Act Internațional

Convenția vamală relativă la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975 *)

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1979

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

*) Traducere.

Partile contractante,

in dorinta de a facilita transporturile internationale de marfuri cu vehicule rutiere,

considerind ca imbunatatirea conditiilor de transport constituie un factor esential pentru dezvoltarea cooperarii intre ele,

declarind ca se pronunta in favoarea unei simplificari si a unei armonizari a formalitatilor administrative in domeniul transporturilor internationale, in special la frontiere,

au convenit cele ce urmeaza:

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

a) Definitii

Art. 1. -

In sensul prezentei conventii, se intelege:

a) prin operatiune T.I.R., transportul marfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta conventie;

b) prin drepturi si taxe de import sau de export, drepturile vamale si orice alte drepturi, taxe, redevente si impozite diverse care sint percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de marfuri, cu exceptia redeventelor si impozitelor al caror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;

c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci si orice remorca sau semiremorca conceputa pentru a fi atasata acestuia;

d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participa la circulatia rutiera ca o unitate;

e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt mijloc analog):

i) constituind un compartiment, in intregime sau partial inchis, destinat sa contina marfuri;

ii) avind un caracter permanent si fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetata;

iii) special conceput pentru a facilita transportul marfurilor, fara descarcare si reincarcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;

iv) conceput astfel incit sa poata fi usor de manipulat, indeosebi in timpul transbordarii sale dintr-un mijloc de transport in altul;

v) conceput astfel incit sa fie usor de incarcat si de descarcat;

vi) cu un volum interior de cel putin un metru cub.

Caroseriile amovibile sint asimilate containerelor;

f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei parti contractante unde incepe, pentru toata incarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie; Jurisprudență (1)

g) prin birou vamal de destinatie, orice birou vamal al unei parti contractante unde se incheie, pentru toata incarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie; Jurisprudență (1)

h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei parti contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat in cursul unei operatiuni efectuate sub regimul T.I.R.;

j) prin persoane, atit persoanele fizice, cit si persoanele juridice;

k) prin marfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sint in general transportate nici intr-un vehicul rutier inchis, nici intr-un container inchis;

l) prin asociatie garanta, o asociatie agreata de autoritatile vamale ale unei parti contractante sa garanteze pentru persoanele care utilizeaza regimul T.I.R.

b) Domeniu de aplicare

Art. 2. -

Prezenta conventie priveste transportul marfurilor efectuat fara descarcare si reincarcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei parti contractante pina la un birou vamal de destinatie al unei alte parti contractante, sau al aceleiasi parti contractante, in vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau in containere, cu conditia ca o parte din traseu intre inceputul operatiunii T.I.R. si terminarea ei sa fie un traseu rutier.

Art. 3. -

Pentru a beneficia de dispozitiile prezentei conventii:

a) transporturile trebuie sa fie efectuate:

i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere in prealabil agreate in conditiile enuntate la cap. III a) sau

ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, daca sint executate conform conditiilor enuntate la cap. III c);

b) transporturile trebuie sa aiba loc sub garantia asociatiilor agreate conform dispozitiilor art. 6 si trebuie sa fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus in anexa nr. 1 la prezenta conventie.

c) Principii

Art. 4. -

Marfurile transportate sub regim T.I.R. nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor si taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.

Art. 5. -

1. Marfurile transportate sub regim T.I.R. in vehicule rutiere, in ansamble de vehicule sau in containere sigilate nu vor fi, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.

2. Totusi, in vederea evitarii abuzurilor, autoritatile vamale vor putea sa procedeze in mod exceptional si, in special, in cazul unor suspiciuni, la controlul marfurilor la aceste birouri.

CAPITOLUL 2 Eliberarea carnetelor T.I.R.
Responsabilitatea asociatiilor garante

Art. 6. -

1. In conditiile si cu garantiile pe care le va determina, fiecare parte contractanta va putea imputernici anumite asociatii sa elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociatii corespondente, si sa se constituie garante.

2. O asociatie nu va putea fi agreata intr-o tara decit daca garantia sa se extinde in acelasi timp si asupra responsabilitatilor la care se expune in aceasta tara, cu ocazia efectuarii de operatiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de catre asociatii straine afiliate la organizatia internationala la care ea insasi este afiliata.

Art. 7. -

Vor fi admise cu scutire de drepturi si taxe de import sau de export si nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociatiilor garante de catre asociatiile straine corespondente sau de catre organizatiile internationale.

