Act Internațional

Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor din 03.06.1976 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

- Bruxelles, 3 iunie 1976 -

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

având în vedere numărul considerabil de accidente de circulație și gravitatea consecințelor acestora,

considerând combaterea infracțiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanță pentru securitatea circulației,

considerând că, în afara altor măsuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitării dreptului de a conduce constituie, în acest scop, un mijloc eficient,

considerând că sporirea circulației internaționale justifică intensificarea eforturilor în vederea armonizării legislațiilor naționale și pentru a asigura ca deciziile de interzicere a dreptului de a conduce să producă efecte în afara statului în care au fost pronunțate,

având în vedere că această cooperare a fost deja preconizată în Rezoluția (71) 28 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei referitoare la interzicerea exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor,

reafirmând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

au convenit următoarele:

TITLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

Potrivit prezentei convenții:

a) expresia interzicerea dreptului de a conduce, denumită, în continuare, prescurtat, interdicția, desemnează orice măsură definitivă care are ca scop restrângerea dreptului de a conduce a conducătorului care a comis o infracțiune rutieră. Această măsură poate consta atât într-o pedeapsă principală sau accesorie, cât și într-o măsură de siguranță și poate fi luată atât de o autoritate judiciară, cât și de o autoritate administrativă;

b) expresia infracțiune rutieră desemnează orice infracțiune prevăzută în lista intitulată Fond comun de infracțiuni rutiere, anexată la prezenta convenție.

TITLUL II Efectele interdicției

ARTICOLUL 2

Partea contractantă care a pronunțat interdicția va informa despre aceasta, fără întârziere, partea contractantă care a eliberat permisul de conducere, ca și pe aceea pe teritoriul căreia autorul infracțiunii locuiește în mod obișnuit.

ARTICOLUL 3

Partea contractantă care a fost informată despre o asemenea decizie poate pronunța, în conformitate cu legislația sa, interdicția pe care ar fi pronunțat-o și ea, dacă faptele și împrejurările care au motivat intervenția celeilalte părți contractante ar fi avut loc pe propriul său teritoriu.

ARTICOLUL 4

Dacă i se va cere, partea contractantă căreia i-a fost făcută notificarea va trebui să facă cunoscut modul în care a dat curs solicitării.

ARTICOLUL 5

Prezenta convenție nu limitează dreptul părților contractante de a aplica măsurile prevăzute de legislația lor.

TITLUL III Procedură

ARTICOLUL 6

1. Părțile contractante vor face cunoscut, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, autoritățile abilitate să transmită și să primească notificările prevăzute la art. 2, ca și orice altă comunicare care ar putea rezulta din aplicarea prezentei convenții.

2. Aceste notificări trebuie să fie însoțite de o copie certificată de pe decizia prin care s-a pronunțat interdicția, împreună cu o expunere a faptelor.

3. Dacă partea contractantă căreia i-a fost făcută notificarea apreciază că informațiile furnizate sunt insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei convenții, ea va solicita completarea informațiilor necesare și, eventual, o copie conformă de pe dosarul de procedură.

ARTICOLUL 7

Părțile contractante extind aplicarea reglementărilor lor de asistență internațională în materie penală la măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei convenții.

ARTICOLUL 8

1. Sub rezerva dispozițiilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu se va cere traducerea notificărilor și a pieselor, anexă la acestea.

2. Orice stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să-și rezerve dreptul de a solicita ca notificările și piesele-anexă să-i fie adresate și însoțite fie de o traducere în propria sa limbă, fie de o traducere într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau într-una dintre limbile pe care le va indica. Celelalte părți contractante vor putea aplica regula reciprocității.

ARTICOLUL 9

Documentele transmise în aplicarea prezentei convenții vor fi scutite de toate formalitățile de legalizare.

ARTICOLUL 10

Părțile contractante renunță, pe bază de reciprocitate, să solicite rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentei convenții.

