Parlamentul României

Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (2)

(1) Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru recrutare și selecție și au încheiat contractul prevăzut la alin. (1).

(3) La instituirea stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați pe aceleași funcții. La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviștii voluntari sunt desconcentrați sau demobilizați, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.

(4) Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Art. 2. -

(1) Rezerviștii voluntari provin din:

a) rezerviști;

b) cetățeni care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar.

(2) Rezerviștii voluntari pot fi:

a) cadre militare rezerviști voluntari;

b) soldați și gradați rezerviști voluntari.

CAPITOLUL II Îndatoriri și drepturi

SECȚIUNEA 1 Îndatoririle rezerviștilor voluntari

Art. 3. -

Pe durata contractului, rezerviștii voluntari au următoarele îndatoriri:

a) să fie devotați statului român și instituției cu care au încheiat contractul;

b) să respecte și să apere valorile democrației constituționale;

c) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor; rezerviștilor voluntari nu li se pot da ordine care contravin legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte, iar neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea juridică a acestora;

d) să îndeplinească cu loialitate și profesionalism îndatoririle specifice funcției în care sunt încadrați;

e) să participe necondiționat la instruire și îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul național, și la misiuni în afara teritoriului național, potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării Naționale, conform legii;

f) să își perfecționeze pregătirea și să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;

g) să acționeze pentru întrebuințarea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și armamentului, precum și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

h) să înștiințeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidență și anunțare, precum și despre părăsirea localității de domiciliu/reședință pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;

i) să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale instituției cu care au încheiat contract și ale armei de care aparțin, precum și demnitatea gradului și a uniformei pe care o poartă;

j) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților pe care le desfășoară și al informațiilor pe care le dețin.

Art. 4. -

Pentru fapte comise pe timpul instruirii inițiale și derulării contractului, rezerviștii voluntari răspund penal, contravențional, material și disciplinar, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege și regulamentele militare pentru personalul în activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile rezerviștilor voluntari

Art. 5. -

(1) Rezerviștii voluntari sunt asigurați și declarați în continuare în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj pentru perioadele în care participă la instruire și la îndeplinirea misiunilor în structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în care sunt încadrați, beneficiind de următoarele drepturi și facilități:

a) drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcție și de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deținut și funcția încadrată la data plății, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

c) drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

d) măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

e) recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

f) pensii și despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul și din cauza activităților desfășurate în perioadele pregătirii, concentrării și mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;

g) recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;

h) cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcție de nevoile unităților militare;

i) decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reședință pe timpul chemării de către unitățile militare, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale; Puneri în aplicare (2)

j) selecționarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.

(2) În perioada pentru care se acordă drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), rezerviștii voluntari beneficiază, prin efectul legii, de drepturile corespunzătoare celor declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj. Contribuțiile datorate de angajat și de angajator se rețin și se virează, pentru perioada respectivă, de către unitățile militare plătitoare de venituri salariale din Ministerul Apărării Naționale, conform legii. În această perioadă, rezerviștii voluntari asigurați sunt declarați, în continuare, în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj și datorează contribuțiile sociale potrivit legii.

(3) În caz de dispariție, răpire sau cădere în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum și al executării misiunilor în cadrul structurii în care sunt încadrați, rezerviștii voluntari își păstrează calitatea de militar și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, sunt declarați în sistemul public, fără plata contribuțiilor prevăzute de lege pentru angajat și angajator în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj până la reapariție sau eliberare, sau până la pronunțarea hotărârii judecătorești de declarare a dispariției, respectiv a hotărârii judecătorești de declarare a morții celui dispărut. La înapoierea în țară a celor căzuți în captivitate, în termen de cel mult 3 luni, comisiile de specialitate, stabilite prin dispoziții ale șefului Statului Major General, vor cerceta condițiile căderii în captivitate și comportarea celor în cauză pe timpul acesteia. În funcție de situație vor beneficia sau nu de drepturile stabilite, conform legilor în vigoare.

(4) Rezerviștii voluntari cărora le încetează contractul în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. o) și p) sunt expertizați de către comisiile de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe baza acelorași criterii de expertizare ale personalului militar în activitate.