Art. 8. -

1. Asociatia garanta se va angaja sa achite drepturile si taxele de import sau de export exigibile, majorate, daca este cazul, cu dobinzile de intirziere care trebuie sa fie achitate potrivit legilor si reglementarilor vamale ale tarii in care o abatere legata de operatiunea T.I.R. este constatata. Asociatia va fi obligata, impreuna si in solidar cu persoanele care datoreaza sumele mentionate mai sus, la plata acestor sume. Jurisprudență (2)

2. Atunci cind legile si reglementarile unei parti contractante nu prevad plata drepturilor si taxelor de import sau de export in cazul prevazut la paragraful 1 de mai sus, asociatia garanta se va angaja sa achite, in aceleasi conditii, o suma egala cu cuantumul drepturilor si taxelor de import sau de export, majorate, daca este cazul, cu dobinzile de intirziere.

3. Fiecare parte contractanta va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociatiei garante, potrivit dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 de mai sus.

4. Asociatia garanta va deveni raspunzatoare fata de autoritatile tarii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul in care carnetul T.I.R. va fi fost luat in evidenta de biroul vamal. In tarile urmatoare, traversate in cursul unei operatiuni de transport de marfuri sub regimul T.I.R., aceasta responsabilitate va incepe atunci cind marfurile vor fi importate sau, in cazul suspendarii operatiunii T.I.R., conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 26, atunci cind carnetul T.I.R. va fi luat in evidenta de biroul vamal la care operatiunea T.I.R. este reluata.

5. Responsabilitatea asociatiei garante va acoperi nu numai marfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci si marfurile care, desi neenumerate pe acest carnet, s-ar gasi in partea sigilata a vehiculului rutier sau in containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alta marfa.

6. Pentru a determina drepturile si taxele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol, datele relative la marfurile inscrise in carnetul T.I.R. sint valabile pina la proba contrarie.

7. Atunci cind sumele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol devin exigibile, autoritatile competente trebuie, daca este posibil, sa pretinda plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreaza aceste sume, inainte de a introduce o reclamatie pe linga asociatia garanta. Jurisprudență (3)

Art. 9. -

1. Asociatia garanta stabileste perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificind o ultima zi de valabilitate dupa care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea in evidenta.

2. Carnetul va ramine valabil pina la terminarea operatiunii T.I.R. la biroul de destinatie, cu conditia ca el sa fi fost luat in evidenta la biroul vamal de plecare in ultima zi de valabilitate sau inaintea acestei date, asa cum este prevazut la paragraful 1 al prezentului articol.

Art. 10. -

1. Carnetul T.I.R. poate fi descarcat cu sau fara rezerve; daca au fost facute rezerve, ele trebuie sa se refere la fapte legate de operatiunea T.I.R. insasi. Aceste fapte trebuie sa fie indicate pe carnetul T.I.R.

2. Atunci cind autoritatile vamale ale unei tari vor fi descarcat fara rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8, cu exceptia cazului cind certificatul de descarcare a fost obtinut intr-un mod abuziv sau fraudulos.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

1. In cazul cind nu s-a dat descarcare unui carnet T.I.R. intr-o tara sau atunci cind s-a dat descarcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritatile competente nu vor avea dreptul sa pretinda de la asociatia garanta plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 daca, in termen de un an, socotit de la data luarii in evidenta a carnetului T.I.R. de catre aceste autoritati, ele nu au avizat in scris asociatia despre nedescarcarea sau despre descarcarea cu rezerve. Aceasta dispozitie va fi aplicabila, de asemenea, in caz de descarcare obtinuta in mod abuziv sau fraudulos, dar in acest caz termenul va fi de doi ani.

2. Cererea de plata a sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 va fi adresata asociatiei garante cel mai devreme in termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociatie a fost avizata despre nedescarcarea, descarcarea cu rezerve sau descarcarea obtinuta in mod abuziv sau fraudulos si, cel mai tirziu in termen de doi ani, socotit de la aceeasi data. Totusi, in ce priveste cazurile care sint deferite justitiei in termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plata va fi adresata intr-un termen de un an, socotit de la data la care hotarirea judecatoreasca a devenit executorie. Jurisprudență (1)

3. Pentru a achita sumele pretinse, asociatia garanta va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plata care i-a fost adresata. Asociatia va obtine rambursarea sumelor varsate daca, in doi ani de la data cererii de plata, s-a dovedit organelor vamale ca nici o neregula n-a fost comisa in ce priveste operatiunea de transport in cauza.

CAPITOLUL 3 Transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

a) Agrearea vehiculelor si containerelor

Art. 12. -

Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie sa indeplineasca, din punct de vedere al constructiei si echipamentului sau, conditiile definite de anexa nr. 2 a prezentei conventii si trebuie sa fi fost agreat conform procedurii definite in anexa nr. 3 a prezentei conventii. Certificatul de agreare trebuie sa fie conform modelului de la anexa nr. 4.

