Parlamentul României

Legea nr. 201/2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie stimularea investitorilor în construirea căminelor studențești private.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) student - persoana care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior recunoscute de lege;

b) cămin studențesc - spațiul locativ destinat cazării studenților;

c) investitor - persoana juridică română sau străină care alocă capital în numerar și care beneficiază de scopul construcției de cămine studențești;

d) investiția - căminul studențesc construit cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 3. -

Domeniul de aplicare a prezentei legi îl reprezintă acordarea unor facilități pentru construirea căminelor studențești private în vederea acoperirii cererii de spații de cazare existente.

CAPITOLUL II Investitorii și investiția

Art. 4. -

Intră sub incidența prezentei legi persoanele juridice române sau străine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) să prezinte dovada că nu au datorii către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

b) să prezinte garanții financiare sau imobiliare.

Art. 5. -

Investiția trebuie realizată cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) să respecte prevederile legislației referitoare la executarea lucrărilor de construcții;

b) să respecte destinația de cămin studențesc în integralitatea sa.

CAPITOLUL III Terenul

Art. 6. -

(1) Terenul pentru investiții poate fi dobândit în orice mod, potrivit legii, inclusiv prin atribuire în folosință gratuită, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

(2) Atribuirea terenului în folosință gratuită se face pe întreaga perioadă în care investiția își păstrează destinația de cămin studențesc.

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile investitorului

Art. 7. -

Investitorii pot beneficia de credite cu dobândă subvenționată de la bugetul de stat într-un procent de 25%.

Art. 8. -

(1) Investitorul poate beneficia de branșarea gratuită la utilitățile corespunzătoare în vederea realizării investiției.

(2) Costurile branșamentelor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul local.

Art. 9. -

Investitorul care beneficiază de prevederile prezentei legi are obligația să înceapă lucrările de construcții în termen de 6 luni de la data obținerii autorizației de construire.

Art. 10. -

Investitorul este obligat să dea în folosință construcția realizată în termen de 2 ani de la data începerii lucrărilor de construcții.

Art. 11. -

Schimbarea destinației de cămin studențesc este permisă doar cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării și a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în a cărui rază teritorială se află investiția și exclusiv pentru o activitate legată de învățământ.

CAPITOLUL V Prevederi privind acordarea ajutorului de stat

Art. 12. -

Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta lege vor fi notificate Consiliului Concurenței în condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul ajutorului de stat regional și se vor acorda numai după autorizarea Consiliului Concurenței.

Art. 13. -

Criteriile de acordare a ajutorului de stat vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 14. -

(1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 9 și 10 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 15. -

Studenții cazați în căminele studențești private beneficiază de dreptul de cazare prevăzut de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 22 mai 2006.

Nr. 201.

;
se încarcă...