Act Internațional

Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți "INMARSAT" din 03.09.1976*)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Convenția a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

- Textul original al convenției a fost adoptat la data de 3 septembrie 1976.

- Textul modificat al convenției INMARSAT a fost adoptat la data de 16 octombrie 1985, cu scopul de a extinde gama serviciilor oferite de sistem (în plus față de serviciul mobil maritim prevăzut inițial, s-au adăugat serviciile mobil terestru și mobil aeronautic).

Statele părți la prezenta convenție,

luînd în considerare principiul enunțat în Rezoluția 1721 (XIV) a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia comunicațiile prin intermediul sateliților trebuie să fie puse la dispoziția națiunilor de îndată ce sînt realizate, pe o bază mondială și nediscriminatorie,

luînd în considerare dispozițiile pertinente din Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea și folosirea spațiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii și celorlalte corpuri cerești, încheiat la 27 ianuarie 1967, în special art. 1, care afirmă necesitatea utilizării spațiului extraatmosferic pentru binele și interesul tuturor statelor,

ținînd cont de faptul că o foarte mare parte a comerțului mondial este tributară navelor,

conștiente de posibilitatea ameliorării considerabile a sistemului maritim de pericol și securitate, precum și a legăturilor dintre nave, între acestea și companiile respective, ca și între echipaje sau pasagerii aflați la bord și persoane aflate la sol, prin intermediul sateliților,

hotărîte, în acest scop, să furnizeze, în beneficiul navelor din toate țările, apelînd la cea mai avansată și adecvată tehnică de telecomunicații spațiale, la metodele cele mai eficace și mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficientă și echitabilă a spectrului frecvențelor radioelectrice și a orbitelor de satelit, Modificări (1)

recunoscând faptul că un sistem maritim de comunicații prin sateliți cuprinde, în egală măsură, stațiile de sol mobile și fixe, precum și segmentul spațial, Modificări (1)

Textul modificat adaugă: Modificări (1)

declarînd că un sistem maritim de comunicații prin sateliți trebuie să fie deschis, în mod similar și comunicațiilor aeronautice în beneficiul aeronavelor din toate țările, Modificări (1)

au convenit următoarele: Modificări (1)

ARTICOLUL 1 Modificări (1)

În termenii prezentei convenții:

(a) Expresia "Acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare referitor la Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți (INMARSAT), inclusiv anexa sa.

(b) Termenul "parte" desemnează un stat față de care prezenta convenție a intrat în vigoare.

(c) Termenul "semnatar" desemnează fie o parte, fie un organism abilitat în conformitate cu prevederile de la paragraful (3) al art. 2, față de care Acordul de exploatare a intrat în vigoare.

(d) Expresia "segment spațial" desemnează sateliții, instalațiile sau echipamentele de urmărire, telecomandă, control și supraveghere, precum și instalațiile sau echipamentele conexe necesare funcționării acestor sateliți.

(e) Expresia "segment spațial al INMARSAT" desemnează segmentul spațial al cărui proprietar sau chiriaș este INMARSAT.

(f) Termenul "navă" desemnează un vas exploatat în mediul marin indiferent de tipul său înglobînd printre altele submarinele, ambarcațiunile plutitoare, precum și platformele neancorate permanent.

(g) Termenul "proprietate" cuprinde orice element față de care se poate exercita un drept de proprietate, inclusiv orice drept contractual.

(h) Termenul "aeronavă" desemnează orice aparat susceptibil de a se menține în atmosferă pe baza reacțiilor aerului diferite de reacțiile acestuia pe suprafața pămîntului.

ARTICOLUL 2 Modificări (1)

(1) Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți (INMARSAT), denumită în cele ce urmează "organizație", este creată prin prezentele.

(2) Acordul de exploatare încheiat conform dispozițiilor prezentei convenții este deschis pentru semnare concomitent cu aceasta.

(3) Fiecare parte semnează Acordul de exploatare sau desemnează un organism public sau particular, supus jurisdicției acestei părți, care semnează Acordul de exploatare.

(4) Administrațiile și organizațiile de telecomunicații pot în conformitate cu aplicarea legilor naționale: negocieze și să încheie în mod direct acordurile de trafic adecvate în legătură cu viitorul mod de utilizare a instalațiilor de telecomunicații furnizate în virtutea prezentei convenții și a Acordului de exploatare, precum și asupra serviciilor destinate publicului, instalațiilor, repartizării încasărilor și dispozițiilor comerciale aferente.

ARTICOLUL 3 (Text original)
Obiectiv

(1) Obiectivul organizației constă în organizarea segmentului spațial în vederea ameliorării comunicațiilor maritime, contribuind în consecință la îmbunătățirea comunicațiilor semnalînd un pericol sau a acelora în vederea salvării vieții umane pe mare, precum și a eficacității gestiunii navelor, a serviciilor maritime de corespondență publică și a posibilităților de reperare prin radio.

(2) Organizația încearcă să asigure legături între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicațiilor maritime.

(3) Organizația își exercită activitățile exclusiv în scopuri pașnice.

ARTICOLUL 3 (Text modificat)
Obiectiv
Modificări (1)

(1) Obiectivul organizației constă în organizarea segmentului spațial necesar în vederea ameliorării comunicațiilor maritime precum și, în măsura posibilităților a comunicațiilor aeronautice contribuind astfel la îmbunătățirea comunicațiilor semnalînd un pericol și a celor în vederea salvării vieții umane, a comunicațiilor pentru serviciile circulației aeriene ca și a eficacității și gestiunii vapoarelor și aeronavelor, a serviciilor maritime și aeronautice de corespondență publică și a posibilităților de reperare prin radio.

(2) Organizația vizează asigurarea legăturii între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicațiilor maritime și aeronautice.

ARTICOLUL 4 Legături între o parte și organismul care o reprezintă Modificări (1)

În cazul în care semnatarul este un organism desemnat de o parte:

(a) raporturile între parte și semnatar sînt reglementate de dreptul național aplicabil;

(b) partea stabilește directivele și instrucțiunile adecvate și conforme dreptului său național, în așa fel încît semnatarul să-și achite obligațiile;

(c) partea este eliberată de orice obligații ce decurg din Acordul de exploatare. Totuși, partea supraveghează respectarea de către semnatar a tuturor obligațiilor sale în cadrul organizației fără a încălca prin aceasta angajamentele acceptate de parte în virtutea acestei convenții sau a acordurilor internaționale conexe;

(d) în situația în care semnatarul se retrage sau nu mai este învestit în calitatea de membru, partea procedează conform dispozițiilor paragrafului (3) din art. 29 sau ale paragrafului (6) din art. 30.

ARTICOLUL 5 Principii de finanțare și gestiune a organizației

(1) Finanțarea organizației este asigurată prin contribuțiile semnatarilor. Fiecare semnatar are în cadrul organizației o dobîndă proporțională cu cota sa parte din investiții, stabilită conform dispozițiilor Acordului de exploatare.

(2) Fiecare semnatar contribuie la necesitățile de capital ale organizației beneficiind de rambursarea și remunerarea capitalului conform dispozițiilor Acordului de exploatare.

(3) Organizația este administrată pe o bază economică și financiară solidă, conform principiilor stabilite în materie comercială.

ARTICOLUL 6 Organizarea segmentului spațial

Organizația poate fi proprietara sau chiriașa segmentului spațial.

ARTICOLUL 7 (Text original)

(1) Segmentul spațial al INMARSAT este deschis navelor tuturor statelor în funcție de o serie de condiții stabilite de consiliu. În stabilirea condițiilor consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave din motive de naționalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spațial aparținînd INMARSAT, al stațiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediu marin, altele decît vapoarele, cu condiția și atîta vreme cît exploatarea acestor stații de sol nu împiedică în mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor.

(3) Stațiile de sol stabilite comunicînd prin segmentul spațial al INMARSAT trebuiesc amplasate pe un teritoriu aflat în jurisdicția unei părți, iar părțile sau organismele răspunzătoare de administrarea lor trebuie să dețină proprietatea apelor. Consiliul poate autoriza o derogare de la această regulă în cazul în care aceasta servește intereselor organizației.