Art. 13. -

1. Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, containerele trebuie sa fie construite conform conditiilor definite in prima parte a anexei nr. 7 si trebuie sa fi fost agreate dupa procedura definita in partea a doua a acestei anexe.

2. Containerele agreate pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal, in aplicarea Conventiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor incheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Conventiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricaror acte internationale care ar inlocui sau modifica aceasta ultima conventie, sint considerate ca fiind corespunzatoare dispozitiilor paragrafului 1 de mai sus si trebuie sa fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fara o noua agreare.

Art. 14. -

1. Fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza recunoasterea valabilitatii agrearii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 12 si 13 de mai sus.

Totusi, partile contractante vor evita sa intirzie transportul atunci cind defectele constatate sint de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.

2. Inainte de a fi reutilizat pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde conditiilor care au justificat agrearea sa, va trebui sa fie repus in starea initiala sau sa faca obiectul unei noi agreari.

b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.

Art. 15. -

1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul marfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garantie nu va fi ceruta pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.

2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu impiedica o parte contractanta sa ceara indeplinirea, la biroul vamal de destinatie, a formalitatilor prevazute in reglementarile nationale, pentru a se garanta faptul ca, odata incheiata operatiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.

Art. 16. -

Atunci cind o operatiune T.I.R. va fi efectuata de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placa dreptunghiulara purtind inscriptia "T.I.R." si avind caracteristicile mentionate in anexa nr. 5 la prezenta conventie se va fixa in fata si in spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.

Aceste placi vor fi dispuse astfel incit sa fie foarte vizibile si vor fi detasabile.

Art. 17. -

1. Se va intocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea intocmi totusi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere incarcate intr-un singur vehicul rutier sau intr-un ansamblu de vehicule. In acest caz, manifestul marfurilor din carnet va trebui sa cuprinda separat continutul fiecarui vehicul facind parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecarui container.

2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singura calatorie. El va contine cel putin numarul de volete detasabile pentru luare in evidenta si descarcare necesare pentru efectuarea transportului in cauza.

Art. 18. -

O operatiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare si de destinatie dar, cu exceptia cazurilor autorizate de partea contractanta sau de partile contractante interesate:

a) birourile vamale de plecare vor trebui sa fie situate intr-o singura tara;

b) birourile vamale de destinatie nu vor putea fi situate in mai mult de doua tari;

c) numarul total de birouri vamale de plecare si de destinatie nu va putea depasi patru.

Art. 19. -

Marfurile si vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate impreuna cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autoritatile vamale ale tarii de plecare vor lua masurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului marfurilor si pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autoritati vamale, de catre persoane legal autorizate.

Art. 20. -

Pentru parcursul pe teritoriul tarilor lor, autoritatile vamale vor putea fixa un termen si vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul sa urmeze un itinerar determinat.

Art. 21. -

La fiecare birou vamal de trecere, ca si la birourile vamale de destinatie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autoritatilor vamale pentru control cu incarcatura si carnetul T.I.R. aferent.

Art. 22. -

1. De regula, si in afara cazului in care ele ar proceda la controlul marfurilor in aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autoritatile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecarei parti contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte parti contractante, cu conditia ca aceste sigilii sa fie intacte.

Totusi, autoritatile vamale mentionate vor putea adauga, daca necesitatile controlului o cer, propriile lor sigilii.

2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractanta vor beneficia pe teritoriul sau de aceeasi protectie juridica ca si sigiliile nationale.

Art. 23. -

Autoritatile vamale vor putea:

- sa escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportatorilor;

- sa procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor si a incarcaturii lor numai in cazuri exceptionale.

Art. 24. -

Daca, in timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autoritatile vamale procedeaza la controlul incarcaturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face mentiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat in tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele care ramin in carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca si despre natura controlului efectuat.

Art. 25. -

Daca, in timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt in alte cazuri decit in cele prevazute la art. 24 si 35, sau daca marfurile au pierit sau au suferit stricaciuni fara ca un astfel de sigiliu sa fie rupt, va fi aplicata procedura prevazuta in anexa nr. 1 a prezentei conventii pentru utilizarea carnetului T.I.R., fara a prejudicia aplicarea eventuala a legislatiilor nationale si va fi intocmit procesul-verbal de constatare cuprins in carnetul T.I.R.

Art. 26. -

1. Atunci cind transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseaza, pe o portiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractanta la prezenta conventie, operatiunea T.I.R. va fi suspendata pe timpul traversarii. In acest caz autoritatile vamale ale partii contractante al carui teritoriu este in continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea operatiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale si/sau marcile de identificare sa fi ramas intacte.

