Act Internațional

Convenția privind eliberarea brevetelor europene din 05.10.1973*)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Preambul

Partea I - DISPOZIȚII GENERALE ȘI INSTITUȚIONALE

Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1 - Dreptul european de eliberare a brevetelor

Art. 2 - Brevetul european

Art. 3 - Întinderea teritorială

Art. 4 - Organizația Europeană de Brevete

Cap. II - Organizația Europeană de Brevete

Art. 5 - Statut juridic

Art. 6 - Sediu

Art. 7 - Agenții ale Oficiului European de Brevete

Art. 8 - Privilegii și imunități

Art. 9 - Răspundere

Cap. III - Oficiul European de Brevete

Art. 10 - Conducerea

Art. 11 - Numirea personalului superior

Art. 12 - Obligațiile angajaților

Art. 13 - Litigii între Organizație și angajații Oficiului European de Brevete

Art. 14 - Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete

Art. 15 - Departamentele împuternicite cu aplicarea procedurilor

Art. 16 - Secția de depozit

Art. 17 - Divizia de cercetare documentară

Art. 18 - Diviziile de examinare

Art. 19 - Divizia de opunere

Art. 20 - Divizia juridică

Art. 21 - Camerele de apel

Art. 22 - Marea Cameră de Apel

Art. 23 - Independența membrilor Camerelor

Art. 24 - Excluderea și recuzarea

Art. 25 - Aviz tehnic

Cap. IV - Consiliul de administrație

Art. 26 - Componența

Art. 27 - Președinția

Art. 28 - Biroul

Art. 29 - Sesiuni

Art. 30 - Participarea observatorilor

Art. 31 - Limbile de lucru ale Consiliului de administrație

Art. 32 - Personal, sedii și dotare

Art. 33 - Competența Consiliului de administrație în anumite cazuri

Art. 34 - Drept de vot

Art. 35 - Reguli de votare

Art. 36 - Ponderea voturilor

Cap. V - Dispoziții financiare

Art. 37 - Acoperirea cheltuielilor

Art. 38 - Resursele proprii ale Organizației

Art. 39 - Plăți ale statelor contractante provenite din taxele de menținere în vigoare a brevetelor europene

Art. 40 - Nivelul de taxe și plăți. Contribuții financiare speciale

Art. 41 - Plăți anticipate

Art. 42 - Bugetul

Art. 43 - Autorizarea cheltuielilor

Art. 44 - Credite pentru cheltuieli neprevăzute

Art. 45 - Exercițiul bugetar

Art. 46 - Pregătirea și adoptarea bugetului

Art. 47 - Bugetul provizoriu

Art. 48 - Execuția bugetară

Art. 49 - Verificarea conturilor

Art. 50 - Regulament financiar

Art. 51 - Regulament privind taxele

Partea a II-a - DREPTUL MATERIAL AL BREVETELOR

Cap. I - Brevetabilitatea

Art. 52 - Invenții brevetabile

Art. 53 - Excepții de la brevetabilitate

Art. 54 - Noutate

Art. 55 - Divulgări neopozabile

Art. 56 - Activitate inventivă

Art. 57 - Aplicare industrială

Cap. II - Persoane îndreptățite să solicite și să obțină un brevet european. Menționarea inventatorului

Art. 58 - Dreptul de a depune o cerere de brevet european

Art. 59 - Mai mulți solicitanți

Art. 60 - Dreptul la brevet european

Art. 61 - Cerere de brevet european depusă de o persoană neîndreptățită

Art. 62 - Dreptul inventatorului de a fi menționat

Cap. III - Efectele brevetului european și ale cererii de brevet european

Art. 63 - Durata brevetului european

Art. 64 - Drepturile conferite de brevetul european

Art. 65 - Traducerea fasciculului brevetului european

Art. 66 - Valoarea de depozit național a depozitului european

Art. 67 - Drepturi conferite de cererea de brevet european după publicarea acesteia

Art. 68 - Efectele revocării brevetului european

Art. 69 - Întinderea protecției

Art. 70 - Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european

Cap. IV - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

Art. 71 - Transmiterea și constituirea drepturilor

Art. 72 - Cesiunea

Art. 73 - Licența contractuală

Art. 74 - Drept aplicabil

Partea a III-a - CEREREA DE BREVET EUROPEAN

Cap. I - Depunerea cererii de brevet european și condițiile pe care ea trebuie să le îndeplinească

Art. 75 - Depunerea cererii de brevet european

Art. 76 - Cererile de brevet european divizionare

Art. 77 - Transmiterea cererilor de brevet european

Art. 78 - Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european

Art. 79 - Desemnarea statelor contractante

Art. 80 - Data de depozit

Art. 81 - Menționarea inventatorului

Art. 82 - Unitatea invenției

Art. 83 - Dezvăluirea invenției

Art. 84 - Revendicări

Art. 85 - Rezumat

Art. 86 - Taxele anuale pentru cererea de brevet european

Cap. II - Prioritatea

Art. 87 - Drept de prioritate

Art. 88 - Revendicarea priorității

Art. 89 - Efectul dreptului de prioritate

Partea a IV-a - PROCEDURA PÂNĂ LA ACORDARE

Art. 90 - Examinarea depozitului

Art. 91 - Examinarea condițiilor de formă

Art. 92 - Întocmirea raportului de cercetare documentară europeană

Art. 93 - Publicarea cererii de brevet european

Art. 94 - Cererea de examinare

Art. 95 - Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare

Art. 96 - Examinarea cererii de brevet european

Art. 97 - Respingerea cererii sau eliberarea brevetului

Art. 98 - Publicarea fasciculului de brevet european

Partea a V-a - PROCEDURA DE OPUNERE

Art. 99 - Opunerea

Art. 100 - Motive de opunere

Art. 101 - Examinarea opunerii

Art. 102 - Revocarea sau menținerea brevetului european

Art. 103 - Publicarea unui nou fascicul de brevet european

Art. 104 - Cheltuieli

Art. 105 - Intervenția autorului prezumat al contrafacerii

Partea a VI-a - PROCEDURA DE APEL

Art. 106 - Hotărâri susceptibile de apel

Art. 107 - Persoane îndreptățite să facă apel și să fie părți în procedura de apel

Art. 108 - Termenul și forma apelului

Art. 109 - Revizuirea prejudicială

Art. 110 - Examinarea apelului

Art. 111 - Hotărârea privind apelul

Art. 112 - Hotărâri sau avize ale Marii Camere de Apel

Partea a VII-a - DISPOZIȚII COMUNE

Cap. I - Dispoziții generale de procedură

Art. 113 - Motivarea hotărârilor

Art. 114 - Analiza din oficiu

Art. 115 - Observațiile terților

Art. 116 - Procedura orală

Art. 117 - Instrumentarea

Art. 118 - Unicitatea cererii de brevet european

Art. 119 - Notificarea

Art. 120 - Termene

Art. 121 - Continuarea procedurii cererii de brevet european

Art. 122 - Restitutio in integrum (Repunerea în drepturi)

Art. 123 - Modificări

Art. 124 - Indicații referitoare la cererile de brevet național

Art. 125 - Referire la principii generale

Art. 126 - Terminarea obligațiilor financiare

Cap. II - Informarea publicului și a instanțelor oficiale

Art. 127 - Registrul european de brevete

Art. 128 - Inspecția publică

Art. 129 - Publicații periodice

Art. 130 - Schimbul de informații

Art. 131 - Cooperarea administrativă și juridică

Art. 132 - Schimb de publicații

Cap. III - Reprezentarea

Art. 133 - Principii generale referitoare la reprezentare

Art. 134 - Mandatari autorizați

Partea a VIII-a - INCIDENȚA ASUPRA DREPTULUI NAȚIONAL

Cap. I - Transformarea în cerere de brevet național

Art. 135 - Cererea de începere a procedurii naționale

Art. 136 - Depunerea și transmiterea cererii

Art. 137 - Condiții formale privind transformarea

Cap. II - Nulitatea și drepturi anterioare

Art. 138 - Motive de nulitate

Art. 139 - Drepturi anterioare și drepturi care au luat naștere la aceeași dată

Cap. III - Alte incidențe asupra dreptului național

Art. 140 - Modele de utilitate și certificate naționale de utilitate

Art. 141 - Taxe anuale pentru brevetul european

Partea a IX-a - ACORDURI SPECIALE

Art. 142 - Brevet unic

Art. 143 - Instanțe speciale ale Oficiului European de Brevete

Art. 144 - Reprezentarea în fața instanțelor speciale

Art. 145 - Comitetul restrâns al Consiliului de administrație

Art. 146 - Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale

Art. 147 - Plăți din taxe de menținere în vigoare a brevetului unic

Art. 148 - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

Art. 149 - Desemnarea comună

Partea a X-a - CEREREA INTERNAȚIONALĂ ÎN SENSUL TRATATULUI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL BREVETELOR (PCT)

Art. 150 - Aplicarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor

Art. 151 - Oficiul European de Brevete - oficiu receptor

Art. 152 - Depunerea și transmiterea cererii internaționale

Art. 153 - Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat

Art. 154 - Oficiul European de Brevete - administrație însărcinată cu cercetarea documentară internațională

Art. 155 - Oficiul European de Brevete - administrație însărcinată cu examinarea preliminară internațională

Art. 156 - Oficiul European de Brevete - oficiu ales

Art. 157 - Raportul de cercetare documentară internațională

Art. 158 - Publicarea cererii internaționale și transmiterea sa la Oficiul European de Brevete

Partea a XI-a - DISPOZIȚII TRANZITORII

Art. 159 - Consiliul de administrație în perioada tranzitorie

Art. 160 - Numirea angajaților în perioada tranzitorie

Art. 161 - Primul exercițiu bugetar

Art. 162 - Extinderea progresivă a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete

Art. 163 - Mandatari autorizați în perioada tranzitorie

Partea a XII-a - DISPOZIȚII FINALE

Art. 164 - Regulamentul de aplicare și protocoale

Art. 165 - Semnare - Ratificare

Art. 166 - Aderare

Art. 167 - Rezerve

Art. 168 - Domeniul teritorial de aplicare

Art. 169 - Intrarea în vigoare

Art. 170 - Cotizație inițială

Art. 171 - Durata Convenției

Art. 172 - Revizuire

Art. 173 - Diferende între statele contractante

Art. 174 - Denunțare

Art. 175 - Menținerea drepturilor dobândite

Art. 176 - Drepturi și obligații financiare ale unui stat contractant care a încetat să fie parte la Convenție

Art. 177 - Limbile de redactare a Convenției

Art. 178 - Transmiteri și notificări

PARTEA I Dispoziții generale și instituționale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Dreptul european de eliberare a brevetelor

Prin prezenta convenție se instituie un drept comun al statelor contractante cu privire la eliberarea brevetelor de invenție.

ARTICOLUL 2 Brevetul european

(1) Brevetele eliberate în temeiul prezentei convenții sunt denumite brevete europene.

(2) În fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleași efecte și este supus aceluiași regim ca și un brevet național eliberat în acel stat, cu condiția ca prezenta convenție să nu prevadă altfel.

ARTICOLUL 3 Întinderea teritorială

Eliberarea unui brevet european poate fi cerută pentru unul sau mai multe state contractante.

ARTICOLUL 4 Organizația Europeană de Brevete

(1) Prin prezenta convenție se instituie Organizația Europeană de Brevete, denumită în continuare Organizație. Aceasta va avea autonomie administrativă și financiară.

(2) Organele Organizației sunt:

a) Oficiul European de Brevete (OEB);

b) Consiliul de administrație.

(3) Organizația are ca sarcină eliberarea brevetelor europene. Această sarcină este îndeplinită de Oficiul European de Brevete sub controlul Consiliului de administrație.

CAPITOLUL II Organizația Europeană de Brevete

ARTICOLUL 5 Statut juridic

(1) Organizația are personalitate juridică.

(2) În fiecare stat contractant Organizația se va bucura de capacitatea juridică cel mai deplin recunoscută, acordată de legislația națională persoanelor juridice; în mod special, aceasta poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și să fie parte la procedurile legale.

(3) Președintele Oficiului European de Brevete reprezintă Organizația.

ARTICOLUL 6 Sediu

(1) Organizația are sediul la Munchen.

(2) Oficiul European de Brevete este situat la Munchen. Oficiul are o filială la Haga.

ARTICOLUL 7 Agenții ale Oficiului European de Brevete

Prin decizie a Consiliului de administrație pot fi înființate, în funcție de necesități, agenții ale Oficiului European de Brevete, în scop de informare sau de legătură, în statele contractante sau pe lângă organizații interguvernamentale în materie de proprietate industrială, sub rezerva consimțământului statului contractant sau al organizației în cauză.

ARTICOLUL 8 Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile, anexă la prezenta convenție, definește condițiile în care Organizația, membrii Consiliului de administrație, angajații Oficiului European de Brevete și oricare altă persoană menționată în protocol, care participă la activitățile Organizației, se bucură de privilegiile și imunitățile necesare îndeplinirii misiunii lor pe teritoriul statelor contractante.

ARTICOLUL 9 Răspundere

(1) Răspunderea contractuală a Organizației este guvernată de legea aplicabilă contractului în cauză.

(2) Răspunderea necontractuală a Organizației privind daunele cauzate de ea sau de agenții angajați ai Oficiului European de Brevete în exercitarea funcției lor este reglementată conform prevederilor legii în vigoare în Republica Federală Germania. Dacă daunele au fost cauzate de filiala de la Haga sau de o agenție ori de angajați ai acestora, se vor aplica prevederile legii statului contractant în care este situată filiala sau agenția.

(3) Răspunderea personală a angajaților Oficiului European de Brevete față de Organizație este stabilită în Regulamentul de serviciu sau în condițiile contractului de angajare.

(4) Instanțele competente să rezolve litigiile prevăzute la paragrafele (1) și (2) sunt:

a) în privința litigiilor prevăzute la paragraful (1), instanțele competente ale Republicii Federale Germania, cu excepția stabilirii, în contractul încheiat între părți, a instanței unui alt stat;

b) în privința litigiilor prevăzute la paragraful (2), după caz, fie instanța competentă a Republicii Federale Germania, fie instanța competentă a statului în care este situată filiala sau agenția.

CAPITOLUL III Oficiul European de Brevete

ARTICOLUL 10 Conducerea

(1) Conducerea Oficiului European de Brevete este asigurată de președinte, care răspunde de activitatea Oficiului în fața Consiliului de administrație.

(2) În acest scop președintele are următoarele competențe:

a) ia toate măsurile utile, inclusiv adoptarea unor instrucțiuni administrative interne și publicarea unui ghid informativ pentru public, pentru a asigura funcționarea Oficiului;

b) deoarece această convenție nu conține nici o prevedere în acest sens, stabilește activitățile care trebuie să se desfășoare la Oficiul European de Brevete din Munchen și, respectiv, din Haga;

c) poate supune Consiliului de administrație orice proiect de modificare a prezentei convenții și orice proiect de reglementare generală sau decizii, care intră în sfera de competență a Consiliului de administrație;

d) pregătește și execută bugetul, precum și orice buget modificator sau adițional;

e) supune anual Consiliului de administrație un raport managerial de activitate;

f) exercită autoritatea ierarhică asupra personalului;

g) sub rezerva prevederilor art. 11, numește și promovează angajații;

h) exercită autoritatea disciplinară asupra angajaților, alții decât cei vizați la art. 11, și poate propune Consiliului de administrație sancțiuni disciplinare împotriva angajaților vizați la art. 11 paragrafele (2) și (3);

i) poate delega competențele și atribuțiile sale.

(3) Președintele este asistat de un număr de vicepreședinți. În cazul absenței sau indisponibilității președintelui, unul dintre vicepreședinți își asumă funcțiile acestuia, conform procedurii stabilite de Consiliul de administrație.

ARTICOLUL 11 Numirea personalului superior Modificări (1)

(1) Președintele Oficiului European de Brevete va fi numit prin decizie a Consiliului de administrație.

(2) Vicepreședinții sunt numiți prin decizie a Consiliului de administrație, după consultarea președintelui.

(3) Membrii camerelor de apel și ai Marii Camere de Apel, inclusiv președinții acestora, sunt numiți prin decizie a Consiliului de administrație, luată la propunerea președintelui Oficiului European de Brevete. Numirea lor în funcție poate să fie reînnoită de Consiliul de administrație după consultarea președintelui Oficiului European de Brevete.

(4) Consiliul de administrație exercită autoritatea disciplinară asupra angajaților vizați la paragrafele (1)-(3).

ARTICOLUL 12 Obligațiile angajaților

Angajații Oficiului European de Brevete sunt obligați, chiar și după încetarea contractului de angajare, să nu divulge și să nu utilizeze informațiile care, prin natura lor, constituie secret profesional.

ARTICOLUL 13 Litigii între Organizație și angajații Oficiului European de Brevete

(1) Angajații sau foștii angajați ai Oficiului European de Brevete ori succesorii acestora în drepturi se pot adresa Tribunalului Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii, pentru litigii care îi opun Organizației Europene de Brevete, în conformitate cu Statutul Tribunalului, în limitele și în condițiile determinate de Regulamentul de serviciu sau de Regulamentul pensiilor ori rezultând din regimul aplicabil altor angajați.

(2) Se acceptă un apel numai dacă persoana interesată a epuizat toate mijloacele de recurs permise de Regulamentul de serviciu, de Regulamentul pensiilor sau de regimul aplicabil altor angajați, după caz.

ARTICOLUL 14 Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete Modificări (1)

(1) Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete sunt engleza, franceza și germana. Cererile de brevet european se depun în una dintre aceste limbi.

(2) Cu toate acestea, persoanele fizice și juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul unui stat contractant în care limba oficială este alta decât germana, engleza sau franceza, precum și cetățenii acestui stat rezidenți în străinătate pot depune cereri de brevet european în limba oficială a acelui stat. Totuși trebuie să fie depusă o traducere în una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, în termenul prevăzut în Regulamentul de aplicare; pe parcursul întregii proceduri în fața Oficiului European de Brevete se poate înainta o asemenea traducere, în conformitate cu textul original al cererii.

(3) Limba oficială a Oficiului European de Brevete, în care a fost depusă cererea de brevet european, sau cea în care, conform paragrafului (2), a fost tradusă cererea va trebui utilizată în toate procedurile în fața Oficiului European de Brevete referitoare la această cerere sau la brevetul eliberat ca urmare a acestei cereri, în afara cazurilor în care Regulamentul de aplicare prevede altfel.