ARTICOLUL 7 (Text modificat)
Accesul în cadrul segmentului spațial

(1) Segmentul spațial al INMARSAT este deschis navelor și aeronavelor aparținînd tuturor statelor în funcție de o serie de condiții stabilite de consiliu.

Stabilindu-le, consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave și aeronave din motive de naționalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spațial aparținînd INMARSAT al stațiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediul marin, altele decît vapoarele, cu condiția și atît timp cît exploatarea acestor stații de sol nu împiedică într-un mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor sau aeronavelor.

ARTICOLUL 8 Alte segmente spațiale

(1) (Text original). Părțile notifică organizației la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicția lor poate lua măsuri în vederea utilizării în mod individual sau în comun a instalațiilor unui segment spațial distinct în scopul rezolvării unora dintre obiectivele segmentului spațial al INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale pentru a garanta astfel compatibilitatea pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT și pentru a evita producerea de prejudicii economice substanțiale acestuia.

(1) (Text modificat). Părțile notifică organizației la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicția lor poate dispune de utilizarea în mod individual sau în comun a instalațiilor unui segment spațial distinct în vederea rezolvării unora dintre obiectivele maritime aparținînd segmentului spațial INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale maritime, în scopul garantării compatibilității pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT și evitării producerii de prejudicii economice importante acestuia.

(2) Consiliul își exprimă punctele de vedere sub forma unor recomandări fără caracter obligatoriu referitoare la compatibilitatea tehnică și transmite adunării opiniile sale în ceea ce privește prejudiciile economice.

(3) Adunarea își exprimă opinia sub forma unei recomandări fără caracter obligatoriu într-un interval de nouă luni de la data la care procedura prevăzută în prezentul articol a fost instituită. Adunarea poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest scop.

(4) Notificările prevăzute la paragraful (1), inclusiv comunicarea informațiilor tehnice pertinente, precum și consultațiile ulterioare cu organizația vor ține cont de dispozițiile Regulamentului de radiocomunicații al Uniunii Internaționale de Telecomunicații.

(5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică cu privire la punerea în funcțiune, achiziționarea, folosirea sau continuarea utilizării instalațiilor aparținînd unui segment spațial distinct în scopuri de securitate națională sau care fac obiectul unui contract, stabilite sau utilizate înainte de intrarea în vigoare a convenției.

ARTICOLUL 9 Structura Modificări (1)

Organizația cuprinde următoarele organe:

a) Adunarea;

b) Consiliul;

c) Organul conducător aflat sub autoritatea unui director general.

ARTICOLUL 10 Adunarea - alcătuire și reuniuni Modificări (1)

1. Adunarea este alcătuită din toate părțile.

2. Adunarea se reunește la fiecare doi ani în sesiune ordinară.

Sesiunile extraordinare sînt convocate la cererea unei treimi dintre părți și la solicitarea consiliului.

ARTICOLUL 11 Adunarea - procedură Modificări (1)

(1) Fiecare parte dispune de un vot în cadrul adunării.

(2) Orice decizie privind probleme de fond este luată în urma votului afirmativ a două treimi din părți, iar orice decizie referitoare la aspecte de procedură în urma votului afirmativ al majorității simple a părților care votează.

Părțile care se abțin în cursul votării sînt considerate neparticipante la vot.

(3) Orice decizie în legătură cu încadrarea unei probleme ca fiind de procedură sau de fond este luată de președinte. Această decizie poate fi anulată printr-un vot al majorității celor două treimi din părțile prezente și apte de a-și da votul.

(4) Pentru orice reuniune a adunării numărul necesar este constituit de majoritatea părților.

ARTICOLUL 12 Adunarea - funcțiuni Modificări (1)

(1) Adunarea are următoarele funcțiuni:

(a) Studiază și examinează activitățile, scopurile, politica generală și obiectivele pe termen lung ale organizației, își exprimă opiniile și prezintă recomandări în legătură cu acest subiect consiliului.

(b) Veghează ca desfășurarea activităților organizației să se facă în conformitate cu actuala convenție precum și cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, ca și cu oricare alt tratat la care organizația decide să adere.

(c) (Text original). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcțiune a unor instalații suplimentare ale segmentului spațial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalațiile segmentului spațial destinate inițial asigurării unor servicii maritime de corespondență publică pot fi utilizate, în lipsa acestei autorizații pentru telecomunicații, în scopuri de pericol, securitate și reperare prin radio.

(c) (Text modificat). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcțiune a unor instalații suplimentare ale segmentului spațial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalațiile segmentului spațial destinate asigurării unor servicii maritime și aeronautice de corespondență publică pot fi utilizate fără a fi necesară această autorizare pentru telecomunicații, în scopuri de pericol, securitate și reperare prin radio.

(d) Adoptă decizii la recomandările consiliului și își exprimă opiniile în legătură cu rapoartele consiliului

(e) Alege patru reprezentanți în consiliu conform dispozițiilor alineatului (b) din paragraful (1) al art. 13.

(f) Hotărăște asupra problemelor referitoare la legăturile oficiale dintre organizație și state, indiferent dacă sînt sau nu părți, precum și privind organizațiile internaționale.

(g) Adoptă deciziile privind orice amendament la actuala convenție sau la Acordul de exploatare, respectiv prin aplicarea art. 34 din convenție și XVIII din Acordul de exploatare.

(h) Studiază problema încetării posibile a mandatului de membru conform dispozițiilor art. 30 luînd hotărîri în acest sens.

(i) Exercită orice altă funcție ce-i incumbă în virtutea altor dispoziții din actuala convenție sau din Acordul de exploatare.

(2) În exercitarea funcțiilor sale, adunarea are în vedere toate recomandările pertinente ale consiliului.

ARTICOLUL 13 Consiliul - alcătuire

(1) Consiliul este compus din douăzeci și doi de reprezentanți ai semnatarilor după cum urmează:

(a) optsprezece reprezentanți ai semnatarilor sau grupări de semnatari în legătură cu care s-a convenit să fie reprezentați în formă de grupare, care posedă cele mai ridicate cote părți din investiții. Dacă o grupare de semnatari și un semnatar au cote de investiții egale, cel din urmă se bucură de prioritate. În cazul în care doi sau mai mulți semnatari au cote părți din investiții egale, numărul reprezentanților în consiliu depășind douăzeci și doi, semnatarii sînt totuși reprezentați toți în mod excepțional.

(b) patru reprezentanți ai semnatarilor aleși de adunare care nu fac parte din consiliu, în virtutea garantării principiului reprezentării geografice echitabile și care să țină seama de interesele statelor în curs de dezvoltare indiferent de cota lor de investiții. Orice semnatar ales în scopul reprezentării unei regiuni geografice îl reprezintă pe semnatarul regiunii geografice asupra căreia s-a convenit să fie astfel reprezentată și care nu este reprezentată în alt mod de consiliu.

Alegerea intră în vigoare în prima ședință a consiliului de după alegeri, rămînînd valabilă pînă la următoarea sesiune ordinară a adunării,

(2) Insuficiența numărului reprezentanților în consiliu determinată de un loc vacant neacoperit încă nu anulează compoziția consiliului.

ARTICOLUL 14 Consiliul - procedură

(1) Consiliul se reunește de cîte ori este necesar, în vederea exercitării funcțiunilor sale, dar nu mai puțin de trei ori pe an.

(2) Consiliul se străduiește să ia decizii în unanimitate. În lipsa unui acord unanim deciziile sînt luate astfel: orice decizie asupra unor probleme de fond este hotărîtă de majoritatea reprezentanților membri ai consiliului, dacă aceasta dispune de cel puțin două treimi din totalul voturilor semnatarilor și grupărilor de semnatari reprezentați în consiliu.

Orice decizie vizînd chestiuni de procedură se hotărăște prin votul afirmativ al majorității simple a reprezentanților prezenți și care votează, fiecare dispunînd de un vot. Orice diferend în legătură cu stabilirea naturii unei probleme ca fiind de procedură sau de fond formează obiectul unei decizii a președintelui consiliului. Această decizie poate fi anulată prin votul a două treimi din reprezentanții prezenți și care votează, fiecare dispunînd de cîte un vot. Consiliul poate adopta o procedură de vot diferită pentru alegerea membrilor biroului său.

