Act Internațional

Convenția vamală relativă la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.) din 14.11.1975 *)

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1979

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Partile contractante,

in dorinta de a facilita transporturile internationale de marfuri cu vehicule rutiere,

considerind ca imbunatatirea conditiilor de transport constituie un factor esential pentru dezvoltarea cooperarii intre ele,

declarind ca se pronunta in favoarea unei simplificari si a unei armonizari a formalitatilor administrative in domeniul transporturilor internationale, in special la frontiere,

au convenit cele ce urmeaza:

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

a) Definitii

Art. 1. -

In sensul prezentei conventii, se intelege:

a) prin operatiune T.I.R., transportul marfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta conventie;

b) prin drepturi si taxe de import sau de export, drepturile vamale si orice alte drepturi, taxe, redevente si impozite diverse care sint percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de marfuri, cu exceptia redeventelor si impozitelor al caror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;

c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci si orice remorca sau semiremorca conceputa pentru a fi atasata acestuia;

d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participa la circulatia rutiera ca o unitate;

e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt mijloc analog):

i) constituind un compartiment, in intregime sau partial inchis, destinat sa contina marfuri;

ii) avind un caracter permanent si fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetata;

iii) special conceput pentru a facilita transportul marfurilor, fara descarcare si reincarcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;

iv) conceput astfel incit sa poata fi usor de manipulat, indeosebi in timpul transbordarii sale dintr-un mijloc de transport in altul;

v) conceput astfel incit sa fie usor de incarcat si de descarcat;

vi) cu un volum interior de cel putin un metru cub.

Caroseriile amovibile sint asimilate containerelor;

f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei parti contractante unde incepe, pentru toata incarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie; Jurisprudență (1)

g) prin birou vamal de destinatie, orice birou vamal al unei parti contractante unde se incheie, pentru toata incarcatura sau o parte a ei, transportul international sub regimul prevazut prin prezenta conventie; Jurisprudență (1)

h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei parti contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat in cursul unei operatiuni efectuate sub regimul T.I.R.;

j) prin persoane, atit persoanele fizice, cit si persoanele juridice;

k) prin marfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sint in general transportate nici intr-un vehicul rutier inchis, nici intr-un container inchis;

l) prin asociatie garanta, o asociatie agreata de autoritatile vamale ale unei parti contractante sa garanteze pentru persoanele care utilizeaza regimul T.I.R.

b) Domeniu de aplicare

Art. 2. -

Prezenta conventie priveste transportul marfurilor efectuat fara descarcare si reincarcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei parti contractante pina la un birou vamal de destinatie al unei alte parti contractante, sau al aceleiasi parti contractante, in vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau in containere, cu conditia ca o parte din traseu intre inceputul operatiunii T.I.R. si terminarea ei sa fie un traseu rutier.

Art. 3. -

Pentru a beneficia de dispozitiile prezentei conventii:

a) transporturile trebuie sa fie efectuate:

i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere in prealabil agreate in conditiile enuntate la cap. III a) sau

ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, daca sint executate conform conditiilor enuntate la cap. III c);

b) transporturile trebuie sa aiba loc sub garantia asociatiilor agreate conform dispozitiilor art. 6 si trebuie sa fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus in anexa nr. 1 la prezenta conventie.

c) Principii

Art. 4. -

Marfurile transportate sub regim T.I.R. nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor si taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.

Art. 5. -

1. Marfurile transportate sub regim T.I.R. in vehicule rutiere, in ansamble de vehicule sau in containere sigilate nu vor fi, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.

2. Totusi, in vederea evitarii abuzurilor, autoritatile vamale vor putea sa procedeze in mod exceptional si, in special, in cazul unor suspiciuni, la controlul marfurilor la aceste birouri.

CAPITOLUL 2 Eliberarea carnetelor T.I.R.
Responsabilitatea asociatiilor garante

Art. 6. -

1. In conditiile si cu garantiile pe care le va determina, fiecare parte contractanta va putea imputernici anumite asociatii sa elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociatii corespondente, si sa se constituie garante.

