Parlamentul României

Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare

Modificări (...), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului general și a condițiilor pentru emisiunea de obligațiuni ipotecare de către emitenți, persoane juridice române, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor conferite de acestea deținătorilor lor.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) administrator de portofoliu - entitate a cărei activitate principală se află în sfera activităților incluse în cadrul sectorului intermedierii financiare și a asigurărilor, potrivit Clasificării activităților din economia națională, și care administrează portofolii de creanțe, în condițiile secțiunii a 2-a din cap. V;

b) agent - persoană care își desfășoară activitatea în condițiile secțiunii a 3-a din cap. IV;

c) Arhiva Electronică - Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

d) creanță imobiliară - orice drept de creanță care izvorăște dintr-un contract de credit pentru investiții imobiliare;

e) credit pentru investiții imobiliare - orice credit care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

(i) este integral garantat cu ipotecă imobiliară sau cu drepturi echivalente asupra bunurilor imobile; și

(ii) este acordat în scopul dobândirii ori menținerii dreptului de proprietate asupra unui teren și/sau unei construcții realizate ori care urmează să se realizeze, în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcții ori în scopul rambursării unui asemenea credit;

f) drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale cu care este garantată o creanță, inclusiv ipotecile mobiliare și imobiliare și drepturile de creanță decurgând din contractele de asigurare a imobilelor aduse în garanție și din contractele de asigurare de viață;

g) emitent - o instituție de credit în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, persoană juridică română, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 lit. a), lit. b), cu excepția cooperativelor de credit, și lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și care a acordat sau a preluat prin cesiune ori orice altă formă de transfer creanțe imobiliare și care a emis, emite sau intenționează să emită obligațiuni ipotecare sau căreia îi sunt transferate obligații aferente obligațiunilor ipotecare emise în baza prezentei legi, împreună cu portofoliul de creanțe aferent;

h) investitor sau deținător de obligațiuni ipotecare - orice persoană care deține în nume propriu obligațiuni ipotecare;

i) investitor calificat - persoana sau entitatea definită potrivit art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

j) IFRS - Standardele internaționale de raportare financiară, incluzând Standardele internaționale de contabilitate, și interpretările lor, în cea mai recentă versiune a acestora adoptată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, care se aplică în condițiile prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare;

k) obligațiuni ipotecare - titlurile de datorie emise în baza unui portofoliu de creanțe constituit conform prevederilor prezentei legi;

l) persoană afiliată - persoană fizică sau juridică care, potrivit art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, acționează în mod concertat cu o altă persoană fizică sau juridică;

m) portofoliu de creanțe - totalitatea creanțelor imobiliare și a altor active financiare, împreună cu drepturile accesorii, precum și a instrumentelor financiare derivate, cu care emitentul garantează îndeplinirea obligațiilor asumate printr-una sau mai multe emisiuni de obligațiuni ipotecare;

n) Registru de evidență internă - registrul ținut de emitent pentru portofoliul de creanțe, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 din cap. IV, în care sunt înregistrate elementele incluse în portofoliul de creanțe;

o) SEE - Spațiul Economic European;

p) valoare nominală - valoarea reprezentând principalul creanței;

q) valoare reziduală - suma rămasă de rambursat din valoarea nominală a unei creanțe;

r) valoare de referință a proprietății - tipul de valoare pe baza căruia se determină valoarea bunului imobil, stabilit de Banca Națională a României prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 3. -

Se interzice oricărei persoane utilizarea denumirii obligațiuni ipotecare, derivate sau traduceri ale acesteia, în prospectul de emisiune sau în orice material promoțional ori de informare adresat potențialilor investitori, cu privire la caracteristicile unor obligațiuni care nu sunt emise în condițiile prezentei legi.

CAPITOLUL II Activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare

SECȚIUNEA 1 Aprobarea emisiunii de obligațiuni ipotecare Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) În vederea efectuării fiecărei emisiuni de obligațiuni ipotecare, emitentul trebuie să obțină o aprobare de emisiune din partea Băncii Naționale a României.

(2) La evaluarea unei cereri de aprobare, Banca Națională a României are în vedere îndeplinirea următoarelor condiții:

a) emitentul să dispună de capacitatea de a asigura respectarea cerințelor prevăzute de prezenta lege pentru emiterea de obligațiuni ipotecare și de o situație financiară curentă și de perspectivă, de natură să asigure premisele protejării intereselor investitorilor și ale altor creditori;

b) emisiunea de obligațiuni ipotecare să nu aibă un efect negativ asupra stabilității financiare. Puneri în aplicare (1)

(3) Banca Națională a României emite reglementări privind modul de evaluare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) și documentația necesară în acest sens, pentru obținerea aprobării de a efectua o emisiune de obligațiuni ipotecare. Puneri în aplicare (2)

(4) Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligațiuni ipotecare în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către emitent.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică emitentului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate sau nu corespund cerințelor prevăzute, în vederea depunerii acestora în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării solicitării. Până la depunerea documentelor corespunzătoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă.

