Parlamentul României

Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege stabilește modul de înființare, organizare și funcționare a burselor de mărfuri.

(2) La înființare, bursele de mărfuri solicită avizul prealabil și de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare C.C.I.R. Puneri în aplicare (1)

(3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze și să sancționeze bursele de mărfuri.

(4) Bursele de mărfuri înființate în temeiul prezentei legi administrează piețe de interes public și asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere pentru operațiuni de: Jurisprudență (2), Reviste (1)

a) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacționabile; Jurisprudență (1)

b) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului și al altora asemenea, agreate și calificate de bursa de mărfuri;

c) vânzări și achiziții de mărfuri, servicii sau lucrări pe piața licitațiilor;

d) vânzări și achiziții de creanțe comerciale pe piața creanțelor;

e) vânzări și achiziții de mărfuri și/sau produse pe o piață mixtă.

(5) Bursele de mărfuri pot deține participări unice la un operator de piață, așa cum este acesta definit în legislația aferentă, cu condiția îndeplinirii de către bursa de mărfuri a condițiilor de capital și de structură a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piață.

(6) Bursele de mărfuri difuzează în România și în alte țări informații privind prețul de piață pentru mărfuri și derivatele acestora.

(7) Difuzarea de informații de către bursa de mărfuri are ca scop informarea producătorilor, procesatorilor, comercianților și consumatorilor de mărfuri, servicii sau lucrări.

Art. 2. -

(1) În baza prezentei legi:

a) bursele de mărfuri se înființează ca societăți pe acțiuni;

b) bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.

(2) În înțelesul prezentei legi, bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activități în legătură cu piețele pe care le administrează, activitățile desfășurate de membri și clienți pe piețele administrate de bursa de mărfuri și să asigure respectarea propriilor reglementări.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) agent de bursă - persoana fizică împuternicită de o persoană juridică sau de o persoană fizică să negocieze oferte, să efectueze tranzacții și să încheie contracte în numele și pe contul persoanei juridice/fizice care l-a împuternicit;

b) broker - persoana fizică, atestată potrivit regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri în cadrul căreia își desfășoară activitatea, care are în atribuția sa exclusivă negocierea ofertelor, efectuarea tranzacțiilor și încheierea contractelor în numele și pe contul unei societăți de brokeraj sau în numele societății de brokeraj și pe contul clienților acesteia pe piața la disponibil, pe piața mixtă, respectiv în numele și pe contul clienților pe piața creanțelor;

c) bursa de mărfuri - societatea comercială pe acțiuni, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autonomă în raport cu participanții la piață și care prestează servicii de utilitate publică pentru membrii și clienții săi, precum și pentru orice altă persoană juridică sau fizică a cărei activitate interferează cu piețele administrate de bursa de mărfuri;

d) bunuri fungibile - bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale;

e) bunuri mobile prin anticipație - bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar părțile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;

f) client al bursei - persoana juridică sau fizică a cărei activitate de bază este comerțul cu mărfurile care fac obiectul tranzacțiilor pe piața la disponibil sau al contractelor pe piața licitațiilor ori pe o piață mixtă sau producătorul ori beneficiarul mărfurilor sau care utilizează respectivele mărfuri în desfășurarea activității sale de bază;

g) comandă - ansamblul format din ofertă, procedura de vânzare sau de achiziție ce va fi utilizată pentru stabilirea ofertelor răspuns câștigătoare, condiții de calificare a persoanelor juridice și fizice care răspund la ofertă, caietul de sarcini cuprinzând specificațiile tehnice, condiții de contractare sau contractul și, dacă este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garanției, prețul maxim sau minim acceptat de cel care înregistrează comanda. Comanda este valabilă pentru piața licitațiilor sau pentru piața mixtă;

h) contract de bursă - un contract spot, un contract forward, un contract de vânzare ori furnizare de mărfuri, servicii sau lucrări, un contract de cesiune de creanță încheiat în conformitate cu reglementările bursei de mărfuri ori un contract de vânzare-cumpărare pe piața mixtă;

i) contract spot - un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voință al părților prin tranzacția efectuată la bursa de mărfuri;

j) contract forward - un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce inițiază oferta până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare;

k) drept de tranzacționare - dreptul acordat de consiliul de administrație al bursei de mărfuri membrului acționar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte și de a efectua tranzacții pe piața la disponibil, pe o piață mixtă și/sau de a negocia oferte și de a încheia contracte pe piața licitațiilor și/sau pe piața creanțelor;

