Organizația Internațională a Muncii - OIM

Convenția nr. 138/1973 privind virsta minima de incadrare in munca

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 1975

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,

convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita aici la 6 iunie 1973 in cea de-a cincizeci si opta sesiune a sa,

dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri relative la virsta minima de incadrare in munca, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,

luind nota de termenii Conventiei asupra virstei minime (industrie), 1919; ai Conventiei asupra virstei minime (munca maritima), 1920; ai Conventiei asupra virstei minime (agricultura), 1921; ai Conventiei asupra virstei minime (carbunari si fochisti), 1921; ai Conventiei asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932; ai Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (munca maritima), 1936; ai Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (industrie), 1937; ai Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937; ai Conventiei asupra virstei minime (pescari), 1959 si ai Conventiei asupra virstei minime (munci subterane), 1965,

considerind ca a sosit momentul sa se adopte un instrument general asupra acestui subiect care va trebui sa inlocuiasca treptat instrumentele existente ce se aplica unor sectoare economice limitate, in vederea abolirii totale a muncii copiilor,

dupa ce a hotarit ca acest instrument va lua forma unei conventii internationale,

adopta, la 26 iunie 1973, urmatoarea conventie, care se va numi Conventia asupra virstei minime, 1973:

ARTICOLUL 1

Orice stat membru care aplica prezenta conventie se angajeaza sa urmareasca o politica nationala care sa asigure abolirea efectiva a muncii copiilor si sa ridice in mod progresiv virsta minima de incadrare in functie sau de folosire la munca la un nivel care sa permita adolescentilor cea mai completa dezvoltare fizica si mintala.

ARTICOLUL 2

1. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie va specifica, printr-o declaratie anexata ratificarii sale, o virsta minima de incadrare in functie sau folosire la munca pe teritoriul sau sau pe mijloacele de transport inmatriculate pe teritoriul sau; cu exceptia dispozitiilor ARTICOLUL 4 si 8 ale prezentei conventii, nici o persoana de virsta inferioara acestei limite minime nu va putea fi incadrata intr-o functie sau folosita la munca in vreo profesie oarecare.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie va putea, in consecinta, sa informeze, prin noi declaratii, pe directorul general al Biroului International al Muncii ca ridica virsta minima stabilita anterior.

3. Virsta minima stabilita conform paragrafului 1 al prezentului articol nu va putea fi inferioara virstei la care inceteaza scolarizarea obligatorie si, in nici un caz, virstei de 15 ani.

4. Deosebit de dispozitiile paragrafului 3 al prezentului articol, orice stat membru a carei economie si institutii scolare nu sint suficient de dezvoltate va putea, dupa consultarea organizatiilor celor ce angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca acestea exista, sa stabilesca, intr-o prima etapa o virsta minima de 14 ani.

5. Orice stat membru care va stabili o virsta minima de 14 ani, in virtutea paragrafului precedent, trebuie sa declare in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art. 22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii:

a) fie ca motivul hotaririi sale persista;

b) fie ca renunta de a se prevala de paragraful 4 de mai sus cu incepere de la o anumita data.

ARTICOLUL 3

1. Virsta minima de incadrare in orice fel de functie de folosire in orice fel de munca ce prin natura sa sau prin conditiile in care se exercita este susceptibila de a dauna sanatatii, securitatii sau moralitatii adolescentilor nu trebuie sa fie sub 18 ani.

2. Functiile sau muncile prevazute la paragraful 1 de mai sus vor fi determinate de catre legislatia nationala sau autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca astfel de organizatii exista.

3. Fara a mai tine seama de dispozitiile paragrafului 1 de mai sus, legislatia nationala sau autoritatea competenta poate, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca ele exista, sa permita incadrarea in functie sau folosirea in munca a adolescentilor incepind cu virsta de 16 ani, cu conditia ca sanatatea, securitatea si moralitatea lor sa fie pe deplin garantate si sa primeasca, pentru ramura respectiva de activitate, o instruire corespunzatoare sau o scolarizare profesionala.

ARTICOLUL 4

1. In masura in care este necesar si dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca ele exista, autoritate competenta poate excepta de la aplicarea prezentei conventii anumite categorii de functii sau de munci daca aplicarea dispozitiilor conventiei la aceste categorii ridica dificultati de executare deosebite si importante.

2. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie trebuie ca in primul sau raport asupra aplicarii acesteia, pe care este obligat sa-l prezinte conform art. 22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, sa indice motivat categoriile de functii sau munci care au fost exceptate in baza paragrafului 1 al prezentului articol; in rapoartele ulterioare sa va arata starea legislatiei si practicii proprii in ce priveste aceste categorii, precizindu-se in ce masura s-a aplicat sau s-a propus sa se aplice prezenta conventie in ce priveste numitele categorii.

3. Prezentul articol nu excepteaza de la aplicarea prevederilor prezentei conventii functiile sau muncile aratate la ARTICOLUL 3.