(3)

(a) Fiecare reprezentant dispune de o pondere a voturilor echivalentă cu cota parte sau cotele părți din investiții pe care le reprezintă. Totuși, nici unul nu poate utiliza în numele semnatarului peste 25% din totalul voturilor organizației, cu excepția cazurilor prevăzute în alineatul (b), subparagraful (iv).

(b) Ca excepție de la dispozițiile paragrafelor (9), (10), (12) din articolul V al Acordului de exploatare:

(i) dacă un semnatar reprezentant în consiliu, în virtutea cotei sale părți este învestit cu o pondere de voturi depășind 25% din totalul voturilor organizației, el poate oferi celorlalți semnatari o cotă parte sau totalitatea cotelor părți din investiții depășind cele 25%;

(ii) ceilalți semnatari pot comunica organizației acordul lor în legătură cu acceptarea unei părți sau a totalității acestei cote părți excedentare. Dacă totalul sumelor comunicate organizației nu depășește suma disponibilă pentru repartizare, consiliul trebuie să o repartizeze pe aceasta din urmă între semnatari conform sumelor comunicate.

Dacă totalul sumelor comunicate depășește suma disponibilă pentru repartizare, consiliul trebuie să efectueze repartizarea conform modalităților convenite de semnatari sau în lipsa unui acord în acest sens direct proporțional cu sumele comunicate.

(iii) O asemenea repartizare trebuie efectuată de consiliu la momentul fiecărui calcul al cotelor părți din investiții efectuat conform art. V din Acordul de exploatare. Nici o repartizare nu va crește cota parte din investiții a oricărui semnatar peste 25%.

(iv) În măsura în care cota parte din investiții aparținînd semnatarului ce depășește 25% și este oferită spre repartizare nu a fost repartizată conform procedurii enunțate în prezentul paragraf, ponderea voturilor reprezentantului semnatarului poate depăși 25%.

(c) În măsura în care un semnatar decide să nu ofere cota parte din investiții excedentară celorlalți semnatari, ponderea voturilor corespunzătoare acestui semnatar ce depășește 25% trebuie repartizată în mod egal între ceilalți reprezentanți din consiliu.

(4) Pentru orice reuniune a consiliului cvorumul este constituit din majoritatea reprezentanților, membri în consiliu dacă această majoritate reprezintă cel puțin două treimi din totalul voturilor alocate tuturor semnatarilor și grupărilor de semnatari reprezentați în consiliu.

ARTICOLUL 15 Consiliul - funcțiuni

Consiliul este însărcinat, ținînd cont de punctele de vedere și recomandările adunării, cu punerea la dispoziție a segmentului spațial necesar în vederea realizării obiectivelor organizației în modul cel mai economic și eficace conform dispozițiilor actualei convenții și ale Acordului de exploatare. Pentru a se achita de aceste răspunderi, consiliul este învestit cu toate prerogativele necesare inclusiv următoarele funcțiuni:

(a) (Text original). Stabilește necesarul în domeniul telecomunicațiilor maritime prin sateliți, adoptînd măsurile politice, planurile, programele, procedeele și măsurile privind proiectarea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achiziționarea prin cumpărare sau închiriere, exploatarea, întreținerea și utilizarea segmentului spațial INMARSAT inclusiv încheierea de contracte în vederea asigurării desfășurării tuturor operațiunilor necesare bunei funcționări și care să răspundă acestor nevoi.

(a) (Text modificat). Determină necesarul în domeniul telecomunicațiilor maritime și aeronautice prin sateliți adoptînd măsurile politice, planurile, programele, procedeele și măsurile privind proiectarea, punerea la punct, amplasarea, achiziționarea prin cumpărare sau închiriere, exploatarea și utilizarea segmentului spațial INMARSAT, inclusiv închirierea de contracte în vederea asigurării desfășurării tuturor operațiunilor implicate în buna funcționare a acestui necesar.

(b) Adoptă și pune în practică dispozițiile referitoare la gestiuni în aplicarea cărora directorul general va trebui să încheie o serie de contracte pentru executarea funcțiunilor tehnice și de exploatare atunci cînd acestea sînt în avantajul organizației.

(c) (Text original). Adoptă criteriile și procedeele de aprobare a stațiilor de sol fixe, de navă și de structură în mediu marin susceptibile de a beneficia de segmentul spațial INMARSAT precum și de verificare și supraveghere a funcționării stațiilor de sol avînd acces la acest segment și care îl utilizează. În cazul stațiilor de sol de navă, criteriile trebuie să fie atît de precise încît autoritățile naționale însărcinate cu eliberarea unor autorizații de exploatare să le poată utiliza în funcție de necesitățile lor în vederea aprobării pe categorii.

(c) (Text modificat). Adoptă criteriile și procedeele de aprobare a stațiilor de sol fixe, de navă, de aeronavă și de structură în mediul marin susceptibile de a beneficia de acces la segmentul spațial INMARSAT precum și de verificare și supraveghere a funcționării stațiilor de sol avînd acces la acest segment și care îl utilizează.

În cazul stațiilor de sol de navă și aeronavă, criteriile trebuie să fie atît de precise încît autoritățile naționale însărcinate cu eliberarea unor autorizații de exploatare să le poată utiliza în funcție de necesitățile lor în vederea aprobării pe categorii.

(d) Formulează recomandări adunării conform dispozițiilor alineatului (c) din paragraful (1) al art. 12.

(e) Supune adunării rapoarte periodice asupra activității organizației inclusiv asupra problemelor financiare.

(f) Adoptă regulile și procedurile reglementînd încheierea de contracte precum și condițiile contractuale aprobîndu-le conform dispozițiilor actualei convenții și ale Acordului de exploatare.

(g) Adoptă politica susceptibilă de urmat pe plan financiar; aprobă regulamentul financiar, bugetul anual și statele financiare anuale; stabilește periodic cotele de utilizare a segmentului spațial INMARSAT și ia decizii referitoare la toate celelalte probleme financiare inclusiv a cotelor părți din investiții și limitarea capitalului conform dispozițiilor actualei convenții și ale Acordului de exploatare.

(h) (Text original). Stabilește modalitățile de consultare pe bază continuă cu organismele recunoscute de consiliu reprezentînd proprietarii de nave, personalul maritim și alți beneficiari ai telecomunicațiilor maritime.

(h) (Text modificat). Dispune asupra modalităților de consultare pe bază continuă a organismelor recunoscute de consiliu ea reprezentînd proprietarii de nave, utilizatorii de aeronave, personalul maritim și aeronautic, precum și alți beneficiari ai telecomunicațiilor maritime și aeronautice.

(i) Stabilește un arbitru în cazul în care organizația este chemată în fața unui arbitraj.

(j) Exercită orice funcție conferită în termenii prevederilor actualei convenții sau ale Acordului de exploatare, precum și orice funcție adecvată scopurilor organizației.

ARTICOLUL 16 Organul conducător

(1) Directorul general este ales de consiliu dintre candidații prezentați de părți sau semnatari prin intermediul părților, cu condiția confirmării lor de către părți.

Depozitarul comunică de îndată părților numirea directorului general. Numirea este confirmată cu condiția ca peste o treime din părți să nu informeze în scris depozitarul într-un interval de 60 zile de la comunicare că se opune acestuia. Directorul general își poate asuma funcția imediat după numire în așteptarea confirmării ei.

(2) Mandatul directorului general este de 6 ani. Totuși consiliul poate decide prin propria sa autoritate încetarea funcțiunilor directorului general. Consiliul prezintă adunării motivele deciziei sale.

(3) Directorul general este cel mai înalt funcționar și reprezentant legal al organizației; el răspunde în fața consiliului și acționează sub conducerea acestuia.

(4) Structura, efectivele și condițiile tip de angajare a funcționarilor, a lucrătorilor, consultanților și a altor consilieri ai organului conducător sînt aprobate de consiliu.