(4) Persoanele vizate de paragraful (2) pot să depună documentele care trebuie prezentate într-un termen determinat, într-o limbă oficială a statului contractant în cauză. Totuși ele sunt obligate să prezinte o traducere în limba în care are loc procedura, în termenul prevăzut în Regulamentul de aplicare; în cazurile prevăzute în Regulamentul de aplicare ele pot să depună o traducere într-o altă limbă oficială a Oficiului European de Brevete.

(5) Dacă un document care nu a fost cuprins inițial în cadrul documentelor cererii de brevet european nu este prezentat în limba prevăzută în prezenta convenție sau dacă o traducere impusă prin aplicarea prezentei convenții nu este prezentată în termen, se consideră că respectivul document nu a fost primit.

(6) Cererile de brevet european sunt publicate în limba în care are loc procedura.

(7) Fasciculele brevetului european sunt publicate în limba în care are loc procedura; ele cuprind o traducere a revendicărilor în celelalte două limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete.

(8) Se publică în cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete:

a) Buletinul european de brevete;

b) Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.

(9) Înscrierile în Registrul european de brevete sunt efectuate în cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete. În caz de dubiu, este considerată autentică înscrierea în limba în care are loc procedura.

ARTICOLUL 15 Departamentele împuternicite cu aplicarea procedurilor

Pentru aplicarea procedurilor prevăzute în prezenta convenție se instituie în cadrul Oficiului European de Brevete:

a) o secție de depozit;

b) divizii de cercetare documentară;

c) divizii de examinare;

d) divizii de opunere;

e) o divizie juridică;

f) camere de apel;

g) Marea Cameră de Apel.

ARTICOLUL 16 Secția de depozit Modificări (1)

Secția de depozit face parte din filiala de la Haga. Ea are competența să efectueze o examinare a cererii de brevet la depunere, precum și o examinare formală a condițiilor impuse pentru fiecare cerere de brevet european, până la înregistrarea cererii de examinare sau până când solicitantul a declarat, în conformitate cu art. 96 paragraful (1), că dorește ca cererea să își urmeze cursul. Secția de depozit are obligația să publice cererea de brevet european, precum și raportul de cercetare documentară europeană.

ARTICOLUL 17 Divizia de cercetare documentară Modificări (1)

Diviziile de cercetare documentară fac parte din filiala departamentului de la Haga. Ele au competența să întocmească rapoartele de cercetare documentară europeană.

ARTICOLUL 18 Diviziile de examinare Modificări (1)

(1) Diviziile de examinare au competența să examineze fiecare cerere de brevet european, cu începere de la data la care încetează competența secției de depozit.

(2) O divizie de examinare se compune din 3 examinatori tehnicieni. Totuși, înainte de luarea unei decizii finale, examinarea cererii de brevet este, ca regulă generală, încredințată unuia dintre examinatorii diviziei. Procedurile orale vor avea loc în fața diviziei de examinare. Dacă aceasta consideră că natura hotărârii o cere, divizia de examinare este completată cu un examinator jurist. În cazul parității voturilor votul președintelui diviziei de examinare este decisiv.

ARTICOLUL 19 Divizia de opunere

(1) Divizia de opunere are competența să examineze opunerile la brevetele europene.

(2) O divizie de opunere se compune din 3 examinatori tehnicieni, din care cel puțin 2 nu trebuie să fi participat la procedura de acordare a brevetului european, care face obiectul opunerii. Un examinator care a participat la procedura de acordare a brevetului european nu își poate asuma președinția. Anterior luării unei hotărâri finale referitoare la opunere divizia de opunere poate să încredințeze unuia dintre membrii săi examinarea opunerii. Procedura orală va avea loc în fața diviziei de opunere înseși. Dacă aceasta consideră că natura hotărârii o cere, divizia de opunere este completată cu un examinator jurist care nu trebuie să fi participat la procedura de acordare a brevetului. În cazul parității voturilor votul președintelui diviziei de opunere este decisiv.

ARTICOLUL 20 Divizia juridică

(1) Divizia juridică are competența să ia orice hotărâre cu referire la mențiunile ce trebuie înscrise în Registrul european de brevete, la înregistrările în lista mandatarilor autorizați și la radierea lor de pe această listă.

(2) Hotărârile diviziei juridice sunt luate de un membru jurist.

ARTICOLUL 21 Camerele de apel Modificări (1)

(1) Camerele de apel au competența să examineze recursurile formulate împotriva hotărârilor secției de depozit, ale diviziilor de examinare, diviziilor de opunere și ale diviziei juridice.

(2) În cazul unui apel formulat împotriva hotărârii secției de depozit sau a diviziei juridice, camera de apel se compune din 3 membri cu studii juridice.

(3) În cazul apelului formulat împotriva hotărârii unei divizii de examinare, camera de apel se compune din:

a) 2 membri tehnicieni și un membru jurist, atunci când hotărârea se referă la respingerea unei cereri de brevet european sau la eliberarea brevetului european și ea a fost luată de o divizie de examinare compusă din mai puțin de 4 membri;

b) 3 membri tehnicieni și 2 membri juriști, atunci când hotărârea a fost luată de o divizie de examinare compusă din 4 membri sau atunci când camera de apel apreciază că natura apelului o impune;

c) 3 membri juriști în celelalte cazuri.

(4) În cazul unui apel formulat împotriva hotărârii unei divizii de opunere, camera de apel se compune din:

a) 2 membri tehnicieni și un membru jurist, atunci când hotărârea a fost luată de o divizie de opunere compusă din 3 membri;

b) 3 membri tehnicieni și 2 membri juriști, atunci când hotărârea a fost luată de o divizie de opunere compusă din 4 membri sau atunci când camera de apel apreciază că natura apelului o impune.

ARTICOLUL 22 Marea Cameră de Apel Modificări (1)

(1) Marea Cameră de Apel are competența:

a) să decidă asupra problemelor de drept care îi sunt supuse de camera de apel;

b) să dea avize asupra problemelor de drept care îi sunt supuse de președintele Oficiului European de Brevete, în condițiile prevăzute în art. 112.

(2) Pentru a da decizii sau avize Marea Cameră de Apel se compune din 5 membri juriști și din 2 membri tehnicieni. Președinția este asigurată de unul dintre membrii juriști.

ARTICOLUL 23 Independența membrilor camerelor Modificări (1)

(1) Membrii Marii Camere de Apel și ai camerelor de apel sunt numiți pe o perioadă de 5 ani și nu pot să fie revocați din funcțiile lor în această perioadă decât pentru cazuri grave și dacă Consiliul de administrație, la propunerea Marii Camere de Apel, ia o decizie în acest sens.

(2) Membrii camerelor nu pot să fie membri ai secției de depozit, ai diviziei de examinare, ai diviziei de opunere sau ai diviziei juridice.

(3) În deciziile lor membrii camerelor nu trebuie să se conducă după alte instrucțiuni, ci trebuie să se conformeze în exclusivitate dispozițiilor prezentei convenții.

(4) Regulile de procedură ale camerelor de apel și ale Marii Camere de Apel sunt adoptate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul de aplicare. Ele sunt supuse aprobării Consiliului de administrație.

ARTICOLUL 24 Excluderea și recuzarea

(1) Membrii unei camere de apel și ai Marii Camere de Apel nu pot să participe la soluționarea unei probleme dacă au un interes personal în această problemă, dacă au intervenit anterior în această problemă în calitate de reprezentant al uneia dintre părți sau dacă au participat la luarea hotărârii care face obiectul recursului.

(2) Dacă, pentru unul dintre motivele menționate la paragraful (1) sau pentru oricare alt motiv, un membru al unei camere de apel sau al Marii Camere de Apel apreciază că nu poate să participe la rezolvarea unei probleme, el anunță acest lucru camerei.

(3) Membrii unei camere de apel sau ai Marii Camere de Apel pot să fie recuzați de oricare dintre părți, pentru una dintre cauzele menționate la paragraful (1), sau dacă pot să fie acuzați de parțialitate. Recuzarea nu se admite atunci când partea în cauză a întreprins deja acțiuni de procedură, cu toate că a avut cunoștință deja de motivul recuzării. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de naționalitate a membrilor.

(4) Camerele de apel și Marea Cameră de Apel decid măsurile ce urmează a fi luate în cazurile vizate la paragrafele (2) și (3) fără participarea membrului interesat. Pentru luarea acestei decizii membrul recuzat este înlocuit în cadrul camerei de supleantul său.

ARTICOLUL 25 Aviz tehnic

La cererea tribunalului național competent, sesizat în legătură cu o acțiune de contrafacere sau de anulare, Oficiul European de Brevete este obligat să prezinte un aviz tehnic asupra brevetului european în cauză, după achitarea unei taxe corespunzătoare. Diviziile de examinare au competența să elibereze aceste avize.

CAPITOLUL IV Consiliul de administrație

ARTICOLUL 26 Componența

(1) Consiliul de administrație se compune din reprezentanții statelor contractante și din supleanții acestora. Fiecare stat contractant are dreptul să desemneze un reprezentant și un supleant al acestuia în Consiliul de administrație.

(2) Membrii Consiliului de administrație pot să fie asistați de consilieri sau de experți, în limitele prevăzute în Regulamentul intern al acestuia.

ARTICOLUL 27 Președinția

(1) Consiliul de administrație alege, dintre reprezentanții statelor contractante și dintre supleanții acestora, un președinte și un vicepreședinte. Vicepreședintele îl înlocuiește pe președinte în caz de indisponibilitate a acestuia.

(2) Durata mandatului președintelui și al vicepreședintelui este de 3 ani. Acest mandat poate să fie reînnoit.

ARTICOLUL 28 Biroul

(1) Consiliul de administrație poate să instituie un birou compus din 5 dintre membrii săi, de îndată ce numărul statelor contractante a atins cifra de minimum 8.

(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt de drept membri ai biroului, ceilalți 3 membri fiind aleși de Consiliul de administrație.

(3) Durata mandatului membrilor aleși de Consiliul de administrație este de 3 ani. Acest mandat nu poate să fie reînnoit.

(4) Biroul își asumă executarea sarcinilor pe care i le încredințează Consiliul de administrație, în conformitate cu Regulamentul intern al acestuia.

ARTICOLUL 29 Sesiuni

(1) Consiliul de administrație se reunește la convocarea președintelui acestuia.

(2) Președintele Oficiului European de Brevete ia parte la deliberările Consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație ține o sesiune ordinară o dată pe an; suplimentar, el se reunește la inițiativa președintelui său sau la solicitarea unei treimi din numărul statelor contractante.

(4) Consiliul de administrație deliberează pe baza unei ordini de zi stabilite în conformitate cu regulamentul său intern.

(5) Orice problemă a cărei includere pe ordinea de zi este cerută de un stat contractant, în condițiile prevăzute de Regulamentul intern, se înscrie pe ordinea de zi provizorie.

ARTICOLUL 30 Participarea observatorilor

(1) Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) este reprezentată la sesiunile Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile unui acord încheiat între Organizație și OMPI.

(2) Alte organizații interguvernamentale însărcinate cu aplicarea procedurilor internaționale în domeniul brevetelor, cu care Organizația a încheiat un acord, sunt reprezentate la sesiunile Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile ce figurează în acordul menționat.

(3) Orice altă organizație interguvernamentală sau internațională neguvernamentală care exercită o activitate ce interesează Organizația poate fi invitată de către Consiliul de administrație să fie reprezentată la sesiunile acestuia, la care se discută orice probleme de interes comun.

ARTICOLUL 31 Limbile de lucru ale Consiliului de administrație

(1) Limbile utilizate în deliberările Consiliului de administrație sunt engleza, franceza și germana.

(2) Documentele ce se supun discuției Consiliului de administrație și procesele-verbale ale deliberărilor sunt redactate în cele 3 limbi menționate la paragraful (1).

ARTICOLUL 32 Personal, sedii și dotare

Oficiul European de Brevete pune la dispoziția Consiliului de administrație și a comitetelor instituite de acesta personalul, sediile și mijloacele materiale necesare îndeplinirii misiunii acestora.

ARTICOLUL 33 Competența Consiliului de administrație în anumite cazuri Modificări (1)

(1) Consiliul de administrație are competența să modifice următoarele prevederi ale prezentei convenții:

a) durata termenelor stabilite de prezenta convenție; această prevedere se aplică termenului stipulat în art. 94, în condițiile prevăzute în art. 95;

b) Regulamentul de aplicare.

(2) Consiliul de administrație are competența, în conformitate cu cele stabilite de prezenta convenție, să adopte și să modifice:

a) Regulamentul financiar;

b) Regulamentul de serviciu al angajaților permanenți și regimul aplicabil altor angajați ai Oficiului European de Brevete, baremul salariilor lor, salariaților permanenți și ale altor salariați, precum și natura și regulile de atribuire a altor avantaje suplimentare;

c) Regulamentul pensiilor și orice măriri ale pensiilor existente, corespunzătoare creșterii salariilor;

d) Regulamentul referitor la taxe;

e) Regulamentul său intern.

(3) Făcând abstracție de prevederile art. 18 paragraful (2) și în condițiile în care, în anumite categorii de cazuri, experiența o justifică, Consiliul de administrație are competența de a decide ca diviziile de examinare să fie compuse dintr-un singur examinator tehnician. Această decizie poate fi anulată.

(4) Consiliul de administrație are competența de a autoriza președintele Oficiului European de Brevete să negocieze și, cu aprobarea sa, să încheie, în numele Organizației, acorduri cu state sau cu organizații interguvernamentale, precum și cu centre de documentare create în baza unor acorduri încheiate cu aceste organizații.

ARTICOLUL 34 Drept de vot

(1) Numai statele contractante au drept de vot în Consiliul de administrație.

(2) Fiecare stat contractant dispune de un singur vot, conform aplicării prevederilor art. 36.

ARTICOLUL 35 Reguli de votare Modificări (1)

(1) Deciziile Consiliului de administrație, altele decât cele prevăzute la paragraful (2), se vor lua cu o majoritate simplă a statelor contractante reprezentate și care votează.

(2) Deciziile pe care Consiliul de administrație este competent să le ia în temeiul art. 7, art. 11 paragraful (1), art. 33, art. 39 paragraful (1), art. 40 paragraful (2) și (4), art. 46, art. 87, art. 95, art. 134, art. 151 paragraful (3), art. 154 paragraful (2), art. 155 paragraful (2), art. 156, art. 157 paragraful (2)-(4), art. 160 paragraful (1) a doua frază, art. 162, art. 163, art. 166, art. 167 și art. 172 necesită o majoritate de trei pătrimi din numărul statelor contractante reprezentate și care votează.

(3) Abținerea nu este considerată drept vot.

ARTICOLUL 36 Ponderea voturilor

(1) Pentru adoptarea și modificarea Regulamentului referitor la taxe și, dacă obligațiile financiare ale statelor contractante sunt majorate ca urmare a acestui lucru, pentru adoptarea bugetului Organizației și a bugetelor modificatoare sau adiționale, orice stat contractant poate să ceară, după un prim scrutin în care fiecare stat contractant dispune de un singur vot, oricare ar fi rezultatul acestui scrutin, ca acesta să fie urmat imediat de un al doilea scrutin, în care voturile sunt ponderate în conformitate cu prevederile paragrafului (2). Decizia este determinată de acest al doilea scrutin.

(2) Numărul voturilor de care dispune fiecare stat contractant în cel de-al doilea scrutin se calculează după cum urmează:

a) procentul obținut de fiecare stat contractant în funcție de contribuția financiară specifică, conform art. 40 paragrafele (3) și (4), este multiplicat cu numărul statelor contractante și împărțit la 5;

b) numărul voturilor astfel rezultat este rotunjit la numărul întreg imediat superior;

c) acestui număr de voturi i se adaugă 5 voturi suplimentare;

d) totuși nici un stat contractant nu va dispune de mai mult de 30 de voturi.

CAPITOLUL V Dispoziții financiare

ARTICOLUL 37 Acoperirea cheltuielilor Modificări (1)

Cheltuielile Organizației sunt acoperite:

a) din resursele proprii ale Organizației;

b) din plățile statelor contractante efectuate din taxele de menținere în vigoare a brevetelor europene, percepute în aceste state;

c) în anumite cazuri, prin contribuții financiare speciale ale statelor contractante;

d) unde este necesar, prin veniturile prevăzute în art. 146.

ARTICOLUL 38 Resursele proprii ale Organizației Modificări (1)

Resursele proprii ale Organizației sunt constituite din taxele prevăzute în prezenta convenție, precum și din alte încasări de orice natură.

ARTICOLUL 39 Plăți ale statelor contractante provenite din taxele de menținere
în vigoare a brevetelor europene

(1) Fiecare stat contractant varsă Organizației, din fiecare taxă percepută pentru menținerea în vigoare a brevetului european în acest stat, o sumă al cărei nivel reprezintă un procent din această taxă, fixat de către Consiliul de administrație; el nu poate depăși 75% din respectiva taxă și este uniform pentru toate statele contractante. Dacă acest procent corespunde unui nivel inferior nivelului minim uniform fixat de către Consiliul de administrație, statul contractant varsă acest nivel minim Organizației.

(2) Fiecare stat contractant comunică Organizației date considerate de Consiliul de administrație necesare pentru determinarea nivelului acestor vărsăminte.

(3) Termenul la care plățile trebuie să fie făcute este fixat de Consiliul de administrație.

(4) Dacă o plată nu este efectuată integral la data fixată, statul contractant este debitor, începând cu această dată trebuind să achite o dobândă pentru sumele neachitate.

ARTICOLUL 40 Nivelul de taxe și plăți. Contribuții financiare speciale

(1) Nivelul taxelor conform art. 38 și procentul conform art. 39 vor fi astfel determinate încât veniturile corespunzătoare să permită asigurarea unui echilibru al bugetului Organizației.

(2) Totuși, dacă Organizația se află în imposibilitate să realizeze echilibrarea bugetului în condițiile prevăzute la paragraful (1), statele contractante varsă Organizației contribuții financiare speciale, al căror nivel este fixat de Consiliul de administrație pentru exercițiul bugetar considerat.

(3) Contribuțiile financiare speciale se stabilesc pentru fiecare stat contractant în funcție de numărul cererilor de brevet înregistrate în ultimul an, dar anterior anului intrării în vigoare a prezentei convenții, calculat astfel:

a) jumătate, proporțional cu numărul de cereri de brevet depuse în statul contractant respectiv;

b) jumătate, proporțional cu al doilea număr, ca mărime, de cereri de brevet înregistrate de către persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul acestui stat, în celelalte state contractante. Totuși, sumele puse în sarcina statelor contractante în care numărul de cereri de brevet depuse este peste 25.000 sunt reluate global și repartizate din nou, proporțional cu numărul cererilor de brevet depuse în aceste state.