TITLUL IV Dispoziții finale

ARTICOLUL 11

1. Prezenta convenție este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenția va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

3. În ceea ce privește statele semnatare care o vor ratifica, accepta sau aproba ulterior, convenția va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 12

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenție.

2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a instrumentului de aderare, care va produce efecte la 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 13

1. Oricare stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să indice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenție.

2. Oricare stat va putea, cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la orice altă dată ulterioară, să extindă aplicarea prezentei convenții, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu indicat în declarație și pentru care el poartă răspunderea relațiilor internaționale.

3. Orice declarație făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în privința oricărui teritoriu indicat în această declarație, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 14

1. Dacă două sau mai multe părți contractante își întemeiază relațiile lor în acest domeniu pe baza unei legislații uniforme sau a unui regim special de reciprocitate care le impune obligații mai extinse, ele vor avea dreptul de a-și reglementa raporturile reciproce în acest domeniu, exclusiv în baza acestor sisteme.

2. Părțile contractante care vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei convenții, în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, vor adresa, în acest scop, o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o privește, să denunțe prezenta convenție printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei și oricărui stat ce a aderat la prezenta convenție:

a) fiecare semnare;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, conform art. 11;

d) orice declarație primită în aplicarea dispozițiilor paragrafului 1 al art. 6;

e) orice declarație primită în aplicarea dispozițiilor paragrafului 2 al art. 8;

f) orice declarație și notificare primite în aplicarea dispozițiilor art. 13;

g) orice notificare primită în aplicarea dispozițiilor paragrafului 2 al art. 14;

h) orice notificare primită în aplicarea dispozițiilor art. 15 și data la care denunțarea va produce efecte.

ARTICOLUL 17

Prezenta convenție, declarațiile și notificările pe care le autorizează nu se vor aplica decât infracțiunilor rutiere comise, după intrarea sa în vigoare, între părțile contractante interesate.

Drept pentru care, subsemnații, autorizați în mod cuvenit în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Bruxelles la 3 iunie 1976, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată de pe convenție fiecărei părți semnatare și aderente.

ANEXĂ

FONDUL COMUN AL INFRACȚIUNILOR RUTIERE

1. Uciderea involuntară sau vătămările involuntare cauzate în domeniul circulației rutiere.

2. Părăsirea locului accidentului, adică încălcarea obligațiilor ce revin conducătorilor auto ca urmare a unui accident de circulație.

3. Conducerea unui vehicul de către o persoană:

a) în stare de ebrietate sau sub influența alcoolului;

b) sub influența stupefiantelor sau a produselor având efecte analoage;

c) inaptă ca urmare a unei oboseli excesive.

4. Conducerea unui vehicul cu motor fără asigurare în privința responsabilității civile pentru pagube cauzate terților, ca urmare a folosirii acestui vehicul.

5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al autorității privind circulația rutieră.

6. Nerespectarea regulilor privind:

a) viteza vehiculelor;

b) poziția vehiculelor în mișcare și sensul deplasării lor, întâlnirea cu vehicule din sens opus, depășirea, schimbarea de direcție și trecerea pasajelor de nivel;

c) prioritatea de trecere;

d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum ar fi cele ale pompierilor, ambulanțele, vehiculele de poliție;

e) nerespectarea semnalelor și a marcajelor rutiere, în special a semnului "Stop";

f) staționarea și oprirea vehiculelor;

g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de vehicule pe unele căi rutiere, în special datorită greutății sau dimensiunilor lor;

h) echipamentul de securitate al vehiculelor și al încărcăturii lor;

i) semnalizarea vehiculelor și a încărcăturii lor;

j) sistemul de lumină al vehiculelor și folosirea farurilor;

k) încărcătura și capacitatea vehiculelor;

l) înmatricularea vehiculelor, plăcile de înmatriculare și semnul distinctiv al țării de înmatriculare.

7. Conducerea fără permis de circulație valabil.

;
se încarcă...