(5) Directorul general desemnează membrii organului conducător. Numirea unor înalți funcționari, în relații directe cu directorul general, este aprobată de consiliu.

(6) Factorul dominant ce se are în vedere la numirea directorului general și a celorlalți funcționari din organul conducător constă în necesitatea asigurării organizației cu serviciile unor persoane, posedînd cele mai înalte calități profesionale de competență și integritate.

ARTICOLUL 17 Reprezentarea în cadrul reuniunilor

Toate părțile și toți semnatarii care sînt în drept, conform actualei convenții sau Acordului de exploatare, de a asista și/sau de a participa la sesiunile organizației, trebuie să fie autorizate, să asiste și/sau să participe la aceste reuniuni, precum și la orice altă reuniune desfășurată sub auspiciile organizației, independent de locul unde se desfășoară.

Acordurile încheiate cu orice țară gazdă trebuie să fie compatibile cu aceste obligații.

ARTICOLUL 18 Cheltuieli aferente reuniunilor Modificări (1)

(1) Fiecare parte, precum și fiecare semnatar, își asumă propriile sale cheltuieli de reprezentare în cazul reuniunilor organizației.

(2) Cheltuielile aferente acestor reuniuni sînt considerate ca incluse în cheltuielile administrative ale organizației; în orice caz, organizația nu desfășoară nici o reuniune în afara sediului făcînd excepție cazul în care eventuala gazdă își asumă cheltuielile suplimentare aferente.

ARTICOLUL 19 Stabilirea de taxe de utilizare

(1) Consiliul stabilește unitățile de măsură aplicabile diverselor categorii de utilizare a segmentului spațial INMARSAT, precum și nivelul taxelor de utilizare a respectivului segment. Aceste taxe au drept scop procurarea în beneficiul organizației a unor sume suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, întreținere și administrare, pentru constituirea fondului de rulment considerat necesar de către consiliu, pentru amortizarea investițiilor efectuate de semnatari și pentru vărsămîntul sumelor datorate drept remunerare a capitalului conform dispozițiilor Acordului de exploatare.

(2) Procente identice de taxe de utilizare se aplică tuturor semnatarilor pentru fiecare categorie de utilizare.

(3) Pentru organismele, altele decît semnatarii, care sînt autorizate să utilizeze segmentul spațial INMARSAT conform dispozițiilor art. 7, consiliul poate stabili taxe de utilizare diferite de cele aplicate semnatarilor. Aceleași taxe sînt aplicabile organismelor vizate mai sus pentru fiecare categorie de utilizare.

ARTICOLUL 20 Încheierea contractelor

(1) Politica desfășurată de consiliu în privința tranzacțiilor este de natură să încurajeze, în interesul organizației, o concurență la scară mondială în furnizarea bunurilor și a serviciilor.

În acest scop:

(a) Bunurile și prestările de servicii necesare organizației, fie că este vorba de o achiziție sau de închiriere sînt obținute prin atribuirea de contracte, în urma unor oferte internaționale publice;

(b) Contractele sînt atribuite ofertanților care se angajează să asigure cele mai bune condiții de calitate, prețuri și termene de livrare optime;

(c) În cadrul unor multiple oferte compatibile în ceea ce privește calitatea, prețul și termenele de livrare optime, consiliul atribuie contractul conform politicii de încheiere a contractelor expusă mai sus.

(2) În următoarele cazuri, se poate renunța la ofertele internaționale publice, conform procedurilor adoptate de consiliu cu condiția ca, procedînd ca atare, consiliul să încurajeze conform intereselor organizației o concurență la scară mondială în privința furnizării de bunuri și servicii:

(a) Valoarea estimativă a contractului nu depășește 50.000 dolari S.U.A. și ca urmare a aplicării unei asemenea dispense atribuirea contractului nu îl situează pe contractant într-o poziție susceptibilă de a prejudicia ulterior aplicarea efectivă de către consiliu a politicii privind încheierea de contracte expusă mai sus. În măsura în care fluctuațiile de prețuri pe plan mondial, reflectate în indicii de prețuri adecvați, justifică acțiunea, consiliul poate revizui plafonul financiar.

(b) Încheierea unui contract este solicitată de urgență în vederea rezolvării unei situații excepționale.

(c) Există o mică sursă de aprovizionare conform specificațiilor necesare pentru a justifica nevoile organizației, sau necesarul acestor surse este atît de limitat încît nu ar fi nici posibil nici în interesul organizației să angajeze cheltuielile și să consacre timpul necesar lansării unui apel internațional public de oferte, cu condiția ca, în situația existenței mai multor surse de aprovizionare, acestea să aibă posibilitatea să se prezinte pe picior de egalitate.

(d) Nevoile sînt de o asemenea natură administrativă încît nu ar fi nici practic nici posibil să se recurgă la procedura ofertelor internaționale publice.

(e) Încheierea unui contract este destinată prestării unor servicii de personal.

ARTICOLUL 21 Invenții și informații tehnice

(1) În cadrul tuturor lucrărilor efectuate de organizație sau în numele său și pe cheltuiala sa, aceasta dobîndește asupra invențiilor și informațiilor tehnice, numai acele drepturi care sînt necesare în interesul comun al organizației și al semnatarilor ca atare. În cazul lucrărilor efectuate prin contract, aceste drepturi sînt obținute cu titlul lipsit de exclusivitate.

(2) În termenii paragrafului (1), organizația, avînd în vedere principiile și obiectivele sale precum și practicile industriale general admise, își asigură pentru ea însăși în cadrul lucrărilor cuprinzînd un volum important de studii, cercetări sau dezvoltări.

(a) Dreptul de a comunica fără plată toate invențiile și informațiile tehnice revenind din aceste lucrări.

(b) (Text original). Dreptul de a comunica și de a aproba comunicarea acestor invenții și inovații tehnice părților, semnatarilor și oricăror altor persoane interesate folosind jurisdicția oricărei părți, precum și de a încheia sau de a împuternici autorizarea părților, semnatarilor și altor asemenea persoane, să folosească aceste invenții și informații tehnice, fără plată, referitoare la segmentul spațial INMARSAT și la orice stație de sol sau de navă funcționînd în legătură cu acesta.

(b) (Text modificat). Dreptul de a comunica și de a aproba comunicarea acestor invenții și informații tehnice părților, semnatarilor și oricăror alte persoane interesate potrivit jurisdicției oricărei părți și dreptul de a utiliza și a autoriza sau de a împuternici autorizarea acesteia, semnatarilor și altor persoane să folosească aceste invenții și informații tehnice, fără plata referitoare la segmentul spațial INMARSAT și la orice altă stație de sol, de navă sau aeronavă funcționînd în legătură cu acesta.

(3) În cazul lucrărilor efectuate pe bază de contracte, prestatorul plătește proprietatea asupra drepturilor, invențiilor și informațiilor tehnice rezultînd din acest contract.

(4) Organizația își rezervă, de asemenea, dreptul conform unor modalități și condiții echitabile și rezonabile de a utiliza invențiile și informațiile tehnice direct spre folosirea în executarea lucrărilor efectuate în numele său, dar nu include pe cele amintite la paragraful (2), în măsura în care această utilizare este necesară reconstituirii sau modificării oricărui produs efectiv lansat în virtutea unui contract finanțat de organizație și în măsura în care persoana care a executat aceste lucrări este atribuită să le acorde.

(5) Consiliul poate, în condiții speciale, acorda o derogare de la principiile stipulate la art. 13 din paragraful (2), și la paragraful (4), în cazul în care, în cursul tratativelor i se demonstrează consiliului că absența unei astfel de derogări ar prejudicia interesului organizației.

(6) Consiliul poate, în egală măsură, în situații speciale, atunci cînd circumstanțele excepționale o justifică, să acorde o derogare principiului stipulat la paragraful (3) în cazul în care sînt îndeplinite următoarele condiții:

(a) Cînd este demonstrat consiliului că absența unei astfel de derogări ar prejudicia interesului organizației;

(b) Cînd consiliul hotărăște că organizația trebuie să fie în măsură să asigure protejarea brevetelor în toate țările;

(c) Cînd și în măsura în care prestatorul nu este nici capabil nici dator să asigure o asemenea proiecție pe perioada necesară.

