Parlamentul României

Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește obligația autorităților și a instituțiilor publice, precum și a notarilor publici de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românești și tastatura standard românească în scopul elaborării și procesării documentelor în formă electronică în limba română.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) document în formă electronică - orice colecție de date în formă electronică între care există relații logice și funcționale și care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

b) codificare standardizată a setului de caractere - asocierea în mod biunivoc a unui cod numeric fiecărei litere, cifre, fiecărui semn de punctuație, operator aritmetic, simbol monetar și oricărui alt semn auxiliar inteligibil;

c) tastatură standard - standardul prin care sunt specificate numărul tastelor, modul de inscripționare a acestora, modul de așezare a lor pe tastatură, precum și codurile generate de fiecare tastă.

Art. 3. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice, precum și notarii publici au obligația de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românești în activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică, dacă acestea sunt redactate în limba română.

(2) Obligația de utilizare a codificării standardizate a setului de caractere românești se aplică tuturor documentelor în formă electronică, elaborate în limba română de autoritățile și instituțiile publice, precum și de notarii publici, atât documentelor cu circulație internă, cât și documentelor destinate altor autorități, instituții publice, notari publici, precum și oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 4. -

Autoritățile și instituțiile publice, precum și notarii publici au obligația de a utiliza tastatura standard românească în procesul de elaborare a documentelor în formă electronică în limba română.

Art. 5. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice, precum și notarii publici au obligația ca în relațiile cu cetățenii aparținând minorităților naționale, atunci când, în condițiile legii, este necesară asigurarea folosirii limbii minorității naționale respective, să utilizeze codificarea standardizată a setului de caractere specifice limbii minorității naționale respective, pentru activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică.

(2) În cazul redactării de documente în formă electronică în limba unei minorități naționale, prin utilizarea codificării standardizate a setului de caractere specifice limbii minorității naționale respective, nu există obligația autorităților și a instituțiilor publice române, precum și a notarilor publici de a utiliza tastatura standard corespunzătoare limbii respective.

Art. 6. -

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3-5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Sancțiunea se aplică notarului public sau, după caz, conducătorului autorității ori instituției publice respective.

(2) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. -

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației va elabora un ordin referitor la codificarea standardizată a setului de caractere românești și al limbilor minorităților naționale, precum și la tastatura standard românească.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 mai 2006.

Nr. 183.

;
se încarcă...