(4) Atunci când nivelul contribuției unui stat contractant nu poate să fie stabilit în condițiile vizate în paragraful (3), Consiliul de administrație fixează acest nivel de comun acord cu statul interesat.

(5) Prevederile art. 39 paragrafele (3) și (4) se aplică în cazul contribuțiilor financiare speciale.

(6) Contribuțiile financiare speciale sunt rambursate cu o dobândă a cărei cotă este uniformă pentru toate statele contractante. Rambursările se vor face în măsura în care este posibil să se prevadă credite în acest scop în buget, iar nivelul respectiv astfel prevăzut va fi repartizat între statele contractante în funcție de cheia de repartiție menționată la paragrafele (3) și (4).

(7) Contribuțiile financiare speciale vărsate pe parcursul unei perioade de exercițiu bugetar determinat sunt integral rambursate înainte de a se proceda la rambursarea totală sau parțială a oricărei contribuții speciale vărsate pe parcursul unei perioade ulterioare.

ARTICOLUL 41 Plăți anticipate

(1) La solicitarea președintelui Oficiului European de Brevete, statele contractante achită anticipat Organizației sume în contul plăților și contribuțiilor acestora, în limitele nivelurilor fixate de Consiliul de administrație. Aceste plăți anticipate sunt repartizate în părți proporționale din sumele datorate de statele contractante pentru perioada de exercițiu bugetar considerat.

(2) Prevederile art. 39 paragrafele (3) și (4) se aplică în cazul plăților anticipate.

ARTICOLUL 42 Bugetul Modificări (1)

(1) Toate veniturile și cheltuielile Organizației trebuie să facă obiectul unor prevederi pentru fiecare perioadă de exercițiu bugetar și să fie înscrise în buget. Se pot stabili, după necesități, bugete modificatoare sau adiționale.

(2) Bugetul trebuie să fie echilibrat în venituri și cheltuieli.

(3) Bugetul se stabilește în unitatea de cont fixată de Regulamentul financiar.

ARTICOLUL 43 Autorizarea cheltuielilor

(1) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe perioada de exercițiu bugetar, cu excepția unor prevederi contrare ale Regulamentului financiar.

(2) În condiții stipulate de Regulamentul financiar creditele care nu sunt utilizate la sfârșitul perioadei de exercițiu bugetar, cu excepția celor referitoare la cheltuieli de personal, pot să facă obiectul unui report limitat la perioada de exercițiu bugetar imediat următoare.

(3) Creditele sunt diferențiate pe capitole ce grupează cheltuielile, conform naturii sau destinației acestora, și subdivizate, în funcție de necesități, în conformitate cu Regulamentul financiar.

ARTICOLUL 44 Credite pentru cheltuieli neprevăzute

(1) Creditele pentru cheltuieli neprevăzute pot să fie înscrise în bugetul Organizației.

(2) Utilizarea acestor credite de către Organizație este supusă aprobării prealabile a Consiliului de administrație.

ARTICOLUL 45 Exercițiul bugetar

Exercițiul bugetar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

ARTICOLUL 46 Pregătirea și adoptarea bugetului

(1) Președintele Oficiului European de Brevete aduce la cunoștința Consiliului de administrație proiectul de buget, cel mai târziu la data fixată în Regulamentul financiar.

(2) Bugetul, precum și bugetele modificate sau cele adiționale sunt adoptate de Consiliul de administrație.

ARTICOLUL 47 Bugetul provizoriu

(1) Dacă la începutul perioadei de exercițiu bugetar bugetul n-a fost încă adoptat de Consiliul de administrație, cheltuielile vor putea să fie efectuate lunar pe capitole sau pe baza unei alte diviziuni a acestora, conform dispozițiilor Regulamentului financiar, în limita unei douăsprezecimi din creditele deschise în perioada precedentă de exercițiu bugetar, fără ca această măsură să poată avea ca efect punerea la dispoziția președintelui Oficiului European de Brevete a unor credite de peste o douăsprezecime din cele prevăzute în proiectul de buget.

(2) Consiliul de administrație poate să autorizeze cheltuieli depășind a douăsprezecea parte menționată, sub rezerva ca celelalte condiții fixate în paragraful (1) să fie respectate.

(3) Cu titlu provizoriu, plățile prevăzute la art. 37 lit. b) se vor efectua în continuare în condițiile fixate în art. 39 pentru anul precedent celui la care se referă proiectul de buget.

(4) Statele contractante plătesc în fiecare lună provizoriu și în conformitate cu cheia de repartiție menționată în art. 40 paragrafele (3) și (4) toate contribuțiile financiare speciale pentru asigurarea aplicării paragrafelor (1) și (2). Prevederile art. 39 paragraful (4) sunt aplicabile acestor contribuții.

ARTICOLUL 48 Execuția bugetară

(1) Președintele Oficiului European de Brevete execută bugetul, precum și bugetele modificate sau adiționale, pe propria sa răspundere și în limita creditelor alocate.

(2) În cadrul bugetului președintele Oficiului European de Brevete poate să procedeze, în limitele și în condițiile fixate în Regulamentul financiar, la transferuri ale creditelor, fie de la un capitol la altul, fie de la o subdiviziune la alta.

ARTICOLUL 49 Verificarea conturilor

(1) Conturile tuturor veniturilor și cheltuielilor din buget, precum și bilanțul Organizației sunt verificate de către revizori care oferă toate garanțiile de independență, numiți de Consiliul de administrație pe o perioadă de 5 ani ce poate să fie reînnoită sau extinsă.

(2) Verificarea ce are loc pe bază de acte și, dacă este necesar, la fața locului are ca scop constatarea legalității și regularitatea veniturilor și cheltuielilor, precum și asigurarea unei bune gestiuni financiare. Revizorii întocmesc un raport după încheierea fiecărei perioade de execuție bugetară.

(3) Președintele Oficiului European de Brevete prezintă anual Consiliului de administrație darea de seamă asupra perioadei parcurse cu privire la operațiile de buget, precum și bilanțul activului și pasivului Organizației, însoțite de un raport al revizorilor.

(4) Consiliul de administrație aprobă bilanțul anual și raportul revizorilor și descarcă președintele Oficiului European de Brevete de execuția bugetului.

ARTICOLUL 50 Regulament financiar Modificări (1)

Regulamentul financiar stabilește îndeosebi:

a) modalitățile referitoare la stabilirea și execuția bugetului, precum și la darea de seamă asupra conturilor și la verificarea acestora;

b) modalitățile și procedura conform cărora plățile și contribuțiile prevăzute în art. 37, precum și plățile anticipate prevăzute în art. 41 trebuie să fie puse la dispoziția Organizației de către statele contractante;

c) regulile și organizarea controlului și responsabilitatea ordonatorilor și contabililor;

d) rata dobânzilor prevăzute în art. 39, 40 și 47;

e) modalitățile de calcul al contribuțiilor ce trebuie plătite în conformitate cu art. 146;

f) componența și sarcinile unei comisii pentru buget și finanțe, care ar putea fi instituită de Consiliul de administrație.

ARTICOLUL 51 Regulament privind taxele Modificări (1)

Regulamentul privind taxele fixează îndeosebi nivelul taxelor și modalitatea de percepere a lor.

PARTEA a II-a Dreptul material al brevetelor

CAPITOLUL I Brevetabilitatea

ARTICOLUL 52 Invenții brevetabile Modificări (1)

(1) Brevetele europene sunt eliberate pentru invențiile noi care implică o activitate inventivă și sunt susceptibile de aplicare industrială.

(2) În sensul paragrafului (1), nu sunt considerate invenții, în special:

a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;

b) creațiile estetice;

c) planurile, regulile și metodele pentru exercitarea activităților intelectuale, pentru jocuri sau pentru activități economice, precum și programele pentru calculatoare;

d) prezentarea informațiilor.

(3) Prevederile paragrafului (2) nu exclud brevetabilitatea elementelor enumerate de acesta decât în măsura în care cererea de brevet european sau brevetul european se referă la unul dintre aceste elemente ca atare.

(4) Nu sunt considerate invenții susceptibile de aplicare industrială, în sensul paragrafului (1), metodele de tratament chirurgical sau terapeutic aplicate corpului uman sau animal și metodele de diagnosticare aplicate corpului uman sau animal. Această dispoziție nu se aplică produselor, cum ar fi substanțele sau compozițiile pentru punerea în aplicare a oricăreia dintre aceste metode.

ARTICOLUL 53 Excepții de la brevetabilitate Modificări (1)

Brevetele europene nu se eliberează pentru:

a) invențiile a căror publicare sau aplicare ar fi contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, aplicarea invenției neputând fi considerată ca atare datorită faptului că ea este interzisă de legi sau regulamente în vigoare în unele sau în toate statele contractante;

b) soiurile de plante sau rasele de animale ori procedeele în esență biologice pentru obținerea plantelor sau a animalelor; această dispoziție nu se aplică în cazul procedeelor microbiologice sau al produselor obținute cu ajutorul acestor procedee.

ARTICOLUL 54 Noutate Modificări (1)

(1) O invenție este considerată nouă dacă nu este conținută în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii este constituit din toate cunoștințele care au fost făcute accesibile publicului înaintea datei de depozit a cererii de brevet european, printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin oricare alt mod.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde și cererile de brevet european, așa cum au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei menționate la paragraful (2) și care nu au fost publicate, în virtutea dispozițiilor art. 93, decât la această dată sau la o dată ulterioară.

(4) Paragraful (3) nu este aplicabil decât în măsura în care un stat contractant desemnat în cererea ulterioară era, de asemenea, desemnat și în cererea publicată anterior.

(5) Dispozițiile paragrafelor (1)-(4) nu exclud brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții cuprinse în stadiul tehnicii, care se utilizează pentru punerea în aplicare a procedeelor vizate la art. 52 paragraful (4), cu condiția ca utilizarea sa pentru orice procedeu vizat de paragraful amintit să nu fie conținută în stadiul tehnicii.

ARTICOLUL 55 Divulgări neopozabile

(1) Pentru aplicarea art. 54 nu va fi luată în considerare o divulgare a invenției, cu condiția ca această divulgare să nu fi avut loc înainte de 6 luni de la înregistrarea cererii de brevet european și să nu se fi datorat direct sau indirect:

a) unui abuz evident în defavoarea solicitantului sau a succesorului său în drepturi; sau

b) faptului că solicitantul ori succesorul său în drepturi a expus invenția la o expoziție oficială sau recunoscută oficial în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 și revizuită la 30 noiembrie 1972.

(2) În cazul vizat de paragraful (1) b) dispozițiile paragrafului (1) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet european solicitantul declară că invenția a fost efectiv expusă și dacă, în termenul și în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare, depune un certificat în sprijinul declarației sale.

ARTICOLUL 56 Activitate inventivă

Se consideră că o invenție implică o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu decurge de o manieră evidentă din stadiul tehnicii. Dacă în stadiul tehnicii sunt incluse și documentele vizate de art. 54 paragraful (3), acestea nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activității inventive.

ARTICOLUL 57 Aplicare industrială

O invenție este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi produs sau utilizat în oricare dintre domeniile industriale, inclusiv în agricultură.

CAPITOLUL II Persoane îndreptățite să solicite și să obțină un brevet european.
Menționarea inventatorului

ARTICOLUL 58 Dreptul de a depune o cerere de brevet european

Orice persoană fizică sau juridică și orice societate echivalentă unei persoane juridice, conform legii în vigoare, poate solicita un brevet european.

ARTICOLUL 59 Mai mulți solicitanți

O cerere de brevet european poate fi, de asemenea, depusă fie de cosolicitanți, fie de mai mulți solicitanți care desemnează diferite state contractante.

ARTICOLUL 60 Dreptul la brevet european Modificări (1)

(1) Dreptul asupra brevetului european aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. Dacă inventatorul este salariat, dreptul asupra brevetului european se stabilește conform legii statului în care acesta este angajat (își exercită ocupația principală); dacă nu se poate stabili în care stat salariatul este angajat (își exercită ocupația principală), se va aplica legea statului pe teritoriul căruia se află întreprinderea patronului la care este angajat salariatul.

(2) Dacă două sau mai multe persoane au realizat o invenție, independent una de alta, dreptul asupra brevetului european aparține aceleia a cărei cerere de brevet de invenție are data de depozit cea mai veche; totuși această dispoziție nu este aplicabilă decât dacă prima cerere a fost publicată în virtutea art. 93 și are efect doar în statele contractante desemnate în această primă cerere, așa cum a fost ea publicată.

(3) În cadrul procedurilor în fața Oficiului European de Brevete solicitantul este cel îndreptățit să exercite dreptul la brevetul european.

ARTICOLUL 61 Cerere de brevet european depusă de o persoană neîndreptățită Modificări (1)

(1) Dacă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă se recunoaște dreptul la obținerea unui brevet european unei persoane vizate de art. 60 paragraful (1), alta decât solicitantul, și dacă brevetul european nu a fost încă eliberat în termen de 3 luni de la data la care hotărârea amintită a rămas definitivă, și în ceea ce privește statele contractante desemnate în cererea de brevet european în care hotărârea respectivă a fost luată sau recunoscută ori trebuie recunoscută pe baza unui protocol de recunoaștere, anexat la această convenție, această persoană poate:

a) să continue procedura referitoare la cererea de brevet european în locul solicitantului, ca pentru o cerere proprie;

b) să depună o nouă cerere de brevet european pentru aceeași invenție; sau

c) să ceară respingerea cererii de brevet european.

(2) În cazul unei noi cereri depuse conform dispozițiilor paragrafului (1) sunt aplicabile dispozițiile art. 76 paragraful (1).

(3) Procedurile pentru asigurarea aplicării paragrafului (1), cerințele speciale aplicabile noii cereri de brevet european depuse conform paragrafului (1), precum și termenul pentru plata taxelor de înregistrare, de documentare și de desemnare pentru noua cerere sunt prevăzute în Regulamentul de aplicare.

ARTICOLUL 62 Dreptul inventatorului de a fi menționat

Inventatorul are dreptul, față de solicitantul sau titularul brevetului european, de a fi menționat ca atare în fața Oficiului European de Brevete.

CAPITOLUL III Efectele brevetului european și ale cererii de brevet european

ARTICOLUL 63 Durata brevetului european

(1) Durata brevetului european este de 20 de ani socotiți de la data de depozit a cererii.

(2) Paragraful (1) nu limitează dreptul statului contractant de a extinde durata unui brevet european sau de a acorda protecția corespunzătoare care decurge imediat de la data expirării brevetului, conform acelorași condiții valabile pentru brevetele naționale:

a) în cazul unui conflict armat sau în alte situații similare de urgență care afectează acel stat;

b) dacă obiectul brevetului european reprezintă un produs sau un procedeu de producere a unui produs ori un mod de utilizare a unui produs, care trebuie să suporte o procedură administrativă de autorizare solicitată de lege, înainte de a fi lansat pe piața acelui stat.

(3) Paragraful (2) se va aplica mutatis mutandis brevetelor europene acordate unui grup de state contractante conform art. 142.

(4) Un stat contractant care are prevederi privind extinderea termenului sau a protecției corespunzătoare conform paragrafului (2) b) poate, conform unei înțelegeri încheiate cu Organizația, să însărcineze Oficiul European de Brevete să facă diligențele aplicării dispozițiilor respective.

ARTICOLUL 64 Drepturile conferite de brevetul european

(1) Conform prevederilor paragrafului (2), din ziua publicării anunțului de eliberare a brevetului european, acesta conferă titularului său, în fiecare dintre statele contractante, aceleași drepturi pe care le-ar conferi un brevet național acordat în acest stat.

(2) Dacă obiectul brevetului european este un procedeu, protecția conferită de brevet se extinde și asupra produselor obținute direct prin acest procedeu.

(3) Orice contrafacere a brevetului european se va judeca conform dispozițiilor legislației naționale.

ARTICOLUL 65 Traducerea fasciculului brevetului european Modificări (1)

(1) Orice stat contractant poate prevedea faptul că, dacă textul, în baza căruia Oficiul European de Brevete intenționează să elibereze un brevet european pentru acest stat sau să mențină pentru statul respectiv un brevet european sub formă modificată, nu este redactat în una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, solicitantul sau titularul de brevet trebuie să furnizeze oficiului central de proprietate industrială din statul respectiv o traducere a acestui text în una dintre limbile sale oficiale, la alegerea sa, sau, acolo unde statul respectiv a impus folosirea unei limbi oficiale anume, în această limbă oficială. Perioada în care trebuie furnizată traducerea este de 3 luni, începând cu data publicării în Buletinul european de brevete a acordării sau a menținerii brevetului european amendat, cu excepția cazului în care statul respectiv nu prevede o perioadă mai lungă.

(2) Orice stat contractant care a adoptat prevederile în baza paragrafului (1) poate prevedea că solicitantul sau titularul brevetului european trebuie să plătească, într-o perioadă stabilită de statul respectiv, toate cheltuielile de publicare a traducerii sau o parte a acestora.

(3) Orice stat contractant poate prevedea că, în cazul în care prevederile adoptate în baza paragrafelor (1) și (2) nu sunt respectate, brevetul european este considerat de la început fără efect în statul respectiv.

ARTICOLUL 66 Valoarea de depozit național a depozitului european

O cerere de brevet european pentru care a fost acordată o dată de depozit are, în statele contractante desemnate, valoarea unui depozit național reglementar, luându-se în considerare și prioritatea invocată pentru cererea de brevet european.

ARTICOLUL 67 Drepturi conferite de cererea de brevet european după publicarea acesteia Modificări (1)

(1) O dată cu publicarea conform art. 93 cererea de brevet european conferă solicitantului, în statele contractante desemnate în cererea publicată, o protecție provizorie conform art. 64.

(2) Fiecare stat contractant poate prevedea ca cererea de brevet european să nu confere o protecție conform art. 64. Totuși protecția conferită de publicarea cererii de brevet european nu trebuie să fie mai redusă decât protecția conferită prin publicarea obligatorie a cererilor de brevet naționale neexaminate, prevăzută prin legea statului respectiv. În orice caz, fiecare stat contractant va prevedea cel puțin ca de la data publicării cererii de brevet european solicitantul să poată pretinde despăgubirile corespunzătoare de la orice persoană care a folosit invenția în acest stat în cazul în care, după legea națională, această persoană s-ar face vinovată de contrafacerea unui brevet național.

(3) Fiecare stat contractant care nu are ca limbă oficială limba în care se desfășoară procedurile poate prevedea că protecția provizorie conform paragrafelor (1) și (2) va putea fi efectivă numai de la data la care a fost furnizată traducerea revendicărilor în una dintre limbile oficiale ale statului, la alegerea solicitantului, sau, dacă statul respectiv a prevăzut folosirea unei anumite limbi oficiale, în această limbă oficială:

a) a fost pusă la dispoziția publicului în condițiile prevăzute de legea națională; sau

b) a fost comunicată acelei persoane care utilizează invenția în acest stat contractant.