(7) În ceea ce privește invențiile și informațiile tehnice asupra cărora a dobîndit dreptul în alt mod decît în virtutea paragrafului (2), organizația, în măsura în care poate să o facă trebuie, la cerere:

(a) Să pună la dispoziție respectivele invenții și informații tehnice fiecărei părți sau fiecărui semnatar sub rezerva rambursării tuturor plăților efectuate de acesta sau solicitate prin exercitarea respectivelor drepturi;

(b) Să asigure în beneficiul oricărei părți sau semnatar dreptul de a pune la dispoziție respectivele invenții și informații tehnice altor persoane potrivit jurisdicției fiecărei părți precum și a dreptului de a utiliza și autoriza alte persoane de a le utiliza.

(i) (Text original). Fără plata relativă la segmentul spațial INMARSAT sau la orice altă stație de sol fixă sau de navă funcționînd în legătură cu acesta.

(i) (Text modificat). Fără plata relativă la segmentul spațial INMARSAT sau la orice altă stație de sol fixă de navă sau de aeronavă funcționînd în legătură cu acesta.

(ii) În orice alt scop, conform unor modalități și condiții echitabile și rezonabile stabilite între semnatari sau alte persoane, în conformitate cu jurisdicția fiecărei părți și organizație sau proprietarul respectivelor invenții și informații tehnice sau orice alte organizații sau persoane autorizate deținînd o cotă parte din dreptul de proprietate asupra respectivelor invenții și informații tehnice și sub rezerva rambursării tuturor plăților efectuate de organizație sau pretinse de acesta în executarea respectivelor drepturi.

(8) Comunicarea și utilizarea tuturor invențiilor și informațiilor tehnice asupra cărora organizația a dobîndit toate drepturile se efectuează, fără discriminare, la adresa tuturor semnatarilor sau a altor persoane supuse jurisdicției oricărei părți.

(9) Nici una din dispozițiile prezentului articol nu împiedică organizația, în caz de necesitate, să încheie contracte cu o serie de persoane supuse unor legi și reglementări naționale privind transmiterea informațiilor tehnice.

ARTICOLUL 22 Răspunderi Modificări (1)

O parte nu este răspunzătoare ca atare, în raport cu actele și obligațiile organizației, decît în cadrul relațiilor sale cu nonpărțile sau persoanele fizice sau juridice pe care le reprezintă și doar în măsura în care această responsabilitate poate rezulta dintr-o serie de tratate aflate în vigoare între partea și nonpartea interesată. Totuși dispozițiile precedente nu interzic unei părți desemnate, în virtutea unui asemenea tratat să stabilească o nonparte sau o persoană fizică sau juridică pe care o reprezintă pentru a invoca drepturile ce pot decurge din respectivul tratat la adresa oricărei alte părți.

ARTICOLUL 23 Costuri exclusive

Impozitele asupra veniturilor pentru sumele plătite de organizație tuturor semnatarilor nu sînt incluse în cheltuielile organizației.

ARTICOLUL 24 Verificarea conturilor

Conturile organizației sînt verificate anual de un comisar independent desemnat de consiliu. Orice parte sau semnatar beneficiază de dreptul de a verifica conturile organizației.

ARTICOLUL 25 Personalitatea juridică Modificări (1)

Organizația are personalitate juridică și este răspunzătoare de actele și obligațiile sale. În scopul exercitării funcțiilor ce-i incumbă, ea poate încheia contracte, achiziționa, închiria, deține și ceda bunuri mobiliare și imobiliare și se poate constitui parte într-o procedură legală sau încheia acorduri cu state sau organizații internaționale.

ARTICOLUL 26 Privilegii și imunități

(1) În cadrul activităților autorizate prin prezenta convenție, organizația și bunurile sale sînt scutite de toate statele părți la convenție, de orice impozit național asupra veniturilor și de orice impozit direct național asupra bunurilor și de toate taxele vamale asupra sateliților de comunicații precum și asupra elementelor și pieselor respectivilor sateliți ce trebuiesc lansați în vederea utilizării lor în cadrul segmentului spațial INMARSAT. Fiecare parte se angajează să depună diligențele necesare în vederea punerii de acord, conform procedurii naționale aplicabile asupra tuturor celorlalte exonerări de impozite și a obligațiilor vamale considerate necesare așa cum este de fapt avînd în vedere spiritul și caracterul specific al organizației.

(2) Toți semnatarii acționînd în această calitate, cu excepția celui desemnat de partea pe teritoriul căreia este situat sediul, sînt degrevați de impozitul național asupra veniturilor care provin din sumele vărsate de organizație în teritoriul respectivei părți.

(3)

(a) Imediat după intrarea în vigoare a prezentei convenții, organizația încheie cu orice parte pe teritoriul căreia își stabilește sediul, alte birouri sau instalații, un acord ce va fi negociat de consiliu și aprobat de adunare, privitor la privilegiile și imunitățile organizației, ale directorului său general, ale personalului său, ale experților executînd o serie de misiuni pentru organizație și ale reprezentanților părților și semnatarilor în perioada în care se află pe teritoriul guvernului gazdă în scopul exercitării funcțiilor lor.

(b) Acest acord are caracter de sine stătător față de convenție și își încetează aplicabilitatea fie printr-un acord între guvernul gazdă și organizație, fie în situația în care sediul organizației este transferat în afara teritoriului aparținînd guvernului gazdă.

(4) Imediat după intrarea în vigoare a prezentei convenții, toate părțile, altele decît cele care au încheiat un acord conform paragrafului (3) încheie un protocol asupra privilegiilor și imunităților organizației, ale directorului său general, ale personalului, experților ce exercită o serie de misiuni pentru organizație și ale reprezentanților părților și semnatarilor, în perioada în care se află pe teritoriul părților, în scopul exercitării funcțiilor lor.

Acest protocol are caracter de sine stătător față de prezenta convenție și stipulează condițiile în care își încetează aplicabilitatea.

ARTICOLUL 27 (Text original)
Relațiile cu celelalte organizații internaționale
Modificări (1)

Organizația colaborează cu Organizația Națiunilor Unite, cu organismele sale ce se ocupă de modalitățile de utilizare pașnică a spațiului extraatmosferic și a oceanului, cu instituțiile sale specializate, precum și cu alte organizații internaționale, în legătură cu probleme de interes comun. Organizația ține cont, în special, de rezoluțiile și recomandările Organizației interguvernamentale consultative de navigație maritimă. Organizația respectă dispozițiile pertinente ale Convenției internaționale a telecomunicațiilor și regulilor care decurg, bazîndu-se în cursul conceperii, punerii la punct, constituirii și amplasării segmentului spațial INMARSAT, precum și, în cadrul modalităților stabilite în vederea reglementării exploatării acestuia și a stațiilor de sol, pe recomandările și procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internaționale de Telecomunicații.

ARTICOLUL 27 (Text modificat)
Relațiile cu celelalte organizații internaționale
Modificări (1)

Organizația colaborează cu Organizația Națiunilor Unite, cu organele sale ce se ocupă de modalitățile de utilizare pașnică a spațiului extraatmosferic și a oceanului, cu instituțiile sale specializate, precum și cu alte organizații internaționale, în legătură cu probleme de interes comun. Organizația trebuie să țină cont în principal de normele internaționale, regulile. rezoluțiile, procedurile și recomandările pertinente ale Organizației maritime internaționale și ale Organizației aviației civile internaționale. Organizația respectă dispozițiile pertinente ale Convenției internaționale a telecomunicațiilor și regulilor care decurg, bazîndu-se, în cursul conceperii, reglării, constituirii și amplasării segmentului spațial INMARSAT, precum și, în cadrul procedurilor stabilite în vederea reglementării exploatării segmentului spațial INMARSAT și a stațiilor de sol, pe recomandările și procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internaționale de Telecomunicații.

