Parlamentul României

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Modificări (1), Puneri în aplicare (11), Referințe (21), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 25

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA I Regimul de supraveghere Solvabilitate II

TITLUL I Asigurători și reasigurători

CAPITOLUL I Obiectul și domeniul de aplicare

Art. 1. - Dispoziții generale

(1) Prezenta lege reglementează:

a) autorizarea și funcționarea societăților de asigurare și reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăți;

b) supravegherea desfășurării activității societăților prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre și pe teritoriul statelor terțe;

c) autorizarea, funcționarea și supravegherea sucursalelor societăților din state terțe;

d) supravegherea grupurilor de asigurare și de reasigurare;

e) atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea societăților, relația acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terțe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu Comisia Europeană și cu alte autorități, instituții sau organisme. Referințe (1)

(2) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Jurisprudență (1)

1. acționar semnificativ - orice persoană care, nemijlocit și singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, deține o participație calificată;

2. asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor proprii și atrase prin activitatea desfășurată; Jurisprudență (1)

3. asigurător - societate de asigurări directe de viață sau de asigurări directe generale, care este autorizată să funcționeze în conformitate cu dispozițiile prezentei părți sau cele ale părții a II-a, după caz;

4. asigurător compozit - asigurător care, la 1 ianuarie 2007, precum și la data intrării în vigoare a prezentei legi, deținea autorizație de a subscrie simultan asigurări directe generale și asigurări directe de viață;

5. asigurător captiv - asigurător deținut fie de o societate financiară, alta decât un asigurător, un reasigurător sau un grup de societăți definit la pct. 20, fie de o societate nefinanciară, al cărui obiect de activitate este asigurarea în mod exclusiv a riscurilor entității de care aparține sau ale uneia ori mai multor entități ale grupului din care face parte;

6. asigurător mixt - asigurător care subscrie simultan asigurări și reasigurări, autorizat să funcționeze în conformitate cu dispozițiile prezentei părți sau cele ale părții a II-a, după caz;

7. beneficiar - persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant care primește indemnizația sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;

8. birou național auto - asociație profesională, independentă și autonomă care, în baza Convenției internaționale Carte Verde, are rol de reglementare a activității asigurătorilor emitenți de documente internaționale de asigurare, în România fiind denumit Biroul Asigurătorilor Auto din România, denumit în continuare BAAR; Modificări (1)

9. colegiul supraveghetorilor - structură permanentă, dar flexibilă, pentru cooperare, coordonare și facilitare a procesului decizional legat de supravegherea unui grup, alcătuită din supraveghetorul coordonator, supraveghetorii tuturor filialelor cu sediul central în statele membre, reprezentantul EIOPA și, dacă este cazul, supraveghetorii din statele membre în care activează sucursale și entități afiliate semnificative;

10. conducere - organul de conducere, de administrare sau de control al societăților, cu particularitățile sistemului unitar sau dualist, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. contractant - persoană fizică sau juridică ce are un contract de asigurare încheiat cu un asigurător;

12. contraparte centrală calificată - contraparte autorizată sau recunoscută în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;

13. efecte ale diversificării - diminuare a expunerii la risc a societății sau a grupului, în cazul unei activități diversificate, prin compensarea unui efect nefavorabil al unui risc de către efectul mai puțin nefavorabil al altui risc, în condițiile în care riscurile nu sunt integral corelate;

14. externalizare - un acord scris, indiferent de forma în care este încheiat, între societate și un furnizor de servicii în vederea efectuării unui serviciu, unei activități sau a unui proces, direct sau prin subcontractare, în beneficiul societății, care altfel ar fi fost realizat de societate potrivit obiectului de activitate;

15. filială - societate controlată de o societate-mamă, inclusiv societățile controlate de societatea- mamă de cel mai înalt rang;

16. fond național de protecție - asociație, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociații și fundații, constituită din toate societățile autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în România fiind denumit Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, denumit în continuare FPVS;

17. funcție - capacitate internă a societății de a efectua sarcini concrete în cadrul sistemului de guvernanță instituit;

18. funcții critice - funcții identificate de societate pe baza politicilor și a procedurilor adoptate și ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activității și de structura organizatorică;

19. granularitate - gradul de detaliere care caracterizează un set de date;

20. grup - asociere de entități care se află în una dintre situațiile următoare:

a) este formată dintr-o societate participativă, filialele acesteia și entitățile în care acestea dețin participații sau entități legate printr-o relație de control dată de un contract de management, de prevederi din actele constitutive sau de prezența majoritară a acelorași persoane în conducere;

b) se bazează pe relații financiare puternice și durabile, stabilite contractual sau nu, și poate include și societăți mutuale sau de tip mutual, cu condiția ca una dintre entități să coordoneze centralizat celelalte entități și să exercite o influență efectivă și dominantă asupra procesului decizional al acestora, inclusiv asupra deciziilor financiare, iar constituirea și încetarea relațiilor respective să fie aprobate de supraveghetorul coordonator, dacă entitatea coordonatoare este considerată societate-mamă, iar celelalte entități sunt considerate filialele acesteia;