(4) Efectele cererii de brevet european prevăzute la paragrafele (1) și (2) sunt anulate dacă cererea de brevet european a fost retrasă, este considerată ca fiind retrasă sau a fost respinsă printr-o hotărâre rămasă definitivă. Același lucru este valabil pentru efectele cererii de brevet european într-un stat contractant a cărui desemnare a fost retrasă sau este considerată ca fiind retrasă.

ARTICOLUL 68 Efectele revocării brevetului european Modificări (1)

Efectele cererii de brevet european și ale brevetului european eliberat pentru aceasta, prevăzute în art. 64 și 67, sunt nule de la început, în măsura în care brevetul a fost revocat, în tot sau în parte, în cadrul procedurii de opunere.

ARTICOLUL 69 Întinderea protecției Modificări (1)

(1) Întinderea protecției conferite de brevetul european sau de cererea de brevet european este stabilită prin conținutul revendicărilor. Totuși descrierea și desenele se vor folosi pentru interpretarea revendicărilor.

(2) În perioada până la eliberarea brevetului european întinderea protecției conferite de cererea de brevet european este stabilită prin ultimele revendicări depuse, cuprinse în publicarea care se face conform art. 93. Totuși brevetul european, în redactarea din momentul eliberării sau în cea modificată în cursul procedurii de opunere, determină retroactiv întinderea protecției conferite prin cererea de brevet european, în măsura în care această protecție nu se extinde.

ARTICOLUL 70 Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european Modificări (1)

(1) Textul cererii de brevet european sau al brevetului european redactat în limba procedurii este textul autentic în toate procedurile în fața Oficiului European de Brevete și în toate statele contractante.

(2) Totuși, în cazul art. 14 paragraful (2), în procedurile în fața Oficiului European de Brevete textul inițial este luat în considerare pentru a se determina dacă obiectul cererii de brevet sau al brevetului european nu se extinde dincolo de conținutul cererii, așa cum a fost depusă.

(3) Orice stat contractant poate prevedea că o traducere într-o limbă oficială a statului respectiv, conform prezentei convenții, este considerată în statul respectiv ca fiind un text autentic, cu excepția procedurilor de revocare, în cazul în care cererea de brevet european sau brevetul european în limba traducerii conferă o protecție care este mai redusă decât cea conferită de cererea de brevet respectivă sau de brevetul respectiv în limba procedurii.

(4) Orice stat contractant care adoptă o prevedere conform paragrafului (3):

a) trebuie să permită solicitantului sau titularului de brevet european să depună o traducere corectată a cererii de brevet european sau a brevetului european. Această traducere corectată nu are nici un efect juridic până când nu sunt îndeplinite condițiile fixate de statele contractante în baza art. 65 paragraful (2) și a art. 67 paragraful (3);

b) poate prevedea că orice persoană care, în statul respectiv, cu bună-credință, exploatează sau a făcut pregătiri efective și serioase pentru exploatarea invenției, fără ca aceasta să constituie o încălcare a drepturilor cererii de brevet european sau brevetului european în textul traducerii inițiale, poate, după ce traducerea corectată dobândește efect juridic, să continue exploatarea ei în cadrul întreprinderii sale sau pentru nevoile ei, în mod gratuit.

CAPITOLUL IV Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

ARTICOLUL 71 Transmiterea și constituirea drepturilor

Cererea de brevet european poate fi transmisă sau poate constitui obiectul unor drepturi pentru unul sau mai multe state contractante desemnate.

ARTICOLUL 72 Cesiunea

Cesiunea unei cereri de brevet european trebuie să se facă în scris și necesită semnătura părților contractante.

ARTICOLUL 73 Licența contractuală

O cerere de brevet european poate face, în totalitate sau parțial, obiectul unor licențe pentru toate sau pentru o parte a teritoriilor statelor contractante desemnate.

ARTICOLUL 74 Drept aplicabil

În măsura în care în această convenție nu este altfel prevăzut, cererea de brevet european, privită ca obiect al proprietății, se supune, în fiecare stat contractant desemnat și cu efect în acest stat, legislației aplicabile cererilor de brevet naționale în statul respectiv.

PARTEA a III-a Cererea de brevet european

CAPITOLUL I Depunerea cererii de brevet european și condițiile
pe care ea trebuie să le îndeplinească

ARTICOLUL 75 Depunerea cererii de brevet european Modificări (1)

(1) Cererea de brevet european se poate depune:

a) la Oficiul European de Brevete din Munchen ori la filiala sa din Haga; sau

b) dacă legea statului contractant o permite, la oficiul său central de proprietate industrială sau la o altă autoritate competentă a acestui stat. O cerere depusă în acest mod va avea același efect ca și cum ar fi fost depusă în aceeași zi la Oficiul European de Brevete.

(2) Prevederile paragrafului (1) nu reprezintă un obstacol în calea aplicării prevederilor legale și administrative care, într-un stat contractant:

a) sunt valabile pentru invențiile care, datorită naturii obiectului lor, nu se pot comunica în străinătate fără aprobarea prealabilă a autorităților competente ale acestui stat; sau

b) prevăd ca fiecare cerere de brevet să fie depusă mai întâi la o autoritate națională sau care presupun ca depunerea la o altă autoritate să depindă de o aprobare prealabilă.

(3) Nici un stat contractant nu poate prevedea și nici permite ca cererile de brevet european divizionare să fie depuse la autoritățile menționate în paragraful (1) b).

ARTICOLUL 76 Cererile de brevet european divizionare Modificări (1)

(1) O cerere de brevet european divizionară va fi depusă direct la Oficiul European de Brevete din Munchen sau la filiala sa din Haga. Ea poate fi depusă doar pentru un obiect care nu se extinde peste conținutul cererii anterioare în redactarea sa inițială; dacă este îndeplinită această cerință, se consideră că cererea de brevet european divizionară a fost depusă în ziua de înregistrare a cererii inițiale și beneficiază de dreptul de prioritate al acesteia.

(2) În cererea de brevet european divizionară se pot desemna doar statele contractante care au fost desemnate în cererea inițială.

(3) Procedura de asigurare a aplicării paragrafului (1), cerințele speciale pe care trebuie să le satisfacă cererea de brevet european divizionară și termenul pentru plata taxei de înregistrare, de documentare și de desemnare sunt prevăzute în Regulamentul de aplicare.

ARTICOLUL 77 Transmiterea cererilor de brevet european Modificări (1)

(1) Oficiul de proprietate industrială al statului contractant este obligat să transmită Oficiului European de Brevete, în cel mai scurt timp compatibil cu aplicarea legislației naționale referitoare la secretul invențiilor în interes de stat, orice cerere de brevet european depusă la acel oficiu sau la alte autorități competente din acel stat.

(2) Statele contractante iau toate măsurile necesare astfel încât cererile de brevet european, ale căror obiecte nu intră în mod evident sub incidența secretului în virtutea legislației menționate la paragraful (1), să fie transmise Oficiului European de Brevete într-o perioadă de 6 săptămâni de la depunere.

(3) Cererile de brevet european care necesită o examinare pentru a determina eventualitatea intrării sub incidența secretului trebuie să fie transmise astfel încât ele să ajungă la Oficiul European de Brevete într-o perioadă de 4 luni de la data depozitului sau, dacă prioritatea a fost invocată, în 14 luni de la data priorității.

(4) O cerere de brevet european al cărei obiect a fost pus în regim secret nu se transmite la Oficiul European de Brevete.

(5) Cererile de brevet european care nu ajung la Oficiul European de Brevete înainte de terminarea perioadei de 14 luni de la data depozitului sau, dacă prioritatea a fost invocată, de la data priorității sunt considerate retrase. Taxele de înregistrare, cercetare documentară și desemnare sunt restituite.

ARTICOLUL 78 Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european Modificări (1)

(1) Cererea de brevet european trebuie să cuprindă:

a) o cerere de eliberare a unui brevet european;

b) o descriere a invenției;

c) una sau mai multe revendicări;

d) desenele la care se fac referiri în descriere sau în revendicări;

e) un rezumat.

(2) Cererea de brevet european este supusă unei taxe de înregistrare și unei taxe de cercetare documentară. Aceste taxe se vor plăti în termen de o lună de la depunerea cererii.

(3) Cererea de brevet european trebuie să satisfacă condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare.

ARTICOLUL 79 Desemnarea statelor contractante Modificări (1)

(1) Cererea pentru eliberarea brevetului european trebuie să conțină desemnarea statului contractant sau a statelor în care protecția invenției este cerută.

(2) Desemnarea statului contractant este supusă plății unei taxe de desemnare. Taxele de desemnare se vor plăti în termen de 6 luni de la data apariției în Buletinul european de brevete a publicării Raportului de cercetare documentară europeană.

(3) Desemnarea statului contractant poate fi retrasă în orice moment până la eliberarea brevetului european. Retragerea desemnării tuturor statelor contractante este considerată ca fiind o retragere a cererii de brevet european. Taxele de desemnare nu se restituie.

ARTICOLUL 80 Data de depozit Modificări (1)

Data de depozit a cererii de brevet european este data la care documentele depuse de către solicitant conțin:

a) o mențiune că se solicită un brevet european;

b) desemnarea cel puțin a unui stat contractant;

c) informații care permit stabilirea identității solicitantului;

d) o descriere și una sau mai multe revendicări în una dintre limbile prevăzute în art. 14 paragrafele (1) și (2), chiar dacă descrierea și revendicările nu corespund altor cerințe ale acestei convenții.

ARTICOLUL 81 Menționarea inventatorului

Cererea de brevet european trebuie să conțină menționarea inventatorului. Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul sau nu este singurul inventator, atunci menționarea inventatorului trebuie să cuprindă și o declarație a modului în care solicitantul a obținut dreptul la brevet.

ARTICOLUL 82 Unitatea invenției

Cererea de brevet european nu poate cuprinde decât o singură invenție sau un grup de invenții legate între ele, astfel încât să formeze un singur concept inventiv general.

ARTICOLUL 83 Dezvăluirea invenției

Invenția trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet european într-o manieră clară și completă, astfel încât să poată fi realizată de către un specialist în domeniul respectiv.

ARTICOLUL 84 Revendicări

Revendicările trebuie să definească obiectul pentru care se cere protecția. Ele trebuie să fie clare, concise și să fie susținute de descriere.

ARTICOLUL 85 Rezumat

Rezumatul folosește în special drept mijloc de informare tehnică; el nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, ca de exemplu: pentru stabilirea limitelor protecției cerute și nici pentru aplicarea art. 54 paragraful (3).

ARTICOLUL 86 Taxele anuale pentru cererea de brevet european Modificări (1)

(1) Taxele anuale trebuie să fie plătite Oficiului European de Brevete, conform prevederilor Regulamentului de aplicare privitoare la cererile de brevet european. Aceste taxe sunt datorate pentru al treilea an calculat de la data depozitului cererii, precum și pentru fiecare an următor.

(2) Când o taxă anuală nu a fost plătită la sau înainte de scadență, taxa mai poate fi achitată în 6 luni de la scadență, cu condiția plății unei taxe suplimentare.

(3) Dacă taxa anuală și, după caz, taxa suplimentară nu au fost plătite la scadență, cererea de brevet european este considerată retrasă. Oficiul European de Brevete este singurul organ competent să decidă acest lucru.

(4) Obligația de a plăti taxele anuale încetează o dată cu plata taxei anuale datorate pentru anul în care este publicată eliberarea brevetului european.

CAPITOLUL II Prioritatea

ARTICOLUL 87 Drept de prioritate Modificări (1)

(1) Orice persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere pentru un brevet, un model de utilitate, un certificat de utilitate sau un certificat de inventator, în sau pentru un stat care face parte din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, sau succesorul său în drepturi beneficiază, pentru efectuarea depozitului unei cereri de brevet european pentru aceeași invenție, de un drept de prioritate pe un termen de 12 luni de la depunerea primei cereri.

(2) Dreptul de prioritate va fi dat de orice depozit care are valoarea unui depozit național reglementar, conform legislației naționale a statului în care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale, inclusiv prezentei convenții.

(3) Printr-un depozit național reglementar se înțelege orice depozit care este suficient pentru a se stabili data la care a fost depusă cererea, evoluția ulterioară a cererii neavând nici o importanță.

(4) O cerere ulterioară este considerată ca fiind o primă cerere de la a cărei dată de depunere se calculează termenul de prioritate, dacă se referă la același obiect ca al primei cereri anterioare, depusă în sau pentru același stat, cu condiția ca la data de depunere a cererii ulterioare cererea anterioară să fi fost retrasă, abandonată sau refuzată, fără să fi fost făcută publică și fără să fi rămas să subziste drepturi asupra ei, precum și dacă ea nu a constituit baza pe care s-a revendicat deja un drept de prioritate. Cererea anterioară nu mai poate servi ca bază pentru revendicarea unui drept de prioritate.

(5) Dacă primul depozit a fost efectuat într-un stat care nu face parte din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, paragrafele (1)-(4) se vor aplica numai în măsura în care, după publicarea unei notificări a Consiliului de administrație, acest stat acordă, în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, pe baza unui prim depozit efectuat la Oficiul European de Brevete, precum și pe baza unui prim depozit efectuat în sau pentru orice stat contractant, un drept de prioritate supus condițiilor și având efectele echivalente celor prevăzute de Convenția de la Paris.

ARTICOLUL 88 Revendicarea priorității Modificări (1)

(1) Solicitantul unui brevet european care vrea să beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie să depună o declarație de prioritate, o copie a cererii anterioare, iar dacă limba în care a fost redactată cererea anterioară nu este o limbă oficială a Oficiului European de Brevete, o traducere a cererii anterioare în una dintre limbile oficiale. Procedura pentru aplicarea acestei prevederi este detaliată în Regulamentul de aplicare.

(2) În cazul unei cereri de brevet european se pot revendica priorități multiple, chiar dacă ele provin din state diferite. Dacă este cazul, se pot revendica priorități multiple pentru aceeași revendicare de brevet. Dacă sunt revendicate priorități multiple, termenul de prioritate se calculează de la data celei mai vechi priorități.

(3) Dacă se iau în considerare una sau mai multe priorități pentru cererea de brevet european, atunci dreptul de prioritate acoperă doar acele elemente ale cererii de brevet european care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate a fost revendicată.

(4) Dacă anumite elemente ale invenției pentru care se revendică prioritatea nu sunt cuprinse în revendicările formulate în cererea anterioară, pentru acordarea priorității este suficient ca ansamblul format de documentele cererii anterioare să dezvăluie clar aceste elemente.

ARTICOLUL 89 Efectul dreptului de prioritate

Prin efectul dreptului de prioritate, data priorității este considerată ca fiind aceea a depozitului cererii de brevet european pentru aplicarea dispozițiilor art. 54 paragrafele (2) și (3) și ale art. 60 paragraful (2).

PARTEA a IV-a Procedura până la acordare

ARTICOLUL 90 Examinarea depozitului Modificări (1)

(1) Secția de depozit va examina dacă:

a) cererea de brevet european satisface condițiile pentru a-i fi acordată o dată de depozit;

b) taxa de înregistrare și taxa de cercetare documentară au fost plătite la termen;

c) în cazul prevăzut în art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european în limba procedurilor a fost depusă la termen.

(2) Dacă nu poate fi acordată o dată de depozit, secția de depozit invită solicitantul să corecteze neregulile constatate, în condițiile prevăzute prin Regulamentul de aplicare. Dacă aceste nereguli nu sunt remediate în timp util, cererea nu va fi tratată ca fiind o cerere de brevet european.

(3) Dacă taxa de înregistrare și taxa de cercetare documentară nu au fost plătite în termen sau dacă, în cazul prevăzut în art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european în limba procedurilor nu a fost depusă la timp, cererea de brevet european va fi considerată retrasă.

ARTICOLUL 91 Examinarea condițiilor de formă

(1) Dacă unei cereri de brevet european i-a fost acordată o dată de depozit și dacă cererea nu a fost considerată ca fiind retrasă în virtutea art. 90 paragraful (3), secția de depozit va examina dacă:

a) sunt satisfăcute cerințele art. 133 paragraful (2);

b) cererea satisface condițiile de formă prevăzute în Regulamentul de aplicare a acestei prevederi;

c) rezumatul a fost depus;

d) cererea pentru acordarea unui brevet european satisface, în ceea ce privește conținutul său, dispozițiile imperative ale Regulamentului de aplicare și, când este cazul, dacă sunt satisfăcute exigențele acestei convenții în legătură cu revendicarea priorității;

e) taxele de desemnare au fost plătite;

f) menționarea inventatorului a fost făcută conform art. 81;

g) desenele menționate la art. 78 paragraful (1) d) au fost depuse la data depozitului cererii.

(2) Atunci când secția de depozit constată existența unor deficiențe care pot fi corectate, ea va da solicitantului posibilitatea să remedieze aceste deficiențe conform dispozițiilor Regulamentului de aplicare.

(3) Dacă oricare dintre deficiențele constatate după examinarea efectuată conform paragrafului (1) a)-d) nu a fost corectată în conformitate cu Regulamentul de aplicare, cererea de brevet european va fi respinsă; atunci când prevederile la care se referă paragraful (1) d) în legătură cu dreptul de prioritate nu au fost luate în considerare, nerespectarea lor antrenează pierderea acestui drept pentru cerere.

(4) Dacă, în cazul vizat de paragraful (1) e), taxa de desemnare aferentă unui stat desemnat nu a fost plătită în termen, această desemnare trebuie considerată retrasă.

(5) Atunci când, în cazul la care se referă paragraful (1) f), nu a fost remediată omisiunea menționării inventatorului conform dispozițiilor Regulamentului de aplicare și sub rezerva excepțiilor prevăzute prin acesta, într-un termen de 16 luni de la data de depozit a cererii de brevet european sau dacă o prioritate este revendicată după data priorității, cererea de brevet trebuie considerată retrasă.

(6) Dacă, în cazul vizat de paragraful (1) g), desenele nu au fost depuse la data de depozit a cererii și dacă nu au fost luate măsuri pentru corectarea acestei situații în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare, solicitantul trebuie, conform drepturilor conferite de Regulamentul de aplicare, să aleagă ca fie data de depozit a cererii să fie aceea la care au fost depuse desenele, fie orice referințe la desenele din cerere să fie considerate suprimate, în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare.

