Parlamentul României

Legea calului nr. 389/2005

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creșterii cabalinelor.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin creștere a cabalinelor se înțelege toate aspectele implicate de această activitate, și anume: reproducție, creștere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfășurată individual sau organizat, cu scopul menținerii ori ameliorării calităților și performanțelor cabalinelor.

Art. 3. -

Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activități de creștere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății cabalinelor, protecției animalelor și a mediului înconjurător.

Art. 4. -

Creșterea cabalinelor poate fi desfășurată de:

a) crescători individuali, persoane fizice;

b) asociații de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice;

c) herghelii de stat sau private, persoane juridice. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Pentru identificarea, înregistrarea și monitorizarea cabalinelor de rasă, precum și pentru implementarea programului național de ameliorare a cabalinelor din marea creștere se reorganizează Autoritatea Hipică Națională. Modificări (2)

(2) Autoritatea Hipică Națională este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul București, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 6. -

În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registrele genealogice;

b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;

c) herghelie - unitate specializată în creșterea, calificarea, reproducția și valorificarea cabalinelor;

d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenența de rasă, semnalmentele, proprietarul și starea de sănătate;

e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducție;

f) stațiune de montă/punct de montă - locație special amenajată pentru cazarea armăsarilor și desfășurarea activității de reproducție în sezonul de montă;

g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreținerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;

h) Cartea Crescătoriei Naționale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;

i) Herghelia Națională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului și cabalinele din sectorul privat subvenționate de stat prin alocație zilnică de întreținere;

j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducție și la efectivul de iepe din categoria Herghelia Națională;

k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;

l) pașaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identității, sănătății și apartenenței la o rasă și la un proprietar;

m) bonitare - activitatea de apreciere a calităților fenotipice și genetice ale unui individ;

n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;

o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline și destinată susținerii Autorității.

CAPITOLUL II Organizarea creșterii cabalinelor

Art. 7. -

Crescătorii individuali, conform legislației în vigoare, au obligația folosirii la reproducție numai a armăsarilor autorizați sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori stațiuni de montă sau însămânțări artificiale.

Art. 8. -

Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociații de crescători de cabaline pe rase.

Art. 9. -

Coordonarea întregii activități de creștere a cabalinelor, desfășurată de crescători individuali organizați în asociații și herghelii de stat sau private, se realizează prin Autoritate.

Art. 10. -

Autoritatea se organizează și funcționează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. -

Autoritatea asigură ordinea și controlul în domeniul evidenței cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât și pentru cel privat.

CAPITOLUL III Atribuții și competențe ale Autorității Hipice Naționale Modificări (1)

Art. 12. -

Autoritatea se organizează după o concepție unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă și autonomă, având următoarea structură:

a) Consiliul director, care este constituit din specialiști, reprezentanți ai instituțiilor statului și organizațiilor, asociațiilor implicate în activitatea de creștere, ameliorare și calificare a cabalinelor;

b) Departamentul central, care coordonează tehnic și administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3;

c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferință, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari și sunt susținute financiar și subordonate ierarhic Departamentului central al Autorității, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar și personal auxiliar.

Art. 13. -

Autoritatea va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât și în cel privat.

Art. 14. -

Domeniile de competență ale Autorității sunt:

a) elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu și a intereselor naționale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă;

c) stabilirea obligațiilor și responsabilităților centrelor regionale din subordine;

d) stabilirea componenței Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

e) organizarea unui sistem informațional național;

f) controlarea și evaluarea hergheliilor și asociațiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenței evidențelor genealogice și zootehnice;

g) controlul legalității și avizarea oportunității înființării și funcționării asociațiilor.

Art. 15. -

Atribuțiile Autorității sunt următoarele:

1. organizează activitățile specifice pe întreg teritoriul țării, după o concepție unitară;

2. elaborează strategia și politica în domeniu, în funcție de necesități, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

3. organizează și coordonează înregistrarea și identificarea tuturor cabalinelor;

4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pentru domenii de competență, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice;

5. controlează aplicarea normelor emise și a legislației în vigoare;

6. stabilește drepturile și obligațiile personalului din Departamentul central, precum și din centrele regionale;

7. atestă originea și apartenența de rasă a cabalinelor din sectorul de stat și proprietate privată;

8. promovează la reproducție cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;

9. stabilește și propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanțare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Națională;

10. eliberează, pentru crescător și pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern și internațional;

11. coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniu;

12. înregistrează, atestă și omologhează performanțele cailor de rasă;

13. colaborează cu asociațiile de crescători de cai, cu federațiile și alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activității hipice;

14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naționale;

15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în țară;

16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;

17. centralizează datele genealogice și de reproducție;

18. stabilește și autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor și denumirile de crescătorie;

19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;

20. colaborează cu organismele hipice internaționale în vederea schimbului de informații și organizării de acțiuni comune;

21. avizează organizarea și sprijină schimburile și achiziționarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populațiilor indigene de cabaline de rasă;

22. avizează necesitatea și oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislației în vigoare;

23. întocmește graficul de susținere a probelor de calificare și a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor și asociațiilor de crescători de cabaline pe rase;

24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestația și produșii obținuți;

25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;

26. eliberează pașaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;

27. prin Departamentul central, soluționează eventualele contestații legate de activitatea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emițând hotărâri în acest sens;

28. organizează cursuri de pregătire și perfecționare pentru crescătorii de cai de rasă;

29. repartizează subvențiile aprobate prin bugetul de stat în baza lucrărilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Națională; Modificări (1)

30. elaborează criteriile de bonitare și clasare specifice pentru fiecare rasă;

31. asigură desfășurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;

32. atestă și omologhează rezultatele lucrărilor de clasare și calificare;

33. îndrumă și acordă asistență asociațiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociațiile internaționale de profil.

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline

Art. 16. -

Crescătorii de cai de rasă constituiți în herghelii, asociațiile de crescători de cabaline pe rase și deținătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligații:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...