Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2376/2015 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal
Număr celex: 32015L2376

Modificări (...)

În vigoare de la 18 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 27 octombrie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

(2) JO C 332, 8.10.2015, p. 64.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

(3) Avizul din 14 octombrie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă și de concurența fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune și la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naționale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii. Emiterea deciziilor fiscale anticipate, care facilitează aplicarea consecventă și transparentă a legislației, este o practică comună inclusiv în Uniune. Oferind certitudine mediului de afaceri, clarificarea legislației fiscale în beneficiul contribuabililor poate încuraja investițiile și conformarea cu legislația și, prin urmare, poate contribui la obiectivul dezvoltării în continuare a pieței unice a Uniunii pe baza principiilor și a libertăților care stau la baza tratatelor. Totuși, deciziile privind structurile create în funcție de sistemul de impozitare au condus, în anumite cazuri, la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în țara care emite, modifică sau reînnoiește decizia fiscală anticipată și au cauzat reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte țări implicate. Creșterea transparenței este așadar necesară de urgență. Pentru a atinge acest scop, instrumentele și mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE a Consiliului ar trebui consolidate.

(2) În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. Subliniind importanța transparenței, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale în Uniune.

(3) Directiva 2011/16/UE prevede obligativitatea schimbului spontan de informații între statele membre în cinci cazuri specifice și în anumite termene. În cazurile în care autoritatea competentă a unui stat membru are dovezi pe baza cărora presupune că pot exista pierderi fiscale într-un alt stat membru, schimbul spontan de informații se aplică deja deciziilor fiscale pe care un stat membru le emite, le modifică sau le reînnoiește la adresa unui anumit contribuabil în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea dispozițiilor fiscale în viitor și care au o dimensiune transfrontalieră.

(4) Cu toate acestea, eficiența schimbului spontan de informații privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și acordurile prealabile privind prețul de transfer este împiedicată de o serie de dificultăți practice importante, cum ar fi marja de apreciere de care dispune statul membru emitent pentru a decide care alte state membre ar trebui informate. Prin urmare, informațiile schimbate ar trebui, după caz, să fie accesibile tuturor celorlalte state membre.

(5) Domeniul de aplicare al schimbului automat de informații privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și acordurile prealabile privind prețul de transfer emise, modificate sau reînnoite la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane, pe care această persoană sau acest grup de persoane are (au) dreptul să se bazeze, ar trebui să vizeze orice formă materială (indiferent de caracterul lor obligatoriu sau neobligatoriu și de modul în care sunt emise).

(6) Din rațiuni de securitate juridică, Directiva 2011/16/UE ar trebui să fie modificată prin includerea unei definiții adecvate a deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și a acordului prealabil privind prețul de transfer. Domeniul de aplicare al acestor definiții ar trebui să fie suficient de larg pentru a cuprinde o gamă largă de situații, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele tipuri de decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și de acorduri prealabile privind prețul de transfer:

- acorduri prealabile și/sau decizii anticipate privind prețul de transfer unilaterale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...