2. O asociatie nu va putea fi agreata intr-o tara decit daca garantia sa se extinde in acelasi timp si asupra responsabilitatilor la care se expune in aceasta tara, cu ocazia efectuarii de operatiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de catre asociatii straine afiliate la organizatia internationala la care ea insasi este afiliata.

Art. 7. -

Vor fi admise cu scutire de drepturi si taxe de import sau de export si nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociatiilor garante de catre asociatiile straine corespondente sau de catre organizatiile internationale.

Art. 8. -

1. Asociatia garanta se va angaja sa achite drepturile si taxele de import sau de export exigibile, majorate, daca este cazul, cu dobinzile de intirziere care trebuie sa fie achitate potrivit legilor si reglementarilor vamale ale tarii in care o abatere legata de operatiunea T.I.R. este constatata. Asociatia va fi obligata, impreuna si in solidar cu persoanele care datoreaza sumele mentionate mai sus, la plata acestor sume. Jurisprudență (2)

2. Atunci cind legile si reglementarile unei parti contractante nu prevad plata drepturilor si taxelor de import sau de export in cazul prevazut la paragraful 1 de mai sus, asociatia garanta se va angaja sa achite, in aceleasi conditii, o suma egala cu cuantumul drepturilor si taxelor de import sau de export, majorate, daca este cazul, cu dobinzile de intirziere.

3. Fiecare parte contractanta va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociatiei garante, potrivit dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 de mai sus.

4. Asociatia garanta va deveni raspunzatoare fata de autoritatile tarii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul in care carnetul T.I.R. va fi fost luat in evidenta de biroul vamal. In tarile urmatoare, traversate in cursul unei operatiuni de transport de marfuri sub regimul T.I.R., aceasta responsabilitate va incepe atunci cind marfurile vor fi importate sau, in cazul suspendarii operatiunii T.I.R., conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 26, atunci cind carnetul T.I.R. va fi luat in evidenta de biroul vamal la care operatiunea T.I.R. este reluata.

5. Responsabilitatea asociatiei garante va acoperi nu numai marfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci si marfurile care, desi neenumerate pe acest carnet, s-ar gasi in partea sigilata a vehiculului rutier sau in containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alta marfa.

6. Pentru a determina drepturile si taxele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol, datele relative la marfurile inscrise in carnetul T.I.R. sint valabile pina la proba contrarie.

7. Atunci cind sumele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol devin exigibile, autoritatile competente trebuie, daca este posibil, sa pretinda plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreaza aceste sume, inainte de a introduce o reclamatie pe linga asociatia garanta. Jurisprudență (3)

Art. 9. -

1. Asociatia garanta stabileste perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificind o ultima zi de valabilitate dupa care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea in evidenta.

2. Carnetul va ramine valabil pina la terminarea operatiunii T.I.R. la biroul de destinatie, cu conditia ca el sa fi fost luat in evidenta la biroul vamal de plecare in ultima zi de valabilitate sau inaintea acestei date, asa cum este prevazut la paragraful 1 al prezentului articol.

Art. 10. -

1. Carnetul T.I.R. poate fi descarcat cu sau fara rezerve; daca au fost facute rezerve, ele trebuie sa se refere la fapte legate de operatiunea T.I.R. insasi. Aceste fapte trebuie sa fie indicate pe carnetul T.I.R.

2. Atunci cind autoritatile vamale ale unei tari vor fi descarcat fara rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8, cu exceptia cazului cind certificatul de descarcare a fost obtinut intr-un mod abuziv sau fraudulos.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

1. In cazul cind nu s-a dat descarcare unui carnet T.I.R. intr-o tara sau atunci cind s-a dat descarcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritatile competente nu vor avea dreptul sa pretinda de la asociatia garanta plata sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 daca, in termen de un an, socotit de la data luarii in evidenta a carnetului T.I.R. de catre aceste autoritati, ele nu au avizat in scris asociatia despre nedescarcarea sau despre descarcarea cu rezerve. Aceasta dispozitie va fi aplicabila, de asemenea, in caz de descarcare obtinuta in mod abuziv sau fraudulos, dar in acest caz termenul va fi de doi ani.