2. Se va proceda la fel si pentru acea parte a traseului pe parcursul careia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei parti contractante, fie datorita existentei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cind utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesara.

3. In aceste cazuri birourile vamale unde operatiunea T.I.R. este intrerupta sau reluata vor fi considerate ca birouri de trecere la iesire sau, respectiv, la intrare.

Art. 27. -

Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii si in special a art. 18, un alt birou vamal de destinatie va putea fi substituit biroului vamal de destinatie initial desemnat.

Art. 28. - Jurisprudență (1)

La sosirea incarcaturii la biroul vamal de destinatie si cu conditia ca marfurile sa fie supuse, in acel moment, unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea in consum, descarcarea carnetului T.I.R. va avea loc fara intirziere.

c) Dispozitii relative la transportul marfurilor grele sau voluminoase

Art. 29. -

1. Dispozitiile prezentei sectiuni nu vor fi aplicabile decit transporturilor de marfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei conventii.

2. Atunci cind dispozitiile prezentei sectiuni sint aplicabile, transportul marfurilor grele sau voluminoase poate, dupa cum decid autoritatile biroului vamal de plecare, sa se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.

3. Dispozitiile prezentei sectiuni nu vor fi aplicate decit daca, dupa parerea autoritatilor biroului vamal de plecare, este posibil sa se identifice fara dificultate marfurile grele sau voluminoase transportate, in baza descrierii facute, precum si, daca este cazul, accesoriile transportate in acelasi timp, sau daca acestor marfuri li se pot aplica sigilii vamale si/sau marci de identificare de natura sa impiedice orice substituire sau sustragere fara sa ramina urme vizibile.

Art. 30. -

Toate dispozitiile prezentei conventii de la care nu exista derogari prin dispozitiile speciale ale prezentei sectiuni sint aplicabile la transportul marfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.

Art. 31. -

Responsabilitatea asociatiei garante va acoperi nu numai marfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar si marfurile care, desi nu sint enumerate in acest carnet, s-ar gasi pe platforma de incarcare sau printre marfurile enumerate pe carnetul T.I.R.

Art. 32. -

Carnetul T.I.R. utilizat va trebui sa poarte pe coperta sa si pe toate voletele indicatia "marfuri grele sau voluminoase" cu litere groase, in engleza sau in franceza.

Art. 33. -

Autoritatile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. sa fie anexate specificatia coletelor, fotografii, schite etc. care se vadesc necesare pentru identificarea marfurilor transportate. In acest caz autoritatile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor mentionate va fi atasat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face mentiune despre aceste documente.

Art. 34. -

Autoritatile biroului vamal de trecere ale fiecarei parti contractante vor accepta sigiliile vamale si/sau marcile de identificare aplicate de autoritatile competente ale celorlalte parti contractante. Ele vor putea totusi sa adauge alte sigilii si/sau marci de identificare si vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate in tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele ramase in carnetul T.I.R., noile sigilii si/sau marci de identificare aplicate.

Art. 35. -

Daca pe traseu sau la un birou vamal de trecere autoritatile vamale, procedind la controlul incarcaturii, vor rupe sigiliile si/sau vor inlatura marcile de identificare, ele vor mentiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate in tara lor, pe cotoarele corespunzatoare si pe voletele ramase in carnetul T.I.R., noile sigilii si/sau marci de identificare aplicate.

CAPITOLUL 4 Abateri

Art. 36. -

Orice abatere de la dispozitiile prezentei conventii va expune pe contravenient, in tara in care abaterea a fost comisa, sanctiunilor prevazute de legislatia acestei tari.

Art. 37. -

Atunci cind nu este posibil sa se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisa, ea este considerata ca fiind comisa pe teritoriul partii contractante unde ea a fost constatata.

Art. 38. -

1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul sa excluda, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei conventii, orice persoana vinovata de abateri grave de la legile sau reglementarile vamale aplicabile transporturilor internationale de marfuri.

2. Aceasta excludere va fi imediat notificata autoritatilor vamale ale partii contractante pe teritoriul careia persoana in cauza este stabilita sau domiciliata, ca si asociatiei sau asociatiilor garante ale tarii in care a fost comisa.

Art. 39. -

Atunci cind operatiunile T.I.R. sint recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor conventiei:

1. Partile contractante nu vor releva diferentele minore privind executarea obligatiilor legate de termen sau itinerariu.

2. De asemenea, nepotrivirile intre indicatiile de pe manifestul marfurilor din carnetele T.I.R. si continutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri in sarcina titularului carnetului T.I.R., in sensul prezentei conventii, atunci cind se va dovedi autoritatilor competente ca aceste nepotriviri nu se datoreaza erorilor comise in cunostinta de cauza sau din neglijenta in momentul incarcarii sau expedierii marfurilor sau in momentul intocmirii manifestului mentionat.