ARTICOLUL 92 Întocmirea raportului de cercetare documentară europeană Modificări (1)

(1) Dacă unei cereri de brevet european i-a fost acordată o dată de depozit și dacă cererea nu a fost considerată retrasă în virtutea art. 90 paragraful (3), divizia de cercetare documentară va redacta raportul de cercetare documentară europeană în forma prescrisă de Regulamentul de aplicare, pe baza revendicărilor și în legătură cu descrierea și eventualele desene existente.

(2) Imediat după ce a fost redactat, raportul de cercetare documentară europeană va fi transmis solicitantului, însoțit de copiile tuturor documentelor citate.

ARTICOLUL 93 Publicarea cererii de brevet european Modificări (1)

(1) O cerere de brevet european va fi publicată cât de repede posibil, după expirarea unei perioade de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost invocată o prioritate, de la data acestei priorități. Totuși, la cererea solicitantului, ea poate fi publicată înainte de expirarea acestei perioade. Ea va putea fi publicată simultan cu publicarea fasciculului de brevet european atunci când eliberarea brevetului a devenit efectivă înainte de expirarea acestei perioade.

(2) Această publicare va cuprinde descrierea, revendicările și, dacă este cazul, desenele, așa cum au fost depuse aceste documente, precum și, în anexă, raportul de cercetare documentară europeană și rezumatul, în măsura în care aceste ultime documente sunt disponibile înainte de încheierea pregătirilor tehnice întreprinse în vederea publicării. Dacă raportul de cercetare documentară europeană și rezumatul nu au fost publicate la aceeași dată cu cererea, ele vor fi publicate separat.

ARTICOLUL 94 Cererea de examinare Modificări (1)

(1) În urma unei solicitări scrise Oficiul European de Brevete examinează dacă cererea de brevet european și invenția care face obiectul ei satisfac condițiile prevăzute de această convenție.

(2) Cererea de examinare poate fi formulată de către solicitant până la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care s-a menționat publicarea raportului de cercetare documentară europeană în Buletinul european de brevete. Cererea nu este luată în considerare decât după plata taxei de examinare și nu poate fi retrasă.

(3) Dacă cererea nu a fost formulată înainte de expirarea termenului prevăzut în paragraful (2), cererea de brevet european trebuie considerată ca fiind retrasă.

ARTICOLUL 95 Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare

(1) Consiliul de administrație poate prelungi termenul în interiorul căruia pot fi depuse cereri pentru examinare dacă s-a stabilit că cererile de brevet european nu pot fi examinate în timp util.

(2) Dacă Consiliul de administrație prelungește termenul, el poate decide ca terții să fie abilitați să prezinte solicitarea începerii examinării. În astfel de cazuri el va statua regulile corespunzătoare în Regulamentul de aplicare.

(3) Orice decizie a Consiliului de administrație referitoare la prelungirea termenului nu va afecta decât cererile de brevet european depuse după publicarea acestei decizii în Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.

(4) Dacă Consiliul de administrație prelungește termenul, el trebuie să ia măsuri în scopul de a restabili termenul inițial cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 96 Examinarea cererii de brevet european

(1) Dacă solicitantul unui brevet european a depus o solicitare de începere a examinării înainte ca raportul de cercetare documentară europeană să-i fi fost transmis, el este invitat de Oficiul European de Brevete, după ce i-a fost transmis acest raport, să declare într-un termen ce i-a fost fixat dacă își menține cererea.

(2) Dacă examinarea unei cereri de brevet european relevă că cererea de brevet sau invenția care face obiectul său nu satisfac condițiile prevăzute în prezenta convenție, divizia de examinare va invita solicitantul, în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare și ori de câte ori este necesar, să depună observațiile sale într-un termen care-i va fi fixat.

(3) Dacă în termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu reușește să răspundă la orice invitație care i-a fost adresată în conformitate cu paragraful (1) sau (2), cererea de brevet european va fi considerată ca fiind retrasă.

ARTICOLUL 97 Respingerea cererii sau eliberarea brevetului Modificări (1)

(1) Divizia de examinare va respinge o cerere de brevet european dacă este de părere că această cerere sau invenția care constituie obiectul său nu satisface condițiile prevăzute de această convenție, cu excepția cazului în care sunt prevăzute în această convenție alte sancțiuni decât respingerea.

(2) Dacă divizia de examinare apreciază că cererea de brevet european și invenția ce face obiectul său satisfac condițiile prevăzute de această convenție, ea hotărăște acordarea brevetului european pentru statele contractante desemnate, dacă:

a) s-a stabilit, în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare, că solicitantul este de acord cu textul pe care divizia de examinare îl are în vedere la acordare;

b) taxele pentru eliberarea brevetului și tipărirea fasciculului de brevet au fost plătite în termenul limită prevăzut în Regulamentul de aplicare;

c) taxele anuale și, după caz, alte taxe suplimentare datorate au fost plătite.

(3) Dacă taxele de acordare a brevetului și de tipărire a fasciculului de brevet nu au fost plătite la timp, cererea va fi considerată ca fiind retrasă.

(4) Hotărârea de acordare a brevetului european nu va avea efect decât de la data publicării în Buletinul european de brevete a mențiunii privind această acordare. Această mențiune este publicată cel mai devreme la 3 luni după începerea termenului precizat în paragraful (2) b).

(5) Regulamentul de aplicare poate să prevadă ca solicitantul să depună o traducere a revendicărilor cuprinse în textul pe care divizia de examinare îl are în vedere pentru acordare în două limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decât cea a procedurilor. În acest caz termenul prevăzut la paragraful (4) nu poate fi mai mic de 5 luni. Dacă traducerea nu a fost depusă în termen, cererea este considerată ca fiind retrasă.

(6) La cererea expresă a solicitantului, menționarea acordării brevetului european va fi publicată înaintea expirării timpului limită, conform paragrafului (4). Această solicitare poate fi făcută numai dacă sunt îndeplinite cerințele ce decurg din paragrafele (2) și (5).

ARTICOLUL 98 Publicarea fasciculului de brevet european Modificări (1)

Oficiul European de Brevete publică simultan mențiunea acordării brevetului european și fasciculul de brevet european conținând descrierea, revendicările și, dacă este cazul, desenele.

PARTEA a V-a Procedura de opunere Modificări (1)

ARTICOLUL 99 Opunerea Modificări (1)

(1) În termen de 9 luni începând de la data publicării mențiunii de acordare a brevetului european orice persoană poate face opunere la un brevet european acordat de către Oficiul European de Brevete. Opunerea trebuie să fie făcută în scris și motivată. Ea nu va fi luată în considerare decât după plata taxei de opunere.

(2) Opunerea la un brevet european va afecta acest brevet în toate statele contractante în care acest brevet are efect.

(3) Opunerea poate fi depusă chiar dacă s-a renunțat la brevetul european în toate statele desemnate sau dacă drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.

(4) Terții care au făcut opunere se constituie parte la procedura de opunere ca și titularul de brevet european.

(5) Dacă o persoană face dovada că este înscrisă în Registrul de brevete al unui stat contractant, în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, în locul titularului precedent, la cererea sa, această persoană trebuie să-l înlocuiască pe titularul precedent pentru statul respectiv. Prin derogare de la art. 118, titularul precedent și persoana care face dovada drepturilor sale asupra brevetului nu trebuie considerați ca fiind titulari comuni, dacă nu cer amândoi aceasta.

ARTICOLUL 100 Motive de opunere

Opunerea nu poate să se bazeze decât pe următoarele motive:

a) obiectul brevetului european nu este brevetabil în înțelesul art. 52-57;

b) brevetul european nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet pentru ca un specialist în domeniu să o poată executa;

c) obiectul brevetului european depășește conținutul cererii, așa cum a fost ea depusă, sau dacă brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri depuse în conformitate cu art. 61 și care depășește conținutul cererii inițiale, așa cum a fost ea depusă.

ARTICOLUL 101 Examinarea opunerii Modificări (1)

(1) Dacă opunerea este acceptată, divizia de opunere trebuie să examineze dacă motivele opunerii menționate în art. 100 sunt împotriva menținerii brevetului european.

(2) În cursul examinării opunerii, care trebuie să se desfășoare în concordanță cu dispozițiile Regulamentului de aplicare, divizia de opunere trebuie să invite părțile, ori de câte ori este necesar, să prezinte, într-un termen care le va fi fixat de divizia de opunere, observațiile lor asupra notificărilor ce le sunt adresate sau asupra comunicărilor care emană de la celelalte părți.

ARTICOLUL 102 Revocarea sau menținerea brevetului european

(1) Dacă divizia de opunere apreciază că motivele opunerii menționate în art. 100 sunt împotriva menținerii brevetului european, ea va revoca brevetul.

(2) Dacă divizia de opunere consideră că motivele opunerii menționate în art. 100 nu sunt împotriva menținerii brevetului european fără modificări, ea va respinge opunerea.

(3) Dacă divizia de opunere apreciază că, luând în considerare modificările aduse de titularul brevetului european pe parcursul procedurii de opunere, brevetul și invenția ce face obiectul acestuia satisfac condițiile acestei convenții, ea va hotărî menținerea brevetului, așa cum a fost el modificat, dacă:

a) în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare, s-a stabilit că titularul brevetului european este de acord cu textul pe care divizia de opunere îl are în vedere pentru menținerea brevetului european;

b) taxa de tipărire pentru un nou fascicul de brevet a fost plătită în termenul prescris în Regulamentul de aplicare.

(4) Dacă taxa de tipărire pentru un nou fascicul de brevet european nu a fost plătită la timp, brevetul european va fi revocat.

(5) Regulamentul de aplicare poate să prevadă ca titularul unui brevet european să depună o traducere a revendicărilor modificate în două limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decât cea a procedurii. Dacă traducerea nu a fost depusă la timp, brevetul va fi revocat.

ARTICOLUL 103 Publicarea unui nou fascicul de brevet european Modificări (1)

Dacă un brevet european a fost modificat în virtutea art. 102 paragraful (3), Oficiul European de Brevete va publica simultan atât mențiunea referitoare la hotărârea privind opunerea, cât și un nou fascicul de brevet european conținând, în forma sa modificată, descrierea, revendicările și, după caz, desenele.

ARTICOLUL 104 Cheltuieli Modificări (1)

(1) Fiecare dintre părțile la procedura de opunere suportă cheltuielile pe care le-a cauzat, cu excepția cazului în care o hotărâre a diviziei de opunere sau a camerei de apel, luată conform Regulamentului de aplicare, va stabili, din motive de echitate, o anumită repartizare a cheltuielilor ocazionate de procedura orală sau de prelevarea probelor.

(2) La cerere, grefa diviziei de opunere va fixa valoarea cheltuielilor ce trebuie plătite în virtutea unei decizii de repartizare a lor. Valoarea cheltuielilor, așa cum au fost ele fixate de către grefă, poate fi corectată printr-o decizie a diviziei de opunere, ca urmare a unei cereri prezentate în termenul stabilit prin Regulamentul de aplicare.

(3) Orice decizie finală a Oficiului European de Brevete privind fixarea valorii cheltuielilor referitoare la executarea ei în statele contractante trebuie considerată ca fiind o decizie finală, luată de o instanță civilă a statului pe al cărui teritoriu această executare trebuie îndeplinită. Verificarea unei astfel de decizii trebuie să fie limitată numai la autenticitatea ei.

ARTICOLUL 105 Intervenția autorului prezumat al contrafacerii Modificări (1)

(1) Atunci când s-a făcut o opunere la un brevet european orice terț care aduce dovada că a fost introdusă împotriva sa o acțiune în contrafacere, bazată pe acest brevet, poate, după expirarea termenului de opunere, să intervină în procedura de opunere, cu condiția ca el să facă o declarație de intervenție într-un termen de 3 luni de la data la care a fost introdusă acțiunea în contrafacere. Această dispoziție trebuie aplicată tuturor terților care aduc dovada că, după ce titularul de brevet le-a pretins să înceteze contrafacerea presupusă a acestui brevet, au introdus contra numitului titular o acțiune judecătorească prin care să se constate că nu încalcă brevetul.

(2) Declarația de intervenție trebuie făcută în scris și motivată. Ea nu va fi luată în considerare decât după ce taxa de opunere a fost plătită. După ce a fost îndeplinită această formalitate intervenția trebuie considerată ca o opunere, sub rezerva altor dispoziții din Regulamentul de aplicare.

PARTEA a VI-a Procedura de apel

ARTICOLUL 106 Hotărâri susceptibile de apel Modificări (1)

(1) Sunt suceptibile de apel hotărâri ale secției de depozit, ale diviziilor de examinare, ale diviziilor de opunere și ale diviziei juridice. Apelul are efect suspensiv.

(2) Un apel poate fi formulat împotriva deciziei diviziei de opunere, chiar dacă s-a renunțat la brevetul european pentru toate statele desemnate sau dacă drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.

(3) O hotărâre care nu pune capăt unei proceduri cu privire la una dintre părți nu poate face obiectul vreunui apel decât împreună cu hotărârea finală, cu excepția cazului în care hotărârea menționată nu prevede un apel separat.

(4) Nici un apel nu poate avea ca unic obiect repartizarea cheltuielilor procedurii de opunere.

(5) O decizie care stabilește valoarea cheltuielilor procedurii de opunere nu poate face obiectul unui apel decât dacă valoarea este superioară celei stabilite prin regulile referitoare la taxe.

ARTICOLUL 107 Persoane îndreptățite să facă apel și să fie părți în procedura de apel

Orice parte la procedură, afectată de decizie, poate face apel împotriva acestei decizii, în măsura în care aceasta nu a răspuns pretențiilor sale. Celelalte părți la procedura menționată sunt, de drept, părți în procedura de apel.

ARTICOLUL 108 Termenul și forma apelului Modificări (1)

Apelul trebuie depus în formă scrisă la Oficiul European de Brevete în termen de două luni cu începere de la data notificării hotărârii. Apelul nu trebuie să fie considerat ca fiind formulat decât după plata taxei de apel. În termen de 4 luni începând de la data notificării hotărârii trebuie depus un memoriu scris expunând motivele apelului.

ARTICOLUL 109 Revizuirea prejudicială

(1) Dacă instanța a cărei hotărâre a fost atacată consideră apelul ca fiind admisibil și fondat, ea trebuie să rectifice hotărârea sa. Aceasta nu se aplică atunci când persoanei care a introdus apelul i se opune în proceduri o altă parte.

(2) Dacă în termen de 3 luni de la primirea motivelor de apel nu s-a luat nici o decizie asupra apelului, apelul trebuie imediat înaintat camerei de apel, fără a face comentarii asupra fondului.

ARTICOLUL 110 Examinarea apelului Modificări (1)

(1) Dacă apelul este admisibil, camera de apel trebuie să examineze dacă apelul este întemeiat.

(2) În cursul examinării apelului, care trebuie să se desfășoare conform prevederilor Regulamentului de aplicare, camera de apel trebuie să invite părțile, ori de câte ori este necesar, să depună într-un termen pe care îl fixează camera de apel observațiile lor asupra notificărilor care le sunt adresate sau asupra comunicărilor care emană de la celelalte părți.

(3) Dacă în termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu dă curs acestei invitații conform paragrafului (2), cererea de brevet european trebuie considerată ca fiind retrasă, cu excepția cazului în care decizia care face obiectul apelului a fost luată de către divizia juridică.

ARTICOLUL 111 Hotărârea privind apelul

(1) După examinarea în fond a apelului camera de apel trebuie să hotărască asupra apelului. Ea poate fie să exercite competențele instanței care a luat decizia atacată, fie să trimită acestei instanțe, spre rejudecare, acțiunea.

(2) Atunci când camera de apel trimite cauza pentru rejudecare instanței care a luat decizia atacată prin apel, motivele și dispozitivul hotărârii camerei de apel sunt obligatorii pentru acea instanță, cu condiția ca faptele cauzei să fie aceleași. Dacă hotărârea atacată prin apel a fost luată de secția de depozit, atunci ratio decidendi a hotărârii camerei de apel este în aceeași măsură obligatorie pentru divizia de examinare.

ARTICOLUL 112 Hotărâri sau avize ale Marii Camere de Apel

(1) În scopul aplicării uniforme a legii sau dacă se pune o problemă de drept de importanță fundamentală:

a) camera de apel, fie din oficiu, fie la cererea unei părți, trebuie să sesizeze Marea Cameră de Apel dacă consideră că este necesară o hotărâre în aceste scopuri. Atunci când camera de apel respinge cererea, aceasta trebuie să își motiveze refuzul în hotărârea sa finală;

b) președintele Oficiului European de Brevete poate supune o problemă juridică Marii Camere de Apel dacă două camere de apel au luat hotărâri diferite în acea problemă.

(2) În cazurile vizate de paragraful (1) a) părțile procedurii de apel sunt aceleași în procedura în fața Marii Camere de Apel.

(3) Decizia Marii Camere de Apel la care se referă paragraful (1) a) leagă camera de apel pentru apelul în instanță.

PARTEA a VII-a Dispoziții comune

CAPITOLUL I Dispoziții generale de procedură

ARTICOLUL 113 Motivarea hotărârilor

(1) Hotărârile Oficiului European de Brevete se bazează numai pe motivele sau deciziile asupra cărora părțile interesate își pot expune punctul de vedere.

(2) În cadrul procedurii de examinare a cererii de brevet european sau a brevetului european și în cazul hotărârilor luate în acest sens Oficiul European de Brevete va lua în considerare doar forma redactată care a fost depusă sau acceptată de către solicitant sau de către titularul de brevet.

ARTICOLUL 114 Analiza din oficiu

(1) În cursul procedurii ce se desfășoară în fața Oficiului European de Brevete acesta va proceda la analiza din oficiu a faptelor; această analiză nu se limitează doar la faptele invocate sau la cererile prezentate de părți.

(2) Oficiul European de Brevete nu este obligat să țină seama de faptele sau probele pe care părțile nu le-au invocat sau prezentat în timp util.

ARTICOLUL 115 Observațiile terților Modificări (1)

(1) După publicarea cererii de brevet european orice terțe persoane pot să facă observații asupra brevetabilității invenției ce face obiectul cererii de brevet european. Observațiile se vor face în scris și se vor motiva. Persoanele terțe nu sunt considerate părți în cadrul procedurii în fața Oficiului European de Brevete.

(2) Observațiile indicate în paragraful (1) se vor comunica solicitantului sau titularului de brevet european care își poate defini poziția față de acestea.

ARTICOLUL 116 Procedura orală

(1) Se va recurge la procedura orală, fie din oficiu, atunci când Oficiul European de Brevete va considera necesar, fie pe baza solicitării uneia dintre părți. Totuși Oficiul European de Brevete poate să respingă o solicitare de procedură orală ce ar avea loc în fața aceleiași instanțe, dacă părțile, precum și faptele procedurii au rămas aceleași.

