Parlamentul României

Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a burselor de mărfuri.

(2) La înființare, bursele de mărfuri solicită avizul prealabil și de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare C.C.I.R. Puneri în aplicare (1)

(3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze și să sancționeze bursele de mărfuri.

(4) Bursele de mărfuri înființate în temeiul prezentei legi administrează piețe de interes public și asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere pentru operațiuni de: Jurisprudență (2), Reviste (1)

a) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacționabile; Jurisprudență (1)

b) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului și al altora asemenea, agreate și calificate de bursa de mărfuri;

c) vânzări și achiziții de mărfuri, servicii sau lucrări pe piața licitațiilor;

d) vânzări și achiziții de creanțe comerciale pe piața creanțelor;

e) vânzări și achiziții de mărfuri și/sau produse pe o piață mixtă.

(5) Bursele de mărfuri pot deține participări unice la un operator de piață, așa cum este acesta definit în legislația aferentă, cu condiția îndeplinirii de către bursa de mărfuri a condițiilor de capital și de structură a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piață.

(6) Bursele de mărfuri difuzează în România și în alte țări informații privind prețul de piață pentru mărfuri și derivatele acestora.

(7) Difuzarea de informații de către bursa de mărfuri are ca scop informarea producătorilor, procesatorilor, comercianților și consumatorilor de mărfuri, servicii sau lucrări.

Art. 2. -

(1) În baza prezentei legi:

a) bursele de mărfuri se înființează ca societăți pe acțiuni;

b) bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.

(2) În înțelesul prezentei legi, bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activități în legătură cu piețele pe care le administrează, activitățile desfășurate de membri și clienți pe piețele administrate de bursa de mărfuri și să asigure respectarea propriilor reglementări.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) agent de bursă - persoana fizică împuternicită de o persoană juridică sau de o persoană fizică să negocieze oferte, să efectueze tranzacții și să încheie contracte în numele și pe contul persoanei juridice/fizice care l-a împuternicit;

b) broker - persoana fizică, atestată potrivit regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri în cadrul căreia își desfășoară activitatea, care are în atribuția sa exclusivă negocierea ofertelor, efectuarea tranzacțiilor și încheierea contractelor în numele și pe contul unei societăți de brokeraj sau în numele societății de brokeraj și pe contul clienților acesteia pe piața la disponibil, pe piața mixtă, respectiv în numele și pe contul clienților pe piața creanțelor;

c) bursa de mărfuri - societatea comercială pe acțiuni, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autonomă în raport cu participanții la piață și care prestează servicii de utilitate publică pentru membrii și clienții săi, precum și pentru orice altă persoană juridică sau fizică a cărei activitate interferează cu piețele administrate de bursa de mărfuri;

d) bunuri fungibile - bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale;

e) bunuri mobile prin anticipație - bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar părțile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;

f) client al bursei - persoana juridică sau fizică a cărei activitate de bază este comerțul cu mărfurile care fac obiectul tranzacțiilor pe piața la disponibil sau al contractelor pe piața licitațiilor ori pe o piață mixtă sau producătorul ori beneficiarul mărfurilor sau care utilizează respectivele mărfuri în desfășurarea activității sale de bază;

g) comandă - ansamblul format din ofertă, procedura de vânzare sau de achiziție ce va fi utilizată pentru stabilirea ofertelor răspuns câștigătoare, condiții de calificare a persoanelor juridice și fizice care răspund la ofertă, caietul de sarcini cuprinzând specificațiile tehnice, condiții de contractare sau contractul și, dacă este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garanției, prețul maxim sau minim acceptat de cel care înregistrează comanda. Comanda este valabilă pentru piața licitațiilor sau pentru piața mixtă;

h) contract de bursă - un contract spot, un contract forward, un contract de vânzare ori furnizare de mărfuri, servicii sau lucrări, un contract de cesiune de creanță încheiat în conformitate cu reglementările bursei de mărfuri ori un contract de vânzare-cumpărare pe piața mixtă;

i) contract spot - un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voință al părților prin tranzacția efectuată la bursa de mărfuri;

j) contract forward - un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce inițiază oferta până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare;

