Parlamentul României

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Cărți (1), Reviste (1), Proceduri (1), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2011
Formă aplicabilă de la 22 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) zilier - persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații;

b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional; Reviste (1)

c) registrul de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ține evidența zilnică a zilierilor; Puneri în aplicare (1)

d) activități cu caracter ocazional - activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.

(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) și o);

b) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p) -s);

c) Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) -c);

d) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).

Art. 2. -

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește în condițiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

(2) O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Puneri în aplicare (1)

(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.

CAPITOLUL II Desfășurarea activităților de către zilieri

Art. 4. - Referințe în cărți (1)

(1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.

(3) Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.

(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Modificări (1)

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.

Art. 5. -

(1) Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

(2) Beneficiarul are următoarele obligații: Jurisprudență (2)

a) să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

b) să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; Puneri în aplicare (1)

c) să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de control abilitate; Puneri în aplicare (1)

d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale; Jurisprudență (1)

e) să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

(3) În domeniul securității și sănătății în muncă, beneficiarul are următoarele obligații:

a) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;

c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar;

d) să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

Cercetarea evenimentului în care au fost implicați zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.

Art. 7. - Puneri în aplicare (2), Comentarii expert (1)

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Comentarii expert (1)

Art. 8. - Proceduri (1), Referințe în cărți (1)

(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidență a zilierilor și modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza și verifica respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 9. -

(1) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar.

(3) Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.

Art. 12. - Comentarii expert (1)

(1) Zilierii au următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:

a) să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar; Jurisprudență (1)

c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă; Jurisprudență (1)

e) să comunice imediat beneficiarului orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor;

f) să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și clasa 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462;

g) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

j) activități de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie - clasa 7219;

k) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

l) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;

m) creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;

n) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140;

o) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;

p) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);

q) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

r) activități ale bazelor sportive - clasa 9311;

s) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312;

ș) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

(2) Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Răspunderea contravențională

Art. 14. - Referințe în cărți (1)

(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...