l) manipularea pieței - acțiunea sau inacțiunea unui membru acționar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, acționar al acesteia de natură a induce în eroare, sub orice formă, volumul și calitatea ofertei sau a unei comenzi, în măsura în care acestea influențează elementele unui contract de bursă în scopul obținerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri;

m) membru acționar - societatea comercială sau persoana juridică, având calitatea de acționar al unei burse de mărfuri, care deține dreptul de tranzacționare la acea bursă de mărfuri;

n) membru afiliat - o terță persoană juridică ce îndeplinește condițiile impuse de consiliul de administrație al bursei de mărfuri, dobândind astfel dreptul de tranzacționare la acea bursă de mărfuri;

o) ofertă - manifestarea fermă de a contracta, materializată printr-o instrucțiune de vânzare sau de cumpărare în care sunt consemnate cel puțin marfa, prețul în formă determinată sau în formă determinabilă și modalitatea de negociere a ofertei pe o piață administrată de o bursă de mărfuri;

p) piața la disponibil - piața în care se negociază oferte și se efectuează tranzacții pentru încheierea contractelor spot și forward;

q) piața licitațiilor - piața deschisă organizată pentru vânzarea/achiziția de mărfuri, servicii sau lucrări ce necesită specificații tehnice pentru a fi identificabile și vandabile;

r) piața creanțelor - piața deschisă organizată pentru vânzarea sau achiziția creanțelor;

s) piața mixtă - o piață la disponibil incipientă; piața mixtă se organizează ori de câte ori se urmărește trecerea unei mărfi de pe piața licitațiilor pe piața la disponibil. Piața mixtă prezintă atât caracteristici ale pieței la disponibil, cât și ale celei a licitațiilor, administrată de bursa de mărfuri pentru o perioadă de timp;

t) servicii de brokeraj se referă la prestarea pe cont propriu și pe contul clienților a următoarelor activități:

1. negocierea ofertelor și efectuarea tranzacțiilor pe piața la disponibil și/sau pe piața mixtă;

2. negocierea ofertelor și încheierea contractelor pe piața creanțelor;

u) societate de brokeraj - societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, recunoscută ca intermediar profesionist în bursa de mărfuri, deținând calitatea de membru acționar al unei burse de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

v) tranzacție - acordul de voință cu privire la încheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al prețului; efectuarea unei tranzacții pe piața la disponibil sau pe piața mixtă este echivalentă cu încheierea unui contract pe piața licitațiilor sau creanțelor.

CAPITOLUL II Bursa de mărfuri. Membri

SECȚIUNEA 1 Bursa de mărfuri

Art. 4. -

(1) Bursa de mărfuri este societatea comercială pe acțiuni având ca obiect principal de activitate administrarea piețelor organizate, potrivit prezentei legi.

(2) Bursele de mărfuri administrează piețe la disponibil, piețe mixte, piețe ale licitațiilor și piețe ale creanțelor, precum și orice alte tipuri de piețe, dacă bursa de mărfuri îndeplinește condițiile prevăzute în legislația specifică acestora.

(3) Bursa de mărfuri poate să desfășoare și activități secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea și comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri.

Art. 5. -

(1) Pentru a se înființa o bursă de mărfuri trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se constituie ca societate comercială pe acțiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) obiectul principal de activitate să fie administrarea piețelor dezvoltate de bursa de mărfuri;

c) să emită numai acțiuni nominative;

d) acționarii să fie numai persoane juridice;

e) capitalul social minim să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referință al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din data subscrierii;

f) capitalul social să fie integral subscris și vărsat în numerar la momentul înființării;

g) actul constitutiv să nu permită unui acționar să dețină direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;

h) actul constitutiv să nu permită nici unui membru al consiliului de administrație al bursei de mărfuri să dețină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

i) actul constitutiv să prevadă obligativitatea elaborării regulamentelor și procedurilor specifice activității bursei de mărfuri;

j) actul constitutiv să conțină obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(2) Bursa de mărfuri trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) pe toată durata funcționării sale.

SECȚIUNEA a 2-a Membri acționari. Membri afiliați. Clienții bursei

Art. 6. -

Persoanele care dețin calitatea de membru acționar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, în nume și pe cont propriu, să negocieze și să încheie tranzacții pe piața la disponibil, pe piața mixtă și/sau să negocieze și să încheie contracte pe piața licitațiilor și/sau a creanțelor, în condițiile prevăzute de prezenta lege și de regulamentele bursei de mărfuri, precum și pe alte piețe administrate de bursa de mărfuri, dacă sunt îndeplinite condițiile specifice pieței respective.