ARTICOLUL 28 Notificarea adresată Uniunii internaționale de telecomunicații

La solicitarea organizației, partea pe teritoriul căreia se află sediul organizației coordonează frecvențele necesare în vederea utilizării segmentului spațial și, în numele fiecărei părți care consimte la aceasta, comunică Uniunii Internaționale de Telecomunicații frecvențele ce urmează a fi stabilite în acest scop precum și alte informații, așa cum este prevăzut în Regulamentul de radiocomunicații anexat Convenției internaționale de telecomunicații.

ARTICOLUL 29 Retragerea Modificări (1)

(1) Orice parte sau semnatar pot, în urma notificării scrise adresate depozitarului, să se retragă în mod voluntar din organizație în orice moment.

Atunci cînd, în virtutea legalității naționale aplicabile s-a hotărît că un semnatar poate să se retragă, retragerea acestuia este notificată în scris depozitarului de către partea care l-a desemnat, notificarea implicînd acceptarea retragerii de către parte. Retragerea unei părți, acționînd în această calitate, antrenează retragerea simultană a tuturor semnatarilor desemnați de parte sau a părții în calitatea sa de semnatar, după caz.

(2) Imediat după primirea de către depozitar a notificării unei decizii de retragere, partea respectivă și orice semnatar desemnat de ea, sau semnatarul implicat în notificare, după caz, încetează de a mai beneficia de orice drept de reprezentare și de vot în cadrul organizației indiferent de natura lor și de asemenea ei nu mai dobîndesc nici o obligație de la data primirii notificării. Semnatarul ce se retrage este obligat totuși, în lipsa altor decizii din partea consiliului, prin aplicarea art. XIII din Acordul de exploatare să achite partea sa din contribuțiile la capital necesare satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizație înainte de primirea notificării precum și responsabilitățile decurgînd din acte sau omisiuni anterioare respectivei notificări. Cu excepția acestor contribuții la capital și a situațiilor reglementate de art. 31 din prezenta convenție și art. XVI al Acordului de exploatare, retragerea intră în vigoare iar prezenta convenție și/sau Acordul de exploatare încetează de a mai fi în vigoare la adresa părții și/sau a semnatarului care se retrage, după 3 luni de la data primirii de către depozitar a notificării scrise menționate la paragraful (1).

(3) În cazul retragerii unui semnatar, partea care l-a desemnat stabilește, înainte de data la care intră în vigoare retragerea și începînd cu această dată, un nou semnatar sau își asumă această calitate, conform dispozițiilor paragrafului (4) din prezentul articol sau se retrage. Dacă, la această dată, partea nu a luat nici o măsură în acest sens, ea se consideră retrasă începînd chiar de la această dată. Orice semnatar nou își asumă toate obligațiile neîndeplinite de semnatarul precedent în ceea ce privește contribuțiile la capital și obligația de a achita cota sa parte din aceasta, necesară satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizație după data primirii notificării și responsabilitățile rezultînd din acte sau omisiuni ulterioare acestor date.

(4) Dacă indiferent de motiv, o parte dorește să se substituie semnatarului desemnat de ea sau dorește să stabilească un nou semnatar, ea trebuie să comunice în scris decizia sa depozitarului. Acordul de exploatare intră în vigoare față de noul semnatar și încetează față de cel precedent imediat ce noul semnatar își asumă toate obligațiile neîndeplinite ale semnatarului precedent, așa cum sînt ele specificate în ultima frază a paragrafului (3) și semnează Acordul de exploatare.

ARTICOLUL 30 Suspendarea și retragerea obligatorie

(1) La cel puțin un an după data la care organul conducător a primit o comunicare scrisă informîndu-l asupra faptului că o parte nu și-a îndeplinit vreuna din obligațiile ce-i incumbă în termenii prezentei convenții, adunarea, în urma examinării tuturor obligațiilor prezentate de respectiva parte poate hotărî, dacă constată o neîndeplinire a unei obligații și faptul că aceasta compromite buna funcționare a organizației, ca partea să nu mai fie membră a organizației, convenția își încetează aplicabilitatea față de respectiva parte începînd cu data acestei decizii sau, cu orice altă dată ulterioară fixată de adunare. Adunarea poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest, scop. Retragerea obligatorie antrenează retragerea calității de semnatar al părții, după caz. Acordul de exploatare își încetează aplicabilitatea față de semnatar la data la care prezenta convenție nu mai este în vigoare, față de partea interesată, excepție făcînd contribuțiile la capital necesare pentru satisfacerea angajamentelor contractuale autorizate de organizație înaintea hotărîrii retragerii și responsabilitățile rezultînd din aceste acte sau omisiuni precedente, precum și în situațiile prevăzute de art. 31 din prezenta convenție și art. XVI din Acordul de exploatare.

(2) Dacă un semnatar, acționînd în această calitate, nu își achită una din obligațiile ce îi incumbă în termenii prezentei convenții sau ai Acordului de exploatare, altele decît cele impuse de paragraful (1) din art. III al Acordului de exploatare, și dacă nu a remediat această abatere în următoarele trei luni consecutive notificării scrise a unei rezoluții din partea consiliului, luînd notă de această abatere, consiliul poate în urma examinării observațiilor prezentate de semnatar și după caz, de partea interesată să suspende drepturile semnatarului vinovat. Dacă, la sfîrșitul unui termen suplimentar de 3 luni și în urma examinării observațiilor prezentate de semnatar și după caz, de parte, consiliul constată că respectiva abatere nu a fost remediată, adunarea poate hotărî la recomandarea consiliului să retragă învestitura de membru. Retragerea intră în vigoare la data acestei decizii, iar Acordul de exploatare își încetează aplicabilitatea față de semnatar tot începînd cu această dată.

(3) În cazul în care un semnatar omite să plătească orice sumă datorată, conform paragrafului I din art. III al Acordului de exploatare, într-un termen de patru luni de la data ce urmează scadenței, drepturile semnatarului decurgînd din prezenta convenție și din Acordul de exploatare sînt în mod automat suspendate. Dacă, în următoarele trei luni ce urmează suspendării semnatarul nu a achitat toate sumele datorate sau dacă partea ce l-a desemnat nu a efectuat o substituire conform paragrafului (4) din art. 29, consiliul, în urma examinării tuturor observațiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate hotărî retragerea calității de membru a semnatarului, începînd cu data deciziei, Acordul de exploatare încetează de a mai îi în vigoare față de semnatar.

(4) Pe perioada suspendării drepturilor unui semnatar în virtutea paragrafelor (2) sau (3) semnatarul continuă să-și asume toate obligațiile unui semnatar decurgînd din prezenta convenție și din Acordul de exploatare.

(5) Un semnatar nu își mai asumă nici o obligație, ulterioară retragerii calității de membru, excepție făcînd obligația ce-i revine în legătură cu achitarea părții sale din contribuțiile la capital necesare în vederea satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate, înaintea retragerii acestei calități de membru și responsabilitățile decurgînd din acte sau omisiuni ce au precedat această retragere precum și dispozițiile art. 31 din prezenta convenție și ale art. XVI din Acordul de exploatare.

(6) Dacă un semnatar își retrage calitatea de membru, partea care l-a desemnat va trebui, într-un termen de trei luni de la data retragerii și începînd cu această dată, să desemneze un nou semnatar, să-și asume ea însăși calitatea de semnatar conform dispozițiilor paragrafului (4) al art. 29 sau să se retragă. Partea care nu acționează pînă la sfîrșitul acestui termen se consideră că s-a retras de la data retragerii calității de semnatar, iar prezenta convenție își încetează aplicabilitatea față de parte, la aceeași dată.

(7) De fiecare dată cînd prezenta convenție își încetează aplicabilitatea față de una din părți, orice angajament financiar între organizație și orice semnatar desemnat de această parte sau partea în calitatea sa de semnatar, trebuie să se efectueze conform dispozițiilor art. XIII din Acordul de exploatare.