(6) Banca Națională a României comunică în scris solicitantului hotărârea sa cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligațiuni ipotecare, însoțită de motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

(7) După aprobarea unei emisiuni de obligațiuni ipotecare, Banca Națională a României comunică Autorității de Supraveghere Financiară informațiile prevăzute la art. 85 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare. Puneri în aplicare (1)

(8) Prevederile alin. (1), (2) și ale alin. (4)-(6) se aplică și emitenților care preiau prin transfer sub orice formă obligații aferente obligațiunilor ipotecare emise în baza prezentei legi, împreună cu portofoliul de creanțe aferent.

Art. 5. -

Aprobarea Băncii Naționale a României, acordată potrivit art. 4, nu exonerează emitentul de obligația de a supune spre aprobare autorității competente din statul membru de origine, determinat conform legislației pieței de capital, prospectul întocmit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 24 din prezenta lege.

SECȚIUNEA a 2-a Respingerea unei cereri de aprobare a unei emisiuni de obligațiuni ipotecare Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

Banca Națională a României respinge o cerere de aprobare pentru efectuarea unei emisiuni de obligațiuni ipotecare dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) și/sau emitentul nu a depus, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5), documentația completă și întocmită corespunzător cerințelor stabilite.

SECȚIUNEA a 3-a Retragerea aprobării acordate în vederea efectuării unei emisiuni de obligațiuni ipotecare Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) Banca Națională a României poate retrage aprobarea de emisiune acordată potrivit prevederilor art. 4 în următoarele cazuri: Puneri în aplicare (1)

a) emitentul nu a emis obligațiuni ipotecare în termen de un an de la data aprobării emisiunii;

b) nu mai sunt respectate prevederile din prezenta lege și din reglementările emise în aplicarea acesteia și emitentul nu dovedește că există perspective pentru remedierea în cel mai scurt timp a acestei situații.

(2) Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a aprobării se comunică de îndată în scris emitentului, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii.

CAPITOLUL III Portofoliul de creanțe

SECȚIUNEA 1 Structurarea portofoliului de creanțe

Art. 8. -

(1) Creanțele imobiliare, alte active financiare și instrumentele financiare derivate, afectate garantării obligațiunilor ipotecare, sunt structurate de emitent într-un singur portofoliu de creanțe.

(2) Portofoliul de creanțe poate garanta obligațiuni ipotecare din mai multe emisiuni, cu condiția respectării prevederilor prezentului capitol. Deținătorii de obligațiuni ipotecare aferente tuturor emisiunilor de obligațiuni ipotecare realizate în baza portofoliului de creanțe au rang egal.

(3) Portofoliul de creanțe este afectat garantării obligațiunilor prin înscrierea tuturor elementelor sale, de către emitent, în Registrul de evidență internă.

(4) Emitentul înscrie în Registrul de evidență internă toate elementele portofoliului de creanțe, înainte de a oferi spre subscriere obligațiuni ipotecare.

(5) Valoarea portofoliului de creanțe trebuie să acopere în orice moment valoarea obligațiunilor ipotecare, precum și a oricăror obligații care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanțe, inclusiv cele generate de rambursarea unor eventuale finanțări necesare pentru acoperirea deficitelor temporare de lichiditate. Puneri în aplicare (1)

Art. 9. -

(1) Emitentul poate achiziționa creanțe imobiliare, individuale ori grupate în portofolii, de la unul sau mai mulți cedenți, pe care să le afecteze garantării de obligațiuni ipotecare.

(2) În sensul alin. (1), emitentul poate achiziționa doar creanțe generate de o instituție autorizată și supravegheată în vederea desfășurării activității de creditare.

(3) Cesiunea unei creanțe imobiliare sau a unui portofoliu de creanțe imobiliare în vederea garantării unor obligațiuni ipotecare devine opozabilă față de terții care nu au cunoscut-o pe altă cale, cu excepția debitorului cedat, prin înscrierea cesiunii în Arhiva Electronică. În cazul cesiunii unui portofoliu de creanțe imobiliare, înscrierea în Arhiva Electronică se poate realiza și printr-un aviz global de cesiune, care să descrie creanțele imobiliare incluse în portofoliul de creanțe cedat fie prin utilizarea unei formule care să identifice portofoliul de creanțe afectat garantării pentru întregul portofoliu de creanțe sau pentru o parte a acestuia, fie prin descrierea fiecărei creanțe imobiliare în parte.

