Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 7/2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R0007

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 26 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special articolul 59 alineatul (2), și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, în special articolul 80 alineatul (3),

întrucât:

(1) Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE și ale Directivei 2014/25/UE este reducerea sarcinii administrative pentru autoritățile contractante, entitățile contractante și operatorii economici, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Un element-cheie al acestui efort este documentul european de achiziție unic (DEAU). Prin urmare, formularul standard pentru DEAU ar trebui să fie elaborat în așa fel încât să se evite necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de excludere și de selecție. Având în vedere același obiectiv, formularul standard ar trebui să furnizeze, totodată, informații relevante cu privire la entitățile pe ale căror capacități se bazează operatorul economic, astfel încât verificarea informațiilor respective să poată fi efectuată în același timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic și în aceleași condiții.

(2) DEAU ar trebui să poată fi utilizat, de asemenea, de către entitățile contractante care fac obiectul Directivei 2014/25/UE și care, atunci când aplică criteriile de excludere și de selecție prevăzute de Directiva 2014/24/UE, trebuie să procedeze în același mod și în aceleași condiții ca și autorități contractante.

(3) Pentru a se evita sarcinile administrative pentru autoritățile contractante și entitățile contractante și, eventual, indicațiile contradictorii din diferitele documente ale achiziției, informațiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în DEAU ar trebui să fie clar precizate în prealabil de către autoritățile contractante și entitățile contractante în invitația la procedura concurențială de ofertare sau prin trimiteri la alte părți ale documentelor achiziției, pe care operatorii economici trebuie, în orice caz, să le examineze cu atenție în vederea participării acestora și eventual a depunerii de oferte.

(4) DEAU ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai mare simplificare, atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractante și entitățile contractante, prin înlocuirea diferitelor declarații naționale pe propria răspundere, divergente, cu un singur formular standard stabilit la nivel european. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la reducerea problemelor legate de redactarea precisă a declarațiilor oficiale și a declarațiilor de acordare a consimțământului, precum și de aspectele lingvistice, întrucât formularul standard va fi disponibil în toate limbile oficiale. Prin urmare, DEAU ar trebui să faciliteze creșterea participării transfrontaliere la procedurile de achiziții publice.

(5) Orice prelucrare și orice schimb de date care urmează să fie efectuate în legătură cu DEAU ar trebui să fie efectuate în conformitate cu reglementările naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și, în special, cu normele naționale care se aplică prelucrării datelor referitoare la infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din directiva menționată.

(6) Ar trebui reamintit faptul că Comisia revizuiește aplicarea practică a DEAU, ținând seama de dezvoltarea tehnică a bazelor de date în statele membre, și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului până la 18 aprilie 2017. În acest demers, Comisia poate lua în considerare, de asemenea, eventualele sugestii de îmbunătățire a funcționării acestuia în vederea sporirii posibilităților de participare transfrontalieră la procedurile de achiziții publice, nu în ultimul rând pentru IMM-uri, sau a eventualelor acțiuni de simplificare în cadrul stabilit de Directiva 2014/24/UE. Comisia poate lua în considerare, de asemenea, posibilele probleme legate de practicile de solicitare în mod sistematic a unor certificate sau a altor forme de documente justificative din partea tuturor participanților la o anumită procedură de achiziții publice sau de practicile care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită astfel de documente.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Din momentul în care măsurile naționale de punere în aplicare a Directivei 2014/24/UE vor intra în vigoare și cel târziu de la 18 aprilie 2016, formularul standard prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament trebuie să fie utilizat în scopul întocmirii documentului european de achiziție unic, menționat la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE. Instrucțiunile de utilizare a acestui formular sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...