Art. 7. -

(1) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri poate hotărî ca terțe persoane juridice să devină membri afiliați ai bursei de mărfuri, dacă îndeplinesc condițiile impuse de regulamentele operaționale ale acesteia.

(2) Membrii afiliați negociază și încheie tranzacții și/sau contracte pe una sau mai multe piețe administrate de bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii acționari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la consiliul de administrație al bursei de mărfuri.

Art. 8. -

(1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevăzute la art. 6, încetează la cererea membrului sau pe perioada suspendării dreptului de tranzacționare al membrului acționar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sancțiune. Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de acționar al bursei de mărfuri.

(2) Sancțiunea de suspendare sau de excludere se pronunță motivat de către consiliul de administrație al bursei de mărfuri, în condițiile și în situațiile prevăzute în prezenta lege, și poate fi contestată la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligațiilor în curs ale acestuia pe piețele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 9. -

Clienții bursei au acces pe piețele administrate de bursa de mărfuri în condițiile instituite de regulamentele bursei respective.

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul de administrație al bursei de mărfuri

Art. 10. -

(1) Activitatea curentă de administrare a bursei de mărfuri este asigurată de consiliul de administrație al acesteia ales de adunarea generală a acționarilor, membrii săi fiind reprezentanții acționarilor, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri are, pe lângă atribuțiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pe lângă cele din actul constitutiv al bursei de mărfuri, următoarele atribuții:

a) să aprobe regulamentele operaționale ale piețelor administrate de bursa de mărfuri și să solicite validarea lor în proxima adunare generală a acționarilor;

b) să stabilească cuantumul tarifelor și comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri pentru ofertele care se înregistrează și pentru tranzacțiile care se efectuează, cuantumul tarifelor și comisioanelor aferente pieței licitațiilor și pieței creanțelor;

c) să stabilească nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj;

d) să hotărască asupra cererilor adresate de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat, orice hotărâre de respingere fiind temeinic motivată;

e) să hotărască asupra cererilor adresate de membrii acționari sau afiliați privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de mărfuri;

f) să exercite, prin persoane împuternicite expres, supravegherea și controlul activităților membrilor bursei de mărfuri, în temeiul atribuțiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de mărfuri;

g) să suspende dreptul de tranzacționare al unui membru acționar;

h) să suspende dreptul de tranzacționare sau să excludă un membru afiliat;

i) să suspende sau să retragă accesul unui client al bursei;

j) să suspende sau să excludă un broker de la tranzacționare;

k) să suspende sau să retragă accesul în piață unui agent de bursă;

l) să stabilească atribuțiile pe care președintele consiliului de administrație al bursei de mărfuri le poate delega;

m) să facă publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzacționare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces în piețe.

(3) Prevederile lit. g), h), i), j) și k) ale alin. (2) se aplică numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri.

Art. 11. -

(1) Președintele consiliului de administrație al bursei de mărfuri este directorul general al bursei de mărfuri, care, pe lângă atribuțiile prevăzute în actul constitutiv, este învestit:

a) să fixeze programul și orarul pentru ședințele de bursă și să asigure publicarea cursurilor/prețurilor după fiecare zi de tranzacționare;

b) să desemneze o persoană care în mod obișnuit conduce ședințele de tranzacționare pe piața la disponibil, să coordoneze negocierea ofertelor și efectuarea de tranzacții pentru încheierea de contracte spot și forward;

c) să întrerupă o ședință de tranzacționare în cazul în care cotațiile la o marfă înregistrează o fluctuație mai mare decât fluctuația permisă prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piața la disponibil;

d) să desemneze o persoană care în mod obișnuit conduce ședințele de bursă să coordoneze ședințele de pe piața mixtă;

e) să întrerupă o ședință de bursă în cazul în care prețurile la o marfă/produs înregistrează fluctuații mai mari decât fluctuațiile permise prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piața mixtă;

f) să desemneze o persoană care în mod obișnuit conduce ședințele de licitație să coordoneze vânzările/achizițiile de mărfuri, servicii sau lucrări;

g) să desemneze o persoană care în mod obișnuit conduce ședințele de licitații cu creanțe să coordoneze vânzările/achizițiile de creanțe comerciale;

h) să decidă verificarea unei societăți de brokeraj în situații temeinic motivate.