(4) În cazul creanțelor derivând din credite pentru investiții imobiliare, transmiterea dreptului de ipotecă aferent creanței cesionate devine opozabilă față de terți prin înscrierea cesiunii în Arhiva Electronică potrivit alin. (3), precum și prin notarea efectelor acesteia în cartea funciară a imobilului afectat garantării respectivei creanțe.

(5) Opozabilitatea față de terți a cesiunii drepturilor derivând din contractul de asigurare prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. e) se realizează prin înscrierea acesteia în Arhiva Electronică.

(6) Opozabilitatea cesiunii creanțelor imobiliare față de debitorii cedați se realizează prin notificarea acestora de către cedent prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune.

(7) În notificare se va menționa, dacă este cazul, și faptul că, după cesiune, sumele pentru rambursarea creanței vor fi încasate de emitent, precum și adresa punctelor de lucru ale emitentului unde vor putea fi efectuate plățile.

(8) În cazul în care cedentul continuă administrarea creanțelor cesionate, sumele încasate de cedent în numele emitentului sunt transferate zilnic de cedent în contul indicat de emitent.

(9) Cu respectarea prevederilor alin. (3), în cazul creditorilor cedentului, cesiunea se aduce la cunoștința acestora fie individual, prin scrisoare recomandată sau prin poșta electronică, fie prin publicare pe website-ul cedentului, cu indicarea cesionarului. La cererea unui creditor al cedentului, cedentul trebuie să-i facă cunoscut acestuia prețul la care s-a efectuat cesiunea, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii scrise a creditorului.

(10) Acțiunea revocatorie privind cesiunea de creanțe imobiliare care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerințelor de publicitate privind înscrierea în Arhiva Electronică, potrivit alin. (3), și notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (9), în cazul creanțelor utilizate pentru garantarea de obligațiuni ipotecare emise în condițiile prezentei legi.

(11) În cazul admiterii acțiunii pentru anularea cesiunii creanțelor imobiliare afectate garantării obligațiunilor ipotecare emise în condițiile prezentei legi, introduse în cadrul procedurii falimentului deschise împotriva cedentului, emitentul dobânditor poate fi obligat numai la plata eventualei diferențe între prețul plătit pentru creanțe și valoarea reală a acestora stabilită prin expertiză în condițiile legii, creanțele urmând a fi menținute în portofoliu.

Art. 10. -

(1) Cu cel puțin 45 de zile înaintea înscrierii oricăror creanțe imobiliare în Registrul de evidență internă, emitentul trebuie să aducă la cunoștința debitorilor creanțelor respective, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin publicarea unui anunț fie în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, fie în două ziare cu acoperire națională, faptul că:

a) respectivele creanțe imobiliare vor fi incluse în portofoliul de creanțe afectat garantării de obligațiuni ipotecare;

b) au dreptul să notifice emitentul că nu renunță la dreptul de compensare împotriva acestuia;

c) debitorii care nu aduc la cunoștința emitentului în termenul de 45 de zile notificarea prevăzută la alin. (2) nu mai au niciun drept de compensare împotriva emitentului în legătură cu creanțele imobiliare respective pe toată durata obligațiunilor ipotecare, începând cu data la care acestea sunt incluse în portofoliul de creanțe.

(2) În termenul de 45 de zile prevăzut la alin. (1), debitorii creanțelor imobiliare respective au dreptul să notifice emitentul că nu renunță la dreptul de compensare împotriva emitentului, în cazul debitorilor care nu au adus la cunoștința emitentului această notificare, în termenul prevăzut, exercitarea dreptului de compensare legală sau convențională fiind suspendată începând cu data înscrierii creanțelor imobiliare în Registrul de evidență internă, pe durata includerii creanțelor respective în Registrul de evidență internă.

Art. 11. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) și (3), pe durata înscrierii unei creanțe imobiliare în Registrul de evidență internă creditorii emitentului nu mai pot executa, în nicio situație, respectiva creanță sau sumele încasate de către emitent în baza creanței imobiliare în contul indicat de cesionar, inclusiv în cadrul procedurii de faliment împotriva emitentului.

