Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1986/2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1986

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 02 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, în special articolul 32 alineatul (1), articolul 52 alineatul (2) și articolul 64,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, în special articolul 33 alineatele (1) și (2),

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special articolul 51 alineatele (1) și (2), articolul 75 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, în special articolul 71 alineatele (1) și (2), articolul 92 alineatul (3) și articolul 96 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directivele 89/665/CEE și 2014/24/UE prevăd că contractele publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(2) Directivele 92/13/CEE și 2014/25/UE prevăd că toate contractele de lucrări, de bunuri și de servicii în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(3) Directiva 2009/81/CE prevede că anumite contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii în domeniile apărării și securității trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directiva menționată.

(4) Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE și 2014/23/UE prevăd că concesiunile de lucrări și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 al Comisiei stabilește formularele standard prevăzute de Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE și 92/13/CEE.

(6) Pentru a se asigura conformitatea cu Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE și eficacitatea deplină a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE, este necesar să se adapteze formularele standard anexate la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 și să se adauge noi formulare standard. Având în vedere numărul și amploarea modificărilor necesare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 ar trebui înlocuit.

(7) Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru pune în aplicare Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE sau 2014/25/UE ori modificările la Directivele 89/665/CEE sau 92/13/CEE înainte de expirarea termenului de 18 aprilie 2016, autoritățile contractante și entitățile contractante din statul membru respectiv ar trebui să utilizeze din momentul respectiv numai formularele standard stabilite de prezentul regulament de punere în aplicare, întrucât numai acestea sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale ale directivelor noi sau modificate.

(8) Directiva 2009/81/CE nu a fost modificată. În consecință, formularele standard prevăzute de directiva respectivă au rămas, de asemenea, nemodificate. Prin urmare, acestea ar trebui să fie utilizate în continuare până când se abrogă Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...