Parlamentul României

Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2015 până la 19 februarie 2017, fiind înlocuit prin Lege 6/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2016

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 105.033,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 132.233,9 milioane lei, cu un deficit de 27.200,1 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 bis.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2016

Art. 4. -

(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.693,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: Modificări (2)

a) 2.621,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 13.389,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 350,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 2.228,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, astfel: Modificări (2)

1. suma de 1.854,0 milioane lei repartizată pe județe potrivit anexei nr. 7 se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (2)-(4);

2. suma de 374,1 milioane lei se alocă unor unități administrativ-teritoriale potrivit anexei nr. 8, în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;

e) 105,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9. Modificări (2)

(2) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) - (4) și (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, astfel:

a) 27% pentru bugetul județului;

b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:

b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului, consiliilor locale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

b2) 20% din sumă se repartizează în funcție de ponderea suprafeței intravilane în totalul suprafeței intravilane din județ;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, orașelor și municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ, în vederea egalizării mediilor individuale, după formula pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice și se comunică prefectului, consiliului județean și consiliilor locale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populația, suprafața intravilană și impozitul pe venit, sunt cele comunicate de instituțiile abilitate, respectiv cele raportate de către unitățile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014.

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii;

d) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate potrivit legii, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(7) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit anexei nr. 8, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, următoarele documente:

a) bugetele locale în care să se reflecte sumele repartizate;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligațiilor reprezentând rate de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;

c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convențiile de împrumut.

(8) Obligațiile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, plătite potrivit prevederilor alin. (7), se sting la data efectuării plăților.

(9) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 6. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2016 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 7. -

Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor de credite ai bugetelor unităților administrativ- teritoriale.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.067,9 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) include și sumele încasate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele încasate potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, și reflectate în rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2015.

(4) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2016 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru anul 2016, cotele de contribuții pentru asigurările sociale de sănătate și pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 156 și 194 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) În anul 2016, în limita creditelor de angajament aprobate în anexa nr. 12/03 "Fișa Programului" se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea consumului de medicamente aferent contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat ce se pot încheia conform prevederilor alin. (1) nu se ia în calculul valorii consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se calculează contribuția trimestrială.

Art. 10. -

Prevederile art. 57 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016

Art. 11. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația asigurării cu prioritate a cofinanțării naționale, din sumele primite în cadrul mecanismului top-up pentru cererile depuse de beneficiari aferente plăților efectuate de către aceștia până la finele anului 2015.

(3) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a II-a aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât să finalizeze proiectele până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor. Referințe (2)

(4) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.

Art. 12. -

(1) Pentru plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe finanțate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2016, și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine, finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 13. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 14. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...