(2) Valoarea atribuită în Registrul de evidență internă fiecărei creanțe imobiliare garantate parțial cu ipotecă în favoarea emitentului este proporțională cu procentul de garantare cu o astfel de garanție în favoarea emitentului. Prevederile art. 18 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Puneri în aplicare (1)

(3) Încasările rezultate din creanțele imobiliare incluse în portofoliul afectat garantării emisiunii de obligațiuni ipotecare, inclusiv din executarea garanțiilor aferente acestor creanțe, reprezintă încasări aferente portofoliului de creanțe numai în limita valorii înscrise în Registrul de evidență internă a creanței respective.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Emitentul poate include în portofoliul de creanțe, în afara creanțelor imobiliare, alte active financiare și, în condițiile art. 14 și art. 18 alin. (8), instrumente financiare derivate.

(2) Banca Națională a României emite reglementări în vederea stabilirii categoriilor de active financiare prevăzute la alin. (1), altele decât creanțele imobiliare, a condițiilor de eligibilitate și a limitei maxime a acestora în raport cu celelalte elemente componente ale portofoliului de creanțe. Puneri în aplicare (1)

Art. 13. -

(1) Valoarea actualizată a elementelor componente din portofoliul de creanțe trebuie să depășească valoarea actualizată a oricăror obligații de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligațiuni ipotecare care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanțe, pe întreaga durată de viață a obligațiunilor, cu procentul prevăzut în prospect sau, după caz, în documentul de ofertă care atestă condițiile emisiunii, care nu poate fi mai mic de 2%, astfel încât deținătorii de obligațiuni ipotecare să fie garantați în orice moment cu portofoliul de creanțe până la scadența obligațiunilor ipotecare.

(2) Emitenții trebuie să asigure respectarea cerinței de acoperire a obligațiilor de plată prevăzute la alin. (1) și în condiții de criză prin completarea, în mod corespunzător, a portofoliului de creanțe și înregistrarea acestora în Registrul de evidență internă. Puneri în aplicare (1)

(3) În sensul prevederilor alin. (2), emitenții au obligația de a efectua periodic simulări de criză, luând în considerare principalii factori de risc asociați portofoliului de creanțe suport, evaluarea implicațiilor lor asupra cerinței de acoperire, precum și capacitatea emisiunii de obligațiuni ipotecare de a genera fonduri în vederea efectuării plății integrale și la timp a obligațiilor generate. Banca Națională a României emite reglementări privind cerințele de derulare a simulărilor de criză. Puneri în aplicare (1)

(4) Emitenții determină pe bază zilnică, pentru următoarele 180 de zile, diferența negativă dintre fluxurile de numerar generate de creanțele din portofoliul de creanțe afectat garantării obligațiunilor ipotecare și obligațiile scadente în aceeași perioadă aferente acestor emisiuni și asigură acoperirea diferenței celei mai mari cu alte active financiare.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), activele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1), care depășesc limita maximă prevăzută la art. 12 alin. (2), pot fi menținute temporar în portofoliu, atâta timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, și nu sunt luate în calculul limitelor prevăzute la alin. (1) și (6) și nici în calculul mediei ponderate a scadențelor creanțelor prevăzute la art. 16 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

(6) Valoarea totală a portofoliului de creanțe nu poate depăși limita maximă din valoarea totală a activelor instituției de credit emitente prevăzută de Banca Națională a României în reglementările emise în aplicarea prezentei legi. Puneri în aplicare (2)

(7) În vederea supravegherii respectării cerințelor prevăzute la alin. (1), (2) și (4) și a celor prevăzute la art. 8 alin. (5), Banca Națională a României emite reglementări cu privire la metodologia de calcul și frecvența raportării indicatorilor.

(8) Emitentul stabilește prin prospect sau, după caz, prin documentul de ofertă care atestă condițiile emisiunii proporția între creanțele garantate cu ipotecă imobiliară asupra proprietăților rezidențiale și cele garantate cu ipotecă imobiliară asupra proprietăților comerciale.

Art. 14. -

(1) Emitentul poate decide să acopere, parțial sau integral, riscul de rată a dobânzii și riscul valutar, prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.

(2) Emitentul utilizează instrumentele financiare derivate incluse în portofoliul de creanțe exclusiv în scopul acoperirii riscurilor prevăzute la alin. (1) și se asigură că riscul de nerambursare al contrapartidelor sale în cadrul contractelor care stau la baza instrumentelor financiare derivate este scăzut.

(3) Emitentul are obligația de a demonstra respectarea condiției prevăzute la alin. (2).

(4) Emitentul trebuie să marcheze la piață instrumentele financiare derivate utilizate pentru scopurile prevăzute la alin. (1).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...