(2) Totodată, nu se va recurge, la cererea solicitantului, la procedura orală în fața secției de depozit decât dacă această secție o consideră utilă și dacă se are în vedere respingerea cererii de brevet european.

(3) Procedurile orale ce se desfășoară în fața secției de depozit, a diviziei de examinare și a diviziei juridice nu sunt publice.

(4) Procedurile orale și pronunțarea hotărârii sunt publice în fața camerelor de apel, a Marii Camere de Apel, după publicarea cererii de brevet european, cât și în fața diviziilor de opunere, dacă instanța sesizată nu hotărăște altfel, în cazul în care publicitatea ar putea să prezinte dezavantaje grave și nejustificate, mai ales pentru una dintre părțile procedurii.

ARTICOLUL 117 Instrumentarea Modificări (1)

(1) În cadrul procedurilor ce se desfășoară în fața unei divizii de examinare, de opunere, juridice sau în fața unei camere de apel sunt permise următoarele mijloace de instrumentare:

a) audierea părților;

b) solicitarea de informații;

c) prezentarea de documente;

d) audierea martorilor;

e) opinii ale experților;

f) inspecția vizuală;

g) declarații scrise sub prestare de jurământ.

(2) Divizia de examinare, de opunere și camera de apel pot să însărcineze pe unul dintre membrii lor cu măsurile de instrumentare.

(3) Dacă Oficiul European de Brevete consideră necesară depoziția orală a unei părți, a unui martor sau a unui expert, atunci:

a) citează persoana vizată în fața sa; sau

b) solicită, în conformitate cu prevederile art. 131 paragraful (2), ca autoritățile juridice competente ale statului pe teritoriul căruia domiciliază persoana vizată să obțină depoziția acesteia.

(4) Una dintre părți, un martor sau un expert invitat de către Oficiul European de Brevete poate să ceară Oficiului European de Brevete să fie audiat de către o instanță competentă din țara sa de reședință. La primirea unei astfel de cereri sau dacă în termenul precizat de Oficiul European de Brevete în invitația făcută nu se primește nici un răspuns, Oficiul European de Brevete poate să ceară unei instanțe competente, conform art. 131 paragraful (2), să obțină depoziția persoanei respective.

(5) Dacă una dintre părți, un martor sau un expert face o depoziție în fața Oficiului European de Brevete, acesta poate, dacă consideră necesar ca depoziția să se facă sub prestare de jurământ sau într-o formă echivalentă acesteia, să ceară instanței juridice competente din țara de reședință a persoanei vizate să o audieze din nou în aceste condiții.

(6) Dacă Oficiul European de Brevete cere instanței competente prezentarea depoziției, atunci el poate cere acesteia obținerea depoziției sub prestare de jurământ sau într-o altă formă echivalentă și poate să permită unui membru al instanței interesate să asiste la audierea părții, a martorului sau a expertului și să-l interogheze, fie prin intermediul respectivei instanțe, fie direct.

ARTICOLUL 118 Unicitatea cererii de brevet european

Când solicitanții sau titularii unui brevet european nu sunt aceiași pentru diferite state contractante desemnate, în cadrul procedurii în fața Oficiului European de Brevete ei sunt considerați cosolicitanți sau coproprietari. Unicitatea cererii de brevet sau a brevetului nu este afectată pe parcursul acestei proceduri; îndeosebi, textul cererii de brevet european sau al brevetului european trebuie să fie identic pentru toate statele desemnate, în afară de cazul în care prezenta convenție prevede altfel.

ARTICOLUL 119 Notificarea Modificări (1)

Oficiul European de Brevete va notifica din oficiu toate hotărârile și citațiile, precum și alte comunicări prin care se stabilește un anumit termen sau prin care persoanele vizate trebuie atenționate conform unor prevederi ale prezentei convenții sau conform unui ordin al președintelui Oficiului European de Brevete. În cazuri excepționale notificările pot fi transmise prin intermediul autorităților centrale pentru protecția proprietății industriale ale statelor contractante.

ARTICOLUL 120 Termene Modificări (1)

În Regulamentul de aplicare se stabilesc:

a) modul de calcul al termenelor, precum și condițiile în care aceste termene pot fi prelungite, în cazul în care birourile Oficiului European de Brevete sau administrațiile la care se face referire în art. 75 paragraful (1) b) nu sunt deschise pentru primirea documentelor sau datorită faptului că poșta nu se distribuie în localitățile în care Oficiul European de Brevete sau administrațiile sus-menționate sunt situate ori datorită faptului că serviciile poștale au o întrerupere generală, perturbație ce rezultă în urma unei astfel de întreruperi;

b) durata minimă și maximă a termenelor stabilite de Oficiul European de Brevete.

ARTICOLUL 121 Continuarea procedurii cererii de brevet european Modificări (1)

(1) Dacă cererea de brevet european urmează să fie respinsă ca urmare a depășirii termenului stabilit de Oficiul European de Brevete, este respinsă sau este considerată retrasă, atunci efectul legal prevăzut în acest caz nu se produce sau, dacă s-a produs deja, se va anula, dacă solicitantul cere continuarea procedurii pentru cererea de brevet european respectivă.

(2) Solicitarea se va face în scris, în termen de două luni de la data la care s-a notificat hotărârea privind respingerea cererii de brevet european sau comunicarea prin care cererea de brevet european se consideră a fi retrasă. Acțiunea omisă trebuie realizată în acest timp limită. Cererea se ia în considerare doar din momentul plății taxelor pentru continuarea procedurii.

(3) Hotărârea asupra cererii o ia instanța competentă pentru judecarea acțiunii omise.

ARTICOLUL 122 Restitutio in integrum Modificări (1)

(1) Solicitantul sau titularul de brevet european care, în ciuda atenției acordate circumstanțelor date, a fost împiedicat să respecte un termen limită impus de Oficiul European de Brevete va fi repus în drepturi, la cerere, dacă nerespectarea termenului, conform Convenției, are drept consecință directă respingerea cererii de brevet european sau a unei solicitări, considerarea cererii de brevet european ca fiind retrasă, revocarea brevetului european sau pierderea unui alt drept sau a unui mijloc de reparație.

(2) Cererea de repunere în drepturi se va face în scris în termen de două luni după înlăturarea cauzei care a determinat întârzierea; în acest termen se va realiza acțiunea omisă. Cererea se va admite doar în timp de un an după expirarea termenului nerespectat. În caz de neplată a unei taxe anuale, termenul prevăzut în art. 86 paragraful (2) se va include în perioada de un an.

(3) Cererea de repunere în drepturi trebuie să cuprindă motivele și faptele pe care se bazează. Cererea se consideră depusă în momentul în care s-a plătit taxa de repunere în drepturi.

(4) Asupra cererii hotărăște departamentul care trebuie să ia hotărârea asupra acțiunii omise.

(5) Dispozițiile acestui articol nu se aplică în cazul termenelor prevăzute la paragraful (2), precum și la art. 61 paragraful (3), art. 76 paragraful (3), art. 78 paragraful (2), art. 79 paragraful (2), art. 87 paragraful (1) și art. 94 paragraful (2).

(6) Dacă o persoană de bună-credință din unul dintre statele contractante a început exploatarea sau a făcut pregătiri efective și serioase pentru exploatarea unei invenții ce face obiectul unei cereri de brevet european publicate sau a unui brevet european, în perioada cuprinsă între pierderea drepturilor la care s-a făcut referire în paragraful (1) și publicarea mențiunii de restabilire a acestor drepturi, aceasta poate să continue exploatarea invenției numai în întreprinderea sa sau pentru necesitățile acesteia și fără a plăti vreo despăgubire.

(7) Acest articol nu afectează dreptul unui stat contractant de a acorda repunerea în drepturi respectând termenele prevăzute în această convenție și autoritățile acestui stat.

ARTICOLUL 123 Modificări Modificări (1)

(1) Condițiile prin care o cerere de brevet european sau un brevet european poate fi modificat în cursul procedurilor în fața Oficiului European de Brevete sunt reglementate în Regulamentul de aplicare. În toate cazurile solicitantul poate, din proprie inițiativă, să modifice cel puțin o dată descrierea, revendicările și desenele.

(2) O cerere de brevet european sau un brevet european nu poate fi modificat într-un asemenea mod încât obiectul său să depășească obiectul cererii inițiale, așa cum a fost ea înregistrată.

(3) În cazul procedurii de opunere revendicările brevetului european nu se pot modifica astfel încât să se extindă domeniul de protecție.

ARTICOLUL 124 Indicații referitoare la cererile de brevet național Modificări (1)

(1) Divizia de examinare sau camera de recurs poate să invite solicitantul să indice, într-un termen stabilit, țările în care acesta a depus cereri de brevet național pentru invenția - în totalitate sau în parte - care face obiectul cererii de brevet european, precum și numerele acestor cereri de brevet național.

(2) Dacă în termenul stabilit solicitantul nu dă curs unei invitații, conform paragrafului (1), cererea de brevet european este considerată retrasă.

ARTICOLUL 125 Referire la principii generale

În absența unei dispoziții de procedură din prezenta convenție, Oficiul European de Brevete ia în considerare principiile admise în general în materie de brevete în statele contractante.

ARTICOLUL 126 Terminarea obligațiilor financiare

(1) Dreptul Organizației de a cere taxe în profitul Oficiului European de Brevete se prescrie la 4 ani, calculați de la sfârșitul anului calendaristic în care taxa a devenit exigibilă.

(2) Drepturile de opunere ale Organizației la restituirea taxelor sau a supraîncasărilor de către Oficiul European de Brevete, la achitarea taxelor, se prescriu la 4 ani, calculați de la sfârșitul anului calendaristic pe parcursul căruia acest drept a luat naștere.

(3) Termenul prevăzut în paragrafele (1) și (2) se întrerupe în cazul vizat în paragraful (1), printr-o invitație la achitarea taxelor, și în cazul vizat în paragraful (2), printr-o cerere scrisă în vederea exercitării respectivului drept. Acest termen reîncepe să curgă de la data întreruperii sale; el expiră cel mai târziu la sfârșitul unei perioade de 6 ani calculați de la sfârșitul anului calendaristic pe parcursul căruia el a început să curgă inițial, în afară de cazul în care o acțiune a fost introdusă în justiție pentru valorificarea acestui drept; într-un asemenea caz termenul expiră cel mai devreme la sfârșitul perioadei de un an calculat de la data la care hotărârea este considerată definitivă.

CAPITOLUL II Informarea publicului și a instanțelor oficiale

ARTICOLUL 127 Registrul european de brevete Modificări (1)

Oficiul European de Brevete ține un registru, denumit Registrul european de brevete, în care sunt înscrise datele a căror înregistrare este prevăzută de prezenta convenție. Înainte de publicarea cererii de brevet european nici o mențiune nu se va înregistra în registru. Registrul este deschis inspecției publice.

ARTICOLUL 128 Inspecția publică Modificări (1)

(1) Accesul la documentele cuprinse în cererile de brevet european, care încă nu au fost publicate, este permis numai cu acordul solicitantului.

(2) Persoana care demonstrează că solicitantul unei cereri de brevet european s-a folosit de cererea sa de brevet european pentru a acționa împotriva sa poate să ceară consultarea dosarului înaintea publicării cererii de brevet european și fără acordul solicitantului.

(3) În cazul publicării unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri de brevet european, depusă în conformitate cu prevederile art. 61 paragraful (1), orice persoană poate consulta dosarul cererii de brevet european inițiale înainte de publicarea acesteia și fără acordul solicitantului.

(4) După publicarea cererii de brevet european actele referitoare la această cerere și la brevetul european acordat pe baza acestei cereri pot fi consultate la cerere, ținându-se însă seama de restricțiile prevăzute în Regulamentul de aplicare.

(5) Înainte de publicarea cererii de brevet european Oficiul European de Brevete poate să comunice terților și să facă publice următoarele informații:

a) numărul cererii de brevet european;

b) data de înregistrare a cererii de brevet european și, dacă a fost invocată o prioritate a unei înregistrări anterioare, ziua, statul și numărul cererii de brevet european anterioare;

c) numele solicitantului;

d) titlul invenției;

e) statele contractante desemnate.

ARTICOLUL 129 Publicații periodice Modificări (1)

Oficiul European de Brevete publică periodic:

a) Buletinul european de brevete, cuprinzând datele înscrise în Registrul european de brevete, precum și orice alte indicații a căror publicare este prevăzută de prezenta convenție;

b) Buletinul oficial al Oficiului European de Brevete, cuprinzând comunicări și informații de ordin general provenind de la președintele Oficiului European de Brevete, precum și orice alte informații referitoare la prezenta convenție și la aplicarea ei.

ARTICOLUL 130 Schimbul de informații Modificări (1)

(1) Oficiul European de Brevete și, sub rezerva aplicării dispozițiilor legislative sau regulamentare vizate în art. 75 paragraful (2), oficiile centrale de proprietate industrială ale statelor contractante își comunică, la cerere, toate informațiile utile cu privire la depozitul cererilor de brevete europene și naționale, precum și la desfășurarea procedurilor referitoare la respectivele cereri și la brevetele acordate pe baza acestora.

(2) Prevederile paragrafului (1) sunt aplicabile schimbului de informații, pe baza unor acorduri de lucru între Oficiul European de Brevete și:

a) oficiile centrale de proprietate industrială ale statelor care nu sunt părți la prezenta convenție;

b) orice organizație interguvernamentală însărcinată cu eliberarea brevetelor;

c) orice altă organizație.

(3) Comunicările informațiilor făcute în conformitate cu paragraful (1) și paragraful (2) a) și b) nu sunt supuse restricțiilor prevăzute în art. 128. Consiliul de administrație poate să decidă că schimbul de informații realizat în conformitate cu paragraful (2) c) nu este supus restricțiilor prevăzute în art. 128, cu condiția ca organizația interesată să se angajeze să considere informațiile comunicate ca fiind confidențiale, până la data publicării cererii de brevet european.

ARTICOLUL 131 Cooperarea administrativă și juridică

(1) În afară de cazul unor dispoziții contrare ale prezentei convenții sau ale legislațiilor naționale, Oficiul European de Brevete și instanțele juridice sau alte autorități competente ale statelor contractante își acordă asistență mutuală, la cerere, prin comunicarea informațiilor sau a dosarelor. Când Oficiul European de Brevete comunică dosarele instanțelor juridice, ministerelor publice sau oficiilor centrale de proprietate industrială, comunicarea nu este supusă restricțiilor prevăzute în art. 128.

(2) Pe baza scrisorii rogatorii emanând de la Oficiul European de Brevete instanțele juridice sau alte autorități competente ale statelor contractante, în numele Oficiului European de Brevete și în limita competenței lor, procedează la măsuri de instrumentare sau la alte acțiuni jurisdicționale.

ARTICOLUL 132 Schimb de publicații

(1) Oficiul European de Brevete și oficiile centrale de proprietate industrială ale statelor contractante schimbă, la cerere, pentru folosința lor proprie și gratuit, unul sau mai multe exemplare din publicațiile lor.

(2) Oficiul European de Brevete poate să încheie acorduri referitoare la schimbul sau furnizarea publicațiilor.

CAPITOLUL III Reprezentarea

ARTICOLUL 133 Principii generale referitoare la reprezentare Modificări (1)

(1) Cu excepția prevederilor paragrafului (2), în procedurile stabilite prin această convenție nici o persoană nu este obligată să fie reprezentată printr-un mandatar.

(2) Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul în unul dintre statele contractante trebuie să fie reprezentate, în cadrul procedurilor prevăzute în această convenție, printr-un mandatar autorizat și să acționeze în toate procedurile stabilite de prezenta convenție, prin intermediul acestuia, cu excepția depunerii unei cereri de brevet european; în Regulamentul de aplicare mai pot fi prevăzute și alte excepții.

(3) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul într-un stat contractant pot să acționeze în oricare dintre procedurile stabilite prin această convenție printr-un angajat; acesta nu trebuie să fie un mandatar autorizat, dar are nevoie de o împuternicire în acest sens, conform Regulamentului de aplicare. Regulamentul de aplicare poate să prevadă dacă și în ce condiții un angajat al unei persoane juridice vizate în prezentul paragraf poate să reprezinte și alte persoane juridice cu sediul pe teritoriul unui stat contractant și care au relații de natură economică cu prima persoană juridică.

(4) Prin Regulamentul de aplicare pot să fie fixate dispoziții speciale referitoare la reprezentarea comună a părților acționând în comun.

ARTICOLUL 134 Mandatari autorizați Modificări (1)

(1) Reprezentarea profesională a persoanelor fizice și juridice în procedurile stabilite de această convenție poate fi efectuată doar de mandatarii autorizați ale căror nume apar pe o listă ținută în acest scop de Oficiul European de Brevete.

(2) Orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții poate fi înscrisă pe lista mandatarilor autorizați:

a) să aibă naționalitatea unuia dintre statele contractante;

b) să aibă sediul firmei sau un loc de muncă pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

c) să treacă examenul european de calificare.

(3) Înscrierea este efectuată la cerere, însoțită de certificate care să precizeze îndeplinirea condițiilor formulate în paragraful (2).

(4) Persoanele ale căror nume apar pe lista mandatarilor autorizați sunt îndreptățite să acționeze în toate procedurile stabilite de prezenta convenție.

(5) Ca să acționeze ca mandatar autorizat, orice persoană al cărei nume apare pe listă, conform paragrafului (1), este îndreptățită să-și stabilească un sediu al firmei în oricare stat contractant în care operează prevederile acestei convenții, ținând seama de Protocolul privind centralizarea anexat la această convenție. Autoritățile statului respectiv nu pot retrage această autorizație decât în cazurile particulare și în virtutea legii naționale a securității publice și ordinii de drept. Înainte de adoptarea unei astfel de măsuri președintele Oficiului European de Brevete trebuie să fie consultat.

(6) Președintele Oficiului European de Brevete poate, în anumite situații, să accepte o derogare de la prevederile paragrafului (2) a).

(7) Reprezentarea în procedurile stabilite de Convenție poate fi făcută atât de un mandatar autorizat, cât și de un avocat autorizat în unul dintre statele contractante și având un sediu al firmei în acel stat, în măsura în care el este îndreptățit în statul respectiv să acționeze ca mandatar autorizat în materie de brevete de invenție. Dispozițiile paragrafului (5) se aplică în acest caz.