k) drept de tranzacționare - dreptul acordat de consiliul de administrație al bursei de mărfuri membrului acționar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte și de a efectua tranzacții pe piața la disponibil, pe o piață mixtă și/sau de a negocia oferte și de a încheia contracte pe piața licitațiilor și/sau pe piața creanțelor;

l) manipularea pieței - acțiunea sau inacțiunea unui membru acționar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, acționar al acesteia de natură a induce în eroare, sub orice formă, volumul și calitatea ofertei sau a unei comenzi, în măsura în care acestea influențează elementele unui contract de bursă în scopul obținerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri;

m) membru acționar - societatea comercială sau persoana juridică, având calitatea de acționar al unei burse de mărfuri, care deține dreptul de tranzacționare la acea bursă de mărfuri;

n) membru afiliat - o terță persoană juridică ce îndeplinește condițiile impuse de consiliul de administrație al bursei de mărfuri, dobândind astfel dreptul de tranzacționare la acea bursă de mărfuri;

o) ofertă - manifestarea fermă de a contracta, materializată printr-o instrucțiune de vânzare sau de cumpărare în care sunt consemnate cel puțin marfa, prețul în formă determinată sau în formă determinabilă și modalitatea de negociere a ofertei pe o piață administrată de o bursă de mărfuri;

p) piața la disponibil - piața în care se negociază oferte și se efectuează tranzacții pentru încheierea contractelor spot și forward;

q) piața licitațiilor - piața deschisă organizată pentru vânzarea/achiziția de mărfuri, servicii sau lucrări ce necesită specificații tehnice pentru a fi identificabile și vandabile;

r) piața creanțelor - piața deschisă organizată pentru vânzarea sau achiziția creanțelor;

s) piața mixtă - o piață la disponibil incipientă; piața mixtă se organizează ori de câte ori se urmărește trecerea unei mărfi de pe piața licitațiilor pe piața la disponibil. Piața mixtă prezintă atât caracteristici ale pieței la disponibil, cât și ale celei a licitațiilor, administrată de bursa de mărfuri pentru o perioadă de timp;

t) servicii de brokeraj se referă la prestarea pe cont propriu și pe contul clienților a următoarelor activități:

1. negocierea ofertelor și efectuarea tranzacțiilor pe piața la disponibil și/sau pe piața mixtă;

2. negocierea ofertelor și încheierea contractelor pe piața creanțelor;

u) societate de brokeraj - societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, recunoscută ca intermediar profesionist în bursa de mărfuri, deținând calitatea de membru acționar al unei burse de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

v) tranzacție - acordul de voință cu privire la încheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al prețului; efectuarea unei tranzacții pe piața la disponibil sau pe piața mixtă este echivalentă cu încheierea unui contract pe piața licitațiilor sau creanțelor.

CAPITOLUL II Bursa de mărfuri. Membri

SECȚIUNEA 1 Bursa de mărfuri

Art. 4. -

(1) Bursa de mărfuri este societatea comercială pe acțiuni având ca obiect principal de activitate administrarea piețelor organizate, potrivit prezentei legi.

(2) Bursele de mărfuri administrează piețe la disponibil, piețe mixte, piețe ale licitațiilor și piețe ale creanțelor, precum și orice alte tipuri de piețe, dacă bursa de mărfuri îndeplinește condițiile prevăzute în legislația specifică acestora.

(3) Bursa de mărfuri poate să desfășoare și activități secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea și comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri.

Art. 5. -

(1) Pentru a se înființa o bursă de mărfuri trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se constituie ca societate comercială pe acțiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) obiectul principal de activitate să fie administrarea piețelor dezvoltate de bursa de mărfuri;

c) să emită numai acțiuni nominative;

d) acționarii să fie numai persoane juridice;

e) capitalul social minim să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referință al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din data subscrierii;

f) capitalul social să fie integral subscris și vărsat în numerar la momentul înființării;

g) actul constitutiv să nu permită unui acționar să dețină direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;

h) actul constitutiv să nu permită nici unui membru al consiliului de administrație al bursei de mărfuri să dețină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

i) actul constitutiv să prevadă obligativitatea elaborării regulamentelor și procedurilor specifice activității bursei de mărfuri;

j) actul constitutiv să conțină obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(2) Bursa de mărfuri trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) pe toată durata funcționării sale.