(2) Președintele consiliului de administrație al bursei de mărfuri poate delega atribuțiile sale potrivit hotărârii consiliului de administrație.

SECȚIUNEA a 4-a Adunarea generală a acționarilor

Art. 12. -

Adunarea generală a acționarilor are, pe lângă drepturile și obligațiile conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și actului constitutiv al bursei de mărfuri, și următoarele atribuții:

a) să dezbată și să valideze regulamentul de funcționare a bursei de mărfuri și orice amendament la acest regulament, precum și regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și orice amendamente la acestea;

b) să valideze hotărârile consiliului de administrație al bursei de mărfuri privind excluderea de la tranzacționare a brokerilor ori retragerea dreptului de acces agenților de bursă, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită și/sau de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri;

c) să valideze hotărârile consiliului de administrație al bursei de mărfuri privind excluderea societăților de brokeraj ori retragerea dreptului de acces al clienților bursei, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită și/sau de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri;

d) să valideze hotărârile consiliului de administrație al bursei de mărfuri privind admiterea sau respingerea cererilor adresate de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat.

CAPITOLUL III Prestarea serviciilor de brokeraj

SECȚIUNEA 1 Societățile de brokeraj

Art. 13. -

(1) Societățile de brokeraj au ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de brokeraj în calitate de intermediari profesioniști, pe piața la disponibil, piața mixtă și pe piața creanțelor. Poate acționa ca societate de brokeraj și persoana juridică ce are organizat în structura sa un departament specializat pentru aceste activități.

(2) Societățile de brokeraj pot, de asemenea, să desfășoare activități secundare, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi acordarea de consultanță clienților cu privire la activitățile și operațiunile desfășurate pe piețele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 14. -

Acceptarea unei societăți de brokeraj de către consiliul de administrație al bursei de mărfuri este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții:

a) să fie constituită legal ca societate comercială, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă în obiectul de activitate, prevăzut în actul constitutiv, prestarea serviciilor de brokeraj în conformitate cu legislația în vigoare;

c) să dețină calitatea de membru acționar sau membru afiliat la bursa de mărfuri;

d) să îndeplinească condițiile de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;

e) cel puțin o persoană din conducerea executivă să dețină atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe piețele căreia prestează servicii de brokeraj;

f) să aibă angajată cel puțin o persoană care deține atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe piețele căreia prestează servicii de brokeraj și care are în atribuțiile sale exclusiv prestarea acestor servicii;

g) să îndeplinească cerințele minime de personal și dotare tehnică stabilite în regulamentele bursei de mărfuri.

Art. 15. -

(1) Societățile de brokeraj, prin brokerii care acționează în numele acestora, negociază oferte, efectuează tranzacții, încheie contracte și răspund de transmiterea tuturor informațiilor privind predarea mărfii și plata prețului. Societățile de brokeraj sunt obligate să păstreze confidențialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociază pe piața la disponibil, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare și regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Societățile de brokeraj sunt obligate să trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele și alte bunuri primite, cu scopul de a constitui garanții și de a efectua tranzacții ori de a încheia contracte, precum și rezultatele obținute din asemenea operațiuni în numele clientului respectiv. Asemenea sume sau alte bunuri ale clientului sunt înregistrate în evidențe separate și nu sunt confundate cu fondurile societății de brokeraj respective ori utilizate în folosul altui client pentru a constitui garanții, în vederea efectuării de tranzacții ori încheierii de contracte sau pentru a obține ori acorda credite.

Art. 16. -

Societății de brokeraj îi este interzis:

a) să se asocieze cu altă societate de brokeraj pentru negocierea în comun a tuturor ofertelor primite sau a unei părți din acestea, fără acordul clientului său;

b) să ofere garanții speciale în ceea ce privește tranzacționarea/contractarea în afara celor privind negocierea cu diligență a ofertelor primite;

c) să primească o ofertă de la o persoană aflată în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) să efectueze tranzacții sau să încheie contracte fără plata tarifelor ori a comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri;

e) să negocieze o ofertă pe piața la disponibil, piața mixtă sau pe piața creanțelor fără constituirea garanțiilor solicitate.

Art. 17. -

Societățile de brokeraj au dreptul să solicite și să primească de la clienții lor orice măsură de protecție împotriva riscului financiar propriu, rezultând din garantarea tranzacțiilor efectuate ori din încheierea contractelor prin intermediul lor.

