Guvernul României

Ordonanța nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea concesionării monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, monumentele istorice sunt bunurile imobile definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică și monumentelor istorice din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale sau a altor societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.

Art. 2. - Modificări (1)

Atribuirea concesiunii bunurilor prevăzute la art. 1 se face în baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui monument istoric, în schimbul unei redevențe.

Art. 3. - Modificări (1)

Principiile care stau la baza selectării ofertanților și a încheierii contractelor de concesiune sunt:

a) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) tratamentul egal pentru toți ofertanții, astfel încât criteriile de selecție și de atribuire a contractului de concesiune să se aplice într-o manieră nediscriminatorie;

c) proporționalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea, respectiv acceptarea de către concedent a serviciilor oferite de ofertanții de altă naționalitate, în condițiile prevăzute în acordurile și în convențiile la care România este parte;

e) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice ofertant, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 4. -

(1) Au calitatea de concedent, în numele statului, respectiv al unității administrativ-teritoriale:

a) ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea lor ori a instituțiilor publice care funcționează în subordinea sau sub autoritatea acestora;

b) consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public ori privat al unității administrativ-teritoriale și în administrarea lor.

(2) În situația concesionării monumentelor istorice aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale sau a altor societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat, calitatea de concedent aparține ministerelor de resort sau, după caz, autorității administrației publice locale tutelare.

(3) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română ori străină.

Art. 5. -

(1) Redevența obținută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Modul de calcul și modul de plată a redevenței se stabilesc de ministerele de resort ori de autoritățile administrației publice locale, după caz.

CAPITOLUL II Inițierea concesionării

Art. 6. -

Inițiativa concesionării monumentului istoric o poate avea concedentul sau orice persoană fizică ori juridică interesată.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Inițierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea monumentului istoric care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică acordarea concesiunii;

c) investițiile necesare pentru protejarea, modernizarea sau punerea în valoare a monumentului istoric;

d) nivelul minim al redevenței;

e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere; dacă se recurge la procedura licitației publice deschise cu preselecție sau la procedura de negociere directă, trebuie motivată această opțiune;

f) durata estimată a concesiunii;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare.

(2) La primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 30 de zile, în cazul în care părțile nu convin asupra unui alt termen, în scopul luării unei decizii privind concesionarea.

(3) În cazul în care concedentul și concesionarul convin ca studiul de oportunitate să fie redactat de o firmă de consultanță independentă, costul acesteia va fi suportat de către concesionar.

(4) În baza studiului de oportunitate și a Obligației de folosință a monumentului istoric, întocmită conform Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia, se elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

Art. 8. - Modificări (1)

Concesionarea monumentului istoric se aprobă pe baza caietului de sarcini, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, orășenesc sau comunal, după caz.

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Art. 9. - Modificări (1)

Atribuirea concesiunii unui monument istoric aflat în domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale se realizează în conformitate cu procedurile reglementate de dispozițiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Caietul de sarcini va cuprinde, pe lângă componentele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 219/1998, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Obligația de folosință a monumentului istoric, precum și alte elemente stabilite prin normele metodologice-cadru de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 11. -

(1) Comisia de evaluare va fi alcătuită după cum urmează:

a) în cazul în care concedentul este un minister, din reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor și/sau, după caz, ai ministerului respectiv, precum și ai Ministerului Finanțelor Publice;

b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), din reprezentanți ai acestuia, ai Ministerului Culturii și Cultelor și ai Ministerului Finanțelor Publice;

c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile județene sau consiliile locale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanți ai consiliului județean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București și ai direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București;

d) în cazul în care concedentul este una dintre instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanți ai instituțiilor publice respective, ai consiliului județean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București și ai direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București.

(2) În cazul în care monumentul istoric supus concesionării declanșează procedurile de mediu, potrivit legislației în vigoare, comisia de evaluare va include în componența sa și un reprezentant al autorității competente pentru protecția mediului.

(3) Componența comisiei de evaluare se stabilește prin decizie a concedentului.

(4) La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru experiența și competența lor în domeniul protejării monumentelor istorice. Aceste personalități beneficiază de un vot consultativ. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Comisia de evaluare alege oferta în baza următoarelor criterii:

a) valoarea investițiilor în raport cu valoarea imobilului;

b) scopul concesionării/destinația monumentului istoric. Vor avea prioritate activitățile sustenabile, în mod special cele din domeniul culturii;

c) protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric;

d) impactul socioeconomic;

e) modul de rezolvare a obligațiilor privind protecția mediului și a problemelor sociale;

f) garanțiile profesionale și financiare propuse de către fiecare ofertant;

g) termenele de realizare a lucrărilor de investiții.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Contractul de concesiune a monumentelor istorice va cuprinde clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterală a acestuia pentru nerespectarea obligațiilor asumate de concesionar cu privire la protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric.

(2) Prin contractul de concesiune sau prin actele adiționale la acesta nu se poate deroga de la sarcinile cuprinse în Obligația de folosință a monumentului istoric.

Art. 14. -

Reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Culturii și Cultelor, în cazul concesiunilor de interes național, respectiv ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, în cazul concesiunilor de interes local, vor controla modul de respectare a obligațiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune, în ceea ce privește protejarea, exploatarea sau, după caz, punerea în valoare a monumentului istoric.

Art. 15. - Modificări (1)

Contravențiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se constată și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 16. - Modificări (1)

Dispozițiile Legii nr. 219/1998, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la încheierea contractului, căile de atac, exercitarea dreptului de control, precum și sancțiunile care se aplică pentru nerespectarea de către părți a obligațiilor contractuale se aplică în mod corespunzător concesionării monumentelor istorice.

Art. 17. -

Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lor.

Art. 18. -

Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe își păstrează valabilitatea.

Art. 19. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Culturii și Cultelor va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare.

Art. 20. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 26 ianuarie 2006.

Nr. 21.

;
se încarcă...