ARTICOLUL 5

1. Orice stat membru a carui economie si servicii administrative nu sint suficient de dezvoltate va putea, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca ele exista, sa limiteze, intr-o prima etapa, cimpul de aplicare a prezentei conventii. 2. Statul membru care se prevaleaza de paragraful 1 al prezentului articol trebuie sa arate, printr-o declaratie anexata ratificarii sale, ramurile de activitate economica sau tipurile de intreprinderi carora urmeaza a li se aplica dispozitiile prezentei conventii.

3. Cimpul de aplicare a prezentei conventii trebuie sa cuprinda cel putin: industriile extractive; industriile de manufactura; de constructii si lucrari publice; electricitatea, gazele, apa; serviciile sanitare; transporturile, antrepozitele si comunicatiile; plantatiile si alte intreprinderi agricole exploatate in principal in scopuri comerciale, cu exceptia intreprinderilor familiale sau de mici proportii care produc pentru consumul local si nu folosesc in mod regulat lucratori salarizati.

4. Orice stat membru care a limitat cimpul de aplicare a conventiei in virtutea prezentului articol:

a) trebuie sa arate, in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art. 22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, situatia generala a folosirii muncii adolescentilor si copiilor in ramurile de activitate exceptate de la aplicarea prezentei conventii, precum si orice progres realizat in vederea largirii aplicarii dispozitiilor conventiei;

b) poate oricind sa extinda cimpul de aplicare a conventiei printr-o declaratie adresata directorului general al Biroului International al Muncii.

ARTICOLUL 6

Prezenta conventie nu se aplica muncii efectuate de copii sau adolescenti in institutele de invatamint general, in scolile profesionale sau tehnice ori in alte institute de formare profesionala si nici muncii efectuate de persoane sub 14 ani in intreprinderi, daca aceasta munca se indeplineste in conformitate cu conditiile stabilite de autoritatea competenta dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca astfel de organizatii exista, si daca face parte integranta:

a) fie dintr-o scoala sau dintr-un curs de formare profesionala a carui responsabilitate revine conducatorului unei scoli sau unei institutii de formare profesionala;

b) fie dintr-un program de formare profesionala aprobat de autoritatea competenta si executat in principal sau in intregime intr-o intreprindere;

c) fie dintr-un program de orientare destinat sa faciliteze alegerea unei profesii sau a unui tip de formare profesionala.

ARTICOLUL 7

1. Legislatia nationala poate autoriza incadrarea in munci usoare a persoanelor intre 13 si 15 ani sau executarea de catre aceste persoane a astfel de munci cu conditia ca muncile respective:

a) sa nu fie susceptibile de a le prejudicia sanatatea sau dezvoltarea;

b) sa nu fie de natura a le prejudicia: interesul pentru scoala, participarea la programele de orientare sau formare profesionala aprobate de autoritatea competenta, posibilitatea de a beneficia de instruirea primita.

2. Legislatia nationala poate, de asemenea, cu exceptia conditiilor prevazute de alin. a) si b) ale paragrafului 1 de mai sus, sa permita incadrarea in functie sau folosirea la munca a persoanelor in virsta de cel putin 15 ani care nu si-au terminat inca scolaritatea obligatorie.

3. Autoritatea competenta va determina activitatile in care incadrarea in functie sau folosirea la munca poate fi permisa in conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol si va fixa durata in ore si conditiile functiei sau muncii respective.

4. Fara a mai tine seama de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, un stat membru care s-a folosit de dispozitiile paragrafului 4 al art. 2 poate, atit timp cit intelege sa se prevaleze de aceste dispozitii, sa inlocuiasca virstele de 12 si 14 ani cu virstele de 13 si 15 ani indicate la paragraful 1 si virsta de 14 ani cu virsta de 15 ani indicata la paragraful 2 al prezentului articol.

ARTICOLUL 8

1. Dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, daca acestea exista, autoritatea competenta poate autoriza, de la caz la caz, prin derogare de la interdictia de incadrare in functie sau folosire la munca prevazuta de art. 2 al prezentei conventii, participarea la activitati de genul spectacolelor artistice.

2. Autorizarile astfel acordate trebuie sa limiteze durata in ore a serviciului sau muncii autorizate si sa-i fixeze conditiile.

ARTICOLUL 9

1. Autoritatea competenta va lua toate masurile necesare, inclusiv prevederea de sanctiuni corespunzatoare, in vederea asigurarii aplicarii efective a prezentei conventii.

2. Legislatia nationala sau autoritatea competenta va stabili persoanele carora le revine sarcina respectarii dispozitiilor de aplicare ale prezentei conventii.

3. Legislatia nationala sau autoritatea competenta va stabili registrele sau alte documente pe care cel care angajeaza este obligat sa le tina si sa le pastreze la dispozitia sa; aceste registre sau documente vor indica numele si virsta sau data nasterii, certificate, pe cit posibil, in modul cuvenit, a persoanelor incadrate in munca de el sau care muncesc pentru el si a caror virsta este sub 18 ani.