Art. 40. -

Administratiile vamale ale tarilor de plecare si de destinatie nu vor retine in sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate in aceste tari, atunci cind aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat operatiuni T.I.R. si daca titularul carnetului nu este implicat.

Art. 41. -

Atunci cind s-a dovedit autoritatilor vamale ca marfurile inscrise in manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datorita unui accident sau fortei majore, sau ca ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensa de plata drepturilor si taxelor vamale exigibile.

Art. 42. -

La cererea motivata a unei parti contractante, autoritatile competente ale partilor contractante interesate de o operatiune T.I.R. vor accepta sa comunice acesteia toate informatiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispozitiilor art. 39, 40 si 41 de mai sus.

CAPITOLUL 5

Note explicative

Art. 43. -

Notele explicative cuprinse in anexele nr. 6 si 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispozitii ale prezentei conventii si anexelor sale. Ele contin de asemenea si unele practici recomandate.

CAPITOLUL 6 Dispozitii diverse

Art. 44. -

Fiecare parte contractanta va acorda facilitati asociatiilor garante interesate in ceea ce priveste:

a) transferul de valuta necesar achitarii sumelor cerute de autoritatile partilor contractante in baza dispozitiilor prevazute la art. 8 al prezentei conventii;

b) transferul de valuta necesar platii formularelor de carnet T.I.R. trimise asociatiilor garante de asociatiile straine corespondente sau de organizatiile internationale.

Art. 45. -

Fiecare parte contractanta va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere si de destinatie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. Partile contractante ale caror teritorii sint limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontiera corespondente si a orelor de lucru ale acestora.

Art. 46. -

1. Pentru operatiunile vamale mentionate in prezenta conventie, activitatea personalului vamal nu va da loc platii unor redevente, exceptie facind cazurile in care activitatea se va desfasura in afara zilelor, orelor si locurilor normal prevazute pentru astfel de operatiuni.

2. Ori de cite ori este posibil, partile contractante vor facilita la birourile vamale operatiunile vamale privind marfurile perisabile.

Art. 47. -

1. Dispozitiile prezentei conventii nu impiedica aplicarea restrictiilor si controalelor derivind din reglementarile nationale si bazate pe considerente de moralitate publica, securitate publica, igiena sau sanatate publica sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic si nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglementari.

2. Dispozitiile prezentei conventii nu impiedica aplicarea altor dispozitii nationale sau internationale care reglementeaza transporturile.

Art. 48. -

Nici o dispozitie din prezenta conventie nu exclude dreptul partilor contractante care formeaza o uniune vamala sau economica de a adopta reguli speciale privind operatiile de transport care incep sau se incheie pe teritoriile lor sau tranzitul prin aceste teritorii, in masura in care aceste reguli nu reduc facilitatile prevazute prin prezenta conventie.

Art. 49. -

Prezenta conventie nu impiedica aplicarea unor facilitati mai mari pe care partile contractante le acorda sau ar dori sa le acorde, fie prin dispozitii unilaterale, fie in virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilitatile astfel acordate sa nu impiedice aplicarea dispozitiilor prezentei conventii si, in special, functionarea operatiunilor T.I.R.

Art. 50. -

Partile contractante isi vor comunica reciproc, la cerere, informatiile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, in special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca si cele privind caracteristicile tehnice ale constructiei lor.

Art. 51. -

Anexele la prezenta conventie fac parte integranta din conventie.

CAPITOLUL 7 Dispozitii finale

Art. 52. -

Semnare, ratificare, acceptare, aprobare si aderare

1. Toate statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite sau membre ale uneia din institutiile sale specializate sau ale Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, parti la Statutul Curtii Internationale de Justitie si orice alt stat invitat de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, pot deveni parti contractante la prezenta conventie:

a) semnind-o, fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;

b) depunind un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, dupa ce a semnat-o sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; sau

c) depunind un instrument de aderare.

2. Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pina la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Natiunilor Unite de la Geneva, statelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol. Dupa aceasta data, ea va fi deschisa acestor state pentru aderare.

3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, sa devina parti contractante la prezenta conventie in acelasi moment cu toate statele care le compun sau in orice moment dupa ce toate statele care le compun au devenit parti contractante la prezenta conventie. Totusi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.

4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 53. -

Intrare in vigoare

1. Prezenta conventie va intra in vigoare la sase luni dupa data la care cinci din statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Dupa ce cinci dintre statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta conventie va intra in vigoare, pentru toate noile parti contractante, la sase luni dupa data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupa intrarea in vigoare a unui amendament la prezenta conventie va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei conventii.