(8) Consiliul de administrație poate adopta măsuri referitoare la:

a) calificarea și experiența necesară unei persoane pentru admiterea la examenul european de calificare și organizarea examenului;

b) înființarea sau recunoașterea unui institut format din persoane îndreptățite să acționeze ca mandatari autorizați, în baza examenului european de calificare sau a prevederilor art. 163 paragraful (7);

c) măsuri disciplinare care să fie exercitate de către acel institut sau de către Oficiul European de Brevete asupra acestor persoane.

PARTEA a VIII-a Incidența asupra dreptului național

CAPITOLUL I Transformarea în cerere de brevet național

ARTICOLUL 135 Cererea de începere a procedurii naționale Modificări (1)

(1) Oficiul central de proprietate industrială al unui stat contractant desemnat va aplica procedura de eliberare a unui brevet național numai la cererea solicitantului sau a titularului unui brevet european, în următoarele cazuri:

a) dacă cererea de brevet european este considerată retrasă conform art. 77 paragraful (5) sau art. 162 paragraful (4);

b) în alte cazuri prevăzute de legislația națională în care, conform acestei convenții, cererea de brevet european a fost respinsă sau retrasă ori este considerată ca fiind retrasă sau dacă brevetul european a fost revocat.

(2) Cererea de transformare trebuie să fie depusă în termen de 3 luni de la data la care cererea de brevet european a fost retrasă sau la care s-a notificat că cererea este considerată retrasă ori la care s-a luat hotărârea de respingere a cererii sau la care s-a notificat revocarea brevetului european. Efectul prevăzut în art. 66 încetează dacă cererea nu a fost depusă la termen.

ARTICOLUL 136 Depunerea și transmiterea cererii

(1) Cererea de transformare trebuie să fie depusă la Oficiul European de Brevete. Statele contractante în care solicitantul dorește să angajeze procedura de eliberare a unui brevet național sunt menționate în cerere. Această cerere este considerată depusă după plata taxei de transformare. Oficiul European de Brevete transmite cererea la oficiile centrale de proprietate industrială ale statelor care sunt menționate în cerere și anexează o copie a dosarului cererii de brevet european sau o copie a dosarului brevetului european.

(2) Totuși, dacă s-a notificat solicitantului că cererea de brevet european este considerată retrasă, conform art. 77 paragraful (5), cererea trebuie depusă la oficiul central național de proprietate industrială la care cererea menționată a fost depusă. Sub rezerva dispozițiilor legislației naționale referitoare la apărarea națională, acest oficiu transmite direct cererea, la care a anexat o copie a cererii de brevet european, la oficiile centrale ale statelor contractante menționate de solicitant în cererea sa. Prevederea ce face obiectul art. 66 încetează să producă efect dacă această transmitere nu este efectuată într-un interval de 20 de luni de la data depozitului sau de la data priorității, dacă o prioritate a fost invocată.

ARTICOLUL 137 Condiții formale privind transformarea Modificări (1)

(1) Pentru o cerere de brevet european transmisă în conformitate cu art. 136 nu se vor pretinde condițiile formale impuse de prevederile legislației naționale care sunt diferite de cele impuse de Convenție sau depășesc aceste cerințe.

(2) Oficiul central de proprietate industrială la care se transmite cererea de brevet european poate pretinde ca solicitantul să îndeplinească următoarele condiții:

a) să depună taxa de înregistrare națională;

b) să depună traducerea, în una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, a textului original al cererii sau, dacă este cazul, a textului modificat în cursul procedurii desfășurate în cadrul Oficiului European de Brevete, pe care solicitantul dorește să o supună procedurii naționale.

CAPITOLUL II Nulitatea și drepturi anterioare

ARTICOLUL 138 Motive de nulitate Modificări (1)

(1) Sub rezerva prevederilor art. 139, un brevet european poate fi declarat nul, pe baza legislației unui stat contractant, cu efect asupra teritoriului acestui stat, dacă:

a) obiectul brevetului european nu este brevetabil, conform art. 52-57;

b) brevetul european nu dezvăluie suficient de clar și complet invenția, astfel încât un specialist în domeniu să o poată realiza;

c) obiectul brevetului european depășește conținutul cererii depuse, așa cum a fost ea înregistrată, sau dacă brevetul care s-a eliberat pentru o cerere de brevet european divizionară sau pentru o nouă cerere de brevet european, depusă conform art. 61, depășește conținutul cererii anterioare, așa cum a fost ea înregistrată;

d) protecția acordată prin brevet european a fost extinsă;

e) titularul brevetului european nu avea dreptul să obțină brevet, conform art. 60 paragraful (1).

(2) Dacă motivele de anulare afectează doar o parte a brevetului european, anularea se va pronunța printr-o limitare corespunzătoare a acestui brevet. Dacă legislația națională o permite, limitarea se poate face sub forma modificării revendicărilor, a descrierii sau a desenelor.

ARTICOLUL 139 Drepturi anterioare și drepturi care au luat naștere la aceeași dată

(1) În orice stat desemnat o cerere de brevet european sau un brevet european are, din punct de vedere al drepturilor anterioare, același efect pe care l-ar avea o cerere de brevet național sau un brevet național față de o altă cerere de brevet național sau un alt brevet național.

(2) O cerere de brevet național și un brevet național sunt tratate din punct de vedere al drepturilor anterioare în raport cu un brevet european care desemnează acest stat contractant, ca și cum acest brevet european ar fi un brevet național.

(3) Fiecare stat contractant este liber să decidă dacă și în ce condiții pot fi cumulate protecțiile asigurate unei invenții, expusă simultan, într-o cerere de brevet european sau într-un brevet european și într-o cerere de brevet național sau într-un brevet național, având aceeași dată de depozit, sau, dacă o prioritate este invocată, aceeași dată de prioritate.

CAPITOLUL III Alte incidențe asupra dreptului național

ARTICOLUL 140 Modele de utilitate și certificate naționale de utilitate Modificări (1)

Art. 66, 124, 135-137 și art. 139 se aplică modelelor și certificatelor de utilitate înregistrate sau depuse în statele contractante ale căror legi prevăd astfel de modele și certificate.

ARTICOLUL 141 Taxe anuale pentru brevetul european Modificări (1)

(1) Taxele anuale pentru brevetul european pot fi percepute numai pentru anii care urmează datei stabilite la art. 86 paragraful (4).

(2) Dacă taxele anuale pentru brevetul european sunt scadente în cele două luni de la data la care a fost publicată mențiunea acordării brevetului european, aceste taxe se consideră valabil plătite dacă această plată s-a efectuat în cadrul termenului menționat. Nu se va plăti nici o taxă suplimentară în baza unei reglementări naționale.

PARTEA a IX-a Acorduri speciale

ARTICOLUL 142 Brevet unic

(1) Orice grup de state contractante care a prevăzut printr-un acord special că brevetul european acordat pentru aceste state are un caracter unic pe tot teritoriul lor poate prevedea că brevetele europene pot fi acordate doar concomitent pentru toate aceste state.

(2) Când orice grup de state contractante a făcut uz de posibilitatea menționată în paragraful (1), se aplică prevederile acestei părți.

ARTICOLUL 143 Instanțe speciale ale Oficiului European de Brevete

(1) Grupul de state contractante poate da sarcini suplimentare Oficiului European de Brevete.

(2) În cadrul Oficiului European de Brevete pot fi create instanțe speciale, comune statelor contractante din acest grup, pentru a îndeplini aceste sarcini suplimentare. Președintele Oficiului European de Brevete conduce aceste instanțe speciale; art. 10 paragrafele (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 144 Reprezentarea în fața instanțelor speciale

Grupul de state contractante poate prevedea reglementări speciale pentru reprezentarea părților în fața instanțelor menționate în art. 143 paragraful (2).

ARTICOLUL 145 Comitetul restrâns al Consiliului de administrație

(1) Grupul de state contractante poate înființa un comitet restrâns al Consiliului de administrație, în scopul de a controla activitățile instanțelor speciale create prin art. 143 paragraful (2); Oficiul European de Brevete pune la dispoziția acestui comitet personalul, sediul și dotarea materială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Președintele Oficiului European de Brevete este responsabil de activitățile instanțelor speciale în fața comitetului restrâns al Consiliului de administrație.

(2) Alcătuirea, competențele și funcțiile comitetului restrâns sunt stabilite de grupul de state contractante.

ARTICOLUL 146 Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale

În cazul în care Oficiului European de Brevete i-au fost încredințate, în baza art. 143, sarcini suplimentare, grupul de state contractante suportă cheltuielile rezultate din îndeplinirea de către Organizație a acestor sarcini. Dacă în cadrul Oficiului European de Brevete au fost înființate instanțe speciale pentru îndeplinirea acestor sarcini suplimentare, grupul de state contractante suportă cheltuielile pentru personalul, sediul și materialul necesare pentru aceste instanțe. Art. 39 paragrafele (3) și (4), art. 41 și 47 se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 147 Plăți din taxe de menținere în vigoare a brevetului unic

Dacă grupul de state contractante a stabilit un barem unic pentru taxele anuale pentru brevetele europene, procentajul prevăzut de art. 39 paragraful (1) este calculat pe baza acestui barem unic; valoarea minimă prevăzută la art. 39 paragraful (1) se aplică brevetului unic. Art. 39 paragrafele (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 148 Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

(1) Art. 74 se aplică dacă grupul de state contractante nu a prevăzut altfel.

(2) Grupul de state contractante poate prevedea că o cerere de brevet european pentru care aceste state contractante au fost desemnate nu poate fi transferată, nu poate constitui un gaj sau nu poate fi obiectul unei execuții forțate decât pentru toate statele contractante și conform prevederilor acordului special.

ARTICOLUL 149 Desemnarea comună

(1) Grupul de state contractante poate prevedea că desemnarea statelor din grup nu se poate face decât în comun, iar desemnarea unuia sau mai multor state este considerată drept desemnare a tuturor statelor grupului.

(2) Dacă Oficiul European de Brevete este oficiul desemnat în sensul art. 153, paragraful (1) al prezentului articol se aplică dacă solicitantul a indicat în cererea internațională că vrea să obțină un brevet european pentru unul sau mai multe dintre statele desemnate ale grupului. Prezenta prevedere se aplică și dacă solicitantul desemnează în cererea internațională unul dintre statele contractante ale grupului, dacă legislația statului respectiv prevede că desemnarea statului respectiv are efectele unei cereri de brevet european.

PARTEA a X-a Cererea internațională în sensul Tratatului de cooperare
în domeniul brevetelor (PCT)
Modificări (1)

ARTICOLUL 150 Aplicarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor

(1) Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, denumit mai jos Tratatul de cooperare, se aplică în conformitate cu prevederile prezentei părți.

(2) Cererile internaționale depuse conform Tratatului de cooperare pot constitui un obiect al procedurilor în fața Oficiului European de Brevete. În asemenea proceduri prevederile acestui tratat se aplică și se completează cu prevederile acestei convenții. În cazul unui conflict vor prevala prevederile Tratatului de cooperare. În caz special, pentru o cerere internațională, termenul în care cererea pentru examinare trebuie să fie depusă conform art. 94 paragraful (2) nu expiră înainte de perioada prevăzută de art. 22 sau 39 din Tratatul de cooperare, dacă este cazul.

(3) O cerere internațională pentru care Oficiul European de Brevete acționează ca oficiu desemnat sau oficiu ales este considerată cerere de brevet european.

(4) În măsura în care în această convenție se face referire la Tratatul de cooperare, acea referire include regulile din acest tratat.

ARTICOLUL 151 Oficiul European de Brevete - oficiul receptor

(1) Oficiul European de Brevete poate acționa ca oficiu receptor în sensul art. 2(xv) din Tratatul de cooperare, dacă solicitantul este un rezident sau un național al unui stat contractant la această convenție, față de care Tratatul de cooperare a intrat în vigoare.

(2) Oficiul European de Brevete poate, de asemenea, acționa ca oficiu receptor, dacă solicitantul este un rezident sau un național al unui stat care nu este stat contractant la această convenție, dar care este stat contractant la Tratatul de cooperare și care a încheiat un acord cu Organizația, prin care Oficiul European de Brevete acționează ca oficiu receptor conform prevederilor Tratatului de cooperare, în locul oficiului național din acest stat.

(3) Sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de administrație, Oficiul European de Brevete poate acționa, de asemenea, ca oficiu receptor pentru oricare alt solicitant, în conformitate cu acordul încheiat între Organizație și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

ARTICOLUL 152 Depunerea și transmiterea cererii internaționale

(1) Dacă solicitantul alege Oficiul European de Brevete ca oficiu receptor pentru cererea sa internațională, el trebuie să o depună direct la Oficiul European de Brevete. Totuși se aplică dispozițiile art. 75 paragraful (2).

(2) În cazul în care o cerere internațională este depusă la Oficiul European de Brevete prin intermediul oficiului central de proprietate industrială competent, statele contractante interesate iau toată măsurile necesare pentru a asigura transmiterea cererii Oficiului European de Brevete în timp util, astfel ca acesta să poată îndeplini la timp condițiile pentru transmiterea cererii internaționale conform Tratatului de cooperare.

(3) Fiecare cerere internațională este condiționată de plata unei taxe de transmitere care trebuie să fie achitată într-o lună de la primirea cererii.

ARTICOLUL 153 Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat

(1) Oficiul European de Brevete acționează ca oficiu desemnat în sensul art. 2(xiii) din Tratatul de cooperare pentru acele state contractante părți la această convenție, pentru care Tratatul de cooperare a intrat în vigoare și care sunt desemnate în cererea internațională, dacă solicitantul informează în cererea internațională oficiul receptor că dorește să obțină un brevet european pentru aceste state. Această prevedere se aplică dacă în cererea internațională solicitantul desemnează un stat contractant a cărui legislație națională stipulează că desemnarea acelui stat are efectul unei cereri de brevet european.

(2) Când Oficiul European de Brevete acționează ca oficiu desemnat, diviziile de examinare sunt competente în luarea hotărârilor prevăzute în art. 25 paragraful (2) a) din Tratatul de cooperare.

ARTICOLUL 154 Oficiul European de Brevete - administrație însărcinată
cu cercetarea documentară internațională

(1) Oficiul European de Brevete acționează ca administrație însărcinată cu cercetarea documentară internațională în sensul cap. I al Tratatului de cooperare, pentru solicitanții care sunt rezidenți sau naționali ai unui stat contractant pentru care Tratatul de cooperare a intrat în vigoare, în condițiile încheierii unui acord între Organizație și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

(2) Sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de administrație, Oficiul European de Brevete acționează, de asemenea, ca administrație însărcinată cu cercetarea documentară internațională pentru orice alt solicitant, conform unui acord încheiat între Organizație și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

(3) Camerele de apel sunt competente în luarea unei hotărâri asupra unui protest făcut de un solicitant împotriva unei taxe suplimentare pentru cercetare documentară internațională aplicată de Oficiul European de Brevete, conform art. 17 paragraful (3) a) din Tratatul de cooperare.

ARTICOLUL 155 Oficiul European de Brevete - administrație însărcinată
cu examinarea preliminară internațională

(1) Oficiul European de Brevete acționează ca administrație însărcinată cu examinarea preliminară internațională în sensul cap. II al Tratatului de cooperare, pentru solicitanții care sunt rezidenți sau naționali ai unui stat contractant legat de acest capitol, în condițiile încheierii unui acord între Organizație și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

(2) Sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de administrație, Oficiul European de Brevete acționează, de asemenea, ca administrație însărcinată cu examinarea preliminară internațională pentru orice alt solicitant, conform unui acord încheiat între Organizație și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

(3) Camerele de apel sunt competente în luarea unei hotărâri asupra unui protest făcut de un solicitant împotriva unei taxe suplimentare aplicate de Oficiul European de Brevete conform art. 34 paragraful (3) a) al Tratatului de cooperare.

ARTICOLUL 156 Oficiul European de Brevete - oficiu ales

Oficiul European de Brevete acționează ca oficiu ales în sensul art. 2(xiv) din Tratatul de cooperare, dacă solicitantul a ales oricare dintre statele desemnate, conform art. 153 paragraful (1) sau art. 149 paragraful (2), pentru care cap. II al acestui tratat a intrat în vigoare. Sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de administrație, această prevedere se aplică acolo unde solicitantul este rezident sau național al unui stat care nu este parte la acest tratat sau care nu este legat de cap. II al acestui tratat, în măsura în care el este una dintre persoanele căreia Adunarea Uniunii de Cooperare Internațională în Domeniul Brevetelor a decis să îi permită, conform art. 31 paragraful (2) b) din Tratatul de cooperare, să facă o cerere de examinare preliminară internațională.

ARTICOLUL 157 Raportul de cercetare documentară internațională

(1) Fără a prejudicia prevederile paragrafelor (2), (3) și (4), raportul de cercetare documentară internațională prevăzut la art. 18 din Tratatul de cooperare sau orice declarație făcută în baza art. 17 paragraful (2) a) din acest tratat și publicarea lor în baza art. 21 din acest tratat înlocuiesc raportul de cercetare documentară europeană și mențiunea publicării lui în Buletinul european de brevete.

(2) Sub rezerva hotărârilor Consiliului de administrație menționate la paragraful (3):

a) este întocmit un raport suplimentar de cercetare documentară europeană pentru toate cererile internaționale;

b) solicitantul trebuie să plătească taxa de cercetare documentară în același timp cu taxa națională prevăzută în art. 22 paragraful (1) sau art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare. Dacă taxa de cercetare documentară nu a fost plătită la termen, cererea este considerată retrasă.

(3) Consiliul de administrație poate hotărî în ce condiții și în ce măsură:

a) se renunță la raportul suplimentar de cercetare documentară;

b) taxa de cercetare este redusă.

(4) Consiliul de administrație poate anula în orice moment hotărârile luate în baza paragrafului (3).

ARTICOLUL 158 Publicarea cererii internaționale și transmiterea sa
la Oficiul European de Brevete

(1) Publicarea, în baza art. 21 din Tratatul de cooperare, a cererii internaționale pentru care Oficiul European de Brevete este oficiu desemnat înlocuiește, sub rezerva dispozițiilor paragrafului (3), publicarea cererii de brevet european și este menționată în Buletinul european de brevete. Totuși cererea nu este considerată ca fiind inclusă în stadiul tehnicii, în sensul art. 54 paragraful (3), dacă condițiile formulate în paragraful (2) nu sunt îndeplinite.

(2) Cererea internațională trebuie să fie remisă Oficiului European de Brevete în una dintre limbile sale oficiale. Solicitantul trebuie să plătească Oficiului European de Brevete taxa națională prevăzută la art. 22 paragraful (1) sau la art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare.