ARTICOLUL 31 Reglementarea diferendelor Modificări (1)

(1) Orice diferend între părți, sau între părți și organizație, în legătură cu drepturile și obligațiile rezultînd din prezenta convenție trebuie să fie rezolvat pe calea tratativelor între părțile interesate. Dacă într-un termen de un an începînd cu data la care oricare dintre părți a solicitat o reglementare a situației de fapt, aceasta nu a intervenit și dacă părțile implicate la diferend nu au acceptat supunerea acestuia în fața Curții Internaționale de Justiție sau nu au acceptat o altă procedură în vederea reglementării, diferendul poate, dacă părțile consimt, să fie supus arbitrajului conform, anexei la prezenta convenție. O decizie arbitrală asupra unui diferend între părți sau între părți și organizație nu va putea afecta o decizie luată de adunare cu aplicarea paragrafului (1) din art. 30, în termenii căreia convenția încetează de a mai fi în vigoare față de una din părți.

(2) În lipsa altor înțelegeri, orice diferend survenind între organizație și una sau mai multe părți în virtutea acordurilor dintre ele, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate în diferend, va fi supus arbitrajului conform anexei la prezenta convenție, dacă nu a fost rezolvat pe calea tratativelor într-un termen de un an de la data la care una dintre părți a solicitat o astfel de rezolvare.

(3) Orice diferend între una sau mai multe părți și unul sau mai mulți semnatari, acționînd în această calitate, în legătură cu drepturile și obligațiile decurgînd din prezenta convenție sau din Acordul de exploatare poate fi supus arbitrajului conform anexei prezentei convenții, cu condiția ca partea sau părțile și semnatarul sau semnatarii în cauză, să consimtă.

(4) Dispozițiile prezentului articol continuă să se aplice unei părți sau unui semnatar care au încetat să mai fie învestiți cu această calitate, privind diferendele referitoare la drepturile și obligațiile rezultînd din fosta calitate de parte sau semnatar al prezentei convenții.

ARTICOLUL 32 Semnare și ratificare Modificări (1)

(1) Prezenta convenție rămîne deschisă semnării la Londra pînă la intrarea sa în vigoare; ea rămîne apoi deschisă aderării. Toate statele pot deveni părți ale prezentei convenții prin:

(a) semnarea fără rezervă în ceea ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea, sau

(b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării urmate de ratificare, acceptare sau aprobare, sau

(c) aderare.

(2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea instrumentului adecvat pe lîngă depozitar.

(3) (Text original). În momentul aderării la prezenta convenție sau oricînd după această dată, un stat poate face cunoscute, prin notificarea scrisă adresată depozitarului, registrele maritime aflate sub autoritatea sa precum și stațiile de sol fixe plasate sub jurisdicția sa, cărora li se aplică această convenție.

(3) (Text modificat). În momentul aderării la această convenție sau oricînd după această dată, un stat poate face cunoscute prin notificare scrisă adresată depozitarului, registrele maritime, aeronavele aflate sub autoritatea sa precum și stațiile de sol fixe plasate sub jurisdicția sa, cărora li se aplică această convenție.

(4) Nici un stat nu devine parte în prezenta convenție înainte de a fi semnat Acordul de exploatare sau ca organismul pe care l-a desemnat să fi semnat respectivul acord.

(5) Nu se pot formula rezerve în legătură cu prezenta convenție sau Acordul de exploatare.

ARTICOLUL 33 Intrarea în vigoare Modificări (1)

(1) Prezenta convenție intră în vigoare la șaizeci de zile după data la care statele, reprezentînd 95% din părțile de investiție inițiale, au devenit părți în convenție.

(2) În pofida dispozițiilor paragrafului (1), dacă prezenta convenție nu a intrat în vigoare într-un interval de 36 de luni de la data deschiderii ei spre semnare, ea nu intră în vigoare.

(3) În legătură cu un stat care a depus un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a prezentei convenții sau de aderare la ea după data intrării în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea intră în vigoare la data depunerii instrumentului respectiv.

ARTICOLUL 34 Amendamente Modificări (1)

(1) Orice parte poate propune o serie de amendamente la prezenta convenție. Proiectele acestora sînt supuse organului conducător care informează toate celelalte părți și ceilalți semnatari. Un preaviz de trei luni trebuie să curgă înainte ca proiectul de amendament să fie examinat de consiliu, care înaintează adunării opiniile sale într-un termen de șase luni de la data difuzării proiectului. Adunarea nu studiază proiectul decît după epuizarea unui interval de șase luni ținînd cont de opiniile exprimate de consiliu. Adunarea poate, în situații deosebite, să reducă durata acestei perioade printr-o decizie luată conform procedurii prevăzute pentru problemele de fond.

(2) În cazul în care este adoptat de adunare, amendamentul intră în vigoare la o sută douăzeci de zile după primirea de către depozitar a comunicării acceptării acestui amendament de două treimi dintre statele care la data aprobării sale de către adunare erau constituite părți și reprezentau cel puțin două treimi din totalul cotelor de investiție. O dată intrat în vigoare, amendamentul capătă caracter de obligativitate pentru toate părțile și toți semnatarii, inclusiv pentru cei care nu l-au acceptat.

ARTICOLUL 35 Depozitarul Modificări (1)

(1) (Text original). Secretarul general al Organizației interguvernamentale consultative a navigației maritime este depozitarul prezentei convenții.

(1) (Text modificat). Secretarul general al Organizației maritime internaționale este depozitarul prezentei convenții.

(2) Depozitarul informează urgent toate statele semnatare ale convenției sau care au aderat la ea, precum și pe toți semnatarii, în legătură cu:

(a) orice semnare a convenției;

(b) depunerea oricărui instrument privind ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea;

(c) intrarea în vigoare a convenției;

(d) adoptarea oricărui amendament la convenție și intrarea sa în vigoare;

(e) orice notificare privind retragerea;

(f) orice suspendare sau retragere obligatorie;

(g) orice alte comunicări și notificări privind prezenta convenție.

(3) O dată cu intrarea în vigoare a convenției, depozitarul trimite o copie autentificată secretarului Organizației Națiunilor Unite în vederea înregistrării și publicării, conform dispozițiilor art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

Drept pentru care, în deplină cunoștință de cauză, subsemnații, împuterniciți în acest scop de guvernele lor, au semnat această convenție.

Încheiată la Londra la trei septembrie una mie nouă sute șaptezeci și șase în limba engleză, spaniolă, franceză și rusă, toate textele fiind autentic legale aflate într-un singur exemplar, depus pe lîngă depozitar, care adresează o copie autentificată guvernului fiecărui stat invitat să participe la Conferința internațională asupra creării unui sistem de telecomunicații maritime internațional prin sateliți, precum și guvernelor oricăror altor state semnatare ale convenției sau care au aderat la ea.

ANEXĂ

ANEXE
Proceduri de urmat în vederea reglementării diferendelor prevăzute prin
art. 31 din convenție și art. XVI din Acordul de exploatare
Modificări (1)

ARTICOLUL 1 Modificări (1)

Diferendele susceptibile de a fi rezolvate prin aplicarea art. 31 din convenție sau a art. XVI din Acordul de exploatare sînt supuse unui tribunal arbitral format din trei membri.

ARTICOLUL 2 Modificări (1)

Orice reclamant sau grup de reclamanți care dorește supunerea unui referend la arbitraj adresează fiecărui pîrît precum și organului conducător un dosar cuprinzînd:

(a) O descriere completă a diferendului, motivele pentru care pîrîtul este chemat a se supune arbitrajului precum și măsurile solicitate;

(b) O expunere conținînd motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competența tribunalului și motivele pentru care măsurile cerute pot fi admise dacă tribunalul se pronunță în favoarea reclamantului;

(c) O expunere explicînd motivele pentru care partea reclamantă nu a putut rezolva diferendul în mod amabil sau prin alte mijloace decît arbitrajul;

(d) Dovada acordului sau a consimțămîntului părților atunci cînd acesta reprezintă o condiție de recurgere la procedura de arbitraj;

(e) Numele persoanei desemnate ca arbitru de partea reclamantă.

Organul conducător distribuie fără întîrziere un exemplar al dosarului tuturor părților și semnatarilor.

