Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (Washington, 3 martie 1973)*)

Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele contractante,

recunoscând că fauna și flora sălbatice constituie, prin frumusețea și varietatea lor, un element de neînlocuit al sistemelor naturale, care trebuie să fie protejat de către generațiile prezente și viitoare,

conștiente de valoarea estetică, științifică, culturală, recreativă și economică mereu crescândă a faunei și florei sălbatice,

recunoscând că popoarele și statele sunt și ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei și florei lor sălbatice,

recunoscând, în plus, că cooperarea internațională este esențială pentru protecția anumitor specii ale faunei și florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive, ca urmare a comerțului internațional,

convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Definiții Jurisprudență (1)

În termenii prezentei convenții și cu excepția contextelor care presupun o altă accepție, expresiile următoare înseamnă:

a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populațiile lor izolate geografic;

b) individ:

(i) orice animal sau plantă, vii sau moarte;

(ii) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în anexele nr. I și II, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, ușor de identificat, iar pentru speciile înscrise la anexa nr. III, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, ușor de identificat, atunci când sunt menționate în respectiva anexă;

(iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în anexa nr. I, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, ușor de identificat, iar pentru speciile înscrise în anexele nr. II și III, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, ușor de identificat, atunci când sunt menționate în anexele respective;

c) comerț: exportul, reexportul, importul și introducerea de proveniență marină;

d) reexportul: exportul oricărui individ importat în prealabil;

e) introducerea de proveniență marină: transportul într-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturați în mediul marin care nu este sub jurisdicția unui stat;

f) autoritate științifică: o autoritate științifică națională, desemnată conform art. IX;

g) organ de gestiune: o autoritate administrativă națională, desemnată conform art. IX;

h) parte: un stat pentru care a intrat în vigoare prezenta convenție.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Anexa nr. I cuprinde toate speciile amenințate de dispariție, care sunt sau ar putea fi afectate de comerț. Comerțul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supraviețuirea și nu trebuie autorizat decât în condiții excepționale.

2. Anexa nr. II cuprinde:

a) toate speciile care, cu toate că nu sunt încă neapărat amenințate de dispariție, ar putea deveni în cazul în care comerțul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte, având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supraviețuirea lor;

b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a face eficient controlul comerțului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II, prin aplicarea prevederilor alin. a).

3. Anexa nr. III cuprinde toate speciile pe care o parte le declară supuse, în limitele competenței sale, unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor și necesitând cooperarea celorlalte părți pentru controlul comerțului.

4. Părțile nu permit comerțul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. I, II și III decât în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

ARTICOLUL III Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. I

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I trebuie să fie conform dispozițiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supraviețuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

d) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.

3. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de import și fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului importator va emite avizul că obiectivele importului nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) o autoritate științifică a statului importator va deține dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalațiile adecvate pentru a-l păstra și a-l îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului importator va deține dovada că individul nu va fi utilizat în scopuri mai ales comerciale.

4. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

c) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.

5. Introducerea de proveniență marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deține dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalațiile adecvate pentru a-l păstra și îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deține dovada că individul nu va fi folosit în scopuri în special comerciale.

ARTICOLUL IV Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. II

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supraviețuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Pentru fiecare parte, o autoritate științifică va supraveghea continuu eliberarea, de către partea respectivă, a permiselor de export pentru indivizii speciilor înscrise în anexa nr. II, precum și exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci când o autoritate științifică constată că exportul uneia dintre specii ar trebui să fie limitat, pentru a o conserva în întreaga ei arie de distribuție, la un nivel care să fie, în același timp, conform cu rolul său în ecosistemele în care ea este prezentă și net superior celui care ar duce la înscrierea acestei specii în anexa nr. I, autoritatea va informa organul de gestiune competent în legătură cu măsurile corespunzătoare care trebuie să fie luate pentru limitarea eliberării permiselor de export pentru comerțul cu indivizi din specia respectivă.

4. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită prezentarea, în prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.

5. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

6. Introducerea de proveniență marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus va deține dovada că orice individ viu va fi tratat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autorității științifice, luat după consultarea celorlalte autorități științifice naționale și, dacă este cazul, a autorităților științifice internaționale pentru numărul total de indivizi a căror introducere este autorizată pentru perioade ce nu vor depăși un an.