4. Orice instrument de aceasta natura depus dupa acceptarea unui amendament, dar inaintea intrarii sale in vigoare, va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei conventii la data intrarii in vigoare a amendamentului.

Art. 54. -

Denuntarea

1. Orice parte contractanta va putea denunta prezenta conventie prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Denuntarea va produce efecte la cincisprezece luni dupa data la care secretarul general va primi notificarea privind denuntarea.

3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate in evidenta de catre biroul vamal al tarii de plecare inaintea datei la care denuntarea va produce efecte, nu va fi afectata de aceasta denuntare, iar garantia asociatiilor garante va ramine efectiva conform conditiilor prezentei conventii.

Art. 55. -

Extinctia

Daca, dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, numarul statelor care sint parti contractante va fi inferior celui de cinci in timpul unei perioade oarecare de douasprezece luni consecutive, prezenta conventie va inceta sa-si produca efectele la sfirsitul perioadei de douasprezece luni.

Art. 56. -

Abrogarea Conventiei T.I.R. (1959)

1. La intrarea sa in vigoare, prezenta conventie va abroga si inlocui, in relatiile dintre partile la prezenta conventie, Conventia T.I.R. deschisa spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.

2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere si containere, conform conditiilor Conventiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate in limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reinnoirii la transportul de marfuri sub sigiliu vamal de catre partile contractante ale prezentei conventii, cu conditia ca aceste vehicule si containere sa indeplineasca in continuare conditiile conform carora au fost agreate initial.

Art. 57. -

Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii va fi, pe cit posibil, rezolvat pe calea negocierilor intre partile in litigiu sau intr-un alt mod.

2. Orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii care nu poate fi rezolvat in modul aratat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre parti, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemnati vor desemna un al treilea arbitru care va fi presedinte. Daca timp de trei luni dupa ce a primit o cerere, una din parti nu a desemnat arbitrul sau daca arbitrii nu au putut alege un presedinte, oricare dintre parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite sa procedeze la numirea arbitrului sau a presedintelui tribunalului arbitral.

3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispozitiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru partile in diferend.

4. Tribunalul arbitral va stabili propriul sau regulament interior.

5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor sai.

6. Orice controversa care ar putea sa apara intre partile la diferend cu privire la interpretarea si executarea sentintei arbitrale va putea fi adusa de catre una din parti in fata tribunalului arbitral care a dat sentinta pentru a fi judecata de acesta.

Art. 58. -

Rezerve

1. Orice stat va putea, in momentul in care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta conventie, sa declare ca nu se considera legat de paragrafele 2-6 ale art. 57 din prezenta conventie. Celelalte parti contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe fata de orice parte contractanta care va formula o asemenea rezerva.

2. Orice parte contractanta care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea in orice moment sa ridice aceasta rezerva printr-o notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

3. Cu exceptia rezervelor prevazute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezerva la prezenta conventie nu va fi admisa.

Art. 59. -

Procedura de amendare a prezentei conventii

1. Prezenta conventie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei parti contractante, urmind procedura prevazuta in prezentul articol.

2. Orice amendament propus la prezenta conventie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate partile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceasta natura examinat sau elaborat in cursul reuniunii Comitetului de gestiune si adoptat de comitet cu majoritate de doua treimi a membrilor prezenti si votanti va fi comunicat de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite partilor contractante, pentru acceptare.

3. Sub rezerva dispozitiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat in aplicarea dispozitiilor paragrafului precedent, va intra in vigoare pentru toate partile contractante la trei luni dupa expirarea unei perioade de douasprezece luni de la data la care comunicarea a fost facuta, daca in aceasta perioada nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, de un stat care este parte contractanta.

4. Daca o obiectie la amendamentul propus a fost notificata conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat si nu va produce efecte.

Art. 60. -

Procedura speciala de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7.

1. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 examinat conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 59, va intra in vigoare la o data care va fi fixata de Comitetul de gestiune in momentul adoptarii sale, cu conditia ca la o data anterioara pe care Comitetul de gestiune o va stabili in acelasi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sint parti contractante sau cinci state care sint parti contractante, daca aceasta cifra este inferioara, sa nu fi notificat secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite ca ridica obiectii impotriva amendamentului.

Datele mentionate in prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de doua treimi din membrii prezenti si votanti.

2. La intrarea in vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevazute la paragraful 1 de mai sus, acesta va inlocui, pentru toate partile contractante, orice dispozitie precedenta la care se refera.

Art. 61. -

Cereri, comunicari si obiectii

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei conventii, de orice cerere, comunicare sau obiectie facuta in baza art. 59 si 60 de mai sus si a datei intrarii in vigoare a amendamentului.