SECȚIUNEA a 2-a Brokerii

Art. 18. -

Brokerii sunt persoane fizice aflate în relații de muncă exclusiv cu o societate de brokeraj, privind negocierea ofertelor și efectuarea tranzacțiilor pe piața la disponibil, pe piața mixtă și încheierea contractelor pe piața creanțelor.

Art. 19. -

Brokerii sunt atestați de consiliul de administrație al bursei de mărfuri pe baza promovării examenului cursului de brokeri organizat de bursa de mărfuri sau de organismele de formare profesională recunoscute de aceasta.

Art. 20. -

Brokerului îi este interzis:

a) să fie angajat, administrator sau cenzor/auditor la o altă societate de brokeraj, la o societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit ori să dețină participări de orice fel ar fi acestea la astfel de societăți;

b) să negocieze oferte și să efectueze tranzacții pe piața la disponibil în numele și pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse și/sau să încheie contracte pe piața creanțelor în numele și pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse;

c) să negocieze oferte pentru persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) să negocieze oferte în mod discreționar fără acordul clientului;

e) să negocieze ofertele clienților altfel decât în strictă conformitate cu instrucțiunile primite de la aceștia.

CAPITOLUL IV Organizarea piețelor la disponibil, a licitațiilor și a creanțelor

SECȚIUNEA 1 Ședințele de bursă

Art. 21. - Jurisprudență (1)

(1) La bursele de mărfuri, în cadrul fiecărei piețe organizate, ședințele de bursă se desfășoară în mod distinct, conform regulilor stabilite pentru fiecare piață în parte.

(2) Ședințele de bursă sunt conduse de un coordonator de ședință, numit de președintele director general al bursei de mărfuri.

(3) Atribuțiile coordonatorului de ședință sunt stabilite prin regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri pentru fiecare piață în parte.

(4) Sunt nule de drept contractele de bursă încheiate pe piața la disponibil dacă uneia dintre părțile contractante nu i s-a acordat de consiliul de administrație al bursei de mărfuri dreptul de tranzacționare.

(5) În cazul în care autoritățile contractante achiziționează produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, acestea din urmă au obligația de a respecta prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice atunci când aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în numele autorităților contractante respective. Jurisprudență (2)

SECȚIUNEA a 2-a Tranzacționarea și încheierea contractelor

Art. 22. -

(1) Pe piața la disponibil pot înregistra oferte membrii acționari, precum și membrii afiliați.

(2) Pe piața licitațiilor pot înregistra comenzi membrii acționari, membrii afiliați și orice persoane juridice/fizice sau alte entități care au încheiat în prealabil un contract de prestări servicii cu bursa de mărfuri.

(3) Pe piața mixtă pot înregistra oferte membrii acționari, membrii afiliați, precum și clienții bursei.

(4) Pe piața creanțelor pot înregistra oferte membrii acționari, membrii afiliați, precum și clienții bursei.

(5) Pot răspunde comenzilor prevăzute la alin. (2) și ofertelor prevăzute la alin. (4) orice persoane fizice sau juridice interesate, în condițiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri.

(6) Pot răspunde ofertelor prevăzute la alin. (3) membrii acționari, membrii afiliați, precum și clienții bursei, în condițiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri.

SECȚIUNEA a 3-a Operațiuni de bursă

Art. 23. -

(1) Operațiunile de bursă reprezintă, fără a se limita la acestea, ansamblul de reguli comerciale privind:

a) înregistrarea, negocierea ofertelor și efectuarea tranzacțiilor pentru încheierea de contracte spot și forward pe piața la disponibil;

b) înregistrarea, negocierea ofertelor și efectuarea tranzacțiilor pe o piață mixtă;

c) înregistrarea comenzilor, negocierea ofertelor și încheierea contractelor de vânzare sau achiziție de mărfuri, servicii ori lucrări pe piața licitațiilor;

d) înregistrarea, negocierea ofertelor și încheierea contractelor de cesiune de creanță pe piața creanțelor.

(2) Mecanismele specifice efectuării operațiunilor de bursă sunt prevăzute în regulamentele operaționale ale fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de prezenta lege.

(3) Bursa de mărfuri reglementează cel puțin: proceduri de înregistrare a ofertelor și a comenzilor, modul de desfășurare a ședințelor de tranzacționare și de licitații, proceduri de efectuare a tranzacțiilor și de atribuire a contractelor și proceduri de diseminare a informațiilor.

