Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1998/2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1998

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 14 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri detaliate de implementare a standardelor de bază comune menționate la articolul 4 alineatul (1) și măsuri generale care completează standardele de bază comune menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2) În cazul în care conțin informații de securitate sensibile, aceste măsuri trebuie tratate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei, așa cum se prevede la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008. Este necesar așadar ca măsurile respective să fie adoptate separat, printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei adresată statelor membre, și să nu fie publicate.

(3) Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei, care prevede măsurile menționate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, a fost modificat de 20 de ori de la intrarea sa în vigoare. Pentru a asigura claritatea și securitatea juridică, regulamentul ar trebui, prin urmare, să fie abrogat și înlocuit cu un nou act, consolidând actul inițial și toate modificările aduse acestuia. Acest nou act ar trebui, de asemenea, clarificat și actualizat, dacă este cazul, ținând seama de experiența practică dobândită și de evoluțiile tehnologice relevante.

(4) Aceste măsuri ar trebui să fie reexaminate în mod regulat pentru a se garanta că sunt proporționale cu evoluția amenințării.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsurile detaliate de implementare a standardelor de bază comune pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea aviației civile, menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, și măsurile generale care completează standardele de bază comune, menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv, sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 februarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2015.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...