Consiliul de Stat

Decretul nr. 140/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redacțiile ziarelor și revistelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 mai 1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Structura organizatorică a redacțiilor ziare­lor și revistelor se stabilește în mod unitar de către editorul fiecărei publicații, pe baza prezentelor norme.

Art. 2. -

Activitatea ziarelor și revistelor se organi­zează pe următoarele tipuri de redacții:

a) redacții pentru editarea unei publicații;

b) redacții comune pentru editarea mai multor publicații.

Se pot constitui redacții comune pentru editarea ziarelor și revistelor subordonate aceluiași editor, pre­cum și pentru editarea publicațiilor din aceeași ramură economică sau domeniu de activitate.

CAPITOLUL II Norme de structură pentru redacții

Art. 3. -

În funcție de profilul fiecărei publicații, de volumul și complexitatea activității, structura or­ganizatorică a redacției poate cuprinde:

a) secții redacționale pentru probleme economice, social-cetățenești, viață de organizație, propagandă, cultură, externe, precum și alte domenii de activitate;

b) secretariat de redacție;

c) corectură;

d) laborator foto;

e) translație;

f) documentare;

g) dactilografie-stenodactilografie;

h) alte compartimente tehnic-redacționale specifice profilului publicației.

Art. 4. -

Secția redacțională se constituie, în funcție de volumul și complexitatea activității, cu un număr de cel puțin 5 persoane. În cazurile în care volumul de muncă nu necesită constituirea de secții, activitatea redacțională poate fi organizată pe rubrici, încadrate cu personal de execuție de specialitate redacțională, conduse de redactorul șef sau de un adjunct al acestuia.

CAPITOLUL III Personalul redacțiilor

Art. 5. -

Personalul redacțiilor se compune din următoarele categorii:

a) personal de conducere;

b) personal redacțional de execuție de specialitate.

Nomenclatorul funcțiilor specifice de conducere și de execuție pentru activitatea de presă este prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din pre­zentul decret.

Art. 6. -

Personalul de conducere se normează astfel:

- 1 post de redactor șef pentru fiecare redacție: în cazul redacțiilor comune, unii redactori șefi adjuncți pot îndeplini și funcția de redactor șef pentru una sau mai multe publicații editate în comun;

- cel mult 3 posturi de redactor șef adjunct pentru cotidienele centrale și 1 post pentru cotidienele județene;

- 1 post de redactor șef adjunct pentru publicațiile periodice (altele decît cotidienele), acestea putînd avea încă cel mult 2 redactori șefi adjuncți nesalariați de redacție;

- 1 post de secretar general de redacție pentru fie­care redacție sau pentru fiecare publicație.

Art. 7. -

Numărul de personal al ziarelor și reviste­lor se stabilește în funcție de profilul, periodicitatea, volumul și complexitatea activității fiecărei publicații, pe grupe de redacții, potrivit prevederilor din anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Pentru ziarele centrale, revista "Era socialista" și ziarul "Informația Bucureștiului", numărul posturilor de conducere și de execuție redacționale de specialitate este cel prevăzut în anexa nr. 3*), care face parte inte­grantă din prezentul decret.

Pentru cotidienele centrale care vor apărea constant în mai multe ediții, numărul posturilor redacționale se va putea majora cu pînă la 10%.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 8. -

Redacțiile ziarelor și revistelor pot des­fășura activitate editorială potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9. -

Administrarea publicațiilor care apar în municipiul București va fi asigurată de instituții spe­cializate (Editura "Scînteia" și Întreprinderea de stat pentru imprimate și administrarea publicațiilor - I.S.I.A.P.), de editurile sau de serviciile de specialitate ale organizațiilor, instituițiilor și ministerelor tutelare respective, care vor asigura redacțiilor toate serviciile de administrare și deservire. Ziarele și gazetele jude­țene, revistele cu profil social, cultural, care apar în județe, vor avea administrație unică, care va asigura și activitatea de deservire.

Art. 10. -

Personalul transferat în interesul serviciu­lui sau trecut în aceeași unitate în funcții cu nivele de salarizare mai mici, precum și personalul devenit dis­ponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor prezenta, spre aprobare, anexe cuprinzînd norme unitare de struc­tură adaptate la specificul publicațiilor din subordine.

Art. 12. -

Organizațiile politice, de masă și obștești, care editează ziare și reviste, vor adopta hotărîri proprii de aplicare a dispozițiilor prezentului decret.

Art. 13. -

Orice prevederi din alte acte normative privind structura redacțiilor ziarelor și revistelor se abrogă.

Art. 14. -

Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire în termen de 90 de zile de la publicare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

București, 2 mai 1974.

Nr. 140.

;
se încarcă...