Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1843/2015 privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (text codificat)
Număr celex: 32015R1843

Modificări (...)

În vigoare de la 05 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 7 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 septembrie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice respectivul regulament.

(3) A se vedea anexa I.

(2) Este necesar ca politica comercială comună să fie fondată pe principii unitare, în special în ceea ce privește protecția comercială.

(3) Este necesar să se prevadă proceduri la nivelul Uniunii pentru a asigura exercitarea efectivă a drepturilor Uniunii conferite de normele comerțului internațional.

(4) Normele comerțului internațional sunt, în principal, cele stabilite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și prevăzute în anexele la Acordul privind OMC, dar pot fi și norme stabilite prin orice alt acord la care Uniunea este parte și care sunt aplicabile comerțului între Uniune și țările terțe. Este adecvat a se face precizări clare cu privire la tipurile de acorduri la care termenul "normele comerțului internațional" se referă.

(5) Procedurile Uniunii de asigurare a exercitării drepturilor Uniunii conferite de normele comerțului internațional ar trebui să fie fondate pe un mecanism juridic existent în dreptul Uniunii care să fie pe deplin transparent și care să garanteze că decizia de a invoca drepturile Uniunii conferite de normele comerțului internațional este luată pe baza unor informații concrete corecte și pe o analiză juridică.

(6) Un astfel de mecanism ar trebui să aibă ca obiectiv furnizarea unei proceduri prin care să se solicite ca instituțiile Uniunii să reacționeze în fața obstacolelor în calea comerțului care sunt ridicate sau menținute de către țări terțe și care provoacă un prejudiciu sau efecte comerciale defavorabile, cu condiția să existe un drept la acțiune cu privire la astfel de obstacole în temeiul normelor comerțului internațional aplicabile.

(7) Dreptul statelor membre de a recurge la un astfel de mecanism nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca statele membre să ridice probleme identice sau similare prin intermediul altor proceduri existente la nivelul Uniunii, în special în fața comitetului instituit prin articolul 207 alineatul (3) din tratat.

(8) Ar trebui să se țină seama de rolul instituțional al comitetului instituit prin articolul 207 alineatul (3) din tratat în formularea de avize pentru instituțiile Uniunii cu privire la toate problemele de politică comercială. În consecință, acest comitet ar trebui să fie informat asupra stadiului de progres al cazurilor individuale pentru a i se permite să ia în considerare implicațiile politice mai largi ale acestora.

(9) Este adecvat să se solicite Uniunii să acționeze, cu respectarea obligațiilor sale internaționale, dacă aceste obligații rezultă din acorduri, și să mențină echilibrul între drepturi și obligații, pe care respectivele acorduri urmăresc să îl stabilească.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...