Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2186/2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea și punerea la dispoziție a informațiilor privind produsele din tutun [notificată cu numărul C(2015) 8162] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R2186

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE prevede că producătorii și importatorii de produse din tutun trebuie să transmită autorităților competente din statele membre în cauză informații privind ingredientele și emisiile produselor din tutun, precum și privind volumele lor de vânzări. Informațiile ar trebui să fie transmise înainte de introducerea pe piață a produselor noi sau modificate. Ar trebui să se stabilească formatul pentru transmiterea și punerea la dispoziție a informațiilor respective.

(2) La elaborarea noului format ar trebui să se țină cont, acolo unde este relevant, de experiența câștigată și de cunoștințele dobândite în ceea ce privește formatele existente pentru raportarea ingredientelor produselor din tutun.

(3) Un format electronic comun de raportare pentru transmiterea informațiilor privind ingredientele și emisiile produselor din tutun ar trebui să permită statelor membre și Comisiei să prelucreze, să compare și să analizeze informațiile primite, precum și să tragă concluzii pe baza acestora. Datele vor contribui, de asemenea, la identificarea aditivilor care urmează să fie incluși în actualizările listei prioritare menționate la articolul 6 din Directiva 2014/40/UE, vor sta la baza deciziei dacă nivelurile maxime ale conținutului ar trebui stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) și (11) din respectiva directivă și vor facilita aplicarea coerentă a interdicției privind produsele cu o aromă caracteristică, astfel cum este prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din directiva respectivă.

(4) Un punct de intrare electronic comun pentru transmiterea datelor este esențial pentru a se asigura aplicarea uniformă a obligațiilor de raportare prevăzute în Directiva 2014/40/UE. În special, punctul de intrare comun facilitează și armonizează transmiterea datelor de la producător sau importator către statele membre. Raționalizarea procesului de transmitere reduce, de asemenea, sarcina administrativă pentru producători, importatori și organismele de reglementare naționale și facilitează compararea datelor. Pentru a se ușura încărcările multiple de date, ar putea fi stabilit un depozit de date la nivelul punctului de intrare comun, pentru a se permite trimiterile la documentele neconfidențiale. Punctul de intrare comun ar trebui să prevadă instrumente pentru transmiterea informațiilor care să fie adecvate atât pentru întreprinderile care dispun de soluții IT complete (transmiteri de la sistem la sistem), cât și pentru întreprinderile care nu au astfel de soluții, în special întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinderile vor primi un număr de identificare al furnizorului de date pe care respectiva întreprindere ar trebui să îl utilizeze de fiecare dată când transmite informații.

(5) Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a pune la dispoziție instrumentele prevăzute în prezenta decizie care sunt necesare pentru transmiterea de informații privind ingredientele și emisiile, în vederea notificării produselor din tutun înainte de introducerea lor pe piață, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2014/40/UE. Instrumentele ar putea facilita, de asemenea, transmiterea informațiilor cu privire la produsele din plante pentru fumat în temeiul articolului 22 din Directiva 2014/40/UE, precum și transmiterea altor informații relevante privind produsele din tutun.

(6) Atunci când datele sunt transmise din nou, inclusiv atunci când se corectează erori cu privire la date deja transmise, informațiile ar trebui furnizate prin intermediul punctului de intrare comun.

(7) Responsabilitatea deplină pentru colectarea, verificarea, analizarea (după caz), stocarea și diseminarea datelor colectate în conformitate cu prezenta decizie le revine statelor membre, însă acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a stoca la sediul și folosind serviciile Comisiei datele care le sunt transmise. Serviciul furnizat de Comisie ar trebui să ofere statelor membre instrumentele tehnice care să le permită să-și respecte obligațiile care le revin în temeiul articolului 5 din Directiva 2014/40/UE. În acest scop, Comisia va elabora un acord standard privind nivelul serviciilor. Comisia ar trebui să păstreze o copie offline a datelor transmise prin intermediul porții de intrare comune în scopul aplicării Directivei 2014/40/UE.

(8) Producătorii și importatorii ar trebui să fie încurajați să mențină actualizate datele furnizate statelor membre. Pentru a facilita comparația în Uniune, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii și importatorii să transmită actualizări, cum ar fi datele anuale privind vânzările, în cursul primei jumătăți a anului calendaristic următor. În cazul în care există fluctuații minore între diferitele loturi de produse, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii și importatorii să prezinte anual informații privind cantitățile reale de ingrediente din produsele din tutun și să actualizeze informațiile respective.

(9) Atunci când transmit informații privind produse cu aceeași compoziție și proiectare, producătorii și importatorii ar trebui să utilizeze, în măsura posibilului, același număr de identificare al produsului, indiferent de marcă și de subtip sau de faptul dacă acestea sunt introduse pe piață într-unul sau mai multe state membre.

(10) Este necesar să se stabilească norme cu privire la tratamentul datelor confidențiale de către Comisie, astfel încât să se asigure cel mai înalt grad de transparență posibil a informațiilor referitoare la produse destinate publicului larg și, în același timp, să se țină seama în mod corespunzător de secretele comerciale. Așteptările legitime ale consumatorilor de a avea acces la informații adecvate cu privire la conținutul produselor pe care intenționează să le consume trebuie să fie puse în balanță cu interesele producătorilor de a-și proteja rețetele produselor. Având în vedere aceste interese divergente, în special datele care ar putea dezvălui aromele folosite în cantități mici în anumite produse ar trebui să rămână confidențiale.

(11) Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu normele și garanțiile stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(12) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiectul

Prezenta decizie stabilește un format comun pentru raportarea și punerea la dispoziție a informațiilor privind ingredientele și emisiile produselor din tutun și privind volumele de vânzări.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...