ARTICOLUL V Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. III

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. III trebuie să fie conform dispozițiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III, de către orice stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada, că orice individ viu se află într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Cu excepția cazurilor prevăzute în paragraful 4 al prezentului articol, importul oricărui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III necesită prezentarea, în prealabil, a unui certificat privind originea și, în cazul unui import care provine de la un stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, a unui permis de export.

4. Atunci când este vorba de un reexport, un certificat eliberat de către organul de gestiune al statului reexportator, care să precizeze că individul a fost transformat în acest stat sau că va fi reexportat în aceeași stare, va face dovada pentru statul importator că dispozițiile prezentei convenții au fost respectate pentru indivizii respectivi.

ARTICOLUL VI Permise și certificate

1. Permisele și certificatele eliberate în baza dispozițiilor din art. III, IV și V trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

2. Un permis de export trebuie să conțină informațiile precizate în modelul reprodus în anexa nr. IV; el nu va fi valabil pentru export decât pentru o perioadă de 6 luni, cu începere de la data eliberării.

3. Orice permis sau certificat se referă la titlul prezentei convenții; el conține numele și ștampila organului de gestiune care l-a eliberat și un număr de control atribuit de către organul de gestiune.

4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberată de către un organ de gestiune, trebuie să fie clar specificată ca atare și nu poate fi folosită în locul originalului unui permis sau al unui certificat decât dacă se stipulează acest lucru pe copie.

5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.

6. Dacă este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ păstrează și anulează permisul de export sau certificatul de reexport și orice permis de import corespunzător, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.

7. Atunci când se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. În acest scop, termenul marcaj desemnează orice amprentă de neșters, plumb sau alt mijloc corespunzător, care să permită identificarea unui individ și care să fie concepută în așa fel încât orice contrafacere să fie cât mai dificilă posibil.

ARTICOLUL VII Derogări și alte dispoziții speciale privind comerțul

1. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei părți atunci când acești indivizi rămân sub controlul vamal.

2. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator deține dovada că individul a fost achiziționat înainte ca dispozițiile prezentei convenții să se aplice individului respectiv, dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică acestui individ, cu condiția ca organul de gestiune respectiv să elibereze un certificat în acest scop.

3. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică indivizilor care sunt obiecte personale sau cu folosință casnică. În consecință, aceste derogări nu se aplică:

a) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I, atunci când ei au fost achiziționați de către proprietarul lor în afara statului său de reședință permanentă și sunt importați în acest stat;

b) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II,

(i) atunci când ei au fost achiziționați de către proprietarul lor în timpul unui sejur în afara statului său de reședință obișnuită, într-un stat cu mediu sălbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;

(ii) atunci când ei sunt importați în statul de reședință obișnuită a proprietarului; și

(iii) atunci când statul în care a avut loc capturarea sau recoltarea solicită eliberarea prealabilă a unui permis de export,

în afara cazului în care un organ de gestiune deține dovada că acești indivizi au fost achiziționați înainte ca dispozițiile prezentei convenții să se aplice indivizilor respectivi.

4. Indivizii unei specii animale înscrise în anexa nr. I, crescuți în captivitate în scopuri comerciale, sau ai unei specii de plantă înscrisă în anexa nr. I, reprodusă în mod artificial în scopuri comerciale, vor fi considerați ca indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II.

5. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că un individ al unei specii animale a fost crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plantă a fost reprodus în mod artificial sau că este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de către organul de gestiune în acest scop va fi acceptat în locul permiselor și certificatelor necesare, conform dispozițiilor art. III, IV sau V.

6. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică la împrumuturi, donații și schimburi în scopuri necomerciale între oameni de știință și instituții științifice care sunt înregistrate de către un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar și de alți indivizi de muzeu conservați, uscați etc. și de plante vii, care poartă o etichetă eliberată sau aprobată de către un organ de gestiune.

7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogări de la obligațiile prevăzute în art. III, IV și V și poate autoriza, fără permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o grădină zoologică, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expoziție de animale sau de plante, care se deplasează, cu condiția ca:

a) exportatorul sau importatorul să declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;

b) acești indivizi să intre într-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol;

c) organul de gestiune să dețină dovada că orice individ viu va fi transportat și tratat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

ARTICOLUL VIII Măsuri ce vor fi luate de către părți

1. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții, precum și pentru interzicerea comerțului cu indivizi care încalcă aceste dispoziții. Aceste măsuri includ:

a) sancțiuni penale privind fie comerțul, fie deținerea unor astfel de indivizi sau amândouă;

b) confiscarea sau returnarea în statul exportator a unor astfel de indivizi.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...