Art. 62. -

Conferinta de revizuire

1. Un stat care este parte contractanta va putea, prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinte pentru revizuirea prezentei conventii.

2. O conferinta de revizuire, la care vor fi invitate toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocata de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite daca, intr-un termen de sase luni de la data la care secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a comunicat notificarea, cel putin un sfert din partile contractante vor face cunoscut acordul lor.

3. O conferinta de revizuire la care vor fi invitate toate partile contractante si toate statele mentionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocata, de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite imediat dupa notificarea unei cereri in acest scop de catre Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide daca este cazul sa formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor sai prezenti si votanti.

4. Daca o conferinta este convocata, in aplicarea dispozitiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va instiinta despre aceasta toate partile contractante si le va invita sa supuna intr-un termen de trei luni propunerile care ar dori sa fie examinate de conferinta. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite tuturor partilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei si textele propunerilor, cu cel putin 3 luni inaintea deschiderii conferintei.

Art. 63. -

Notificari

In afara notificarilor si modificarilor prevazute la art. 61 si 62, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va notifica tuturor statelor mentionate la art. 52:

a) semnaturile, ratificarile, acceptarile, aprobarile si aderarile in baza art. 52;

b) datele de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 53;

c) denuntarile in baza art. 54;

d) extinctia prezentei conventii in baza art. 55;

e) rezervele formulate in baza art. 58.

Art. 64. -

Text autentic

Dupa 31 decembrie 1976, originalul prezentei conventii va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecareia din partile contractante si fiecaruia din statele mentionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sint parti contractante.

In virtutea careia, subscrisii plenipotentiari au semnat prezenta conventie.

Intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, intr-un singur exemplar, in limbile engleza, franceza si rusa, cele trei texte avind aceeasi valabilitate.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

              MODELUL CARNETULUI T.I.R.

  Carnetul T.I.R. este imprimat in limba franceza, cu exceptia paginii 1 a
copertii, ale carei rubrici sint imprimate si in limba engleza; "Regulile
referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sint reproduse in versiunea engleza
la pagina 3 a copertii amintite.

................................................................................

               Pagina 1 a copertii

................................................................................

 ┌─────────────────────┐
 │ NUMELE ORGANIZATIEI │
 │ INTERNATIONALE   │
 └─────────────────────┘

                CARNET T.I.R. Nr.*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Valabil pentru luarea in evidenta de catre biroul vamal ............... │
│  inclusiv de plecare pina la                       │
│ 2. Eliberat de ............................................................ │
│  ........................................................................ │
│          (numele asociatiei emitente)               │
│ 3. Titular ................................................................ │
│  ........................................................................ │
│         (nume, adresa, tara)                    │
│                                       │
│ 4. Semnatura delegatului asociatiei  5. Semnatura secretarului       │
│  emitente si stampila acestei     organizatiei internationale    │
│       asociatii                           │
│   ............................    ...........................     │
│                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (a se completa inaintea utilizarii de catre titularul carnetului)      │
│ 6. Tara de plecare ....................................................... │
│ 7. Tara de destinatie .................................................... │
│ 8. Numarul(le) de inmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1)   │
│  ....................................................................... │
│ 9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)    │
│  (Nr. si data)*1) ...................................................... │
│10. Numarul(le) de identificare a(ale) containerului(relor)*1) ............ │
│  ....................................................................... │
│11. Observatii diverse .................................................... │
│                                       │
│                12. Semnatura titularului carnetului     │
│                  ................................     │
│                                       │
│ *1) A se suprima mentiunile inutile.                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  *) A se vedea anexa nr. 1 a Conventiei T.I.R., 1975, elaborata sub auspiciile
Comisiei economice a Natiunilor Unite pentru Europa.

REGULI
referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind conditiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere
care pot fi admise la transportul international sub sigiliu vamal

ANEXA Nr. 3

Procedura de agreare
a vehiculelor rutiere care corespund
conditiilor tehnice prevazute in regulamentul din anexa nr. 2

ANEXA Nr. 4

MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER
(Pagina de coperta)

               CERTIFICAT DE AGREARE
   a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal

        CERTIFICAT Nr. ............
   Conventia T.I.R. din 14 noiembrie 1975
   Eliberat de ..........................
         (autoritatea competenta)