CAPITOLUL V Răspunderi și sancțiuni

Art. 24. -

(1) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri constată abaterile disciplinare și aplică amenzi ca sancțiuni principale în cazul încălcării regulamentelor bursei de mărfuri pe care aceasta le-a emis în temeiul dreptului său la autoreglementare.

(2) Nivelul amenzilor, ca sancțiuni principale, se stabilește prin regulamentele bursei de mărfuri.

(3) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri poate, de asemenea, decide excluderea sau suspendarea pe o perioadă determinată a unui membru acționar, membru afiliat sau a unui client al bursei, ca sancțiune disciplinară complementară.

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile și pentru abaterile săvârșite de broker sau de un agent de bursă, în condițiile în care acestea nu constituie infracțiuni.

(5) Regulamentele bursei de mărfuri conțin cel puțin următoarele prevederi exprese privind fapte ce constituie încălcări disciplinare ale activității desfășurate în legătură cu piețele administrate de bursa de mărfuri: Jurisprudență (1)

a) negocierea unei oferte fără dreptul de tranzacționare obținut de societatea de brokeraj de la consiliul de administrație al bursei de mărfuri;

b) negocierea unei oferte în mod discreționar, fără acordul clientului;

c) lipsa unei evidențe separate în registrele contabile ale unei societăți de brokeraj între tranzacțiile efectuate în cont propriu și tranzacțiile efectuate în contul unor terți sau între contractele încheiate în cont propriu și contractele încheiate în contul unor terți, precum și în cazul în care prestarea serviciilor se efectuează printr-un departament, lipsa unei evidențe separate între registrele contabile ale societății de brokeraj în ansamblu și ale departamentului în special;

d) transmiterea și folosirea în interes propriu a informațiilor privilegiate și/sau confidențiale, așa cum sunt acestea definite în legislația pieței de capital, primite de la un client;

e) primirea sau negocierea unei oferte în contul unei persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) negocierea unei oferte sau efectuarea unei tranzacții, respectiv a unui contract, de către o societate de brokeraj, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client al său sau unui membru acționar ori afiliat al bursei de mărfuri ori unui client al bursei;

g) transmiterea unei oferte de către o societate de brokeraj altei societăți de brokeraj, fără acordul clientului;

h) neîndeplinirea obligațiilor asumate în urma participării unui membru acționar, membru afiliat ori a unui client pe una sau mai multe piețe administrate de bursa de mărfuri.

(6) Consiliul de administrație al bursei de mărfuri constată și aplică sancțiuni disciplinare și în cazul săvârșirii uneia dintre următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, acestea nu constituie infracțiuni:

a) manipularea sau încercarea de manipulare a prețurilor tranzacțiilor efectuate pe piețele administrate de bursa de mărfuri;

b) cumpărarea sau încercarea de a deveni cumpărător într-un contract de bursă în așa fel încât să se obțină controlul prețului acestuia sau să se încerce acest lucru;

c) furnizarea cu intenție de raportări false, confuze sau lipsite de precizie și/sau informații de piață care influențează ori pot să influențeze prețurile mărfurilor.

(7) În condițiile în care abaterile prevăzute la alin. (6) nu constituie infracțiuni, acestea vor fi sancționate prin amendă și suspendarea sau excluderea membrului acționar, a membrului afiliat ori a clientului de la tranzacționare sau licitare, în funcție de gravitatea faptei, potrivit regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri.

(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (7) sunt aplicabile și pentru abaterile săvârșite de broker sau de un agent de bursă, în condițiile în care acestea nu constituie infracțiuni.

Art. 25. -

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 24 alin. (3) constau în:

a) suspendarea temporară a dreptului de tranzacționare pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni sau retragerea dreptului de tranzacționare pentru un membru acționar, un membru afiliat ori pentru un client al bursei;

b) excluderea unui membru afiliat sau denunțarea unilaterală de către bursa de mărfuri a contractului de prestări servicii încheiat cu una dintre persoanele prevăzute la art. 22 alin. (2) ori retragerea dreptului de tranzacționare unui client al bursei, în cazul săvârșirii unor abateri grave de la regulamentele operaționale și de la normele emise de consiliul de administrație al bursei de mărfuri, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client în contul căruia a operat sau bursei de mărfuri.

