Parlamentul României

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

Modificări (5), Puneri în aplicare (40), Referințe (61), Cărți (2), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește:

a) principiile elaborării și autorizării prospectului schemei de pensii facultative și ale fondului de pensii facultative;

b) principiile organizării și funcționării administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu;

c) reglementarea și supravegherea prudențială a administrării fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. - Referințe (1), Referințe în cărți (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;

2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond;

3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică și administrator, care conține acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii;

5. acționarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care deține direct ori indirect o participație de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăți ori din drepturile de vot sau o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia;

6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii facultative, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor; Reviste (1)

7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinată;

8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investițiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislației care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizație este în vigoare și care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative și, opțional, pentru a furniza pensii private;

9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;

10. beneficiarul reprezintă moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilități bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

13. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în funcție de numărul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numărul de participanți la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei și care asistă și supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii facultative;

14. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;

15. contribuțiile reprezintă sumele plătite de către participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii facultative;

16. depozitarul reprezintă instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecărui fond de pensii facultative;

17. fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;

18. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat și supravegheat de Comisie;

19. instrumentele financiare reprezintă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

20. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

21. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii facultative și care are în viitor un drept la o pensie facultativă;

22. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public;

23. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;

25. prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii facultative;

26. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;

27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unități de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă;

28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectivă;

29. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, și 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;

30. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;

31. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul colectează și investește activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii facultative;

32. societatea de pensii reprezintă societatea pe acțiuni, constituită în conformitate cu dispozițiile legislației comerciale și cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor private;

33. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;

34. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabilă relației dintre angajator și participanți;

35. statul terț reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;

36. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative și valoarea la zi a unei unități de fond.

(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:

a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și, în același timp, deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;

e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;

f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II Înființarea societăților de pensii, autorizarea și retragerea
autorizației administratorilor
Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.

(2) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înființate și autorizate potrivit legislației ce reglementează domeniul lor de activitate.

Art. 4. -

(1) Societățile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire și administrare.

(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, iar persoanele care intenționează să înființeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.

(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societății de pensii este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada că fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;

c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;

d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei;

e) documente din care să reiasă situația financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;

f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, din care să rezulte că dețin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;

g) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae datat și semnat, care să specifice calificarea și experiența profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;

h) cazierele judiciare și fiscale ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;

i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii;

j) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

k) dovada plății taxei privind cererea de autorizare de constituire.

(4) Comisia poate solicita în scris și alte documente și informații suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.

Art. 5. -

(1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia verifică orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante.

Art. 6. -

Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.

Art. 7. -

Comisia aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

b) calitatea acționarilor și a membrilor propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corectă și prudențială a fondului de pensii facultative;

c) fondatorii și membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

d) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

e) denumirea societății de pensii nu este de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

f) fondatorii fac dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.

Art. 8. -

(1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situații:

a) documentația prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 7.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...