SECȚIUNEA a 2-a Membri acționari. Membri afiliați. Clienții bursei

Art. 6. -

Persoanele care dețin calitatea de membru acționar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, în nume și pe cont propriu, să negocieze și să încheie tranzacții pe piața la disponibil, pe piața mixtă și/sau să negocieze și să încheie contracte pe piața licitațiilor și/sau a creanțelor, în condițiile prevăzute de prezenta lege și de regulamentele bursei de mărfuri, precum și pe alte piețe administrate de bursa de mărfuri, dacă sunt îndeplinite condițiile specifice pieței respective.

Art. 7. -

(1) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri poate hotărî ca terțe persoane juridice să devină membri afiliați ai bursei de mărfuri, dacă îndeplinesc condițiile impuse de regulamentele operaționale ale acesteia.

(2) Membrii afiliați negociază și încheie tranzacții și/sau contracte pe una sau mai multe piețe administrate de bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii acționari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la consiliul de administrație al bursei de mărfuri.

Art. 8. -

(1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevăzute la art. 6, încetează la cererea membrului sau pe perioada suspendării dreptului de tranzacționare al membrului acționar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sancțiune. Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de acționar al bursei de mărfuri.

(2) Sancțiunea de suspendare sau de excludere se pronunță motivat de către consiliul de administrație al bursei de mărfuri, în condițiile și în situațiile prevăzute în prezenta lege, și poate fi contestată la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligațiilor în curs ale acestuia pe piețele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 9. -

Clienții bursei au acces pe piețele administrate de bursa de mărfuri în condițiile instituite de regulamentele bursei respective.

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul de administrație al bursei de mărfuri

Art. 10. -

(1) Activitatea curentă de administrare a bursei de mărfuri este asigurată de consiliul de administrație al acesteia ales de adunarea generală a acționarilor, membrii săi fiind reprezentanții acționarilor, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri are, pe lângă atribuțiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pe lângă cele din actul constitutiv al bursei de mărfuri, următoarele atribuții:

a) să aprobe regulamentele operaționale ale piețelor administrate de bursa de mărfuri și să solicite validarea lor în proxima adunare generală a acționarilor;

b) să stabilească cuantumul tarifelor și comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri pentru ofertele care se înregistrează și pentru tranzacțiile care se efectuează, cuantumul tarifelor și comisioanelor aferente pieței licitațiilor și pieței creanțelor;

c) să stabilească nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj;

d) să hotărască asupra cererilor adresate de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat, orice hotărâre de respingere fiind temeinic motivată;

e) să hotărască asupra cererilor adresate de membrii acționari sau afiliați privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de mărfuri;

f) să exercite, prin persoane împuternicite expres, supravegherea și controlul activităților membrilor bursei de mărfuri, în temeiul atribuțiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de mărfuri;

g) să suspende dreptul de tranzacționare al unui membru acționar;

h) să suspende dreptul de tranzacționare sau să excludă un membru afiliat;

i) să suspende sau să retragă accesul unui client al bursei;

j) să suspende sau să excludă un broker de la tranzacționare;

k) să suspende sau să retragă accesul în piață unui agent de bursă;

l) să stabilească atribuțiile pe care președintele consiliului de administrație al bursei de mărfuri le poate delega;

m) să facă publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzacționare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces în piețe.

(3) Prevederile lit. g), h), i), j) și k) ale alin. (2) se aplică numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri.

Art. 11. -

(1) Președintele consiliului de administrație al bursei de mărfuri este directorul general al bursei de mărfuri, care, pe lângă atribuțiile prevăzute în actul constitutiv, este învestit:

a) să fixeze programul și orarul pentru ședințele de bursă și să asigure publicarea cursurilor/prețurilor după fiecare zi de tranzacționare;

b) să desemneze o persoană care în mod obișnuit conduce ședințele de tranzacționare pe piața la disponibil, să coordoneze negocierea ofertelor și efectuarea de tranzacții pentru încheierea de contracte spot și forward;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...