(3) Dacă cererea internațională este publicată într-o altă limbă decât una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, acesta publică cererea internațională remisă, în condițiile prevăzute în paragraful (2). Sub rezerva dispozițiilor art. 67 paragraful (3), protecția provizorie, conform art. 67 paragrafele (1) și (2), nu este asigurată decât de la data acestei publicări.

PARTEA a XI-a Dispoziții tranzitorii

ARTICOLUL 159 Consiliul de administrație în perioada tranzitorie

(1) Statele la care se face referire în art. 169 paragraful (1) își numesc reprezentanții în Consiliul de administrație; la convocarea Guvernului Republicii Federale Germania, Consiliul de administrație se reunește nu mai târziu de două luni după intrarea în vigoare a prezentei convenții, în special în vederea alegerii președintelui Oficiului European de Brevete.

(2) Durata mandatului primului președinte al Consiliului de administrație, numit după intrarea în vigoare a prezentei convenții, este de 4 ani.

(3) Durata mandatului celor 2 membri aleși ai primului Birou al Consiliului de administrație constituit după intrarea în vigoare a prezentei convenții este de 5 și, respectiv, 4 ani.

ARTICOLUL 160 Numirea angajaților în perioada tranzitorie

(1) Până la adoptarea statutului funcționarilor angajați permanent și a regimului aplicat celorlalți angajați ai Oficiului European de Brevete, Consiliul de administrație și președintele Oficiului European de Brevete, fiecare în cadrul competenței sale, recrutează personalul necesar și încheie în acest scop contracte pe durată limitată. Consiliul de administrație poate stabili principii generale referitoare la recrutare.

(2) Într-o perioadă tranzitorie, căreia îi fixează termenul, Consiliul de administrație, după consultarea președintelui Oficiului European de Brevete, poate să numească în calitate de membri ai Marii Camere de Apel sau ai camerelor de apel tehnicieni ori juriști, aparținând jurisdicțiilor naționale sau serviciilor naționale ale statelor contractante, care își pot continua asumarea funcțiilor în cadrul acestor jurisdicții sau servicii naționale. Ei pot fi numiți pentru o perioadă mai mică de 5 ani, dar nu mai mică de un an, și pot fi renumiți în funcțiile lor.

ARTICOLUL 161 Primul exercițiu bugetar

(1) Primul exercițiu bugetar al Organizației se întinde de la data intrării în vigoare a prezentei convenții până la 31 decembrie a aceluiași an. Dacă acest exercițiu începe în cursul celui de-al doilea semestru, el se întinde până la 31 decembrie a anului următor.

(2) Bugetul primului exercițiu este stabilit de îndată ce este posibil, după intrarea în vigoare a prezentei convenții. În așteptarea vărsământului contribuțiilor statelor contractante, prevăzute în art. 40 și aferente primului buget, aceste state fac, la cererea Consiliului de administrație și în limita nivelului sumei fixate, plăți anticipate care se scad din contribuțiile acestora aferente acestui buget. Plățile anticipate sunt determinate conform cheii de repartiție la care se face referire în art. 40. Dispozițiile art. 39 paragrafele (3) și (4) se aplică plăților anticipate.

ARTICOLUL 162 Extinderea progresivă a domeniului de activitate al Oficiului
European de Brevete

(1) Cererile de brevet european pot fi prezentate la Oficiul European de Brevete de la data fixată de către Consiliul de administrație la propunerea președintelui Oficiului.

(2) La propunerea președintelui Oficiului European de Brevete Consiliul de administrație poate să decidă că, începând cu data la care se face referire în paragraful (1), instrumentarea cererilor de brevet european va putea fi limitată. Această limitare se referă la anumite domenii tehnice. Totuși cererile de brevet european trebuie, în orice caz, să facă obiectul unei examinări pentru a se determina dacă le poate fi acordată o dată de depozit.

(3) Dacă o decizie a fost luată în virtutea paragrafului (2), Consiliul de administrație nu mai poate limita ulterior instrumentarea cererilor de brevet european.

(4) Dacă instrumentarea unei cereri de brevet european nu poate fi continuată datorită limitării aduse procedurii în virtutea paragrafului (2), Oficiul European de Brevete îi notifică aceasta solicitantului și îi indică faptul că poate prezenta o cerere pentru transformare. Ca urmare a acestei notificări, cererea de brevet european se consideră retrasă.

ARTICOLUL 163 Mandatari autorizați în perioada tranzitorie

(1) În perioada tranzitorie a cărei durată este fixată de Consiliul de administrație și prin derogare de la art. 134 paragraful (2), poate fi înscrisă pe lista mandatarilor autorizați orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

a) are naționalitatea unuia dintre statele contractante;

b) are sediul firmei sau locul de muncă pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

c) este abilitată, în domeniul brevetelor de invenție, să reprezinte persoane fizice sau juridice în fața oficiului central de proprietate industrială al statului contractant pe teritoriul căruia această persoană are sediul firmei sau locul de muncă.

(2) Înregistrarea este făcută pe baza unei cereri însoțite de o atestare care este furnizată de oficiul central de proprietate industrială și care indică îndeplinirea condițiilor la care se face referire în paragraful (1).

(3) Atunci când într-un stat contractant abilitarea la care se face referire în paragraful (1) c) nu este condiționată de existența unei calificări profesionale speciale, persoanele care solicită înregistrarea lor pe listă și care activează în domeniul brevetelor de invenție în fața oficiului central de proprietate industrială al statului respectiv trebuie să fi activat în această calitate, în mod curent, timp de cel puțin 5 ani. Totodată, persoanele a căror calificare profesională de a asigura, în materie de brevete de invenție, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în fața oficiului central de proprietate industrială al unuia dintre statele contractante este recunoscută oficial, în conformitate cu reglementările stabilite în acest stat, nu mai fac obiectul condiției de a fi exercitat profesia. Atestarea furnizată de oficiul central de proprietate industrială trebuie să indice că solicitantul satisface una dintre condițiile prevăzute în acest paragraf.

(4) Președintele Oficiului European de Brevete poate acorda o derogare:

a) de la condiția la care se face referire în paragraful (3) prima frază, în cazul în care solicitantul dovedește că a dobândit calificarea cerută în alt fel:

b) în cazuri speciale, de la cerința paragrafului (1) a).

(5) Președintele Oficiului European de Brevete acordă o derogare de la condiția la care se face referire în paragraful (1) a), în cazul în care la data de 5 octombrie 1973 solicitantul îndeplinea condițiile la care se face referire în paragraful (1) b) și c).

(6) Persoanele care au sediul firmei sau locul de muncă pe teritoriul unui stat care a aderat la prezenta convenție cu mai puțin de un an înaintea datei de încheiere a perioadei tranzitorii prevăzute în paragraful (1) sau după această dată pot ca, în condițiile prevăzute în paragrafele (1)-(5), într-o perioadă de un an, calculată de la data intrării în vigoare a aderării respectivului stat, să fie înscrise pe lista mandatarilor autorizați.

(7) După expirarea perioadei tranzitorii și fără a fi supusă măsurilor disciplinare luate în baza art. 134 paragraful (8) c), orice persoană care a fost înscrisă pe lista mandatarilor autorizați în perioada tranzitorie rămâne înscrisă sau, la cerere, este reînscrisă, cu condiția de a îndeplini cerința menționată la paragraful (1) b).

PARTEA a XII-a Dispoziții finale

ARTICOLUL 164 Regulament de aplicare și protocoale Modificări (1)

(1) Regulamentul de aplicare, Protocolul privind recunoașterea, Protocolul privind privilegiile și imunitățile, Protocolul privind centralizarea și Protocolul privind interpretarea art. 69 fac parte integrantă din prezenta convenție.

(2) În caz de divergență între textul prezentei convenții și textul Regulamentului de aplicare, prevederile Convenției primează.

ARTICOLUL 165 Semnare - Ratificare

(1) Prezenta convenție este deschisă pentru semnare până la 5 aprilie 1974 statelor care au participat la Conferința interguvernamentală pentru instituirea unui sistem european de eliberare a brevetelor sau care au fost informate despre ținerea acestei conferințe și cărora li s-a oferit dreptul de a lua parte la aceasta.

(2) Prezenta convenție este supusă ratificării; instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.

ARTICOLUL 166 Aderare

(1) Prezenta convenție este deschisă aderării:

a) statelor la care se face referire în art. 165 paragraful (1);

b) oricărui stat european, la invitația Consiliului de administrație.

(2) Orice stat care a fost parte la prezenta convenție și care, prin aplicarea art. 172 paragraful (4), a încetat să mai fie parte poate să redevină parte la Convenție prin aderare la aceasta.

(3) Instrumentele de aderare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.

ARTICOLUL 167 Rezerve

(1) Singurele rezerve pe care le poate exprima fiecare stat contractant, la semnare sau la depunerea instrumentelor sale de ratificare sau de aderare, sunt cele prevăzute în paragraful (2).

(2) Fiecare stat contractant își poate rezerva dreptul de a prevedea că:

a) brevetele europene, în măsura în care acestea conferă protecție produselor chimice, farmaceutice sau alimentare, ca atare, sunt fără efect sau pot fi anulate conform dispozițiilor în vigoare pentru brevetele naționale; această rezervă nu afectează protecția conferită de brevet în măsura în care acesta implică fie un procedeu de fabricație sau de utilizare a unui produs chimic, fie un procedeu de fabricație a unui produs farmaceutic sau alimentar;

b) brevetele europene, în măsura în care conferă protecție procedeelor agricole sau horticole, altele decât cele la care se aplică art. 53 lit. b), sunt lipsite de efect sau pot fi anulate conform dispozițiilor în vigoare pentru brevetele naționale;

c) brevetele europene au o durată mai mică de 20 de ani, conform dispozițiilor în vigoare pentru brevetele naționale;

d) nu este legat prin Protocolul privind recunoașterea.

(3) Orice rezervă exprimată de un stat contractant are efect pe o perioadă de maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții. Totuși, în cazul în care un stat contractant își exprimă rezervele la care se face referire în paragraful (2) a) și b), în ceea ce privește respectivul stat, Consiliul de administrație poate prelungi această perioadă cu cel mult 5 ani, pentru toate sau pentru o parte din rezervele exprimate, cu condiția ca acest stat să prezinte cel târziu cu un an înaintea expirării perioadei de 10 ani o cerere motivată permițând Consiliului de administrație să decidă că acest stat nu este în măsură de a renunța la respectiva rezervă la expirarea perioadei de 10 ani.

(4) Orice stat contractant care a exprimat o rezervă o va retrage de îndată ce circumstanțele o permit. Retragerea este efectuată printr-o notificare adresată Guvernului Republicii Federale Germania; această retragere își produce efectul după data primirii de către guvern a acestei notificări.

(5) Orice rezervă exprimată în virtutea paragrafului (2) a), b) sau c) se extinde asupra brevetelor europene acordate pe baza cererilor de brevet european depuse în perioada în cursul căreia rezerva își produce efectul. Efectele acestei rezerve subzistă pe toată durata acestor brevete.

(6) Fără a contraveni dispozițiilor paragrafelor (4) și (5), orice rezervă își încetează efectul la încheierea perioadei la care se face referire în paragraful (3) prima frază sau, dacă această perioadă a fost extinsă, la încheierea perioadei de extindere.

ARTICOLUL 168 Domeniul teritorial de aplicare

(1) Orice stat contractant poate declara, în instrumentul său de ratificare sau de aderare, ori poate informa Guvernul Republicii Federale Germania printr-o notificare, oricând după aceea, că această convenție se aplică unuia sau mai multor teritorii pentru care își asumă responsabilitatea relațiilor externe. Brevetele europene acordate pentru acest stat contractant sunt, de asemenea, valabile pe teritoriile pentru care această declarație produce efect.

(2) Dacă declarația la care se face referire în paragraful (1) este inclusă în instrumentul de ratificare sau de aderare, aceasta își produce efectul la aceeași dată ca și ratificarea sau aderarea; dacă declarația se face în cadrul unei notificări ulterioare depunerii documentului de ratificare sau de aderare, această notificare își produce efectul după 6 luni de la data primirii acesteia de către Guvernul Republicii Federale Germania.

(3) Orice stat contractant poate să declare oricând că această convenție încetează să se aplice unora sau tuturor teritoriilor pentru care el a făcut o declarație în virtutea paragrafului (1). Această declarație are efect după un an de la data la care Guvernul Republicii Federale Germania a primit notificarea.

ARTICOLUL 169 Intrarea în vigoare

(1) Prezenta convenție intră în vigoare la 3 luni de la depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aderare dintre cele 6 state pe teritoriul cărora numărul total de cereri de brevet european depuse în anul 1970 se ridică la cel puțin 180.000 pentru toate aceste state.

(2) Orice ratificare sau aderare ulterioară intrării în vigoare a prezentei convenții are efect în prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 170 Cotizație inițială

(1) Orice stat care ratifică prezenta convenție sau aderă la aceasta, după intrarea în vigoare a acesteia, plătește Organizației o cotizație inițială care nu este rambursabilă.

(2) Cotizația inițială reprezintă 5% din suma calculată prin aplicarea procentajului obținut pentru statul în cauză la data la care ratificarea sau aderarea își produce efectul, conform cheii de repartiție - prevăzută în art. 40 paragrafele (3) și (4) - a contribuțiilor financiare speciale datorate de alte state contractante cu privire la exercițiile bugetare anterioare.

(3) În cazul în care nu au fost cerute contribuții financiare speciale pentru exercițiul bugetar care urmează imediat datei prevăzute în paragraful (2), cheia de repartiție la care se face referire în respectivul paragraf este acea cheie care s-ar fi aplicat statului în cauză pentru ultimul exercițiu bugetar cu privire la care au fost cerute contribuțiile financiare speciale.

ARTICOLUL 171 Durata Convenției

Prezenta convenție se încheie pe o durată nelimitată.

ARTICOLUL 172 Revizuire

(1) Prezenta convenție poate fi revizuită ca urmare a unei conferințe a statelor contractante.

(2) Conferința se pregătește și se convoacă de către Consiliul de administrație. Dezbaterile sunt valabile dacă cel puțin trei pătrimi din numărul statelor părți la Convenție sunt reprezentate. Pentru a fi adoptat, textul revizuit al Convenției trebuie să fie aprobat de către cele trei pătrimi din numărul statelor părți la Convenție, reprezentate și votante la conferință. Abținerea nu se va considera ca un vot.

(3) Textul revizuit al Convenției intră în vigoare după depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare de către un număr de state determinat în cadrul conferinței și la data fixată de aceasta.

(4) Statele care, la data intrării în vigoare a Convenției revizuite, nu au ratificat sau nu au aderat la aceasta încetează de a fi părți la prezenta convenție începând de la acea dată.

ARTICOLUL 173 Diferende între statele contractante

(1) Orice diferend între statele contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu a fost rezolvat pe cale de negociere, este, la cererea unuia dintre statele interesate, supus Consiliului de administrație, care se străduiește să determine un acord între statele respective.

(2) Dacă nu se ajunge la un astfel de acord în termen de 6 luni de la data la care Consiliul de administrație a fost sesizat asupra diferendului, oricare dintre statele în cauză poate supune diferendul Curții Internaționale de Justiție, în vederea luării unei decizii obligatorii pentru părțile în cauză.

ARTICOLUL 174 Denunțare

Orice stat contractant poate oricând să denunțe prezenta convenție. Denunțarea este notificată Guvernului Republicii Federale Germania. Ea are efect la un an de la data primirii acestei notificări.

ARTICOLUL 175 Menținerea drepturilor dobândite

(1) În cazul în care un stat aderă ca parte la Convenție în virtutea art. 172 paragraful (4) sau a art. 174, el nu aduce atingere drepturilor obținute anterior în virtutea prezentei convenții.

(2) Cererile de brevet european care sunt în lucru la data la care un stat desemnat încetează să fie parte la Convenție continuă să fie tratate de Oficiul European de Brevete, în ceea ce privește statul respectiv, ca și cum Convenția, așa cum este în vigoare după această dată, ar fi aplicată statului respectiv.

(3) Dispozițiile paragrafului (2) sunt aplicabile brevetelor europene, în privința cărora, la data menționată în paragraful (2), o opunere este în lucru sau perioada de opunere nu a expirat încă.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului unui stat care a încetat să fie parte la prezenta convenție de a aplica brevetelor europene dispozițiile textului Convenției la care acesta a fost parte.

ARTICOLUL 176 Drepturi și obligații financiare ale unui stat contractant
care a încetat să fie parte la Convenție

(1) Oricărui stat care a încetat să fie parte la prezenta convenție în conformitate cu art. 172 paragraful (4) sau art. 174 nu i se rambursează de către Organizație contribuțiile financiare speciale pe care le-a vărsat în baza art. 40 paragraful (2), decât la data și în condițiile în care Organizația rambursează contribuțiile financiare speciale care i-au fost vărsate de către alte state în cursul aceluiași exercițiu bugetar.

(2) Sumele al căror nivel corespunde procentajului aplicat taxelor percepute pentru menținerea în vigoare a brevetelor europene în statul la care se face referire în paragraful (1), așa cum sunt definite în art. 39, sunt datorate de acest stat chiar și după ce acesta a încetat să fie parte la prezenta convenție; nivelul sumelor este cel care trebuia vărsat de statul în cauză la data la care el a încetat să fie parte la prezenta convenție.

ARTICOLUL 177 Limbile de redactare a Convenției

(1) Prezenta convenție este redactată într-un exemplar în limbile engleză, franceză și germană, ce se depune la arhiva Guvernului Republicii Federale Germania, cele trei texte fiind egal autentice.

(2) Textele prezentei convenții, scrise în limbile oficiale ale statelor contractante, altele decât cele la care se face referire în paragraful (1), și autorizate de Consiliul de administrație, sunt considerate texte oficiale. În caz de obiecții asupra interpretării diferitelor texte, textele la care se face referire în paragraful (1) sunt autentice.

ARTICOLUL 178 Transmiteri și notificări

(1) Guvernul Republicii Federale Germania va elibera copii certificate conforme ale prezentei convenții și le va transmite guvernelor statelor semnatare sau care au aderat.

(2) Guvernul Republicii Federale Germania notifică guvernelor statelor la care se face referire în paragraful (1):

a) orice semnare;

d) depunerea oricărui instrument de ratificare sau de aderare;

c) orice rezervă sau orice retragere a unei rezerve în conformitate cu dispozițiile art. 167;

d) orice declarație sau notificare primită conform dispozițiilor art. 168;

e) data intrării în vigoare a prezentei convenții;

f) orice denunțare primită conform dispozițiilor art. 174 și data la care denunțarea are efect.

(3) Guvernul Republicii Federale Germania înregistrează prezenta convenție la Secretariatul O.N.U.

;
se încarcă...