(2) Săvârșirea faptelor prevăzute de regulamentele bursei de mărfuri se constată de membrii consiliului de administrație al bursei de mărfuri sau de persoanele desemnate de acesta, precum și de coordonatorul ședințelor de bursă.

(3) Deciziile de sancționare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) de către consiliul de administrație al bursei de mărfuri, sub semnătura președintelui, pe baza actelor de constatare și a probelor administrate, și își produc efectele de la data comunicării lor.

(4) Deciziile de sancționare se comunică făptuitorului în termen de 30 de zile de la data adoptării lor.

(5) Deciziile de aplicare a sancțiunilor, emise de consiliul de administrație al bursei de mărfuri, pot fi atacate, începând cu data comunicării lor, în termen de maximum 30 de zile, la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(6) Sumele provenite din sancțiunile aplicate vor fi utilizate cu prioritate pentru despăgubirea părții prejudiciate, acolo unde este cazul, sau pentru modernizarea și dezvoltarea bursei de mărfuri.

(7) Deciziile de sancționare sunt făcute publice prin afișare la sediul bursei de mărfuri, publicate într-un ziar de răspândire națională, precum și pe site-ul bursei de mărfuri.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 26. -

(1) Litigiile apărute în legătură cu modul de negociere a unei oferte, precum și în legătură cu un contract de bursă se soluționează de Camera arbitrală a bursei de mărfuri, în situația în care părțile convin în acest sens.

(2) În măsura în care nu intervine convenția părților, competența de soluționare revine instanțelor de drept comun.

(3) Camera arbitrală a bursei de mărfuri se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile cărții a IV-a din Codul de procedură civilă.

(4) Până la funcționarea Camerei arbitrale a bursei de mărfuri, litigiile prevăzute la alin. (1) vor fi soluționate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Art. 27. -

(1) Bursele de mărfuri sunt obligate să păstreze cel puțin 5 ani evidența tranzacțiilor și a contractelor încheiate pe piețele administrate. Evidențele pot fi verificate oricând, la cererea Colegiului de conducere al C.C.I.R. sau a unei instanțe judecătorești.

(2) Orice societate de brokeraj sau broker are obligația:

a) să întocmească documentele și să țină evidențele activității sale de societate de brokeraj sau de broker și ale tranzacțiilor sale, precum și ale tranzacțiilor clienților săi;

b) să întocmească și să păstreze cel puțin 5 ani rapoarte cu privire la activitatea desfășurată pe piețele administrate de bursa de mărfuri;

c) să pună aceste registre și evidențe la dispoziție consiliului de administrație al bursei de mărfuri și/sau Colegiului de conducere al C.C.I.R.

Art. 28. -

(1) Colegiul de conducere al C.C.I.R. avizează, supraveghează, controlează și sancționează bursele de mărfuri, membrii acționari, membrii afiliați, precum și clienții bursei care dețin dreptul de tranzacționare pe piețele administrate de o bursă de mărfuri, astfel: Puneri în aplicare (1)

a) avizează regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri;

b) controlează respectarea legislației și a regulamentelor emise de bursa de mărfuri;

c) în situația în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate retrage avizul dat asupra unuia sau mai multor regulamente;

d) în situația în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise de bursa de mărfuri, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate suspenda dreptul de tranzacționare al membrului acționar, poate suspenda dreptul de tranzacționare sau exclude de la tranzacționare membrul afiliat ori poate retrage dreptul de acces unui client al bursei.

(2) Pe perioada retragerii avizului asupra unui regulament, nu se pot desfășura activitățile specificate în regulamentul pentru care a fost retras avizul. Retragerea avizului nu aduce atingere obligațiilor în curs de executare asumate potrivit prevederilor respectivului regulament.

(3) Regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Colegiul de conducere al C.C.I.R., sunt publicate pe site-ul bursei de mărfuri.

Art. 29. -

Societățile de bursă și societățile de brokeraj existente, care se află în diverse stadii de autorizare și care desfășoară activitățile prevăzute la art. 1 alin. (4) și la art. 13, au obligația să se reorganizeze, în vederea încadrării în prevederile prezentei legi, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 29 ianuarie 2006, sub sancțiunea dizolvării acestora sau a eliminării din obiectul de activitate a acelor prevederi ce intră sub incidența prezentei legi, respectiv sub sancțiunea neacceptării la tranzacționare într-o bursă de mărfuri.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 6 decembrie 2005.

Nr. 357.

;
se încarcă...