    IDENTIFICARE        │ CERTIFICAT DE AGREARE Nr.       │
                  └────────────────────────────      │
 1. Numar de inmatriculare                          │
 2. Tipul vehiculului                            │
 3. Numarul sasiului                             │
 4. Marca (sau numele constructorului)                    │
 5. Alte caracteristici                           │
 6. Numarul de anexe                             │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 7. AGREARE                    ┌──────────────────────┐  │
      7. Valabil pina la           │           │  │
                         └──────────────────────┘  │
 [] agreare individuala                           │
 [] agreare prin tipul de constructie (a se marca cu   ┌───────────────┐  │
  o cruce casuta corespunzatoare)           │        │  │
  Loc                         │  Stampila  │  │
  Data                         │        │  │
  Semnatura                      └───────────────┘  │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele        │
  neinmatriculate]                             │
  Nume si adresa                              │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 9. REINNOIRE                                │
──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤
 Valabil pina la       │        │         │      │
──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
 Loc             │        │         │      │
──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
 Data             │        │         │      │
──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
 Semnatura          │        │         │      │
──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤
 Stampila           │        │         │      │
──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┘

  OBSERVATII
  (rezervat autoritatilor vamale)

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 10. Defecte constatate          │ 11. Remedieri          │
├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤
│  Autoritate    │   Stampila    │   Autoritate  │  Stampila  │
├──────────────────────┤          ├──────────────────┤       │
│  Semnatura     │          │   Semnatura  │       │
├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤
│ 10. Defecte constatate          │ 11. Remedieri          │
├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤
│  Autoritate    │   Stampila    │   Autoritate  │  Stampila  │
├──────────────────────┤          ├──────────────────┤       │
│  Semnatura     │          │   Semnatura  │       │
├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤
│ 10. Defecte constatate          │ 11. Remedieri          │
├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤
│  Autoritate    │   Stampila    │   Autoritate  │  Stampila  │
├──────────────────────┤          ├──────────────────┤       │
│  Semnatura     │          │   Semnatura  │       │
├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤
│ 12. Alte mentiuni             │                 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

AVIZ IMPORTANT PE VERSO

AVIZ IMPORTANT

1. Certificatul de agreare va fi insotit, daca autoritatea care l-a eliberat considera necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numarul acestor documente va fi in acest caz inscris de aceasta autoritate in rubrica nr. 6 a certificatului.

2. Certificatul va trebui sa se gaseasca la bordul vehiculului rutier.

3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, in scopul verificarii si reinnoirii eventuale a agrearii, autoritatilor competente ale tarii unde vehiculul este inmatriculat sau, in cazul vehiculelor neinmatriculate, autoritatilor tarii in care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.

4. Daca un vehicul rutier nu mai satisface conditiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, inainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., a fie repus in starea in care a obtinut agrearea, astfel incit sa corespunda din nou conditiilor tehnice.

5. Atunci cind caracteristicile esentiale ale unui vehicul rutier sint modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat si va trebui sa obtina o noua agreare din partea autoritatii competente inainte de a putea fi utilizat pentru transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

ANEXA Nr. 5

PLACILE T.I.R.

1. Placile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.

2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o inaltime de 200 mm si o grosime de cel putin 20 mm. Ele vor fi de culoare alba pe un fond albastru.

ANEXA Nr. 6

NOTE EXPLICATIVE

ANEXA Nr. 7

ANEXA PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR

PARTEA I

Regulament
privind conditiile tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise
pentru transportul international sub sigiliu vamal

PARTEA a II-a

PROCEDURA DE AGREARE
a containerelor care se incadreaza in conditiile tehnice prevazute
de regulamentul prezentat in partea I

ANEXA Nr. 8

COMPUNEREA SI REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE

Art. 1. -

i) Partile contractante sint membre ale Comitetului de gestiune;

ii) Comitetul poate decide ca administratiile competente ale statelor mentionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta conventie care nu sint parti contractante, precum si reprezentantii organizatiilor internationale, pot, pentru problemele care prezinta interes, sa asiste la sesiuni in calitate de observatori.

Art. 2. -

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite furnizeaza comitetului serviciile de secretariat.

Art. 3. -

Comitetul procedeaza, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea presedintelui si a vicepresedintelui.

Art. 4. -

Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite convoaca in fiecare an Comitetul, precum si la cererea administratiilor competente a cel putin cinci state care sint parti contractante.

Art. 5. -

Propunerile sint supuse votarii. Fiecare parte contractanta reprezentata la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decit amendamentele la prezenta conventie, sint adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenti si votanti. Amendamentele la prezenta conventie ca si deciziile mentionate la articolele 59 si 60 ale prezentei conventii, sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate de membrii prezenti si votanti.

Art. 6. -

Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel putin jumatate din statele care sint parti contractante.

Art. 7. -

Comitetul adopta raportul sau inaintea inchiderii sesiunii.

Art. 8. -

In lipsa dispozitiilor corespunzatoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu exceptia cazului cind comitetul decide altfel.

;
se încarcă...