Art. 6. -

Rezerviștii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați sunt, în continuare, declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj, beneficiază lunar de o remunerație, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcție pe care sunt încadrați, conform contractului încheiat și solda gradului deținut. În această perioadă, rezerviștii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remunerația lunară este venit supus impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale, datorate potrivit legii.

Art. 7. -

Pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, rezerviștilor voluntari li se pot acorda recompense similare personalului militar în activitate, inclusiv decorații și distincții militare onorifice.

Art. 8. -

(1) Pe timpul derulării contractului ca rezerviști voluntari, aceștia sunt înaintați în gradul următor, în raport cu nevoile forțelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru cadrele militare, respectiv pentru soldații și gradații profesioniști în activitate. Stagiul minim în grad se calculează prin însumarea perioadelor stabilite prin contractele încheiate în condițiile prezentei legi.

(2) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se efectuează în limita locurilor aprobate anual prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 9. -

Rezerviștii voluntari beneficiază de asistență familială acordată de autoritățile militare și civile, în condițiile stabilite prin lege.

SECȚIUNEA a 3-a Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți

Art. 10. -

(1) Rezerviștilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadrați, le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

a) să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități, în favoarea partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, ori a unui candidat independent pentru funcții publice;

b) să declare sau să participe la grevă.

(2) Rezerviștilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadrați, le este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, astfel:

a) exprimarea opiniilor politice;

b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României și forțelor armate;

c) participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical, cu excepția activităților la care se participă în misiune;

d) deplasarea în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel puțin două zile înainte de plecare, a comandantului/șefului structurii în care este încadrat ca rezervist voluntar.

(3) Condițiile în care vor putea să prezinte public informații militare sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Puneri în aplicare (2)

Art. 11. -

Rezerviștii voluntari pot rămâne membri ai partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, precum și ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfășurarea în unitățile militare a oricăror activități cu caracter politic sau de sindicat în interesul acestora, pe timpul participării la instruire sau la misiuni.

CAPITOLUL III Recrutarea, selecția și formarea rezerviștilor voluntari Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari

Art. 12. -

(1) Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte; Puneri în aplicare (2)

b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;

c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani.

(2) Criteriile și baremele prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 13. -

Structurile și numărul de funcții pe categorii de rezerviști voluntari se stabilesc anual prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 14. - Puneri în aplicare (2)

(1) Recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari se organizează și se execută de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale.

(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Cetățenii care optează să devină rezerviști voluntari și renunță, din motive imputabile lor, la semnarea angajamentului prevăzut la alin. (5), pe timpul recrutării și selecției, sunt obligați să restituie cheltuielile generate de acestea. Puneri în aplicare (1)

(3) Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale. Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

(4) Dacă după efectuarea selecției cetățenii declarați admiși nu mai doresc să devină rezerviști voluntari, sunt obligați să suporte cheltuielile generate de recrutare și selecție.

(5) După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declarați admiși, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar. Puneri în aplicare (2)

SECȚIUNEA a 2-a Formarea rezerviștilor voluntari Puneri în aplicare (2)

Art. 15. -

(1) După semnarea angajamentului, cetățenii prevăzuți la art. 14 alin. (5) parcurg un program de instruire inițială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale. Structurile specializate, modul de executare a instruirii inițiale și durata acesteia se stabilesc prin ordin al șefului Statului Major General.

(2) Pe durata programului de instruire inițială, participanții au aceleași drepturi, facilități și îndatoriri ca și soldații profesioniști în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcție corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruiește. Suma primită pe durata programului de instruire inițială constituie venit asimilat salariilor în înțelesul impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale.

(3) Cetățenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire inițială.

Art. 16. -

(1) Nerespectarea de către participanții la instruirea inițială a angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (5), precum și întreruperea instruirii inițiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru recrutare, selecție și instruirea inițială.

(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării, selecției și instruirii inițiale, precum și modalitatea de restituire a cheltuielilor generate de acestea se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 17. -

La finalul perioadei de instruire inițială, cetățenii care au participat la aceasta depun jurământul militar prevăzut de lege.

CAPITOLUL IV Serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar

SECȚIUNEA 1 Raporturile de serviciu dintre rezerviștii voluntari și Ministerul Apărării Naționale Puneri în aplicare (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...