21. holding de asigurare - societate-mamă care nu este holding financiar mixt, care achiziționează și deține participații, majoritar sau exclusiv, în filiale care reprezintă asigurători ori reasigurători din state membre sau din state terțe, cel puțin una fiind asigurător ori reasigurător dintr-un stat membru;

22. holding financiar mixt - societate financiară holding mixtă în sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare;

23. holding mixt de asigurare - societate-mamă, alta decât un asigurător sau un reasigurător din state membre ori din state terțe, care nu este holding de asigurare sau holding financiar mixt, cel puțin una dintre filialele sale fiind un asigurător sau reasigurător;

24. instituție de evaluare externă a creditului - agenție de rating de credit înregistrată sau certificată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit sau o bancă centrală care acordă ratinguri de credit exceptate de la aplicarea regulamentului menționat;

25. legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, au legături sub formă de participație sau control ori situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent printr-o relație de control de una și aceeași persoană;

26. mandatar - persoana din statul membru în care societățile își stabilesc o sucursală, care are competența de a le reprezenta și angaja în relațiile cu terții, cu autoritățile competente și cu alte instituții din statul membru respectiv;

27. măsură de risc - funcție matematică ce atribuie o valoare monetară unei prognoze a distribuției probabilităților date, monoton crescătoare cu nivelul expunerii la riscul care stă la baza prognozei respective;

28. metoda nr. 1 - metoda consolidării contabile prin care se calculează solvabilitatea la nivel de grup, considerată metoda implicită;

29. metoda nr. 2 - metoda deducerii și agregării prin care se calculează solvabilitatea la nivel de grup, considerată metoda alternativă;

30. participație - deținere directă sau prin control a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul unei societăți;

31. participație calificată - deținere directă sau indirectă din drepturile de vot sau din capitalul unei societăți, care reprezintă cel puțin 10% din acestea sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării societății respective;

32. persoane care acționează concertat - potențiali achizitori care prezintă A.S.F. un proiect de achiziție conform unui acord comun, implicit sau explicit, indiferent dacă acesta este încheiat în formă scrisă, verbală sau manifestă doar în fapt ori dacă persoanele sunt legate între ele în orice alt mod;

33. persoane care conduc efectiv societatea - membrii conducerii și persoanele care au impact semnificativ asupra procesului decizional și sunt responsabili pentru implementarea strategiilor și a politicilor adoptate;

34. piață reglementată dintr-un stat membru - un sistem multilateral, administrat de către un operator de piață și guvernat de reguli nediscreționare, în care se reunesc terțe părți care au interes de a achiziționa sau vinde instrumente financiare admise la tranzacționare; sistemul respectiv este autorizat să funcționeze pe o bază regulată de către autoritatea competentă dintr-un stat membru, conform reglementărilor emise de către acesta;

35. piață reglementată dintr-un stat terț - piață financiară recunoscută de statul membru de origine al asigurătorului, care îndeplinește cerințele pct. 31 și unde instrumentele financiare tranzacționate sunt de o calitate comparabilă cu cea a instrumentelor tranzacționate în cadrul piețelor reglementate din statul membru respectiv;

36. potențial achizitor - persoană fizică sau juridică ce acționează singură sau concertat și își propune:

a) să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o societate;

b) să își majoreze, direct sau indirect, drepturile de vot sau capitalul deținut într-o societate, astfel încât:

(i) participația să atingă sau să depășească 20%, 33% sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social;

(ii) societatea să devină filiala sa;

37. prevederi legale:

a) prezenta lege și reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;

b) actele delegate, standardele tehnice de reglementare și cele de aplicare emise de Comisia Europeană;

38. principiul documentării - principiu conform căruia procesele desfășurate de societăți, inclusiv cel decizional, și procesul de supraveghere realizat de A.S.F. sunt fundamentate prin documente justificative;

39. principiul proporționalității - principiu care are în vedere natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității desfășurate de societăți;

40. principiul raționamentului calificat - principiu conform căruia se formează opinii și se adoptă decizii pe baza unor seturi de criterii și a experienței proprii în ceea ce privește activitatea societăților, cum ar fi politicile aplicate, cultura riscului, prudențialitatea;

41. proiect de achiziție - documentația transmisă A.S.F. de către un potențial achizitor privind achiziționarea sau majorarea, directă ori indirectă, a drepturilor de vot într-o societate sau majorarea contribuției la capitalul social al acesteia;

42. prognoza distribuției probabilităților - funcție matematică ce atribuie o probabilitate de realizare unei mulțimi integrale de evenimente viitoare care se exclud reciproc;

43. proces de supraveghere - proces continuu, flexibil și iterativ, în care supravegherea prospectivă a societăților se bazează pe:

a) riscuri;

b) cel puțin următoarele principii:

(i) proporționalității;

(ii) raționamentului calificat;

(iii) documentării;

44. reasigurare - operațiune care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător sau reasigurător din statele membre sau din state terțe;

45. reasigurător - societate de reasigurări care este autorizată să funcționeze în conformitate cu titlul I cap. III;

46. reasigurător captiv - reasigurător deținut fie de o societate financiară, alta decât un asigurător, un reasigurător sau un grup de societăți în înțelesul pct. 20, fie de o societate nefinanciară, al cărui obiect de activitate este reasigurarea care acoperă exclusiv riscurile entității de care aparține sau ale entităților grupului din care face parte;

47. reprezentant de despăgubiri - unitate desemnată în fiecare stat membru de către asigurătorii autorizați să subscrie riscuri din clasa 10, prevăzută în anexa nr. 1 secțiunea A, cu excepția răspunderii transportatorului, având în sarcină administrarea și soluționarea cererilor de despăgubire survenite în urma unui accident de vehicul;

48. risc de concentrare - totalitatea expunerilor la risc care pot genera o pierdere care afectează solvabilitatea sau situația financiară a societății;

49. risc decizional - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situației financiare din cauza deciziilor strategice adoptate de conducere;

50. risc de credit - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situației financiare din cauza fluctuației creditului emitenților de valori mobiliare, al altor contrapartide și debitori la care sunt expuse societățile; include riscul de contrapartidă, riscul de marjă de credit și riscul de concentrare a riscurilor de piață;

51. risc de lichiditate - risc de nerealizare a investițiilor și a altor active în vederea decontării obligațiilor financiare la scadență;

52. risc de piață - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situației financiare, care rezultă, direct sau indirect, din fluctuațiile nivelului și ale volatilității prețurilor de piață ale activelor, ale obligațiilor și ale instrumentelor financiare;

53. risc de subscriere - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a valorii obligațiilor din cauza adoptării unor ipoteze inadecvate în procesul de tarifare sau de constituire a rezervelor;

54. risc operațional - risc de înregistrare a unor pierderi din cauza unor procese interne inadecvate sau a unor disfuncționalități, a personalului sau a sistemelor proprii ori a unor evenimente externe;

55. riscuri majore înseamnă:

a) riscurile clasificate în clasele 4, 5, 6, 7, 11 și 12 din anexa nr. 1 secțiunea A;

b) riscurile clasificate în clasele 14 și 15 din anexa nr. 1 secțiunea A, în cazul în care contractantul desfășoară din punct de vedere profesional o activitate industrială, comercială sau liberală, iar riscul se referă la această activitate;

c) riscurile clasificate în clasele 3, 8, 9, 10, 13 și 16 din anexa nr. 1 secțiunea A, în măsura în care contractantul depășește cel puțin două dintre următoarele limite: un bilanț total de echivalentul în lei al 6.200.000 euro, o cifră de afaceri netă de echivalentul în lei al 12.800.000 euro, așa cum este definită în legislația națională, sau un număr mediu de 250 de angajați în cursul exercițiului financiar; în cazul în care asiguratul face parte dintr-un grup care întocmește situații financiare consolidate în conformitate cu legislația aplicabilă, limitele se consideră pe baza situațiilor financiare consolidate;

d) riscurile clasificate în clasele 3, 8, 9, 10, 13 și 16 din anexa nr. 1 secțiunea A, asigurate de către asociațiile profesionale, societățile cu capital mixt și asociațiile temporare;

56. societate - asigurător, reasigurător sau asigurător mixt, în cazul în care nu se specifică altfel, autorizat și supravegheat conform prezentei legi, având una dintre următoarele forme juridice:

a) societăți pe acțiuni - S.A., conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăți mutuale;

c) societăți europene, definite în Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE);

d) societăți cooperative europene, definite în Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE);

57. societate afiliată - o filială sau o altă societate în care se deține o participație ori o entitate aflată în legătură cu o altă entitate prin una dintre relațiile definite la pct. 61;

58. societate din stat terț - asigurător sau reasigurător care, dacă ar avea sediul central în România, ar avea nevoie de o autorizație de funcționare emisă în condițiile prevăzute la cap. III;

59. societate financiară - una dintre următoarele entități:

a) instituție de credit, instituție financiară sau societate de servicii bancare auxiliare, în înțelesul legislației naționale în vigoare;

b) asigurător, reasigurător sau holding de asigurare definit la pct. 21;

c) firmă de investiții sau instituție financiară în înțelesul legislației naționale în vigoare;

d) holding financiar mixt în înțelesul legislației naționale în vigoare;

60. societate-mamă - entitate care controlează una sau mai multe filiale;

61. societate participativă - entitate care este societate-mamă ori care deține participații sau are cu altă entitate una dintre următoarele relații:

a) conducere unitară a entității în cauză și a altor entități ca urmare a unui contract încheiat cu acele entități ori în temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutele entităților;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...