ARTICOLUL 3

(1) În următoarele șaizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului arătat la art. 2, de către toți pîrîții, aceștia desemnează în mod colectiv o persoană ca arbitru în cadrul tribunalului, în același termen pîrîții pot, în mod colectiv sau individual, să furnizeze fiecărei părți, precum și organului conducător, un document cuprinzînd răspunsul lor, individual sau colectiv, la expunerile vizuale la art. 2 și încheind orice cerere reconvențională aferentă obiectului diferendului. Modificări (1)

(2) În următoarele treizeci de zile de la data desemnării lor, cei doi membri ai tribunalului cad la o înțelegere asupra alegerii unui al treilea arbitru.

Acesta nu va avea aceeași naționalitate cu partea implicată în diferend, nu va avea reședința pe teritoriul uneia dintre părți și nu se va afla în serviciul nici uneia dintre ele.

(3) Dacă una sau alta dintre părți omite stabilitatea unui arbitru în cursul intervalelor prevăzute sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este numit în intervalul prevăzut, președintele Curții Internaționale de Justiție sau, dacă este împiedicat sau are aceeași naționalitate, cu una dintre părțile implicate în diferend, vicepreședintele sau dacă este împiedicat sau are aceeași naționalitate cu una dintre părți, judecătorul cel mai vechi care nu are aceeași naționalitate cu una dintre părțile participante la diferend, poate, la solicitarea uneia sau a alteia, să stabilească un arbitru sau mai mulți, după caz.

(4) Cel de-al treilea arbitru își asumă funcția de președinte al tribunalului.

(5) Tribunalul este constituit imediat după numirea președintelui său.

ARTICOLUL 4

(1) În momentul în care, în cadrul tribunalului devine vacant un post din motive pe care președintele sau membrii tribunalului rămași în funcție le consideră independente de voința părților sau compatibile cu buna desfășurare a procedurii de arbitraj, locul vacant este ocupat conform următoarelor dispoziții:

(a) dacă el rezultă din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un înlocuitor în următoarele zece zile de la apariția locului vacant;

(b) dacă locul vacant rezultă din retragerea președintelui sau a altui membru stabilit conform dispozițiilor paragrafului (3) din art. 3, este ales un înlocuitor conform modalităților prevăzute respectiv la paragrafele (2) și (3) ale art. 3.

(2) Dacă în cadrul tribunalului apare un loc vacant din orice alt motiv sau dacă el nu este ocupat în condițiile prevăzute la paragraful (1), membrii tribunalului rămași în funcție pot, la solicitarea uneia dintre părți, să continue procedura și să hotărască.

ARTICOLUL 5

(1) Tribunalul hotărăște în legătură cu data și locul ședințelor sale.

(2) Dezbaterile au loc cu ușile închise, iar toate documentele și piesele prezentate tribunalului sînt confidențiale. Modificări (1)

Totuși organizația și orice parte care a desemnat un semnatar, parte în diferend poate asista la dezbateri și poate avea acces la documente în diferend. Toate părțile și toți semnatarii pot asista și consulta toate documentele și piesele prezentate.

(3) În caz de dezacord în legătură cu competența tribunalului, acesta va examina respectiva problemă cu prioritate.

(4) Procedura se desfășoară în scris, fiecare parte fiind abilitată să prezinte dovezi scrise în sprijinul argumentației sale în fapt și în drept. Totuși, dacă tribunalul consideră oportun, argumentarea poate fi prezentată și verbal putînd fi admisă și proba cu martori.

(5) Procedura începe cu prezentarea memoriului părții reclamante, care conține argumentele sale, relatarea faptelor susținute de dovezi precum și arătarea principiilor juridice invocate. Memoriul părții reclamante este urmat de o întîmpinare a părții pîrîte. Partea reclamantă poate prezenta o replică la întîmpinarea părții pîrîte care la rîndul ei poate înainta o contrareplică. Nu se prezintă pledoarii suplimentare decît dacă tribunalul le consideră necesare,

(6) Tribunalul se poate confrunta cu cereri reconvenționale rezultînd direct din obiectul diferendului și va hotărî în legătură cu ele dacă acestea sînt de competența lui, așa cum este definită aceasta în art. 31 din convenție și art. XVI din Acordul de exploatare. Modificări (1)

(7) Dacă în cursul procedurii părțile ajung la un acord, tribunalul îl consideră sub forma unei hotărîri date cu consimțămîntul părților.

(8) În orice moment al desfășurării procesului, tribunalul o poate declara procedură deschisă atunci cînd consideră că diferendul depășește limitele competenței sale, așa cum este ea definită la art. 31 din convenție și la art. XVI al Acordului de exploatare. Modificări (1)

(9) Deliberările tribunalului au caracter secret.

(10) Hotărîrile tribunalului sînt date și motivate în scris. Ele trebuie să fie aprobate de cel puțin doi membri ai tribunalului. Un membru în dezacord cu decizia dată își poate prezenta părerea în scris în mod separat.

(11) Tribunalul comunică decizia sa organului conducător care o difuzează tuturor părților și semnatarilor. Modificări (1)

(12) Tribunalul poate adopta regulile de procedură complementară necesare desfășurării arbitrajului; acestea trebuie să fie compatibile cu cele stabilite de prezenta anexă.

ARTICOLUL 6

În cazul în care o parte nu își susține cauza, cealaltă parte poate solicita tribunalului să se pronunțe pe baza memoriului pe care l-a prezentat, înainte de a hotărî, tribunalul este obligat să verifice dacă problema este de competența sa și că este întemeiată în fapt și în drept.

ARTICOLUL 7 Modificări (1)

(1) Orice parte al cărei semnatar desemnat este parte la diferend are dreptul de a interveni și a deveni ea însăși parte în proces. Această intervenție trebuie comunicată în scris tribunalului și celorlalte părți implicate în diferend.

(2) Orice altă parte, alt semnatar sau organizația poate solicita tribunalului autorizarea de a interveni în diferend sau de a se constitui parte a acestuia. Tribunalul dă curs solicitării dacă stabilește că cel care a avansat-o are un interes fundamental în afacere.

ARTICOLUL 8

Tribunalul poate desemna o serie de experți pentru a asista, în urma solicitării unei părți participante, la diferend sau din proprie inițiativă.

ARTICOLUL 9 Modificări (1)

Fiecare parte, semnatar și organizația furnizează toate informațiile pe care tribunalul, la cererea unei părți participante la diferend sau din proprie inițiativă, le consideră necesare în desfășurarea procedurii și în rezolvarea diferendului.

ARTICOLUL 10

Înainte de a hotărî, tribunalul poate indica orice măsură provizorie considerată necesară pentru apărarea drepturilor respective ale părților implicate în diferend.

ARTICOLUL 11 Modificări (1)

(1) Decizia tribunalului va fi luată în conformitate cu dreptul internațional și va fi fondată pe:

(a) convenția și Acordul de exploatare;

(b) principiile de drept general admise.

(2) Decizia tribunalului, inclusiv orice rezolvare pe cale amiabilă între părțile participante la diferend prin aplicarea paragrafului 7 din art. 5 al prezentei anexe, are caracter obligatoriu pentru toate părțile ce trebuie să se conformeze de bunăvoie. În cazul în care organizația este parte în diferend, iar tribunalul consideră că o decizie stabilită de un organ oarecare al organizației este nulă nefiind autorizată nici de convenție nici de Acordul de exploatare sau nefiind conformă acestora din urmă, hotărîrea tribunalului are caracter obligatoriu pentru toate părțile și toți semnatarii.

(3) În cazul apariției unui dezacord asupra semnificației sau scopului deciziei, tribunalul reinterpretează, la solicitarea oricărei părți participante la diferend.

ARTICOLUL 12

În afara cazului în care tribunalul decide altfel, în anumite circumstanțe deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, sînt repartizate în mod egal și de o parte și de alta. În cazul în care există mai mulți reclamanți sau pîrîți tribunalul repartizează cheltuielile ce le incumbă între reclamanți sau între pîrîți. În cazul în care, organizația se constituie parte într-un diferend, cheltuielile aferente arbitrajului sînt considerate drept o cheltuială administrativă a organizației.

;
se încarcă...