Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (9), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 1973
Formă aplicabilă de la 31 decembrie 1980

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Fondul locativ de stat se administrează și se închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.

Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se administrează și se închiriază de către acestea.

Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste sau ale altor organizații obștești se administrează, și se închiriază de către acestea.

Art. 2. -

Suprafața locativă cuprinde suprafața locuibilă și dependințele.

Prin suprafață locuibilă se înțelege suprafața camerelor care determinate ca atare prin construcția lor, servesc pentru locuit inclusiv holurile și camerele de, trecere.

Prin dependințe se înțeleg încăperile care deservesc suprafața locuibilă și anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, chicineta, oficiul, cămara, debaraua, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnița, boxa la subsol, magazia din zid, logia și terasa acoperită.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependințele aferente, situate la același nivel sau la nivele diferite, care împreună formează o unitate locativă de-sine-stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa. Jurisprudență (1)

La închiriere se va ține seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să locuiască o singură familie. În cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.

Prin cameră separată se înțelege acea încăpere care nu servește de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieșire ori pentru folosirea dependințelor.

Art. 4. -

Suprafața locativă cu altă destinație decît aceea de locuință cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității economice, social-culturale, administrative sau obștești și dependințele aferente.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite în prezent în alt scop, și vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.

Art. 5 -

Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere.

CAPITOLUL II Normarea locuințelor din fondul locativ de stat

Art. 6. -

Norma locativă pentru locuințele din fondul locativ de stat este de 10 m.p. suprafață locuibilă pentru fiecare persoană. În cazul cînd din construcție rezultă camere mai mici pot fi atribuiți și 8 m.p. de persoană.

Art. 7. -

Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituie suprafață excedentară.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să asigure închrierea locuințelor din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale privind normarea spațiului locativ de stat, în scopul de a se evita deținerea de suprafețe excedentare.

Suprafața excedentară compusă din una sau mai multe camere separate poate fi închiriat altor persoane îndreptățite. Închirierea se face cu prioritate persoanelor îndreptățite la extindere, potrivit dispozițiilor legale, în funcție de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie și de numărul copiilor în întreținere.

Persoanale care dețin locuințe din fondul locativ de stat ce depășesc nevoile de locuit pentru ele și familiile lor lor fi sprijinite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare să obțină locuințe corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale privind normarea fondului locativ de stat.

De asemenea comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini soluționarea cererilor persoanelor care dețin locuințe din fondul locativ de stat, pentru efectuarea schimburilor de locuințe, în vederea apropierii domiciliului de locul de muncă.

Au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi persoanele care prin natura activității pe care o desfășoară necesită spațiu suplimentar sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie de un asemenea spațiu.

Art. 8. -

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București și orășenești sînt obligate să verifice trimestrial situația spațiilor locative excedentare și să informeze, semestrial, cetățenii asupra modului în care se asigură buna gospodărire a fondului locativ și închirierea spațiului locativ cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 9. -

Închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate:

- muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile unități industriale;

- personalului transferat în interesul serviciului din alte localități;

- cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt;

- absolvenților repartizați în producție, veniți din alte localități;

- familiilor cu mai mulți copii;

- celor încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități;

- celorlalte persoane încadrate în muncă și pensionarilor.

În cadrul categoriilor de mai sus, se acordă preferință persoanelor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii, precum și celor cu venituri mici.

Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, pînă ce își construiesc sau își cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiesc sau o cumpără.

Art. 10. -

Personalului muncitor din unitățile socialiste de stat i se va închiria locuințe pe baza propunerilor colectivelor de muncă în care-și desfășoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii și de organele sindicale. Comitetele sindicale sînt obligate să raporteze în adunările generale ale membrilor de sindicat asupra modului de soluționare, cu respectarea strictă a prevederilor legale, a cererilor de locuințe ale oamenilor muncii.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de conducere colectivă ale întreprinderilor și ale celorlalte unități, vor lua măsuri ca locuințele ce vor fi închiriate directorilor, inginerilor șefi și altor cadre de conducere ale acestora să fie situate în imediata apropiere a locului lor de muncă.