2. Cererea de plata a sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 va fi adresata asociatiei garante cel mai devreme in termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociatie a fost avizata despre nedescarcarea, descarcarea cu rezerve sau descarcarea obtinuta in mod abuziv sau fraudulos si, cel mai tirziu in termen de doi ani, socotit de la aceeasi data. Totusi, in ce priveste cazurile care sint deferite justitiei in termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plata va fi adresata intr-un termen de un an, socotit de la data la care hotarirea judecatoreasca a devenit executorie. Jurisprudență (1)

3. Pentru a achita sumele pretinse, asociatia garanta va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plata care i-a fost adresata. Asociatia va obtine rambursarea sumelor varsate daca, in doi ani de la data cererii de plata, s-a dovedit organelor vamale ca nici o neregula n-a fost comisa in ce priveste operatiunea de transport in cauza.

CAPITOLUL 3 Transportul marfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

a) Agrearea vehiculelor si containerelor

Art. 12. -

Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie sa indeplineasca, din punct de vedere al constructiei si echipamentului sau, conditiile definite de anexa nr. 2 a prezentei conventii si trebuie sa fi fost agreat conform procedurii definite in anexa nr. 3 a prezentei conventii. Certificatul de agreare trebuie sa fie conform modelului de la anexa nr. 4.

Art. 13. -

1. Pentru a beneficia de dispozitiile sectiunilor a) si b) ale prezentului capitol, containerele trebuie sa fie construite conform conditiilor definite in prima parte a anexei nr. 7 si trebuie sa fi fost agreate dupa procedura definita in partea a doua a acestei anexe.

2. Containerele agreate pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal, in aplicarea Conventiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor incheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Conventiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricaror acte internationale care ar inlocui sau modifica aceasta ultima conventie, sint considerate ca fiind corespunzatoare dispozitiilor paragrafului 1 de mai sus si trebuie sa fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fara o noua agreare.

Art. 14. -

1. Fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza recunoasterea valabilitatii agrearii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 12 si 13 de mai sus.

Totusi, partile contractante vor evita sa intirzie transportul atunci cind defectele constatate sint de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.

2. Inainte de a fi reutilizat pentru transportul de marfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde conditiilor care au justificat agrearea sa, va trebui sa fie repus in starea initiala sau sa faca obiectul unei noi agreari.

b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.

Art. 15. -

1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul marfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garantie nu va fi ceruta pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.

2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu impiedica o parte contractanta sa ceara indeplinirea, la biroul vamal de destinatie, a formalitatilor prevazute in reglementarile nationale, pentru a se garanta faptul ca, odata incheiata operatiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.

Art. 16. -

Atunci cind o operatiune T.I.R. va fi efectuata de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placa dreptunghiulara purtind inscriptia "T.I.R." si avind caracteristicile mentionate in anexa nr. 5 la prezenta conventie se va fixa in fata si in spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.

Aceste placi vor fi dispuse astfel incit sa fie foarte vizibile si vor fi detasabile.

Art. 17. -

1. Se va intocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea intocmi totusi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere incarcate intr-un singur vehicul rutier sau intr-un ansamblu de vehicule. In acest caz, manifestul marfurilor din carnet va trebui sa cuprinda separat continutul fiecarui vehicul facind parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecarui container.

2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singura calatorie. El va contine cel putin numarul de volete detasabile pentru luare in evidenta si descarcare necesare pentru efectuarea transportului in cauza.

Art. 18. -

O operatiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare si de destinatie dar, cu exceptia cazurilor autorizate de partea contractanta sau de partile contractante interesate:

a) birourile vamale de plecare vor trebui sa fie situate intr-o singura tara;

b) birourile vamale de destinatie nu vor putea fi situate in mai mult de doua tari;

c) numarul total de birouri vamale de plecare si de destinatie nu va putea depasi patru.

Art. 19. -

Marfurile si vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate impreuna cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autoritatile vamale ale tarii de plecare vor lua masurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului marfurilor si pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autoritati vamale, de catre persoane legal autorizate.

Art. 20. -

Pentru parcursul pe teritoriul tarilor lor, autoritatile vamale vor putea fixa un termen si vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul sa urmeze un itinerar determinat.

Art. 21. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...