Parlamentul României

Legea nr. 129/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitățile din mediul rural

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În scopul asigurării personalului calificat care urmează să desfășoare activitatea pe raza unei unități administrativ-teritoriale, se instituie burse acordate de consiliul local.

Art. 2. -

(1) În localitățile din mediul rural în care există personal angajat necalificat sau cu vârsta de pensionare, consiliul local, în funcție de resursele financiare existente, poate institui burse acordate de consiliul local unor persoane pentru susținerea pregătirii de specialitate - educator, învățător, asistent social, secretar al comunei, asistent medical, precum și pentru orice alte profesii necesare bunei desfășurări a vieții economice și sociale a comunei.

(2) Prin hotărâre a consiliului local pentru acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în cadrul proiectului de buget local pentru anul financiar următor:

a) specializările pentru care se acordă bursele;

b) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;

c) cuantumul bursei, diferențiat în funcție de localitatea și de instituția de învățământ pe care o va urma bursierul;

d) fondurile disponibile acordării burselor.

(3) Bursierul trebuie să aibă domiciliul în comuna unde își va desfășura activitatea după absolvirea studiilor.

(4) Bursa se acordă unei persoane o singură dată și numai pentru una dintre formele de pregătire în specializările prevăzute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) Fondurile necesare pentru plata burselor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor care sunt beneficiarele contractelor încheiate și ale activităților desfășurate de absolvenți. Sursele de finanțare pot fi din:

a) impozite;

b) taxe;

c) alte venituri ale bugetului local, constituite potrivit legii.

(2) Consiliul județean poate aloca în completare fonduri din bugetul județului pentru plata burselor în localități aflate în raza teritorială a județului.

Art. 4. -

(1) Relația dintre consiliul local și persoana care beneficiază de bursă se face pe bază de contract, încheiat atât pe durata studiilor, cât și pe perioada următorilor 8 ani de la absolvire. Acesta va cuprinde obligațiile părților: condițiile materiale asigurate bursierului în timpul studiilor și după absolvirea acestora, inclusiv asigurarea unui post corespunzător studiilor absolvite, obligațiile bursierului în timpul, respectiv după terminarea studiilor, precum și măsuri ce se pot lua în cazul nerespectării condițiilor cuprinse în contract. Cuantumul minim al bursei se prevede în contract. Bursa este indexabilă.

(2) Bursa se acordă prin hotărâre a consiliului local, după promovarea examenului de admitere la specializările prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Consiliul local va urmări în permanență evoluția școlară a bursierului, acesta fiind obligat să își finalizeze pregătirea în perioada de studii prevăzută în planul de învățământ. În caz contrar, va restitui integral cheltuielile de școlarizare în termenul prevăzut în contract, cu excepția cazului în care nu este posibilă finalizarea studiilor din motive neimputabile bursierului.

Art. 5. -

(1) Persoanele care beneficiază de bursă au obligația ca timp de 8 ani de la absolvirea studiilor să lucreze în localitatea și în profesia pentru care au fost pregătite profesional.

(2) Drepturile și obligațiile beneficiarului bursei sunt prevăzute în legislația în vigoare și în contractul de acordare a bursei.

Art. 6. -

(1) Rezilierea contractului de către consiliul local se poate face doar din motive justificate, pentru incompetență profesională și/sau din motive imputabile bursierului.

(2) Rezilierea contractului de către bursier se face în condițiile în care consiliul local nu își respectă obligațiile contractuale.

Art. 7. -

(1) Părăsirea postului înainte de expirarea contractului duce la restituirea cheltuielilor actualizate, precum și a eventualelor penalizări suplimentare care se stabilesc prin contract, proporțional cu timpul lucrat.

(2) Cu un an înainte de data expirării contractului se va confirma consiliului local rămânerea pe post.

Art. 8. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 mai 2006.

Nr. 129.

;
se încarcă...