Art. 11. -

În cazul locuințelor construite din fondurile de investiții centralizate și nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului de muncă.

Art. 12. -

Suprafața curților și grădinilor aferente clădirilor va fi închiriată odată cu suprafața locativă în exclusivitate sau, după caz, în folosință comună, și trecută în contractul de închiriere.

Art. 13. -

Închirierea de locuințe în orașele mari se poate face numai persoanelor și familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-și stabilească domiciliul în condițiile legii, în aceste orașe.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se stabilesc orașele mari în înțelesul alineatului precedent.

Art. 14. -

Locuința poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.

Art. 15. -

Locuința din fondul locativ de stat se atribuie în folosința titularului contractului de închiriere și membrilor familiei sale care vor fi prevăzuți nominal în contractul de închiriere.

Fac parte din familie în înțelesul alineatului precedent, soții și copiii, precum și părinții soților, întreținuți de aceștia.

CAPITOLUL III Închirierea locuințelor din fondul locativ de stat

Art. 16. -

Contractul de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă.

Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 17. -

Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mai multe camere separate.

Subînchirierea se face astfel:

a) persoanelor stabilite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sînt îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința în acea localitate;

b) turiștilor, cetățeni români, stabiliți de oficiul de turism.

Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă.

Contractele de subînchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la lit. a), între locatarul principal și subchiriaș, iar în cazul turiștilor prevăzuți la lit. b), între locatarul principal și oficiul de turism.

Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele termenele de subînchiriere. Tarifele pentru subînchirierea de la lit. a) sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b) vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Contractul de subînchiriere încheiat cu încălcarea pevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proceselor verbale de constatare încheiate de împuterniciții acestora.

Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Subînchirierea fără contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîrșesc în astfel de condiții încît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.

Art. 18. -

Subînchirierea suprafeței acordate peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu, prevederile art. 7 alin. 6 este interzisă.

Încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafața acordată peste norma locativă, fiind aplicabile și dispozițiile alin. 6-8 și 10 ale art. 17.

Art. 19. -

Persoanele care se mută definitiv în altă localitate își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței pe care o dețin, cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea subînchiria pe această perioadă.

Art. 20. -

În cazul persoanelor care sînt transferate în înțeles de serviciu în altă localitate, spațiul ocupat de acestea și de membrii familiei cu care se mută devine disponibil la obținerea altor locuințe în localitatea respectivă.

Art. 21. -

Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința deținută în mod legal decît în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 22. -

În caz de divorț dacă soții nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuință folosește soțului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soțului care a obținut divorțul.

În toate celelalte situații instanța care pronunță divorțul va hotârî care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la locuință.

Art. 23. -

Persoanele care ocupă fără contract de închiriere o suprafață locativă din fondul locativ aflat în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în art. 1 alin. 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafețe locative, pe baza deciziei comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.

Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliție.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

Locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de folosință a suprafeței locative și vor fi evacuați fără atribuirea altei suprafețe locative, în următoarele cazuri:

a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care aceasta este situată, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

b) dacă prin comportarea lor fac imposibilă conviețuirea pentru alți locatari din același apartament sau clădire, ori împiedică folosirea normală a locuinței de către alți locatari;

c) dacă locuința a fost obținută ca urmare a săvîrșirii infracțiunii de filodormă sau a altor infracțiuni;

d) dacă nu plătesc cu rea-credință timp de 3 luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozițiilor legale. Dacă în cursul procesului de evacuare se plătește suma datorată, instanța va putea respinge cererea, obligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată. Instanța va admite totuși cererea de evacuare dacă împotriva locatarului s-a pronunțat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota-parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de judecată.

Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanța judecătorească.

Art. 25. -

Cînd interese de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 26. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...