ARTICOLUL 10

1. Prezenta conventie revizuieste Conventia asupra virstei minime (industrie), 1919, Conventia asupra virstei minime (munca maritima), 1920, Conventia asupra virstei minime (agricultura), 1921, Conventia asupra virstei minime (carbunari si fochisti), 1921, Conventia asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932, Conventia (revizuita) asupra virstei minime (munca maritima), 1936, Conventia (revizuita) asupra virstei minime (industrie), 1937, Conventia (revizuita) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937, Conventia asupra virstei minime (pescari), 1959 si Conventia asupra virstei minime (munci subterane), 1965.

2. Intrarea in vigoare a prezentei conventii nu inchide calea ratificarii ulterioare a Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (munca maritima), 1936, Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (industrie), 1937, Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937, Conventiei asupra virstei minime (pescari), 1959 si Conventiei asupra virstei minime (munci subterane), 1965.

3. Conventia asupra virstei minime (industrie), 1919, Conventia asupra virstei minime (munca maritima), 1920, Conventia asupra virstei minime (agricultura), 1921 si Conventia asupra virstei minime (carbunari si fochisti), 1921 vor inceta sa mai fie deschise ratificarii ulterioare din momentul in care toate statele membre parti ale acestei conventii vor consimti la aceasta inchidere, fie ratificind prezenta conventie, fie printr-o declaratie comunicata directorului general al Biroului International al Muncii.

4. Cu incepere de la intrarea in vigoare a prezentei conventii:

a) faptul ca un stat parte la Conventia (revizuita) asupra virstei minime (industrie), 1937, accepta obligatiile prezentei conventii si fixeaza, conform art. 2 al acesteia, o virsta minima de cel putin 15 ani, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (industrie) 1937;

b) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932, accepta obligatiile prezentei conventii pentru muncile neindustriale in sensul numitei conventii, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra virstei minime (munci neindustriale), 1932;

c) faptul ca un stat membru parte la Conventia (revizuita) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937, accepta obligatiile prezentei conventii pentru muncile neindustriale in sensul numitei conventii si fixeaza, conform art. 2 al prezentei conventii, o virsta minima de cel putin 15 ani, antreneaza de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuite) asupra virstei minime (munci neindustriale), 1937;

d) faptul ca un stat membru parte la Conventia (revizuita) asupra virstei minime (munca maritima), 1936, accepta obligatiile prezentei conventii pentru munca maritima si, fie ca fixeaza, conform art. 2 al prezentei conventii, o virsta minima de cel putin 15 ani, fie ca precizeaza ca art. 3 al prezentei conventii se aplica muncii maritime, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuita) asupra virstei minime (munca maritima), 1936;

e) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra virstei minime (pescari), 1959, accepta obligatiile prezentei conventii pentru pescuitul maritim si, fie ca fixeaza, conform art. 2 al prezentei conventii, o virsta minima de cel putin 15 ani, fie ca precizeaza ca art. 3 al prezentei conventii se aplica la pescuitul maritim, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra virstei minime (pescari), 1959;

f) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra virstei minime (munci subterane), 1965, accepta obligatiile prezentei conventii si, fie ca fixeaza, conform art. 2 al prezentei conventii, o virsta minima cel putin egala cu cea pe care a indicat-o in executarea conventiei din 1965, fie ca precizeaza ca o astfel de virsta se aplica conform art. 3 al prezentei conventii la muncile subterane, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra virstei minime (munci subterane), 1965.

5. Cu incepere de la intrarea in vigoarea a prezentei conventii:

a) acceptarea obligatiilor prezentei conventii atrage denuntarea Conventiei asupra virstei minime (industrie), 1919, in ce priveste aplicarea art. 12 al acesteia;

b) acceptarea obligatiilor prezentei conventii pentru agricultura atrage denuntarea Conventiei asupra virstei minime (agricultura), 1921 in ce priveste aplicarea art. 9 al acesteia;

c) acceptarea obligatiilor prezentei conventii pentru munca maritima atrage denuntarea Conventiei asupra virstei minime (munca maritima), 1920, in ce priveste aplicarea art. 10 al acesteia si a Conventiei asupra virstei minime (carbunari si fochisti), 1921 cu privire la aplicarea art. 12 al acesteia.

ARTICOLUL 11

Ratificarile formale ale prezentei conventii se vor comunica directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

ARTICOLUL 12

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, a caror ratificare va fi inregistrata de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a primelor doua ratificari din partea statelor membre.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra in vigoare, pentru fiecare stat membru, dupa 12 luni de la data la care a fost inregistrata ratificarea sa.

ARTICOLUL 13

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la expirarea unei perioade de 10 ani dupa data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii, care il va inregistra.

Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, timp de un an dupa expirarea perioadei de 10 ani mentionata in paragraful precedent, nu va uza de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o perioada de 10 ani si, in consecinta, va putea denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 14

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor comunicate lui de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventiei va intra in vigoare.

ARTICOLUL 15

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre inregistrare, in conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete asupra tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare inregistrate conform articolelor precedente.

ARTICOLUL 16

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va constata daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

ARTICOLUL 17

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie de revizuire, totala sau partiala, a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va atrage de plin drept, fara a se mai tine seama de art. 13 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;

b) cu incepere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta de a mai fi deschisa ratificarii de catre statele membre.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

ARTICOLUL 18

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au egala valoare.

;
se încarcă...