispoziții din actuala convenție sau din Acordul de exploatare.

(2) În exercitarea funcțiilor sale, adunarea are în vedere toate recomandările pertinente ale consiliului.

ARTICOLUL 13 Consiliul - alcătuire

(1) Consiliul este compus din douăzeci și doi de reprezentanți ai semnatarilor după cum urmează:

(a) optsprezece reprezentanți ai semnatarilor sau grupări de semnatari în legătură cu care s-a convenit să fie reprezentați în formă de grupare, care posedă cele mai ridicate cote părți din investiții. Dacă o grupare de semnatari și un semnatar au cote de investiții egale, cel din urmă se bucură de prioritate. În cazul în care doi sau mai mulți semnatari au cote părți din investiții egale, numărul reprezentanților în consiliu depășind douăzeci și doi, semnatarii sînt totuși reprezentați toți în mod excepțional.

(b) patru reprezentanți ai semnatarilor aleși de adunare care nu fac parte din consiliu, în virtutea garantării principiului reprezentării geografice echitabile și care să țină seama de interesele statelor în curs de dezvoltare indiferent de cota lor de investiții. Orice semnatar ales în scopul reprezentării unei regiuni geografice îl reprezintă pe semnatarul regiunii geografice asupra căreia s-a convenit să fie astfel reprezentată și care nu este reprezentată în alt mod de consiliu.

Alegerea intră în vigoare în prima ședință a consiliului de după alegeri, rămînînd valabilă pînă la următoarea sesiune ordinară a adunării,

(2) Insuficiența numărului reprezentanților în consiliu determinată de un loc vacant neacoperit încă nu anulează compoziția consiliului.

ARTICOLUL 14 Consiliul - procedură


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...